ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/201

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της σύνθεσης των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Αναπλήρωση προϊσταμένου διεύθυνσης."
1.  
  Στην περίπτωση που η θέση του προϊσταμένου διεύθυνσης είναι κενή ορίζεται ως τακτικό μέλος του συμβουλίου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, αναπληρούμενος στα καθήκοντά του ως μέλος του συμβουλίου από διευθυντή σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση αυτή χρέη Προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο ως άνω αναπληρωτής μόνο εφόσον είναι Προϊστάμενος Γραφείου. Σε αντίθετη περίπτωση χρέη Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος, εφόσον είναι Προϊστάμενος Γραφείου, διαφορετικά, χρέη Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο στον Α βαθμό, των υπό στοιχεία (α) και (β), μελών του Συμβουλίου.
Άρθρο 3
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος καταργείται το άρθρο 2 του Π.Δ. 399/1995 (ΦΕΚ 223/Α).
2.  
  Η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 1 γίνεται, κατά την πρώτη εφαρμογή, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος και η πρώτη θητεία του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα αυτών λήγει την 31.12.1998.
Άρθρο 4
1.  
  Τελική διάταξη. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 12 του Ν. 2413/ 1996 «Η Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό, διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124/Α).
 • Την αριθ. ΣΤ5/33/9.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 937/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 372/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/399 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύνθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2001/4 2001