ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/226

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1566/85 και του άρθρου 1 του Π.Δ. 239/92 αυξάνονται κατά κλάδο από 1.9.97, ως ακολούθως: 1.Του κλάδου ΠΕ1 Θεολόγων κατά δεκαπέντε 15 2.Του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων κατά τετρακόσιες εβδομήντα μία 471 3.Του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικών κατά εκατόν επτά 107 4.Του κλάδου ΠΕ4 Φυσικών κατά εκατόν εννενήντα μία 191 5.Του κλάδου ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας κατά τριακόσιες δέκα επτά 317 6.Του κλάδου ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας κατά διακόσιες τριάντα εννέα 239 7.Του κλάδου ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας κατά εκατόν τρεις 103 8.Του κλάδου ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων κατά εβδομήντα τέσσερις 74 9.Του κλάδου ΠΕ9 Οικονομολόγων κατά εβδομήντα 70 10.Του κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιολόγων κατά εξήντα τρεις 63 11.Του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής κατά σαράντα τρεις 43 12.Του κλάδου ΠΕ12 Μηχανικών κατά εννενήντα έξι 96 13.Του κλάδου ΠΕ 13 πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών κατά πενήντα έξι 56 14.Του κλάδου ΠΕ 14 πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας και Νοσηλευτικής κατά εβδομήντα εννέα 79 15.Του κλάδου ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας κατά δέκα εννέα 19 16.Του κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής κατά εξήντα εννέα 69 17.Του κλάδου ΠΕ 17 Τεχνολόγων κατά τριακόσιες δώδεκα 312 18.Του κλάδου ΠΕ 18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ κατά διακόσιες τριάντα 230 19.Του κλάδου ΠΕ 19-20 Πληροφορικής κατά τετρακόσιες δώδεκα 412 20.Του κλάδου ΤΕ1 πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ κατά επτά 7 21 Του κλάδου ΔΕ1 κατά είκοσι έξι 26 Σύνολο θέσεων δύο χιλιάδες ενιακόσιες ενενήντα εννιά 2.999 Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Γύθειον, 29 Αυγούστου 1997 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγρ. 6 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α) και του άρθρου 30 παράγρ. 1 του Ν. 2009/92 «Εθνικό Σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18 τ.Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/97 τ.Α) και του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 και το γεγονός ότι από το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.309.781.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και δρχ. 13.408.209.000 περίπου για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ δρχ. 4.309.781.000 δαπάνη του έτους 1997 θα αντιμετωπισθεί από το κρατικό αποθεματικό (ΚΑΕ 5111 του ΕΦ 23-200 του Υπουργείου Οικονομικών). Η εκ δρχ. 13.408.209.000 ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί με την πρόβλεψη και εγγραφή της πίστωσης αυτής στους ΚΑΕ του ΕΦ 19 - 220 στον προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε επομένων οικονομικών ετών.
  • Την αριθμ. 54/29.8.97 ΠΥΣ για την έγκριση μεταφοράς ποσού δρχ. 6.555.000.000 εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγρ. 2 του Ν. 1735/87 «προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 τ.Α).
  • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ44/21566/10.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αναστασίου Μαντέλη (ΦΕΚ 932/τ.Β).
  • Την αριθμ. 1107147/1239/006/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 /τ.Β).
  • Την αριθ. ΣΤ5/33/9.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 937 / τ.Β).
  • Την αριθμ. 446/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1997/54 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/54 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ44/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ44_21566 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία