Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθμών Αιμοδοσίας Α΄ και Β΄ τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου ή Σταθμού Αιμοδοσίας Α΄ και Β΄ τάξης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αιμοδοσίας και γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. στα πάσης φύσεως Νοσηλευτικά Ιδρύματα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία δεν αποβλέπουν στον πορισμό κέρδρους από τη διάθεση του αίματος.
2.  
  Ανάκληση ή μεταβολή της άδειας λειτουργίας μπορεί να γίνει μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αιμοδοσίας, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ή μη τήρηση ή παραλείψεις στους κανόνες λειτουργίας ή σε λόγους οργανωτικών επιλογών
3.  
  Τα Κέντρα και οι Σταθμοί Αιμοδοσίας φέρουν την επωνυμία της έδρας αυτών ή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο στεγάζονται
4.  
  Το έργο των Κέντρων και Σταθμών Αιμοδοσίας ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 1820/88.
Άρθρο 2
1.  
  Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου ή Σταθμού Αιμοδοσίας απαιτείται υποβολή πρότασης από το Δ.Σ/λιο του Νοσ/μείου στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά. α) Στοιχεία που ν’ αποδεικνύουν την προβλεπόμενη μηνιαία κίνηση αιμοληψιών και β) Σχεδιάγραμμα κατόψεως του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το Κέντρο ή ο Σταθμός Αιμοδοσίας. γ) Προβλεπόμενος ή διαθέσιμος εξοπλισμός.
Άρθρο 3
1.  
  Πριν από την έναρξη λειτουργίας Κέντρου ή Σταθμού Αιμοδοσίας διενεργείται, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου ιδρύματος, Επιθεώρηση από Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, από έναν Διευθυντή Κέντρου Αιμοδοσίας και από έναν Υγειονολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
2.  
  Η Επιτροπή ελέγχει:
 1. Την καταλληλότητα των χώρων του Κέντρου ή του Σταθμού Αιμοδοσίας
 2. Την ύπαρξη του υπό των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προβλεπομένου προσωπικού
 3. Την ύπαρξη των υπό των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων οργάνων, μηχανημάτων και σκευών, των απαραιτήτων δια την εύρυθμο λειτουργία του Κέντρου ή του Σταθμού Αιμοδοσίας και υποβάλλει την σχετική έκθεσή της στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο με βάση αυτή εκδίδει την σχετική απόφαση, μετά την κοινοποίηση της οποίας αρχίζει η λειτουργία του Κέντρου ή του Σταθμού Αιμοδοσίας
Άρθρο 4
1.  
  α) Κέντρα Αιμοδοσίας λειτουργούν ως τμήματα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σε κάθε υγειονομική περιφέρεια της χώρας. Σε υγειονομικές περιφέρειες που έχουν πληθυσμό άνω του 1.000.000, μπορούν να λειτουργούν περισσότερα Κέντρα σε αναλογία ενός Κέντρου ανά 1.000.000 περίπου εξυπηρετούμενου πληθυσμού. β) Σταθμοί Αιμοδοσίας Α΄ Τάξης λειτουργούν ως τμήματα σε Νοσοκομεία που έχουν πάνω από 5.000 αιμοληψίες ετησίως, υπολογιζομένων επί πιθανής κινήσεως ενός εξαμήνου, ή όπου η λειτουργία τους επιβάλλεται λόγω της χωροταξικής τους θέσεως. γ) Σταθμοί Β΄ τάξεως λειτουργούν ως τμήματα σε όλα τα Νοσοκομεία, που πραγματοποιούν πάνω από 1.500 μεταγγίσεις το χρόνο ή όπου η λειτουργία τους επιβάλλεται λόγω χωροταξικής θέσεως, ανεξαρτήτως αριθμού πραγματοποιουμένων μεταγγέσεων. δ) Σταθμοί Β΄ τάξεως, που δεν πραγματοποιούν αιμοληψίες, ιδρύονται μόνο όπου οι χωροταξικές συνθήκες το επιβάλλουν.
Άρθρο 5
1.  
  Οι σταθμοί Αιμοδοσίας υπάγονται για εποπτεία και επιστημονικό έλεγχο, σε ένα από τα Κέντρα Αιμοδοσίας της Χώρας, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Οι Σταθμοί απευθύνονται σ’ αυτά, για κάθε επιστημονικό ζήτημα ή έρευνα συμβάματος ή ανοσοποίησης, για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας στην περιοχή και για την εφαρμογή νέων τεχνικών αιμοληψίας, κλασματοποίηση του αίματος και εργαστηριακού ελέγχου. Στα κέντρα και στους σταθμούς αιμοδοσίας θα διενεργείται έλεγχος μία φορά το χρόνο και εκτάκτως οσάκις ανακύπτει πρόβλημα, για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και αξιοποίησης του αίματος και των παραγώγων του. Ο έλεγχος των Σταθμών Αιμοδοσίας θα διενεργείται από τους Δ/ντές των Κέντρων Αιμοδοσίας, με τους οποίους οι Σταθμοί αυτοί είναι συνδεδεμένοι για εποπτεία και επιστημονικό έλεγχο και από έναν εκπρόσωπο της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ο έλεγχος των Κέντρων Αιμοδοσίας θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 6 "Τα Κέντρα Αιμοδοσίας, για να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 περ. Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 1820/88, πρέπει να διαθέτουν α) χώρους συνολικής επιφανείας πεντακοσίων έως χιλίων διακοσίων τετρ. μέτρ [...]"
1.  
  Αίθουσα αναμονής δοτών
2.  
  Αίθουσα υποδοχής και καταγραφής δοτών
3.  
  Αίθουσα εξετάσεως δοτών με χώρους για εργαστηριακή και κλινική εξέταση αιμοδοτών
4.  
  W.C. αιμοδοτών.
5.  
  Αίθουσα αιμοληψιών με 6 - 8 κλίνες αιμοληψίας
6.  
  Αίθουσα αφαίρεσης (αιμοπεταλιο-πλασμαφαίρεση) και αποχωρισμός περιφερειακών, προγονικών κυττάρων
7.  
  Αίθουσα ανανήψεως και κυλικείο αιμοδοτών
8.  
  Γραμματεία - Μηχανοργάνωση - Γραφείο επισκεπτριών
9.  
  Αίθουσα μεταγγίσεων
10.  
  Χώρος ψυγείων σταθεράς θερμοκρασίας 4ο C και ψυκτικός θάλαμος
11.  
  Αίθουσα κρυοβιολογίας (καταψύξεις -30, -90, -180 C)
12.  
  Χώρος παραλαβής δειγμάτων αίματος
13.  
  Χώρος παράδοσης αίματος
14.  
  Αίθουσα παρασκευής παραγώγων
15.  
  Εργαστήριο ομάδων αίματος και Συμβατότητας
16.  
  Εργαστήριο ορολογικών εξετάσεων
17.  
  Εργαστήριο Ανοσοαιματολογίας
18.  
  Ερευνητικό Εργαστήριο
19.  
  Ειδικά Εργαστήρια (ΗLΑ, αιμόσταση, κ.α.).
20.  
  Χώρος συσκευασίας και αποστολής αίματος και παραγώγων
21.  
  Αίθουσα καθαρισμού αντικειμένων και αποστείρωσης
22.  
  Αποθήκες Υλικού Αιμοδοσίας
23.  
  Αποθήκη διαφωτιστικού υλικού Αιμοδοτών
24.  
  Χώρος για αρχείο του Κέντρου
25.  
  Γραφείο Διευθυντού
26.  
  Γραφείο Επιμελητών Α΄
27.  
  Γραφείο Επιμελητών Β΄ και λοιπών Επιστημόνων
28.  
  Γραφείο Προϊσταμένης
29.  
  Κυλικείο Προσωπικού
30.  
  W.C. Προσωπικού.
31.  
  Αίθουσα Διδασκαλίας
32.  
  Αποδυτήρια Προσωπικού
33.  
  Δυνατότητα Στάθμευσης αυτοκινήτων κινητών μονάδων Αιμοληψίας
 1. 2 - 4 Επιμελητές Α΄
 2. Κλίνες Αιμοληψίας (6-8) Αιμοσφαιρινόμετρο και 2 φυγόκεντρες μικροαιματοκρίτου αυτόματοι αναλυτές αιματολογικών εξετάσεων (1-2) Αυτόματο μηχάνημα προσδιορσιμού ομάδων αίματος (1) Επιτραπέζιες φυγόκεντροι ορολογικών σωληναρίων (2-8) Αυτόματες φυγόκεντροι εκτέλεσης δοκιμασίας (2-4) Ρεζοσκόπια Υδατόλουτρα ορολογικών εξετάσεων (2-5) Κλίβανος επωαστικός (2) Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης (1) Μικροσκόπια διοφθάλμια κοινά (2-4) Μικροσκόπιο ερευνητικό (1) Ψυκτικές φυγόκεντροι διαχωρισμού μονάδων αίματος στα επιμέρους στοιχεία τους (2-4) LΑΜΙΝΑRFΟLΟW (1) Ψυγεία συντήρησης αίματος 4οC με καταγραφικό και συναγερμό (2-5) Καταψύκτες -35ο C με καταγραφικό και συναγερμό (2-4) Ταχυκαταψύκτης πλάσματος -90ο C (1-2) Αυτόματα μηχανήματα κατάλληλα για ΕLΙSΑ & WΕSΤΕRΝ ΒLΟΤ για έλεγχο μεταδιδομένων με το αίμα νοσημάτων (1-3) Κοινά ψυγεία 4ο C συντήρησης αντιδραστηρίων και υλικών (2-4) Ανακινητήρες αιμοπεταλίων (1-2) Μηχανήματα για κυτταροαφαίρεση πλασμαφαίρεση (1-4) Αυτόματο αναλυτή παραμέτρων του αίματος (1) Λουτρά ηλεκτροφόρησης (1-4) Αυτόματα πλυντήρια δοκιμαστικών σωληναρίων (2-3) Συμπιεστής πλάσματος (2-8) CΟΜΡUΤΕR με 4 τουλάχιστον περιφερειακά ΡC (1) Αυτοκίνητα αιμοληψίας (1-4) Φορητές κλίνες αιμοληψίας (10-15) Φορητά ψυγεία μεταφοράς αίματος (10-15) Ανάλογα με την εξειδίκευση στους τομείς της ανοσοαιματολογίας και της ιατρικής των μεταγγίσεων:
 3. Μηχανήματα αυτομάτου προσδιορισμού παραμέτρων αιμόστασης (1-3) Μηχ/τα μελέτης συσσώρευσης αιμοπεταλίων (1) Μικροσκόπια φθορισμού (1) Μικροσκόπια με ανεστραμμένους φακούς (1) Μηχανήματα μελέτης ΡCR (1) Ρυθμιζόμενη κατάψυξη για κατάψυξη μυελού οστών (1) Μηχανήματα κυτταρομετρίας ροής (1) Βαθεία κατάψυξη -60ο έως -90οC με καταγραφικό και συναγερμό (1-5) Ψυκτικός θάλαμος (1-2) Αυτόματος αναλυτής βιοχημικών εξετάσεων (1-2) Συσκευές ηλεκτροφόρησης πλασμάτων αιμοσφαιρίνης (1-2) Συσκευές χρωματογραφίας (1-2)
 4. 3 - 6 Επιμελητές Β΄
 5. Επιστημονικό Προσωπικό:
 6. 1 Διευθυντής
 7. 3 Θέσεις ειδικευομένων
 8. 1 - 2 γιατροί κινητού συνεργ
 9. 2 - 3 Βιολόγοι ή κλινικοί Χημικοί ή Βιοχημικοί Νοσηλευτικό:1 Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια 15 - 22 Νοσηλεύτριες 2 - 4 Νοσηλεύτριες κινητού συνεργείου 4 Επισκέπτριες Υγείας Παραϊατρικό:10 - 15 τουλάχιστον Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων Διοικητικό:3 - 4 Άτομα Βοηθητικό:3 - 4 Καθαρίστριες 2 Εργάτες Τεχνικό Προσωπικό:
 10. 1 Ηλεκτρολόγος και 1 Οδηγός για κάθε αυτοκίνητο
Άρθρο 7 "Οι Σταθμοί Αιμοδοσίας Α~ Τάξεως για να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 εδ. Β~ του άρθρου 6 του Ν. 1820/88, πρέπει να διαθέτουν: α) χώρους συνολικής επιφανείας διακοσίων - διακοσίων πενήντα τετ [...]"
1.  
  Αίθουσα αναμονής δοτών
2.  
  Αίθουσα υποδοχής και καταγραφής δοτών
3.  
  Αίθουσα εξετάσεων δοτών με χώρους για κλινική και εργαστηριακή εξέταση αιμοδοτών
4.  
  W.C. αιμοδοτών και προσωπικού.
5.  
  Αίθουσα αιμοληψιών με 3 κλίνες αιμοληψίας
6.  
  Αίθουσα αφαίρεσης (αιμοπεταλιο - Πλασμαφαίρεσης) και αποχωρισμός περιφερειακών προγονικών κυττάρων
7.  
  Αίθουσα ανανήψεως και κυλικείο αιμοδοτών
8.  
  Χώρος παραλαβής δειγμάτων παράδοσης αίματος
9.  
  Χώρος ψυγείων 4ο C και καταψύξεως σταθεράς θερμοκρασίας
10.  
  Αίθουσα παρασκευής παραγώγων
11.  
  Εργαστήριο συμβατότητας και ομάδων αίματος
12.  
  Εργαστήριο ορολογικό για εξέταση μεταδιδομένων με το αίμα νοσημάτων
13.  
  Εργαστήριο Ανοσοαιματολογίας και ποιοτικού ελέγχου του αίματος
14.  
  Αίθουσα καθαρισμού αντικειμένων και αποστείρωσης
15.  
  Αποθήκη υλικού
16.  
  Γραφείο Διευθυντού
17.  
  Γραφείο Επιμελητών
18.  
  Γραφείο Προϊσταμένης
19.  
  Γραμματεία - Αρχείο
 1. Τον εξής υλικοτεχνικό εξοπλισμό:
 2. - Κλίνες Αιμοληψίας 1 - 3 - Αιμοσφαιρινόμετρο ή φυγόκεντρο μικροαιματοκρίτου 1 - 2 - Επιτραπέζιες φυγόκεντροι ορολογικών σωληναρίων 2 - 4 - Αυτόματες φυγόκεντροι εκτέλεσης δοκιμασίας CΟΟΜΒS 1 - 2 - Ρεζοσκόπια - Υδατόλουτρα ορολογικών εξετάσεων 2 - 3 - Κλίβανος επωαστικός 1 - Κλίβανος αποστείρωσης 1 - Μικροσκόπια κοινά διοφθάλμια 1 - 2 - Ψυκτικοί φυγόκεντροι διαχωρισμού μονάδων αίματος στα επιμέρους στοιχεία τους 1 - 2 - Ψυγεία συντήρησης αίματος 4ο C με καταγραφικό και συναγερμό 2 - 3 - Καταψύκτης -35ο C με καταγραφικό και συναγερμό 1 - 2 - Αυτόματο μηχάνημα με ΕLΙSΑ 1 - 2 - Κοινά ψυγεία 4ο C 1 - 3 - Μηχανήματα για κυτταροαφαίρεση - πλασμαφαίρεση όπου αυτό ενδείκνυται για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 1 - Αυτόματο πλυντήριο δοκιμαστικών σωληναρίων 1 - Συμπιεστές πλάσματος 1 - 2 - Φορητές κλίνες αιμοληψίας 5 - 7 - Φορητά ψυγεία συντήρησης αίματος 5 - 7 - Ανακινητήρες αιμοπεταλίων (1) 1 - Βαθεία κατάψυξη -60ο C έως 90ο με καταγραφικό 1
 3. Το κατωτέρω προσωπικό αιμοδοσίας:
 4. Ιατρικό:1 Διευθυντής 1 - 2 Επιμελητές Α~ 2 - 3 Επιμελητές Β~ Νοσηλευτικό:1 Προϊσταμένη 8 - 15 Νοσηλεύτριες ΤΕ (από τις οποίες 2 Επισκέπτριες) Παραϊατρικό:4 - 8 Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων Διοικητικό:1 - 2 Άτομα Βοηθητικό:2 Καθαρίστριες 1 Εργάτης 1 Οδηγός εάν διαθέτει αυτ/το Κινητό Συνεργείο Αιμοληψιών
Άρθρο 8 "Σταθμοί Β~ Τάξης που πραγματοποιούν αιμοληψίες για να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 περ. Γ~ του άρθρου 6 του Ν. 1820/88, πρέπει να διαθέτουν: α) χώρους συνολικής επιφανείας εξήντα (60) μ2 τουλά [...]"
1.  
  Αίθουσα εξέτασης αιμοδοτών και αιμοληψιών
2.  
  Αυτόματος φυγόκεντρος εκτέλεσης δοκιμασίας CΟΟΜΒS 1
3.  
  Εργαστήριο Συμβατότητας και ομάδων αίματος
4.  
  Αίθουσα καθαρισμού αντικειμένων και αποστείρωσης
5.  
  Γραφείο Ιατρών
6.  
  Γραφείο Προσωπικού
7.  
  W.C. Αιμοδοτών και Προσωπικού Για τους Σταθμούς Β~ τάξης που δεν πραγματοποιούν αιμοληψίες δεν απαιτούνται οι χώροι οι υπ’ αριθμ. 1 & 2.
 1. Τον κατωτέρω υλικοτεχνικό εξοπλισμό:
8.  
  Καταψύκτη -35ο C με καταγραφικό και συναγερμό 1
9.  
  Κοινό ψυγείο 4ο C 1 - 2
10.  
  Κλίνη αιμοληψίας 1 - 2
11.  
  Αιμοσφαιρινόμετρο ή φυγόκεντρο μικροαιματοκρίτη 1
12.  
  Ψυκτική φυγόκεντρος διαχωρισμού μονάδων αίματος στα επιμέρους στοιχεία τους 1
13.  
  Αυτόματο μηχάνημα ΕLΙSΑ 1
14.  
  Συμπιεστές πλάσματος 1 - 2 Για τους Σταθμούς Β~ τάξης που δεν πραγματοποιούν αιμοληψίες δεν χρειάζονται τα υπ’ αρ. 10 έως και 14 μηχανήματα.
 1. Προσωπικό Αιμοδοσίας Σταθμών Β~ Τάξης:
 2. (Ι) Για τους Σταθμούς Αιμοδοσίας Β~ Τάξεως που πραγματοποιούν αιμοληψίες:
 3. Ιατρικό:1 Διευθυντής 1 Επιμελητής Α~ ή Β~ ανάλογα με την κίνηση του Νοσ/μείου (οπωσδήποτε όμως ένας δεύτερος γιατρός εκτός από τον Διευθυντή) Νοσηλευτικό:3 - 4 Νοσηλεύτριες Παραϊατρικό:1 - 2 Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ή Παρασκευαστές Βοηθητικό:1 Καθαρίστρια (ΙΙ) Για τους Σταθμούς Β~ Τάξεως που δεν πραγματοποιούν αιμοληψίες:
 4. Ιατρικό:1 Επιμελητής Α~ ή Β~ Νοσηλευτικό:1 - 2 Νοσηλεύτριες Παραϊατρικό:1 - 2 Παρασκευαστές ανάλογα με την κίνηση Βοηθητικό:1 Καθαρίστρια
Άρθρο 9
1.  
  Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, που ήδη λειτουργούν, υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος, εντός προθεσμίας 2 ετών από την δημοσίευσή του, της προθεσμίας αυτής δυναμένης να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 10
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις. Οι διατάξεις του Β. Δ/τος 772/61 «περί των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας, Σταθμών Αιμοδοσίας ή Νοσ/κών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας», καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος, καταργούνται. Τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Δ/τος αναθέτουμε στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 11 παρ. 2 του Ν. 1820/88 «Αιμοδοσία» (ΦΕΚ Α΄ 261).
 • Την αριθμ. ΔΥ3α/οικ. 878/4.10.96 άρθρ. 2 (ΦΕΚ 924/8.10.96 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας». 3.Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (ΦΕΚ 922/96 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/10.10.96 (ΦΕΚ 932/96 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Τα υπ’ αριθμ. 11/15.3.91, 13/16.4.91, 22/4.12.91, 26/24.3.1992, 39/19.2.93, 47/2.9.93, 59/16.9.94 και 66/14.7.1995 πρακτικά της Επιτροπής Αιμοδοσίας του ΚΕ.Σ.Υ.
 • Την γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, όπως διατυπώνεται στις υπ’ αριθμ. 12/87η ολομ. 5.9.91, 27/93η ολομ./13.5.1992, 16/103η ολομ. 19.11.93, 8/119η ολομ. 21.12.95 και 9/120η ολομ. 25.1.96 και την υπ’ αριθμ. 3099/20.10.92 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 τ.Α΄), με τις οποίες προσετέθη στο Ν. 1558/85 νέο άρθρο 29Α, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄) και το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, το ύψος της οποίας θα ανέλθει εφάπαξ συνολικά για όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (90 Υπηρεσίες Αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα) στα 300.000.000 δρχ. περίπου, για επέκταση και αναμόρφωση των χώρων των λειτουργουσών Υπηρ. Αιμοδοσίας που δεν διαθέτουν τους χώρους που ορίζει το παρόν Π.Δ/γμα και οι οποίοι θα πρέπει να παραχωρηθούν στις Αιμοδοσίες από ήδη υπάρχοντες χώρους των Νοσοκομείων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας. Για το έτος 1997 θα προκληθεί δαπάνη περίπου 100.000.000 δρχ., η οποία θα καλυφθεί από το Φ.210 ΚΑΕ 1213 του Υπουργείου μας. Η υπόλοιπη δαπάνη θα επιμερισθεί στα επόμενα 2 έτη 1998 και 1999 και θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα προβλεφθούν στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για επιχορήγηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για το σκοπό αυτό.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄).
 • Την αριθμ. 266/12.6.97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44_1_21566 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.878 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_878 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1820 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1820 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/772 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/772 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία