Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ Α 219) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα εδάφια α, β, γ, δ και ε της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/1994, όπως συμπληρώθηκαν με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 435/1995 αντικαθίστανται ως εξής:.
 1. Ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας και οδικός άξονας σύνδεσής της με το Δυτικό οδικό Άξονα Βορρά-Νότου
 2. Λιμένας Ηγουμενίτσας και οδικά έργα σύνδεσής του με το Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό δίκτυο της περιοχής
 3. Δυτικός οδικός άξονας Βορρά-Νότου (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ) Τμήμα:
 4. Αντίρριο - Παράκαμψη Αγρινίου - Αμφιλοχία -Παράκαμψη Άρτας - Ιωάννινα - Κακκαβιά
2.  
  Η παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 Η υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη μελέτη και την κατασκευή των δημοσίων έργων και καθορίζει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες τους κόμβους σύνδεσης του Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου με τα μεγάλα έργα της παραγρ. 1 του άρθρου 1 .
Άρθρο 2
1.  
  Οι παραγρ. Α1 και Α2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 394/94 όπως τροποποιήθηκαν με την παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 435/1995, αντικαθίστανται ως εξής: Α) Τμήμα Εποπτείας Έργων, με αρμοδιότητες 1 Όλα τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο της κατασκευής των έργων. 2 Όλα τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και την έγκριση των εκπονουμένων μελετών των έργων. 3 Τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και σχεδίων προδιαγραφών, τον προγραμματισμό μελετών και έργων, την κατάρτιση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου ή Συμβούλου Διαχείρισης. 4 Τη διοίκηση και διαχείριση θεμάτων που αφορούν συμβάσεις έργων, μελετών και Συμβούλων .
Άρθρο 3 "Το άρθρο 3 του Π.Δ. 394/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3"
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστώνται: Α. Τμήμα Μελετών Έργων με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα την εκπόνηση μελετών, κάθε ενέργεια που αφορά την επίβλεψη και τον έλεγχο μελετών που εκπονούνται από γραφεία μελετών και η εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων μελετών. Β. Τμήμα Κατασκευής Έργων με έδρα την Πρέβεζα και αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της κατασκευής των έργων. Γ. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ή Συμβούλου Διαχείρισης και την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
2.  
  Για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ στο σχεδιασμό, στην εκπόνηση και τον έλεγχο μελετών, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των έργων είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου ή συμβούλου διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
Άρθρο 4 "Το άρθρο 4 του Π.Δ. 394/1994 αντικαθίσταται ως κατωτέρω: «Άρθρο 4"
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων Εποπτεία Έργων, Μελετών Έργων και Κατασκευής Έργων, καθώς και του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης προΐστανται Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, του δε Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού πτυχιούχος ΑΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παραγρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/94.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Κατασκευών και Μελετών και στην Επιτροπή ανάθεσης μελετών, ως Εισηγητής, χωρίς ψήφο για Θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας Έργων»
Άρθρο 5
1.  
  Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες υπηρεσίες και αφορούν την ανάθεση και εκπόνηση μελετών ή την κατασκευή οδικών έργων για:
 1. το Τμήμα Αντίρριο - Παράκαμψη Αγρινίου - Αμφιλοχία - Παράκαμψη Άρτας - Ιωάννινα - Κακκαβιά του Δυτικού Άξονα Βορρά - Νότου,
 2. Τον οδικό άξονα σύνδεσης της Ζεύξης Ακτίου - Πρέβεζας με τον Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου, ασκούνται από την ΕΥΔΕ και τα Τμήματά της ένα μήνα μετά από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Οι αρμοδιότητες συντήρησης και μικροβελτίωσης των υφισταμένων Εθνικών οδών Αντιρρίου - Ιωαννίνων -Κακκαβιάς και Αμφιλοχίας - Βόνιτσας - Λευκάδας - Ακτίου εξακολουθούν να ασκούνται από τις μέχρι σήμερα αρμόδιες υπηρεσίες
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ αυτό. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1979 (ΦΕΚ Α 245/1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α 138).
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 376/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/679 1979
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας. 1994/394 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/435 1995