Επιτήρηση και έλεγχος των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών -μελών της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοινότητα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα επιχειρείται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 92/3 της Ευρατόμ «Επιτήρηση και έλεγχος των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων» (Αριθ. L35/2412.2.92). Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στις αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών - μελών, καθώς και προς και από την Κοινότητα όταν οι ποσότητες και η συγκέντρωση υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται αντίστοιχα στο ΜΕΡΟΣ 1 παρ. 1.6 στοιχεία α και β της αριθ. 14632(ΦΟΡ) 1416/91 Υπουργικής απόφασης.
2.  
  ΟΙ ειδικές διατάξεις που αφορούν την επαναποστολή των αποβλήτων αυτών συμπεριλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ ΙV του παρόντος Διατάγματος
Άρθρο 2 "Για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος: α) ως «ραδιενεργό απόβλητο» νοείται κάθε υλικό που περιέχει ή έχει μολυνθεί από ραδιονουκλεΐδια και για το οποίο δεν προβλέπεται καμία χρήση, β) ως «αποστολή» νοείται η διαδικασία μεταφοράς ραδιεν [...]"
2.  
  Αρμόδια Αρχή του Ελληνικού Κράτους ορίζεται η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής
 1. ως «κλειστή πηγή» νοείται μία πηγή όπως αυτή ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση υπ αριθ. 14632(ΦΟΡ) 1416/91.
Άρθρο 3
1.  
  Οι αναγκαίες για την αποστολή εργασίες πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις κοινοτικές και τις διεθνείς συμφωνίες που ισχύουν στον τομέα των μεταφορών ραδιενεργών υλικών καθώς και στις ελληνικές διατάξεις, (Υπουργική Απόφαση υπ αριθ. 14632(ΦΟΡ)1416/91).

ΜΕΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 4 "1.Ο κάτοχος ραδιενεργών αποβλήτων στην Ελλάδα που προτίθεται να μεταφέρει εκτός αυτής φορτίο τέτοιων αποβλήτων ή να αναθέσει σε τρίτο την αποστολή τους, υποβάλλει αίτηση άδειας στην ΕΕΑΕ. Η ΕΕΑΕ διαβιβάζει την αίτηση αυτή, προς έγκριση, στις αρμόδιες [...]"
2.  
  Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕΑΕ χρησιμοποιεί το τυποποιημένο έγγραφο που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος Διατάγματος υπό τον τίτλο Τμήμα 1
3.  
  Η αποστολή του εγγράφου αυτού ουδόλως προδικάζει τη μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος
Άρθρο 5
1.  
  Μία αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία αποστολές εφόσον: -τα ραδιενεργά απόβλητα τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση παρουσιάζουν, ουσιαστικά, τα ίδια φυσικά, χημικά και ραδιενεργά χαρακτηριστικά, - τα απόβλητα αυτά πρόκειται να αποσταλούν από τον ίδιο κάτοχο προς τον ίδιο αποδέκτη και αφορούν τις ίδιες αρμόδιες αρχές και - οι προβλεπόμενες αποστολές, εάν προορίζονται για τρίτες χώρες, πρόκειται να διέλθουν μέσω του ιδίου συνοριακού σταθμού εισόδου ή και εξόδου προς την Κοινότητα και μέσω του ιδίου συνοριακού σταθμού της ή των εν λόγω τρίτων χωρών, εκτός, αν υπάρξει άλλη συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων, αρμοδίων αρχών
2.  
  Η άδεια που χορηγείται ισχύει για τρία το πολύ έτη
Άρθρο 6
1.  
  Το αργότερο δύο μήνες μετά την παραλαβή της δεόντως συμπληρωμένης αίτησης, η ΕΕΑΕ, εφόσον η Ελλάδα είναι χώρα προορισμού ή διαμετακόμισης, κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης την έγκρισή της ή τις προϋποθέσεις που κρίνει αναγκαίες ή την άρνηση χορήγησης της έγκρισης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έγγραφο που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος Διατάγματος υπό τον τίτλο Τμήμα 2.
2.  
  Οι τυχόν προϋποθέσεις τις οποίες απαιτεί η ΕΕΑΕ όταν η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης ή προορισμού δεν μπορούν να είναι αυστηρότερες από εκείνες που ισχύουν για παρόμοιες αποστολές που γίνονται στο εσωτερικό της και πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες. Η άρνηση χορήγησης της έγκρισης ή η επιβολή προϋποθέσεων για τη χορήγηση της πρέπει να αιτιολογούνται με βάση τις μνημονευόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος διατάξεις.
3.  
  Η ΕΕΑΕ, όταν η Ελλάδα είναι χώρα διαμετακόμισης ή προορισμού, μπορεί να ζητά πρόσθετη προθεσμία ενός το πολύ μηνός, επιπλέον της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για την κοινοποίηση της θέσης της
Άρθρο 7
2.  
  Προς το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έγγραφα που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπό τους τίτλους Τμήμα 3 και Τμήμα 4. Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για τις αποστολές αυτές προσαρτώνται στα έγγραφα αυτά.
3.  
  Η χορήγηση αδείας ουδόλως επηρεάζει την ευθύνη του κατόχου, του μεταφορέα, του κυρίου, του αποδέκτη ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ενέχεται στην αποστολή
Άρθρο 8
1.  
  Κάθε αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης έγκρισης για περισσότερες από μία αποστολές που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Διατάγματος, πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 του παρόντος με την επιφύλαξη όλων των άλλων συνοδευτικών εγγράφων που απαιτούνται δυνάμει άλλων σχετικών διατάξεων
2.  
  Σε περίπτωση σιδηροδρομικών αποστολών, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών, υπό οιανδήποτε ιδιότητα η Ελλάδα συμμετέχει στην αποστολή
Άρθρο 9
1.  
  Εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή, ο αποδεκτής των ραδιενεργών αποβλήτων στην Ελληνική επικράτεια διαβιβάζει βεβαίωση παραλαβής στην ΕΕΑΕ χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έγγραφο που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος διατάγματος υπό τον τίτλο Τμήμα 5. Η ΕΕΑΕ θα αποστείλει αντίγραφα της βεβαίωσης παραλαβής στις άλλες χώρες τις οποίες αφορά η αποστολή.
2.  
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ελλάδα είναι η χώρα προέλευσης, η ΕΕΑΕ αποστέλλει αντίγραφο της βεβαίωσης παραλαβής στον αρχικό κάτοχο, μετά την παραλαβή από τις αρμόδιες αρχές τις χώρας προορισμού. Μέρος ΙΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
Άρθρο 10
1.  
  Στην περίπτωση που εισέρχονται στην Κοινότητα απόβλητα από τρίτη χώρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και η χώρα προορισμού είναι η Ελλάδα, ο αποδέκτης υποβάλλει αίτηση άδειας στην ΕΕΑΕ χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έγγραφο που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος Διατάγματος υπό τον τίτλο Τμήμα 1. Ο αποδέκτης ενεργεί ως κάτοχος, η δε ΕΕΑΕ εφόσον η Ελλάδα είναι χώρα προορισμού ενεργεί ως αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης, βάσει του Μέρους ΙΙ του παρόντος Διατάγματος, έναντι της ή των χωρών διαμετακόμισης.
2.  
  Στην περίπτωση που εισέρχονται στην Ελλάδα απόβλητα από τρίτη χώρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος και η χώρα προορισμού δεν είναι κράτος - μέλος, η Ελλάδα στην επικράτεια της οποίας εισέρχονται τα απόβλητα για πρώτη φορά στην Κοινότητα θεωρείται ως χώρα προέλευσης για τους σκοπούς της αποστολής αυτής
3.  
  Όσον αφορά αποστολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο προβλεπόμενος αποδέκτης του φορτίου στην Ελλάδα και όσον αφορά αποστολές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο εντός της Ελληνικής επικράτειας, για τη διαχείριση του φορτίου, ενημερώνει την ΕΕΑΕ ώστε να κινήσει τις κατάλληλες διαδικασίες
Άρθρο 11
1.  
  Είτε προς: 1 α. Τόπο προορισμού νοτίως των 60 μοιρών νότιου γεωγραφικού πλάτους. 1 β. Χώρα μη μέλος της Κοινότητας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ - ΕΟΚ και λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το άρθρο 14 του παρόντος Διατάγματος.
2.  
  Είτε προς τρίτη χώρα η οποία, κατά την γνώμη της ΕΕΑΕ, δεν διαθέτει τα τεχνικά, νομικά ή διοικητικά μέσα για να διαχειριστεί τα ραδιενεργά απόβλητα με ασφάλεια, αν ληφθούν υπόψη και τα κριτήρια που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Άρθρο 12
1.  
  Όταν προβλέπεται η εξαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων από την Ελλάδα προς τρίτη χώρα, η ΕΕΑΕ συνεννοείται με τις αρχές της χώρας προορισμού για την αποστολή αυτή καθώς και με την ενδεχόμενη (-ες) χώρα (χώρες) διαμετακόμισης
2.  
  Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της αποστολής, η ΕΕΑΕ χορηγεί άδεια στον κάτοχο ραδιενεργών αποβλήτων να πραγματοποιήσει την αποστολή και ενημερώνει τις αρχές της χώρας προορισμού καθώς και εκείνες της ενδεχόμενης (των ενδεχομένων) χώρας (χωρών) διαμετακόμισης για την αποστολή αυτή
3.  
  Η άδειο αυτή ουδόλως επηρεάζει την ευθύνη του κατόχου, του μεταφορέα, του κυρίου, του αποδέκτη ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ενέχεται στην αποστολή
4.  
  Για την αποστολή πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έγγραφα που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπό τους τίτλους Τμήμα 1, Τμήμα 2, Τμήμα 3 και Τμήμα 4
5.  
  Ο κάτοχος των ραδιενεργών αποβλήτων ανακοινώνει στην ΕΕΑΕ ότι τα απόβλητα έφτασαν στην τρίτη χώρα που ήταν ο προορισμός τους εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία άφιξης και αναφέρει τον τελευταίο κοινοτικό τελωνειακό σταθμό από τον οποίο πέρασε η αποστολή
6α.  
  Η ανακοίνωση αυτή συμπληρώνεται από δήλωση ή βεβαίωση του αποδέκτη των ραδιενεργών αποβλήτων που βεβαιώνει ότι τα απόβλητα έφθασαν στον προορισμό τους και αναφέρει τον τελευταίο κοινοτικό τελωνειακό σταθμό από τον οποίο πέρασε η αποστολή
 1. Το τυποποιημένο έγγραφο της ως άνω βεβαίωσης αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος Διατάγματος υπό τον τίτλο Τμήμα 5

ΜΕΡΟΣ
ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ

Άρθρο 13
1.  
  Όταν μια κλειστή πηγή επιστρέφεται από τον χρήστη στον προμηθευτή της, που βρίσκεται σε άλλη χώρα, η αποστολή αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
2.  
  Ωστόσο η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις κλειστές πηγές που περιέχουν σχάσιμο υλικό
Άρθρο 14
1.  
  Η Ελλάδα ή επιχείρηση της, προς τις οποίες πρόκειται να εισαχθούν τα απόβλητα προς επεξεργασία, διατηρούν το δικαίωμα να επιστρέφουν τα απόβλητα, μετά από την επεξεργασία, στη χώρα προέλευσης τους
2.  
  Επίσης, η Ελλάδα ή επιχείρηση της, προς τις οποίες πρόκειται να εισαχθούν κατάλοιπα πυρηνικών καυσίμων προς επανεπεξεργασία, διατηρούν το δικαίωμα να επιστρέφουν, στη χώρα προέλευσης τους, τα απόβλητα ή και άλλα προϊόντα της διαδικασίας επανεπεξεργασίας
Άρθρο 15
1.  
  Σε περίπτωση που μια αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, ή δεν πληρούνται οι όροι αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του παρόντος Διατάγματος, η ΕΕΑΕ, εφόσον η Ελλάδα είναι χώρα αποστολής, διασφαλίζει ότι τα εν λόγω ραδιενεργά απόβλητα επιστρέφονται στον κάτοχό τους
2.  
  Στην περίπτωση αποστολής ραδιενεργών αποβλήτων από μια τρίτη χώρα προς τη Κοινότητα, η ΕΕΑΕ, εφόσον η Ελλάδα αποτελεί κράτος προορισμού, διασφαλίζει ότι ο αποδέκτης αυτών των αποβλήτων θα διαπραγματευθεί, μια ρήτρα με τον κάτοχο των αποβλήτων που είναι εγκατεστημένος στη τρίτη χώρα, με βάση την οποία ο κάτοχος των ραδιενεργών αποβλήτων θα υποχρεούνται να ξαναπάρει τα απόβλητα, εάν η αποστολή αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί
Άρθρο 16
1.  
  Εφόσον η Ελλάδα ενέκρινε την διαμετακόμιση για την αρχική αποστολή, δεν μπορεί να αρνείται την έγκριση της επαναποστολής στις περιπτώσεις που αναφέρονται: α. Στο άρθρο 14 του παρόντος Διατάγματος, εάν η επαναποστολή αφορά το Ίδιο υλικό μετά από επανεπεξεργασία ή επανεπεξεργασία και εφόσον τηρείται το σύνολο της σχετικής Νομοθεσίας. β. Στο άρθρο 15 του παρόντος, εάν η επαναποστολή διεξάγεται με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προδιαγραφές.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 17
1.  
  Η ΕΕΑΕ οφείλει ανά διετία να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης στο οποίο υπάγεται, εκθέσεις με στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων στην Ελληνική Επικράτεια
Άρθρο 18
1.  
  Κάθε διάταξη που αντίκειται στον παρόν Διάταγμα ή που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο τα θέματα που αναφέρονται στο παρόν Διάταγμα καταργείται από της ισχύος του παρόντος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
Άρθρο 19
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1 έως 4 και των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 και 19 του Ν. 2367/1995.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 1773/87 «Μεταφορά τεχνολογίας εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση της Ελληνικής ατομικής Ενέργειας» ΦΕΚ 171/Α/22.4.88.
 • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/1.2.96.
 • Την αριθ. 415/47/6.2.95 γνώμη της ΕΕΑΕ.
 • Την αριθ. 14632(ΦΟΡ) 1416/91 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» ΦΕΚ 539/Β/19.7.91.
 • Τη με αριθμό 369/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγείας και Πρόνοιας, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/14632(ΦΟΡ)1416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/14632(ΦΟΡ)1416 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/146321416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/146321416 1991
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1773 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996