ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/227

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί τροποποιήσεώς του, με την με αριθ. 44151/ 4661/1956 απόφαση του Υπουργού Εργασίας εγκριθέντος Κανονισμού «Περί Ασφαλίσεως Ανεργίας των μισθωτών επεξεργασίας Σταφίδος, μελών της εν Ηρακλείω Κρήτης Συνεργατικής Σταφιδεργατών», όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παρ. 1 του άρθρου 7 του, με την με αριθ. 44151/4661/ 56 απόφαση του Υπουργού Εργασίας εγκριθέντος Κανονισμού «περί Ασφαλίσεως Ανεργίας των μισθωτών επεξεργασίας σταφίδας μελών της εν Ηρακλείω Κρήτης Συνεργατικής Σταφιδεργατών», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 10827/1759/68 ομοία, καθώς και το με αριθ. 987/81 Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το κατά τις διατάξεις του παρόντος επίδομα ανεργίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε (75) ή εκατό (100) ημέρες για κάθε περίοδο επιδότησης, με την πραγματοποίηση εκατόν είκοσι πέντε (125) ή εκατόν πενήντα (150) τουλάχιστον ημερών εργασίας αντίστοιχα, εντός του προηγουμένου αυτής ημερολογιακού έτους, καταβάλλεται δε για κάθε μήνα τμήμα τούτου, εφόσον διαρκούντος του μηνός ο ασφαλισμένος τυγχάνων διαθέσιμος για απασχόληση πραγματοποίησε λιγότερος από δέκα εννέα (19) ημέρες εργασίας κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 8 το παρόντος οριζόμενα
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 2 Το κατά την προηγουμένην παράγραφον οριζόμενα ημερήσια επιδόματα ανεργίας κατά μήνα, καταβάλλονται αναλόγως του αριθμού των πραγματοποιηθεισών ημερών εργασίας διαρκούντος του μηνός, ως εξής Επί πραγματοποιηθεισών ημερών εργασίας Καταβαλλόμενα ημερήσια επιδόματα ανεργίας 1-3 21 4-6 19 7-8 17 9-10 15 11-13 12 14-15 10 16-18 6 Τα ανωτέρω ημερήσια επιδόματα μειούνται κατά το ποσόν που χορηγήθηκε από το ΙΚΑ ή την Συνεργατική κατά το αυτό διάστημα λόγω ασθενείας ή για κάθε άλλην, πλην της απασχολήσεως, αιτία
  • Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του Ν.Δ./τος 212/69 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α 112).
  • Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (Α. 38). 3.Τις διατάξεις των εδαφίων στ και ιε της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), καθώς και του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας (Α. 201).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και η δαπάνη ύψους 5.000.000 δρχ. επιπλέον κάθε χρόνο, βαρύνει τον ΚΑΕ 0651 του ΟΑΕΔ.
  • Την με αριθ. 354/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1956/44151/4661 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/44151_4661 1956
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/212 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/212 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/987 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/987 1981
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία