Ίδρυση Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατανέμεται στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής αντικείμενα: Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός καθώς και ανάλυση της δομής των δραστικών ουσιών (φαρμάκων) σε σκευάσματα, βιολογικά υγρά και φυσικά προϊόντα, με χημικές, ηλεκτροχημικές και φυσικοχημικές ενόργανες μεθόδους ανάλυσης. Εκτίμηση της ποιότητας των αμιγών φάρμακων, των φαρμακευτικών ουσιών, των φαρμακομορφών και καλλυντικών. Εύρεση και προσδιορισμός των μεταβολιτών των φαρμάκων στα βιολογικά υγρά καθώς και των ενδογενών ουσιών. Διεργασίες απομόνωσης κάθε δραστικής ουσίας. Ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας ανάλυσης. Συσχέτιση χημικής δομής και φάσματος καθώς και περιγραφή του κρυσταλλικού πλέγματος των φαρμάκων.
Άρθρο 2 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Ο εσωτερικός κανονισμός του ιδρυόμενου με το προηγούμενο άρθρο εργαστηρίου, καθορίζεται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Αποστολή"
1.  
  Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Φαρμακευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται. β) Το σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων μεθόδων ανάλυσης και προσδιορισμού φαρμάκων ή φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακοτεχνικά σκευάσματα, βιολογικά υγρά, καλλυντικά, ιστούς και δρόγες. γ) Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. δ) Την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο. ε) Την οργάνωση τοπικών, εθνικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, της επιστημονικής κοινότητας, του προσωπικού του Εργαστηρίου κ.λπ. στ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Φαρμακευτικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, τα μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) καθώς και τα μέλη του λοιπού επιστημονικού και μη προσωπικού, που τοποθετούνται στο Εργαστήριο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού είναι αυτά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών (προπτυχιακών - μεταπτυχιακών), στην οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου καθώς και στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις που οργανώνονται από αυτό.
Άρθρο 5 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992 (Α 159). Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 2083/82 και επιπλέον: - Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του. - Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο και μεριμνά για την κατανομή του στα μέλη του Εργαστηρίου. - Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου. - Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό. - Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου. - Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. - Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού. - Υπογράφει κάθε έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
1.  
  Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, επισκεπτών), στους χώρους, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου
6.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
7.  
  Αρμόδια όργανα για την επίλυση προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του Εργαστηρίου είναι κατά προτεραιότητα η Γενική Συνέλευση του Τομέα και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Άρθρο 7 "Α. Γενικά"
1.  
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται με σκοπό να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τη μεθοδολογία και τις εργαστηριακές τεχνικές που εφαρμόζονται. Ειδικότερα επιδιώκεται να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο α) τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά κάθε πείραμα που προγραμματίζεται, β) καταστρώνεται η εκτέλεσή του, γ) χρησιμοποιούνται οι απαραίτητες συσκευές και όργανα, δ) επεξεργάζονται, παρασκευάζονται ή και απομονώνονται τα τελικά προϊόντα, ε) εκτιμάται ποσοτικά ένα φυσικό μέγεθος και στ) ελέγχονται τα αποτελέσματα.
2.  
  Κάθε ασκούμενος φοιτητής οφείλει να γνωρίζει το θεωρητικό μέρος της άσκησης αφού προηγουμένως ενημερωθεί από το προσωπικό του Εργαστηρίου. Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των φοιτητών πρέπει να τηρείται επακριβώς. Ανώτατο όριο καθυστέρησης 10 λεπτά κατά την προσέλευση. Η αποχώρηση γίνεται με τη λήξη του εργαστηριακού χρόνου ή άλλως μετά την ολοκλήρωση της άσκησης.
3.  
  Η απομάκρυνση των φοιτητών από το Εργαστήριο κατά τις ώρες των ασκήσεων δεν επιτρέπεται εκτός αν δοθεί άδεια από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Δεν επιτρέπεται δε να εκτελούν πειράματα ή μετρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ή δεν έχουν υποδειχθεί από τους υπεύθυνους του Εργαστηρίου. Δ. Τάξη - Καθαριότητα Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:.
 1. Δεν επιτρέπεται η παρουσία ξένων προσώπων στο Εργαστήριο κατά τη διάρκεια των ασκήσεων
 2. Όλες οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των φοιτητών πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία και να μεταχειρίζονται ανάλογα.
 3. Κατά τη χρήση τους πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα.
 4. Κανόνες Προφύλαξης από τοξικές ουσίες.
 5. Εργασία με εύφλεκτες ουσίες:
 6. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε ευρισκόμενο στον Εργαστηριακό χώρο
 7. Δεν επιτρέπεται η λήψη τροφών και ποτών στον Εργαστηριακό χώρο ή τη φύλαξή τους σ αυτόν
 8. Ασφάλεια φοιτητών Κατά το χρόνο διεξαγωγής των ασκήσεων κυρίως δε όταν χρησιμοποιούνται τοξικές ή εύφλεκτες ουσίες ή βιολογικά δείγματα και ραδιοϊσότοπα, τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας, που έχουν σκοπό την ασφάλεια.
 9. Η ασφάλεια των ασκουμένων αποτελεί πρώτιστο μέλημα των υπευθύνων του Εργαστηρίου με την προϋπόθεση ότι οι ασκούμενοι φοιτητές, έχουν πλήρη γνώση της άσκησης πριν την έναρξη του Εργαστηρίου και τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας όπως συνοψίζονται κατωτέρω:.
 10. Η απόρριψη των αχρήστων ουσιών (στερεών ή υγρών), γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων
 11. Δεν πρέπει να υπάρχουν λύχνοι αναμμένοι χωρίς λόγο
 12. Επιπρόσθετα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για προστασία των εργαζομένων, των εργαστηρίων και γενικότερα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.
  • Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στους χώρους των Εργαστηρίων μεγάλες ποσότητες διαλυτών. ιιι) Τηρούνται σχολαστικά οδηγίες που δίνονται για τον τρόπο θέρμανσης και χειρισμού εύφλεκτων ουσιών (υδρόλουτρα, μανδύες, κ.λπ.).
  • Επιπλέον πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι κανονισμοί ραδιοπροστασίας της ΕΕΑΕ, οι οποίοι αναφέρονται στην επισήμανση, την προφύλαξη, τη χρήση ή και την απόρριψη των ραδιενεργών αποβλήτων.
  • Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια οι φοιτητές ενημερώνονται λεπτομερώς για κάθε πτυχή της άσκησης καθώς και για τα προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν.
  • Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από ατυχήματα με εύφλεκτες ουσίες οφείλεται στην έλλειψη της απαραίτητης προσοχής και τάξης, τόσο στην εργαστηριακή θέση όσο και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.
  • Εύφλεκτες ουσίες δεν επιτρέπεται να μένουν πάνω, στον πάγκο, όταν οι ασκούμενοι φοιτητές εργάζονται και προπαντός όταν υπάρχουν λύχνοι αναμμένοι. ν) Στις αίθουσες ασκήσεων πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστικά σημεία με πυροσβεστήρες.
  • Η βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να είναι άμεση. νιι) Κατά την εργασία με ιδιαίτερα τοξικές ουσίες χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια και γυαλιά τα οποία διατίθενται από το Εργαστήριο.
4.  
  Για να μην διακόπτεται η ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου καθόλη τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εξαμήνων, οι φοιτητές θα πρέπει να αποφύγουν κατά τις ώρες των εργαστηριακών ασκήσεων τη συμμετοχή τους σε άλλες δραστηριότητες, όπως συμμετοχή σε εξετάσεις προόδου ή συμμετοχή σε συνελεύσεις συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου ή τους συλλόγους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ανακύπτει κώλυμα συμμετοχής στις εργαστηριακές εξετάσεις, ενημερώνονται οι υπεύθυνοι του Εργαστηρίου, για την απουσία τους τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα. Β. Μελέτη, εξέταση και διεξαγωγή ασκήσεων 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις τμηματικές εξετάσεις του μαθήματος είναι η επιτυχής παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα αυτό. Ο αριθμός των απουσιών που επιτρέπονται δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει το 10% του αριθμού των εργαστηριακών ασκήσεων. Φοιτητής του οποίου οι απουσίες ξεπερνούν το ποσοστό αυτό υποχρεώνεται να επαναλάβει τις εργαστηριακές ασκήσεις το αντίστοιχο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και σε χρόνο που καθορίζεται από το Εργαστήριο.
Άρθρο 8 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 159/1984 (Α 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Φαρμακευτικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 9 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλίο πρωτοκόλλου. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος. - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 10 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώροι εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 (Α 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). γ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α 48).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1107147/1 239/006Α/4.10.1996 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(συνεδριάσεις 176/3.11.1994, 200/25.1.1996 και 201/8.2.1996).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως συνολική δαπάνη ύψους 100.000 δρχ. η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Ε. 4121) του οποίου οι πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί από ιδίους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (άρθρο 29Α του Ν. 1558/ 1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α 38)).
 • Την αριθ. 59/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/2083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/2083 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία