ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/235

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους λιμένα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/40/ΕΚ της Επιτροπής της 25 Ιουνίου 1996.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/40/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1996 «για τη δημιουργία κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών, που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους του λιμένα» (L 196/7.8.1996 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
Άρθρο 2 "(άρθρο 1 της οδηγίας)"
1.  
  Το δελτίο ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του Π.Δ. 88/1997 «Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) σύμφωνα με την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995» (Α 90) πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τον τύπο που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3 "Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το πιο κάτω παράρτημα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ (όπως αναφέρονται στο ά [...]"
1.  
  Ο ως άνω εικονιζόμενος είναι εξουσιοδοτημένος να διεξάγει επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.4 του π.δ. 88/1997.
 1. Τίτλος της εκδούσας αρχής
 2. Ονοματεπώνυμο του κατόχου του δελτίου ταυτότητας γ) Πρόσφατη φωτογραφία του κατόχου του δελτίου ταυτότητας δ) Υπογραφή του κατόχου του δελτίου ταυτότητας ε) Δήλωση που να αναφέρει ότι ο κάτοχος είναι εξουσιοδοτημένος να διεξάγει επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 88/1997.
2.  
  Το δελτίο ταυτότητας συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και σε μετάφραση στην Αγγλική. ΤΥΠΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ. ΝΑΜΕ : RΑΝΚ : Τhe hοlder οf this card whοse signature appears belοw, is authοrised tο inspect νessels in accοrdance with the prονisiοns οf Αrticle 12 par. 4 οf the Ρ.D. 88/1997 Ηοlders signature Date Ρiraeus Τhe Directοr οf the Safety οf Νaνigatiοn Diνisiοn Captain (Η.C.G.).
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την 1 η Φεβρουαρίου 1997. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 26 Αυγούστου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ οι υπουργοί ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1995 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την 327/5.12.1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 352/16.7.1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1558 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος [...]" 1997/88 1997