Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται τα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25η Φεβρουαρίου 1988. Τα συνεργεία αυτά για να [...]"
1.  
  να έχουν προσωρινή άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή να έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για τη χορήγησή της
2.  
  ή να έχουν τύχει άδειας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας ή και απαλλαγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιών (Διευθύνσεις Βιομηχανίας)
3.  
  ή οι εκμεταλλευτές τους να έχουν εφοδιαστεί με δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σε χρόνο προγενέστερο της 25ης Φεβρουαρίου 1988 και να είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Στις πιο πάνω περιπτώσεις υπάγονται και συνεργεία που λειτουργούσαν πριν την 25η Φεβρουαρίου 1988 και ακολούθως μετεγκατεστάθησαν για λόγους ανωτέρας βίας στον ίδιο ή όμορο Δήμο ή Κοινότητα αλλά μέσα στα διοικητικά όρια της Επαρχίας, στην οποία ανήκει ο υπόψη Δήμος ή Κοινότητα.
Άρθρο 2 "Όροι και προϋποθέσεις"
1.  
  Συνεργεία του άρθρου 1 του παρόντος τα οποία δεν είναι δυνατό να προσαρμοστούν στις διατάξεις του ΠΔ 78/1988 (Α~ 34) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 416/1991 (Α~ 152) και το ΠΔ 38/1996 (Α~ 26) και να τύχουν αδείας λειτουργίας αορίστου χρόνου, μπορούν να εφοδιαστούν μέχρι την 31.12.1997 με άδεια ορισμένου χρόνου, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:.
 1. Να μην υπόκεινται στις απαγορεύσεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδ. α) , γ), δ) και ε), του ΠΔ 78/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 38/1996.
 2. Να είναι εφοδιασμένα με αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η έναρξη λειτουργίας συνεργείου στην υπόψη θέση σε χρόνο προγενέστερο της 25ης Φεβρουαρίου 1988.
 3. Ως αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος.
 4. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα από 25.2.1988 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άλλαξε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου, θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία όπως στο προηγούμενο εδάφιο, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το υπόψη συνεργείο λειτούργησε πριν την 25η Φεβρουαρίου 1988 και βεβαίωση Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή αντίστοιχες θεωρημένες φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες να προκύπτει η αλλαγή εκμεταλλευτή.
 5. Να υποβάλουν σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος
2.  
  Για την εφαρμογή της προηγούμενης πραγράφου, διατάξεις του Π.Δ/τος 78/1988 όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 416/1991 και 38/1996, στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η προσαρμογή, είναι οι εξής:.
 1. Αρθρο 1, παρ. 1, περιπτώσεις β) και γ).
 2. Αρθρο 2, παρ. 1.
 3. Αρθρο 7, παρ. 1, 3 και 5.
 4. Αρθρο 11, παρ. 1 δεύτερο εδάφιο.
 5. Αρθρο 13
Άρθρο 3 "Διαδικασία χορήγησης αδείας λειτουργίας"
1.  
  Για τη χορήγηση της παραπάνω αδείας ορισμένου χρόνου, θα πρέπει ο εκμεταλλευτής του συνεργείου να υποβάλει το αργότερο εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
 1. Γραμμάτιο κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο οκτώ χιλιάδων (8.000) δραχμών.
 2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε δύο αντίτυπα, υπό κλίμακα 1:500, στο οποίο θα καταγράφεται έκταση σε απόσταση 50 μέτρων από τα όρια του συνεργείου, εκτός των συνεργείων της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988 για τα οποία η απόσταση θα είναι 150 μέτρα και θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή καθώς επίσης και η θέση του κτιρίου του συνεργείου με τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων), το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και ιδιαίτερα, τυχόν υπάρχοντες ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή μνημεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και πρατήρια υγρών καυσίμων ή υγραερίου, βρεφονηπιακοί σταθμοί ή γηροκομεία
 3. Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου συνεργείου, σε δύο αντίτυπα, σε κλίμακα 1:50 (ή 1:100 σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων) που να εμφανίζουν:
 4. Προκειμένου για συνεργείο που είναι εγκατεστημένο σε χώρους πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία συνεργείου από τον ισχύοντα κανονισμό της πολυκατοικίας
  • Ενδεικτική τομή όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραμπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου
 5. Σε περίπτωση παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988, μελέτη εργονομικής λειτουργικότητας του συνεργείου η οποία υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, με καθορισμό θέσεων εργασίας υπογραφόμενη από διπλωματούχο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό
 6. Σε περίπτωση παρέκκλισης από τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 1, δεύτερο εδάφιο 7, παρ. 1, 3, 5 και 11 παρ. 1β του ΠΔ 78/1988, αιτιολογική έκθεση δυνατότητας λειτουργίας του συνεργείου σε ότι αφορά τα ύψη των χώρων, τις κλίσεις, τα πλάτη και ακτίνες καμπυλότητας ανόδων - καθόδων του συνεργείου, υποβαλλόμενη σε δύο αντίτυπα και υπογραφόμενη από διπλ/χο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό.
 7. Τεχνική έκθεση σε δύο αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές
 8. Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5, του ΠΔ 1180/1981 (293Α) ή από άλλες σχετικές διατάξεις.
 9. Ειδικότερα, για τα συνεργεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988, υποβάλλεται μελέτη, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, η στάθμη θορύβου και κραδασμών με και χωρίς τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του ΠΔ 1180/1981.
 10. Μελέτη σε δύο (2) αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού στις αίθουσες εργασίας του συνεργείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ΠΔ 78/1988.
 11. Ειδικότερα για τα συνεργεία της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988, απαιτείται μελέτη, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, η οποία να περιγράφει το σύστημα προσαγωγής αέρα και το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ανωτέρω Π.Δ. όπως αυτό το άρθρο έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 8 του Π.Δ. 38/1996 και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των αερίων πτητικών ενώσεων (VΟC) τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο.
 12. Προϋπολογισμό της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, σε δύο (2) αντίτυπα υπογραφόμενα από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό που συνέταξε τις μελέτες και από τον ενδιαφερόμενο
 13. Υπεύθυνη δήλωση διπλ/χου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού ότι το συνεργείο δεν υπόκειται στις απαγορεύσεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδ. α), γ) και ε) του ΠΔ 78/1988.
 14. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του αιτούντος ότι αυτός δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/1988 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
 15. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β~ 678) επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986.
 16. Άδεια οικοδομής εφόσον υφίσταται ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση.
 17. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτούνται.
 18. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του ΝΔ 3100/1954 (Α~ 254), ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του Ν. 1575/1985.
 19. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερομένου πτυχίου ή αδείας, τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως ή τη θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.
 20. Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία συνεργείων
2.  
  Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου, με τις εγκαταστάσεις του, διαρκείας πέντε (5) ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1998 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης υποβολής των εξής συμπληρωματικών δικαιολογητικών:
 1. Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ή στα Παραρτήματα αυτού ή την εξουσιοδοτημένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, της αμοιβής του συντάξαντος τη μελέτη Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο από 30/31.5.1956 ΒΔ (Α 134), όπως αυτό ισχύει.
 2. Αποδεικτικό κατάθεσης των από τις διατάξεις του ΑΝ 2326/1940 (Α 145) του Ν. 546/1943 (Α 284) οριζομένων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2% και ΕΜΠ 1% επί της αμοιβής του Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού που συνέταξε τη μελέτη καθώς και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1% και ΕΜΠ 0.5% επι του προϋπολογισμού δαπάνης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 3. Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου τόσο για τη μελέτη όσο και για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου
 4. Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στην οποία αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος της.
 5. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπευθύνου του συνεργείου (εκμετάλλευτή).
 6. Αντί του πιστοποιητικού, αρκεί η κατάθεση σχετικής βεβαίωσης της οικείας Πυροσβεστικής Αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση του ως άνω πιστοποιητικού.
3.  
  Αρμόδια για τη θεώρηση των σχετικών πινάκων αμοιβής των Διπλωματούχων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Μηχανικών καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής των κρατήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β) της προηγούμενης παραγράφου, είναι το ΤΕΕ για τους νομούς όπου υπάρχουν Παραρτήματά του, για δε τους υπόλοιπους νομούς, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των νομών
4.  
  Προ της παρέλευσης της προθεσμίας ισχύος της άδειας ορισμένου χρόνου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τα άρθρα 15 κα ι16 του ΠΔ 78/1988 όπως τροποποιήθηκαν με τα ΠΔ 416/1991 και 38/1996. Σε αντίθετη περίπτωση, το συνεργείο σφραγίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ανωτέρω Π. Δ/τος.
5.  
  Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των συνεργείων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για λόγους ανωτέρας βίας με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:
 1. Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει στον ίδιο ή όμορο Δήμο ή Κοινότητα
 2. Πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος και για τη νέα θέση του συνεργείου.
 3. Για τη χοργήγηση άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου, στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λόγω μετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
 4. Η παραπάνω άδεια λειτουργίας λόγω μετεγκατάστασης χορηγείται για το υπόλοιπο της ισχύος της παλαιάς αδείας, ήτοι μέχρι τις 31.12.2002.
 5. Μετά τη λήξη της, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
 6. Η μετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988.
6.  
  Σε περίπτωση που αλλάξει ο εκμεταλλευτής του συνεργείου, απαιτείται έκδοση αδείας λειτουργίας στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή, η οποία ισχύει για τον υπολειπόμενο χρόνο της παλαιάς αδείας. Για τη χορήγηση της αδείας αυτής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ΠΔ 78/1988 όπως ισχύει.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευσή του, καταργείται κάθε προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τη διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 1575/1985 «προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (Α~ 207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 2289/1995 (Α~ 27) και το άρθρο 1 του Ν. 2465/1997 (Α~ 28).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Την υπ’ αριθ. 566/26.9.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Β~ 910).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/566 1996
ΝΟΜΟΣ 1943/546 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/546 1943
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1763 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1763 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3100 1954
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2326 1940
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1180 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/78 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/78 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/416 1991
(1) Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας [...]" 1996/38 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/30 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/30 1956