ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/209

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΦΕΚ Α’ 145)», όπως αυτό ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΕΥΔΕ Σηράγγων), που συστάθηκε με το Π.Δ. 393/1983 (ΦΕΚ Α’ 145), το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 561/1984 (ΦΕΚ Α’ 203), 40/1989 (ΦΕΚ Α’ 18), 334/1990 (ΦΕΚ ‘ 134) και 430/1995 (ΦΕΚ Α’ 245), ορίζεται αρμόδια και για την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των κατωτέρω ειδικών και σημαντικών έργων:.
 1. Φράγμα Αχυρών Νομού Αιτωλοακαρνανίας και
 2. Ανακατασκευή - Επέκταση Βόρειας Κύριας Διώρυγας Αχελώου - Τμήμα Διώρυγας Αμβρακίας (χ.θ. 0+000 έως 9+675).
2.  
  Η ανωτέρω Υπηρεσία ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα αυτά
3.  
  Τις αρμοδιότητες ειδικότερα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα ανωτέρω έργα, ασκεί το Τμήμα Κατασκευών της ΕΥΔΕ Σηράγγων που έχει έδρα τη Ναύπακτο
4.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ Σηράγγων) και των Τμημάτων αυτής παρατείνεται μέχρι 31.12.2000. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α’ 245/1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α’ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α’ του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α’ 138).
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 314/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/393 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/561 1984