ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/238

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αυξομείωση των οργανικών θέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στις υπάρχουσες οργανικές θέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές: α. Αυξάνονται κατά πέντε (5) οι θέσεις των Πυράρχων και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε είκοσι ένας (21). β. Αυξάνονται κατά είκοσι (20) οι θέσεις των Αντιπυράρχων και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε πενήντα (50). γ. Μειώνονται κατά είκοσι πέντε (25) οι θέσεις των Πυραγών (Παραγωγικής Σχολής) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε εκατόν είκοσι εννιά (129). δ. Μειώνονται κατά μία (1) οι θέσεις των Αρχιπυροσβεστών (μη Παραγωγικής Σχολής) - Πυροσβεστών και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι (4.126).
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις α. Του άρθρου 11 παράγρ. 1 περίπτ. (γ) και παράγρ. 7 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Του άρθρου 1 παράγρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α’ 49). γ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α’ 51). δ. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α’ 82). ε. Της 1107147/1239/0006Α’/4.10.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β’ 922). στ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία κατά το τρέχον έτος ανέρχεται σε δρχ. 300.000 και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ε.Φ. 43-120 στον Κ.Α.Ε. 0411. Από το έτος 1998 και εφεξής η δαπάνη αυτή θα ανέρχεται σε δρχ. 1.200.000 ετησίως και κατά την επόμενη πενταετία θ’ αντιμετωπιστεί από την εξοικονόμηση υπερδιπλάσιου ποσού το οποίο θα προκύπτει από την κατάργηση μίας θέσης Αρχιπυροσβέστη (μη Παραγωγικής Σχολής) - Πυροσβέστη.
  • Την 359/1997 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α’ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α’ 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία