Περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Π.Δ. είναι η εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 268/15) σχετικά με τις δορυφορικές επικοινωνίες.
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Οι ορισμοί της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου του Ν. 2246/94 τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ως ακολούθως: α. Το εδάφιο Γ «Ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: Γα. «Ειδικά Δικαιώματα»: Τα δικαιώματα που χορηγεί ένα κράτος μέλος σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων μέσω όλων των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών μηχανισμών, οι οποίοι σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή: - περιορίζουν, σε δύο ή περισσότερες τον αριθμό των επιχειρήσεων αυτών βάσει κριτηρίων που δεν είναι αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα ή - υποδεικνύουν, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από τα προαναφερθέντα, περισσότερες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ή - αναθέτουν σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από τα προαναφερθέντα, νομοθετικά ή κανονιστικά πλεονεκτήματα που επηρεάζουν ουσιαστικά τη δυνατότητα οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης να ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. Γβ. «Αποκλειστικά δικαιώματα»: τα δικαιώματα τα οποία χορηγούνται από κάποιο κράτος μέλος σε μια μόνο επιχείρηση μέσω νομοθετικών ή διοικητικών μηχανισμών, τα οποία της δίνουν αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. β. Μετά το εδάφιο Ζα προστίθεται νέος ορισμός ως εδάφιο Ζβ που έχει ως εξής: Ζβ: «Δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθμών»: διάρθρωση δύο ή περισσοτέρων επίγειων σταθμών οι οποίοι διασυνεργάζονται μέσω δορυφόρου. γ. Το εδάφιο ΙΑ. «Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός (Τ.Τ.Ε.)» αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: ΙΑ. Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός (Τ.Τ.Ε.): κάθε εξοπλισμός προοριζόμενος να συνδεθεί αμέσως ή εμμέσως με τερματικό σημείο (απόληξη) τηλεπικοινωνιακού δικτύου με σκοπό τη μετάδοση, την επεξεργασία ή τη λήψη πληροφοριών. Το σύστημα σύνδεσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με το δίκτυο μπορεί να είναι ενσύρματο, ασύρματο, οπτικό ή άλλου είδους ηλεκτρομαγνητικό σύστημα. Ως Τ.Τ.Ε. νοείται επίσης ο εξοπλισμός επίγειων δορυφορικών σταθμών. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως. ΙΑ.1 «Εξοπλισμός επίγειων σταθμών»: ο εξοπλισμός ο ποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για μετάδοση (“εκπομπή”) ή για μετάδοση και λήψη (“εκπομπή/λήψη”), ή μόνο για λήψη (“μόνο λήψης”) σημάτων ραδιοεπικοινωνίας μέσω δορυφόρων ή άλλων διαστημικών συστημάτων.» δ. Το εδάφιο ΙΒ. «Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες» αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: ΙΒ. «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες»: οι υπηρεσίες που συνίστανται, εν λόγω ή εν μέρει, στη μετάδοση και δρομολόγηση σημάτων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με μεθόδους τηλεπικοινωνιών και οι δορυφορικές υπηρεσίες, εξαιρουμένων των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπάγεται και η μεταφορά ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων με τα πάσης φύσεως δίκτυα (επίγεια, υποβρύχια, δορυφορικά). ΙΒ.1 «Υπηρεσίες δορυφορικού δικτύου»: η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων επίγειων δορυφορικών σταθμών. Οι υπηρεσίες αυτές συνίστανται, κατ’ ελάχιστον, στη ραδιοεπικοινωνιακή ζεύξη, μέσω επιγειων δορυφορικών σταθμών, με το διαστημικό τμήμα (“ανοδικές ζεύξεις”), και στη ραδιοεπικοινωνιακή ζεύξη μεταξύ του διαστημικού τμήματος και των επίγειων δορυφορικών σταθμών (“καθοδικές ζεύξεις”). ΙΒ.2 «Υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες των οποίων η παροχή βασίζεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στις υπηρεσίες δορυφορικών δικτύων. ΙΒ.3 «Δορυφορικές υπηρεσίες»: οι παρεχόμενες υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών ή/και οι παρεχόμενες υπηρεσίες δορυφορικών διτκύων.» ε. Η παράγραφος δ. του εδαφίου ΚΘ αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: «δ. Εξασφαλίζουν για λόγους γενικού συμφέροντος και μη οικονομικού χαρακτήρα τις ουσιώδεις απαιτήσεις βάσει των οποίων ένα κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ή τις δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Οι λόγοι αυτοί είναι η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου, η διατήρηση της ακεραιότητάς του και, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η εναλλαξιμότητα των υπηρεσιών και η προστασία των δεδομένων, όπως επίσης, στην περίπτωση υπηρεσιών δορυφορικών δικτύων, η ουσιαστική χρήση του φάσματος συχνοτήτων και η αποφυγή επιζήμιας παρεμβολής μεταξύ συστημάτων δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και άλλων διαστημικών ή επίγειων τεχνικών συστημάτων. Στην προστασία των δεδομένων μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων, ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που μεταδίδονται ή/και αποθηκεύονται, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Όροι που δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών (Ναϊρόμπι 1982) που κυρώθηκε με το Ν. 1504/1984 και τους προσαρτημένους σε αυτόν διοικητικούς κανονισμούς».
Άρθρο 3 "Εμπορία και Χρήση"
1.  
  Τηλεπικοινωνιακού Τερματισμού Εξοπλισμού (Τ.Τ.Ε.) Η εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, σύνδεση με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, λειτουργία και συντήρηση Τ.Τ.Ε. επιτρέπεται εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα: α. Για Τ.Τ.Ε. επίγειων δορυφορικών σταθμών εφόσον ο εξοπλισμός αυτός ανταποκρίνεται στους κοινούς τεχνικούς κανόνες που έχουν θεσπισθεί βάσει της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ (L 290/24.11.1993 σελ. 1) του Συμβουλίου ή ελλείψει αυτών, στις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας αυτής. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν κοινοί τεχνικοί κανόνες ή εναρμονισμένοι ρυθμιστικοί όροι, οι εθνικοί κανόνες είναι ανάλογοι με τις βασικές εκείνες απαιτήσεις και κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το Π.Δ. 206/1997 (Α 206). β. Για Τ.Τ.Ε. κάθε άλλου είδους, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός ικανοποιεί τους ισχύοντες κοινούς τεχνικούς κανόνες που έχουν θεσπισθεί βάσει του Π.Δ. 424, ΦΕΚ 243/22.11.95 (Οδηγία 91/263/ΕΟΚ του Συμβουλίου) ή ελλείψει αυτών, τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω Οδηγίας.
Άρθρο 4 "Τέλη αδειών"
1.  
  Στο τέλος του εδαφίου ΙΑ της παραγράφου 4 του τρίτου άρθρου του Ν. 2246/94 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: Τα τέλη, τα κριτήρια στα οποία βασίζονται και οι όποιες αλλαγές γίνονται σ’ αυτά, δημοσιεύονται με κατάλληλο και αναλυτικό τρόπο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις υπόψη πληροφορίες.
Άρθρο 5 "Προϋποθέσεις παροχής Δορυφορικών Υπηρεσιών"
1.  
  Για την παροχή υπηρεσιών δορυφορικών δικτύου ή/και δορυφορικών επικοινωνικών, οι οποίες κατά το άρθρο 2 παρ. δ, του παρόντος συνιστούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου και του τέταρτου άρθρου του Ν. 2246/94.
Άρθρο 6
1.  
  Πρόσβαση στο διαστημικό τμήμα, παροχή δυναμικού διαστημικού τμήματος (παροχή χωρητικότητας διστημικού τομέα) α. Οι φορείς που κατέχουν άδεια παροχής υπηρεσιών δικτύου επίγειων δορυφορικών σταθμών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το δυναμικό των διαφόρων διαστημικών τμημάτων. β. Για τα διαστημικά τμήματα των Διεθνών Οργανισμών ΙΝΤΕLSΑΤ, ΕUΤΕLSΑΤ και ΙΝΜΑRSΑΤ στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος των ιδρυτικών τους Συμφωνιών (Ν.Δ. 1237/72, Ν. 1713/87 και Ν. 942/79, Ν. 1783/88, αντιστοίχως) εφαρμόζονται οι διατάξεις των αντιστοιχων Ιδρυτικών Συμφωνιών. Οι λοιποί φορείς παροχής δυναμικού διαστημικού τμήματος υπόκεινται στις διατάξεις περί αδειών του Ν. 2246 (άρθρο τρίτο, παράγρ. 4 και άρθρο τέταρτο) και ελέγχουν τους επίγειους δορυφορικούς σταθμούς, οι οποίοι συνεργάζονται με το διαστημικό τμήμα τους, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τους δημοσιευμένους όρους πρόσβασης στο δυναμικό των διαστημικών τμημάτων τους.
Άρθρο 7 "Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και του κοινού"
1.  
  Η ενημέρωση του κοινού για τα κριτήρια χορηγήσεως αδειών, τις διαδικασίες δήλωσης, τις τυχόν νέες διαδικασίες χορήγησης αδειών ή τις τροποποιήσεις υφισταμένων διαδικασιών, ανατίθεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
2.  
  «Στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ανατίθεται επίσης η αποστολή στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κάθε αναγκαίας πληροφορίας σχετικά με τις δορυφορικές επικοινωνίες, για τη σύνταξη της ετήσιας συνολικής εκθέσεως ως προς την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών»
3.  
  «Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών αποστέλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κάθε σχέδιο εσωτερικής νομοθετικής πράξεως που καταρτίζεται για τον καθορισμό ή την τροποποίηση των όρων παροχής δορυφορικών υπηρεσιών». Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ Α 70) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 (ΦΕΚ Α 101) καθώς και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α 101). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού.
 • Την 298/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-08-25 Περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/166
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/942 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1504 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1783 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1783 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/1237/72Ν.1713 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1237_72Ν_1713 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/206 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία