ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/211

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (Α’ 183) «Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 346/94 (Α’ 183) «Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία σύμφωνα με τη Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993» σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 96/39 ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 1996, με την οποία τροποποιείται η οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα και η ακριβής μεταφορά της παραγρ. 1 του άρθρου 8 της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ.
Άρθρο 2 "(άρθρο 1 της οδηγίας 96/39/ΕΚ)"
1.  
  Στις υπό στοιχεία (γ), (δ), (ε) και (στ) έννοιες του άρθρου 2 «Ορισμοί» του Π.Δ. 346/94 (Α’ 183), η αναγραφόμενη τελευταία πρόταση, «όπως ισχύει», αντικαθίσταται από την πρόταση, όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1996».
Άρθρο 3 "(άρθρο 8 οδηγίας 93/75/ΕΟΚ)"
1.  
  Η παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 346/94 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Ο Πλοίαρχος του πλοίου, συμπληρώνει αληθώς και επακριβώς την έκθεση επιθεώρησης του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος και τη θέτει στη διάθεση του πλοηγού για ενημέρωσή του και της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, εφ’ όσον αυτή το ζητήσει
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», (Α’ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α’ 70) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 34, 41 παρ. 2 και 179 παρ. 1 του ΝΔ 187/73 (Α’ 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α’ 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α’ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) καθώς και η διάταξη της παραγρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38), με την οποία αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α’ 137).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 329/31.3.97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 238/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993. 1994/346 1994