Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι υπηρεσίες του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής, αποτελούν Διεύθυνση που συγκροτείται, ως εξής: 1 · Τμήμα Οικονομικού - Ασφάλισης - Παροχών."
2.  
  Τμήμα Διοικητικού
Άρθρο 2 "Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως εξής:"
1.  
  Τμήμα Οικονομικού - Ασφάλισης - Παροχών - Μέριμνα για τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους του Ταμείου, σύνταξη και έλεγχος φύλλου υπολογισμού εφάπαξ βοηθημάτων καθώς και λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών. - Μέριμνα για την παρακολούθηση της έγκαιρης και κανονικής είσπραξης των βεβαιωθέντων πάσης φύσεως εσόδων του Ταμείου, την τήρηση λογιστικών εγγράφων, την έγκαιρη και κανονική καταχώρηση αυτών στα λογιστικά βιβλία του Ταμείου και τον έλεγχο της λογιστικής συμφωνίας. - Επιμέλεια για την τήρηση και ενημέρωση ημερολογιακών δελτίων (συνοπτικών - αναλυτικών), την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του ισολογισμού - απολογισμού, του προϋπολογισμού μετά των σχετικών εκθέσεων και ισοζυγίων μηνός, την παρακολούθηση και εκτέλεση της έγκαιρης πληρωμής των πάσης φύσεως εξόδων, οφειλών και εν γένει δαπανών του Ταμείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. - Μέριμνα για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και εντολών πληρωμής, επιταγών κ.λπ. οικονομικών στοιχείων και παρακολούθηση των λογαριασμών μετά του Δημοσίου και τρίτων, τη χορήγηση ατομικών δανείων τους δικαιούχους, την παρακολούθηση χρεωπιστωτικών λογαριασμών των Τραπεζών και έλεγχος της συμφωνίας αυτών. - Επιμέλεια για την εκκαθάριση και πληρωμή των πόσης φύσεως αποδοχών και λοιπών αμοιβών του προσωπικού του Ταμείου και εκκαθάριση της αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), Επιτροπών, την παρακολούθηση της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της περιουσίας του Ταμείου και την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων που προέρχονται από αυτή, ελέγχοντας και την κανονικότητα αυτών. - Μέριμνα για την απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, φορολογίας εισοδήματος και λοιπών κρατήσεων υπέρ Δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων, τη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και μελετών με βάση τα λογιστικά και στατιστικά στοιχεία για την ενημέρωση του Διευθυντού και Διοικητικού Συμβουλίου, προς λήψη των ενδεικνυομένων υπέρ του Ταμείου και των μετόχων, μέτρων. - Μέριμνα για την προμήθεια κάθε είδους υλικού, τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας και εξοπλισμού του Ταμείου, τήρηση, μελέτη και αξιοποίηση οικονομικών στατιστικών στοιχείων (μελετών, πινάκων), τη διαχείριση του ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από την κείμενη περί ενσήμων νομοθεσία, τις αποφάσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και τις εγκυκλίους διαταγές του ιδίου Υπουργείου (Διεύθυνσης Οικονομικών), σχετικά με την εκτύπωση, διακίνηση και διαχείριση αυτού. Ειδικότερα:.
 1. Μεριμνά για την έγκαιρη και κανονική εκτύπωση των απαιτουμένων ποσοτήτων κατά κλάση ενσήμων, ενεργώντας σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά περί προμηθειών διατάξεις (ενέργεια διαγωνισμού κ.λπ.), για την κανονική, έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των αποστελλομένων ενσήμων στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές.
 2. Επιμελείται την έγκαιρη και κανονική παραλαβή από τη Διαχείριση Χρηματικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης των επιταγών, που αφορούν την αξία του αναλωθέντος κάθε μήνα ενσήμου από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. με έλεγχο της συμφωνίας αυτών, την άμεση κατάθεση των επιταγών στην Τράπεζα και άμεση μεταφορά του χρηματικού ποσού στο Λογαριασμού του ενσήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 3. Ενεργεί την ετήσια εκκαθάριση της διαχείρισης του ενσήμου και τον κανονικό και έγκαιρο καταμερισμό και απόδοση του καθαρού προϊόντος στα συνδικαιούχα Ταμεία, Ταμείο Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής (ΤΑΟΧ), Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων ΕΤΥΑΠ), σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά διατάξεις, αποφάσεις και διαταγές
2.  
  Τμήμα Διοικητικού - Μέριμνα για την παραλαβή - χαρακτηρισμό πρωτοκόλληση - διακίνηση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και τήρηση όλων των ατομικών φακέλων αυτού. - Επιμέλεια για τη διενέργεια αλληλογραφίας με μετόχους, υπηρεσίες κ.λπ. διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας και τήρηση των αναγκαίων βιβλίων αυτής. Τήρηση και ενημέρωση ατομικών μερίδων δανειοληπτών, δακτυλογράφηση εγγράφων, καταστάσεων και στοιχείων, τήρηση γενικού μητρώου μετόχων (ενεργό - εφεδρικό), τήρηση καρτελών μετόχων, καθώς και τήρηση αρχείου μετόχων. - Επιμέλεια για την παραλαβή αιτήσεων μετόχων για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος, έλεγχο των δικαιολογητικών, καταχώρηση απαραίτητων στοιχείων στο βιβλίο προτεραιότητας - σειράς υποβαλλομένων αιτήσεων, τήρηση του βιβλίου αυτού, έγκαιρη ειδοποίηση μετόχων για την παραλαβή του βοηθήματος, επίδοση ή αποστολή αποφάσεων χορηγήσεων ή μη, βοηθημάτων στους μετόχους. - Εξυπηρέτηση των μετόχων και παροχή πληροφοριών προς αυτούς. Παραλαβή υποβαλλομένων ενστάσεων κατ’ αποφάσεων του Διευθυντού του Ταμείου. - Μέριμνα για την παραλαβή και παρακολούθηση παντός είδους δικογράφων (προσφυγών, αγωγών και λοιπών ενδίκων μέσων) των μετόχων του Ταμείου κατ αλλήλων και κατά τρίτων ενώπιον των Δικαστηρίων και την αντιμετώπιση με εμπρόθεσμες νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Ταμείου δια της δικαστικής οδού. - Μέριμνα για την καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Ταμείου και του εξοπλισμού αυτών, την καθαριότητα και την ασφάλεια του Ταμείου, την επιμέλεια για την καλύτερη επιλογή και εφαρμογή των καταλλήλων προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και μηχανογραφικού αρχείου. - Επιμέλεια για τη σωστή συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και εισηγήσεις στο Διευθυντή για κάθε θέμα που αφορά τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων μηχανογραφικών συστημάτων και της σωστής λειτουργίας των προγραμμάτων.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση θέσεων"
1.  
  Οι θέσεις του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής, διαρθρώνονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, θέσεις δύο (2). 2)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις δύο (2). 3)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις τέσσερις (4). Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων προσωπικού στον εισαγωγικό βαθμό, ορίζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α). ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μια (1) θέση καθαρίστριας με σχέση εργασίας ιδιωτ. δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 4 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Της Διεύθυνσης των Υπηρεσιών Ταμείου, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κατ εφαρμογή του αρθρ. 5 του Ν. 2265/94 (ΦΕΚ 209 Ά), ο οποίος προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Ταμείου, υπογράφει κάθε έγγραφο αυτού, με τον Υποδιευθυντή δε του Ταμείου επιταγές, χρηματικά εντάλματα, χρηματικές εντολές και γενικά κάθε οικονομικό στοιχείο. Εκδίδει τις αποφάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ταμείου και τις αποφάσεις του Ν. 861/79. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταμείου κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία αυτού, είναι πειθαρχικός προϊστάμενος και ασκεί επί του προσωπικού διοικητική και πειθαρχική αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ρυθμίζει την εσωτερική λειτουργία του Ταμείου, καθορίζει με απόφαση τα επιμέρους καθήκοντα του προσωπικού και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το Διευθυντή απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Υποδιευθυντής του Ταμείου. -Υποδιευθυντής του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής ορίζεται ανώτερος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. κατ εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2265/95 (ΦΕΚ 209, τ.Α) ο οποίος εκτελεί κάθε καθήκον που ήθελε ανατεθεί σ αυτόν από το Διευθυντή του Ταμείου. Αναπληροί το Διευθυντή απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του. Τον Υποδιευθυντή απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Γραμματέας του Ταμείου. - Γραμματέας του Ταμείου ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός ή Ανθυπαστυνόμος της ΕΛ.ΑΣ. κατ εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2265/94 (ΦΕΚ 209, τ.Α), ο οποίος: Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέως το Δ.Σ. Παρακολουθεί την ισχύουσα για το Ταμείο νομοθεσία και υποβάλλει έγγραφες εισηγήσεις για τροποποίηση, κατάργηση ή αναμόρφωση των διατάξεων και κωδικοποίηση αυτών, προς το συμφέρον του Ταμείου και των μετόχων του. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συντάσσει τα σχετικά πρακτικά. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη (πρόσκληση) συνεδριάσεων, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή αυτής και των εγγράφων εισηγήσεων για τα σοβαρότερα θέματα στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. κατά περίπτωση. Είναι υπόλογος διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που ήθελε ανατεθεί σ αυτόν από το Διευθυντή του Ταμείου. Ο Γραμματέας απών ή κωλυόμενος αναπληρούται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου, στα καθήκοντα του. - Στα τμήματα του Ταμείου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Άρθρο 5 "Κατάταξη Προσωπικού"
1.  
  Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατατάσσονται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις του άρθρου 3 του παρόντος
Άρθρο 6 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος, καταργείται το Προεδρικό Διάταγμα 477/1988 «Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής» (ΦΕΚ 214Α). Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 2 του Ν. 51/1975 «περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 125Α). β. Του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α). γ. Του αρθρ. 35 παρ. 1 και 36 παρ. 15 του Ν. 2190/ 1994. δ. Του αρθρ. 9 παρ. 11 εδ. τρίτο του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α) και το γεγονός ότι το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. έχει συνολικό αριθμό οργανικών θέσεων κατώτερο των 250. ε) Του αρθρ. 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α), που προστέθηκε με το αρθρ. 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α). ζ) Του αρθρ. 5 του Ν. 2265/1994 «Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1983 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 209Α·). η) Του Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της ΓΓΚΑ από το ΥΥΠΚΑ στο Υπουργείο Εργασίας (ΦΕΚ 210Α). θ) Του Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201 Α).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/14.1/21566/10.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 932/Β/96)
 • Την αριθ. 1107147/1239/006Α κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β-).
 • Την αριθμ. 80078/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 924 Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής.
 • Την 388/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-02-26 Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/23
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/14.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_14_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1979/861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/861 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1264 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1994/2265 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/477 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/477 1988
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.). 2001/109 2001