ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/206

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1997/206

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 (Α~ 298) «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 Το Β.Δ. 846/68 (Α~ 298) περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, τροποποιείται ως ακολούθως: 1.Η παράγραφος 9 του άρθρου 43 συμπληρώνεται ως εξής: «Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στη Σχολή καθηγητής παρεμφερούς μαθήματος τότε ορίζεται ως εισηγητής μετά ψήφου καθηγητής ΑΕΙ του αυτού ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση». 2.Το άρθρο 45 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 45 Μαθήματα Χειμερινής Περιόδου 1.Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή κατά την χειμερινή περίοδο διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες όσον αφορά την βαθμολογία τους: 1)Θεωρητικά βασικά (ΑΟΒ 200) 2)Θεωρητικά μη βασικά (ΑΟΒ 160) 3)Πρακτικά (ΑΟΒ 120) 2.Για να θεωρηθεί Ν. Δόκιμος επιτυχών κατά την χειμερινή περίοδο πρέπει: 1)Να λάβει τουλάχιστον τα 5/10 του ΑΟΒ σε κάθε ένα από τα μαθήματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 2)Να μην έχει κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου απουσίες πάνω από τα 4/10 του συνολικού αριθμού των εργασίμων ημερών. γ.Να έχει υποβληθεί στις εξετάσεις της χειμερινής περιόδου πριν από την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους. 3.Ν. Δόκιμος: 1)Που απέτυχε σε δύο το πολύ μαθήματα της ανωτέρω παραγράφου 1 μπορεί να επανεξετασθεί σε αυτά. Η επανεξέταση γίνεται όπως προβλέπεται από τον οικείο Κανονισμό Εκπαιδεύσεως της Σχολής στην ύλη και των δύο τετραμήνων. Ν. Δόκιμος, θεωρείται επιτυχών κατά την χειμερινή περίοδο μετά από επανεξέταση, εφόσον λάβει βαθμολογία στα μαθήματα που επανεξετάζεται 50% και άνω του ΑΟΒ. Η βαθμολογία της επανεξετάσεως, η οποία θεωρείται τελική των μαθημάτων για την χειμερινή περίοδο αντικαθιστά τις βαθμολογίες και των δύο τετεραμήνων και υπολογίζεται ίση με το 50% του ΑΟΒ των μαθημάτων ανεξάρτητα από το ύψος αυτής. 2)Που αποτυγχάνει κατά την επανεξέταση να λάβει το 50% του ΑΟΒ έστω και σε ένα μάθημα, θεωρείται αποτυχών. 3)Που απέτυχε κατά την χειμερινή περίοδο σε περισσότερα από δύο μαθήματα θεωρείται αποτυχών. 4.Η σειρά αρχαιότητας των Ν. Δοκίμων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 58 του Οργανισμού ΣΝΔ. Ως βαθμολογία χειμερινής περιόδου για τους επανεξετασθέντες Ν. Δόκιμους θεωρείται η βαθμολογία που απέκτησαν αυτοί μετά την επανεξέταση ως ανωτέρω παράγραφος 3α. 5.Η επανεξέταση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό για τις εξετάσεις και λαμβάνει χώρα για μεν τους Ν. Δοκίμους της Δ~ τάξεως μία εβδομάδα μετά το πέρας των εξετάσεων της χειμερινής περιόδου, για δε τους υπολοίπους Ν. Δοκίμους πριν από την έναρξη της νέας εκαπιδευτικής περιόδου, απο επιτροπή που αποτελείται από τους: 1)Διευθυντή Σπουδών ως Πρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτός αντικαθίσταται από άλλον ανώτερο Αξιωματικό της Σχολής. Επίσης όταν ο Δ.Σ. είναι ο καθηγητής του μαθήματος, τότε η επιτροπή συμπληρώνεται από έναν Αξιωματικό του Επιτελείου της Σχολής που καθορίζεται με διαταγή του Διοικητή. 2)Τον Καθηγητή που δίδαξε το μάθημα. 3)Τον Αξιωματικό Επιτηρητή της τάξεως. Σε περίπτωση που αυτός είναι ο Καθηγητής του μαθήματος ή νομίμως κωλύεται, αντικαθίσταται από άλλον Αξιωματικό της Σχολής που ορίζεται από τον Διοικητή. 4)Έναν καθηγητή της Σχολής, του ιδίου ή συναφούς, με το εξεταζόμενο μάθημα, αντικειμένου. 6.Με διαταγή του Διοικητού της ΣΝΔ οι προς επανεξέταση Ν. Δόκιμοι μπορεί να στερηθούν των θερινών κανονικών αδειών οπότε και παραμένουν εντός της Σχολής με σκοπό να προπαρασκευασθούν για την επανεξέταση. 7.Τα διδασκόμενα μαθήματα και τα ΑΟΒ για τους Μάχιμους και Μηχανικούς αναφέρονται στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως. 8.Εφόσον οι σπουδές και η εσωτερική υπηρεσία της Σχολής επιτρέπουν, μπορεί να γίνονται και διαλέξεις επί θεμάτων γενικής φύσεως. 9.Τα διδασκόμενα μαθήματα χειμερινής περιόδου για Μαχίμους και Μηχανικούς κατανέμονται σε ομάδες όπως φαίνεται στο άρθρο 25 του παρόντος Οργανισμού». 3.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 59 προστίθεται νέα υποπαράγραφος α ως ακολούθως: «ΜΕΤΡΙΑ στους λαμβάνοντες 50-59,99% του συνόλου της τελικής βαθμολογίας. » 4.Οι υποπαράγραοι α, β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 αναγραμματιζονται σε β, γ και δ αντίστοιχα. Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από το αμέσως επόμενο Ακαδημαϊκό έτος απο της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην της διατάξεως του άρθρου 43 της οποίας η ισχύς αρχίζει από την δημοσίευσή της. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος..
  • Τα άρθρα 1, 4 και 6 του ΑΝ 428/37 (Α~ 15/1937) «Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α~ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38).
  • Τον ΑΝ 602/68 (Α~ 259/1968) «Περί συμπληρώσεως των περί Σχολής Ν. Δοκίμων διατάξεων».
  • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 (Α~ 35/95) «Όργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό υπ’ αριθμ. 10/25.2.97).
  • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 30.4.97.
  • Την γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 302/97 από 26.6.1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-08-19 Προεδρικό Διάταγμα 1997/206
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/163
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/602 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/602 1968
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ 1997/212 1997
Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» (Α΄ 298). 2004/181 2004