ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/219

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΕΔΥΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων μελέτης και κατασκευής έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων) και με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη και άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας των κατασκευασμένων και υπό κατασκευή Αυτοκινητοδρόμων της χώρας, οδικός άξονας Πατρών, Αθηνών Θεσσαλονίκης, Εύζωνοι (ΠΑΘΕ), το τμήμα Τρίπολης - διασταύρωσης ΠΑΘΕ καθώς και κάθε άλλο τμήμα κλειστής οδού που θα είναι αυτοκινητόδρομος
2.  
  Η ΕΥΔΕ συντήρησης αυτοκινητοδρόμων ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της προϊσταμένης αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προϊσταμένης αρχής επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137).
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια της λειτουργίας της ορίζεται οκταετής
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Προγράμματος και Μελτών στο οποίο υπάγονται: Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με την κατάσταση βατότητας και τις ανάγκες συντήρησης των κλατασκευασμένων και υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμων (οδοστρώματος, τεχνικών έργων, βελτίωσης, χάραξης, σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου, λοιπών έργων, και εξοπλισμού αναγκαίων για τη λειτουργία τους). Η μέριμνα για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων μελετών - έργων και προμηθειών αναγκαίων για τη συντήρηση βελτίωση και λειτουργία καθώς και η εξασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων για τα παραπάνω έργα. Η μέριμνα για τη σύνταξη από την Κεντρική Υπηρεσία ή με ανάθεση σε μελετητικά γραφεία, των μελετών έργων συντήρησης των κατασκευασμένων και υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμων της χώρας, η κατανομή των πιστώσεων και χρηματοδότηση των επί μέρους μελετητικών συμβάσεων. β) Τμήμα εκτέλεσης έργων συντήρησης στο οποίο υπάγονται: Θέματα που αφορούν στην εποπτεία και στον άμεσο έλεγχο της κατασκευής των έργων συντήρησης -βελτίωσης και λειτουργίας των κατασκευασμένων και υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμων με εργολαβίες ή αυτεπιστασία. γ) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού στο οποίο υπάγονται όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΔΥΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων.
Άρθρο 3 "υπηρεσίας στα έργα και υπηρεσίες της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων συνιστώνται Τμήματα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης των κατασκευασμένων και υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμων της χώρας κατ αρχήν ως ακολούθως: α. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Δυτικής [...]"
2.  
  Με απόφαση του προϊσταμένου της ΕΥΔΕ μπορεί να ανατίθεται συγκεκριμένο τμήμα των έργων στην αρμοδιότητα άλλης διευθύνουσας υπηρεσίας από τις ανωτέρω, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον με την ανάθεση αυτή καθίσταται ευχερέστερη η διοίκηση και επίβλεψη του τμήματος αυτού
3.  
  Για την υποβοήθηση των υπηρεσιών της ΕΥΔΕ στο σχεδιασμό μελέτης, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη των έργων είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/77 που προστέθηκε με την παράγρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/94.
Άρθρο 4
1.  
  Της ΕΥΔΕ και τμημάτων Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Ο ορισμός των ανωτέρω προϊσταμένων γίνεται είτε με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις είτε με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ή ο αναπληρωτής που συμμετέχει στα αρμόδια τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων κατασκευών και μελετών και στην επιτροπή ανάθεσης μελετών, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο για θέματα με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ
3.  
  Τον προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης
Άρθρο 5
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε εκατόν εξήντα ένα (161) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες: Κατηγορία ΠΕ Θέσεις Πολιτικών Μηχανικών 20 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 15 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 15 Μεταλλειολόγων Μηχανικών 1 Διοικητικού Οικονομικού 2 Γεωλόγων 1 Γεωπόνων - Δασολόγων 2 Κατηγορία ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 30 Διοικητικού - Λογιστικού 5 Πληροφορικής 1 Τεχνολόγων Γεωπονίας 3 Κατηγορία ΔΕ Τεχνικού 25 Προσωπικού Η/Υ 2 Διοικητικού - Λογιστικού 15 Δακτυλογράφων - Στενογράφων 5 Κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 2 Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων 3 Προσωπικού Καθαριότητας 2 Εργατών 102. Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μονίμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων, και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό αναλόγων προσόντων, με ειδικό επιστημονικό προσωπικό απαιτουμένων ειδικοτήτων που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορούν στη μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων ασκούνται από την ΕΥΔΕ μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α/245/1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α 138).
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 289/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994