ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/231

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Καταργούνται κενές θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα κατωτέρω αναφερόμενα Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αντ αυτών ιδρύονται ισάριθμες θέσεις άλλης κατηγορίας ως ακολούθως: α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ι) Τμήμα Θεολογίας: Επτά (7) κενές θέσεις ΑΡ κατηγορίας καταργούνται και αντ αυτών ιδρύονται ισάριθμες θέσεις ΑΤ κατηγορίας. (Π.Δ. 399/25.8.88 ΦΕΚ 186 τ.Α). ιι) Τμήμα Φαρμακευτικής: Μία (1) κενή θέση ΜΕ κατηγορίας καταργείται και αντ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 399/25.8.88 ΦΕΚ 186 τ.Α). ιιι) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: Δύο (2) κενές θέσεις ΑΡ κατηγορίας καταργούνται και αντ αυτών ιδρύονται ισάριθμες θέσεις ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 399/ 25.8.88 ΦΕΚ 186 τ.Α). ιν) Τμήμα Οδοντιατρικής: Μία (1) κενή θέση ΜΕ κατηγορίας καταργείται και αντ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 399/25.8.88 ΦΕΚ 186 τ.Α). ν) Τμήμα Νομικής: Μία (1) κενή θέση ΑΡ κατηγορίας καταργείται και αντ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 399/25.8.88 ΦΕΚ 186 τ.Α). β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Μία (1) κενή θέση ΜΕ κατηγορίας καταργείται και αντ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 364/94 ΦΕΚ 199 τ.Α). γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος: Δύο (2) κενές θέσεις ΜΕ κατηγορίας καταργούνται και αντ αυτών ιδρύονται ισάριθμες θέσεις ΑΤ κατηγορίας. (Π.Δ. 139/1988 ΦΕΚ 59 τ.Α). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 11 παρ. 2 και 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87), όπως οι διατάξεις του πρώτο εδαφίου επανήλθαν σε ισχύ με το 1 παρ. β του Ν. 2188/94 (Α 18). β) Του άρθρου 1 παρ. 21 και 22 του Ν. 2327/1995 (Α 156). γ) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (Α 195). δ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). ε) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1 /21566/10.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 932). στ) Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
  • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου: α) Του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις: 13/22.2.96, 21/13.6.96, 23/5.7.96 και 24/11.7.96). β) Του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση: 621/ 24.7.96). γ) Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση: 21/19.6.96).
  • Τα έγγραφα Β1/448/1.8.96, Β1/470/7.8.96, Β1/602/16.10.96, Β1/501/22.8.96, Β1/521/16.10.96 και Β1/567/16.10.96 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα οποία ζητήθηκε να διατυπώσει το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας τη γνώμη του, το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 3.750.000 δρχ. περίπου η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το τρέχον οικονομικό έτος η δαπάνη θα καλυφθεί με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωση του από ΚΑΕ 5173 του Ειδ. Φορ. 19-110 σε ΚΑΕ της Κατηγορίας 0200 του Ειδ. Φορέα 19-250, για την οποία εκδόθηκε η αριθμ. 2007829/5.2.97 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για την επόμενη πενταετία 1998-2002 θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των απαιτουμένων πιστώσεων, κατά την κατάρτιση των οικείων προϋπολογισμών, στον Φορέα 19-250 και στους οικείους ΚΑΕ της ομάδας 0200 (Άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 Α 38).
  • Τη 223/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Β1/470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Β1_470 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Β1/501 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Β1_501 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Β1/602 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Β1_602 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44_1_21566 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/2007829 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2007829 1997
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία