ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/225

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από το σχολικό έτος 1997 - 98 αυξάνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από ιδρύσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων της αυτής εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 311 β) Νηπιαγωγών κατά 174
Άρθρο 2
1.  
    Από το σχολικό έτος 1997 - 98 μειώνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω καταργήσεων, υποβιβασμών και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων της αυτής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 581 β) Νηπιαγωγών κατά 81 Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Γύθειο, 29 Αυγούστου 1997 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 6 και 8) και 4 (παρ. 8 και 10) του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ. Α/85).
  • Την αριθ. ΣΤ5/33/9.10.1996 (ΦΕΚ 937 τ.Β 14.10.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αρμοδιότητες Υφυπουργού του ΥΠΕΠΘ».
  • Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.96 (ΦΕΚ 922/τ.Β/7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (38 Α) και το γεγονός ότι από το Π .Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 130.634.385 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και δρχ. 406.418.087 περίπου για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ δρχ. 130.635.000 δαπάνη του έτους 1997 θα αντιμετωπισθεί από το κρατικό αποθεματικό (ΚΑΕ 5111 του ειδ. φορέα 23-200 του Υπουργείου Οικονομικών). Η εκ δρχ. 406.419.000 ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί με την πρόβλεψη και την εγγραφή της πίστωσης αυτής στους ΚΑΕ του Ε.Φ. 19-210 στον προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε επομένων ετών.
  • Την αριθ. 54/29.8.97 Π.Υ.Σ, για την έγκριση μεταφοράς ποσού δραχμών 6.555.000.000 από το κρατικό αποθεματικό στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Την αριθμ. 439/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία