Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων μελέτης και κατασκευής έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος» (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ), με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των έργων των κατωτέρω Αεροδρομίων:
 1. Α/Δ Ελληνικού, β) Α/Δ Κυθήρων, γ) Α/Δ Σκιάθου, δ) Α/Δ Σκύρου, ε) Α/Δ Αγχιάλου, στ) Α/Δ Πάρου, ζ) Α/Δ Νάξου, η) Α/Δ Μήλου, θ) Α/Δ Μυκόνου, ι) Α/Δ Σαντορίνης, ια) Α/Δ Σύρου, ιβ) Α/Δ Κέρκυρας, ιγ) Α/Δ Καλαμάτας, ιδ) Α/Δ Πρέβεζας, ιε) Α/Δ Αράξου, ιστ) Α/Δ Ζακύνθου, ιζ) Α/Δ Κεφαλληνίας, ιη) Α/Δ Ρόδου, ιθ) Α/Δ Κώ, κ) Α/Δ Αστυπάλαιας. κα) Α/Δ Κάσου, κβ) Α/Δ Καστελόριζου, κγ) Α/Δ Λέρου, κδ) Α/Δ Καλύμνου, κε) Α/Δ Καρπάθου, κστ) Α/Δ Μυτιλήνης, κζ) Α/Δ Λήμνου, κη) Α/Δ Χίου, κθ) Α/Δ Σάμου, λ) Α/Δ Ικαρίας, λα) Α/Δ Ηρακλείου, λβ) Α/Δ Χανίων και λγ) Α/Δ Σητείας.
2.  
  Η ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ/νουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137).
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Μελετών και Προγράμματος. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκει η αξιολόγηση του βαθμού πληρότητας των μελετών των έργων, η επισήμανση προς την ΥΠΑ των αναγκών συμπλήρωσης των μελετών, καθώς και η προετοιμασία των έργων για δημοπράτηση. Η εκπόνηση των μελετών και η ιεράρχισή τους ανήκουν στη αρμοδιότητα της ΥΠΑ και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στο ίδιο τμήμα ανήκει επίσης η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή των ετήσιων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων έργων των Α/Δ αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων, η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των προγραμμάτων, οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και κάθε άλλη σχετική ενέργεια. β) Τμήμα Κατασκευών, με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο της κατασκευής των έργων. γ) Τμήμα Διοικητικού — Οικονομικού, με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Άρθρο 3
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα της ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος συνιστώνται Τμήματα Κατασκευής Έργων, ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Κατασκευής Έργων των Α/Δ Ελληνικού, Α/Δ Κυθήρων, Α/Δ Σκιάθου, Α/Δ Σκύρου, Α/Δ Αγχιάλου, Α/Δ Πάρου, Α/Δ Νάξου, Α/Δ Μήλου, Α/Δ Μυκόνου, Α/Σ Σαντορίνης, Α/Δ Σύρου, Α/Δ Κέρκυρας και Α/Δ Καλαμάτας με έδρα την Αθήνα
 2. Τμήμα Κατασκευής Έργων των Α/Δ Πρέβεζας, Α/Δ Αράξου, Α/Δ Ζακύνθου και Α/Δ Κεφαλληνίας, με έδρα την Πάτρα
 3. Τμήμα Κατασκευής Έργων των Α/Δ Ρόδου, Α/Δ Κω, Α/Δ Αστυπάλαιας, Α/Δ Κάσου, Α/Δ Καστελόριζου, Α/Δ Λέρου, Α/Δ Καλύμνου και Α/Δ Καρπάθου με έδρα τη Ρόδο
 4. Τμήμα Κατασκευής Έργων των Α/Δ Μυτιλήνης, Α/Δ Λήμνου, Α/Δ Χίου, Α/Δ Σάμου, Α/Δ Ικαρίας με έδρα τη Μυτιλήνη, και
 5. Τμήμα Κατασκευής Έργων των Α/Δ Ηρακλείου, Α/Δ Χανίων και Α/Δ Σητείας με έδρα το Ηράκλειο
2.  
  Για την υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα των Α/Δ που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος μπορεί να συνιστώνται γραφεία επί τόπου του κάθε έργου ή στις πλησιέστερες πόλεις με τα κατασκευαζόμενα έργα, που θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
3.  
  Με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ μπορεί να ανατίθεται συγκεκριμένο τμήμα των έργων στην αρμοδιότητα άλλης Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τις ανωτέρω, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον με την ανάθεση αυτή καθίσταται ευχερέστερη η διοίκηση και επίβλεψη του τμήματος αυτού
4.  
  Για την υποβοήθηση των υπηρεσιών της ΕΥΔΕ στο σχεδιασμό μελέτης, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη των έργων είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/77 που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994.
Άρθρο 4
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτοντες Μηχανικοί και Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, του Τμήματος Διοικητικού — Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ των Σχολών που προβλέπονται να πληρούν θέσεις του αντίστοιχου κλάδου μονίμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και των γραφείων προΐστανται Τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. Ο ορισμός των ανωτέρω προϊσταμένων γίνεται είτε με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, είτε με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/ 1994.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ή ο αναπληρωτής του, συμμετέχει στο αρμόδιο Τμήμα Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως εισηγητής, χωρίς ψήφος για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών της Προϊσταμένης Αρχής
Άρθρο 5
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε τριακόσιους (300) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες:
 1. Κατηγορίας ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών Μηχανικών 35 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 25 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 25 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 25 Χημικών Μηχανικών 2 Μηχανικών Γεωλογίας Γεωτεχνικής 6 Διοικητικού Οικονομικού 3 Γεωλόγων 3 Γεωπόνων Δασολόγων
 2. Κατηγορίας ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 66 Διοικητικού Λογιστικού 10 Πληροφορικής 2 Τεχνολογίας Γεωπονίας 1
 3. Κατηγορίας ΔΕ Τεχνικού 24 Προσωπικού Η/Υ 14 Διοικητικού Λογιστικού 14 Δακτυλογράφων Στενογράφων 10
 4. Κατηγορίας ΥΕ ΒοηθητικούΠροσωπικού (επιμελητών) 6 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων 6 Προσωπικού Καθαριότητας 10 Εργατών 10 ΣΥΝΟΛΟ:
 5. 300
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μονίμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό αναλόγων προσόντων, με ειδικό επιστημονικό προσωπικό απαιτουμένων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορούν την εκτέλεση (μελέτη — κατασκευή) των έργων των ανωτέρω αεροδρομίων εξακολουθούν να ασκούνται από τις Υπηρεσίες αυτές, πλην των κάτωθι εν ενεργεία εργολαβιών, για τις οποίες οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από την ΕΥΔΕ μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α) Νέο κτίριο αεροσταθμού - κέντρου εκπομπής και ΠΕΑ στον Κρατικό Αερολιμένα Λήμνου β) Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού στον Κρατικό Αερολιμένα Κω γ) Επέκταση πεδίου ελιγμών (Α φάση) Κρατικού Αερολιμένα Μυκόνου δ) Κατασκευή νέου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και συνδετηρίων τροχοδρόμων Κρατικού Αερολιμένα Λήμνου
Άρθρο 7
1.  
  Το Π.Δ. 10/1997 για τη σύσταση ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Α 8) καταργείται.
2.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α 245/1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α 138).
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 291/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ). 1997/10 1997