ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/217

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α 259)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 14 του Π.Δ. 551 /88 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στη Νομαρχία Αθηνών, επιπέδου Διεύθυνσης, έχει έδρα την Αθήνα και διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:.
 1. Τμήμα Α, Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.).
 2. Τμήμα Β, Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού
 3. Τμήμα Γ, Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και Έγκρισης Προϋπολογισμών, Απολογισμών και Ισολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. δ) Τμήμα Δ, Λογιστικό.
2.  
  Στην αρμοδιότητα της Υ.Δ.Ε. αυτής ανήκουν τα παρακάτω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:.
 1. Έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των εκκαθαριζομένων δαπανών
 2. Εκκαθάριση των εξόδων του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, (Γενικού μέρους Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και Κεντρικού Τομέα Αθήνας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών), πλην δαπανών νοσηλείων ασφαλισμένων του δημοσίου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνες που πραγματοποιούνται με τη συνδρομή του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τα δικαιολογητικά στοιχεία που αποστέλλουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες.
 3. Σύνταξη πάνω στα δικαιολογητικά σχετικής πράξης, με την οποία καθορίζονται τα δικαιώματα των πιστωτών της Ν.Α. και αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το εκκαθαριζόμενο χρηματικό ποσό.
 4. Εντολή πληρωμής των εξόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέσα στα όρια των δημοσιονομικών μέτρων που τυχόν έχουν ληφθεί, εκδίδοντας χρηματικά εντάλματα, ή άλλους τίτλους πληρωμής
 5. Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες του Β Τμήματος όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού για την τακτοποίηση συμψηφιστικών πληρωμών (φόρων, τελών, δασμών) και τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
 6. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής·
 7. Τήρηση του μητρώου προσωπικού και των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107). β) Του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 2218/94 (Α 90), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 2362/1995 (Α 247). γ) Του άρθρου 23 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). δ) Του άρθρου 40 του Ν. 2218/94 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (Α 90), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2240/94 (Α 153). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α 38).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/10.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α 932).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) δραχμών περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέας 23/110 ΚΑΕ 0237) και τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, που θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω Προϋπολογισμό, με αντίστοιχη μείωση των λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου.
 • Την 264/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία