ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/239

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας"
1.  
  Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Πυροσβεστικής Ακαδημίας Τμήματα Ανθυποπυραγών, Αρχιπυροσβεστών, Πυροσβεστών, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών (άρθρα 2 παρ. 1 του π.δ. 174/1983, Α’ 68, παρ. 1 του π.δ. 412/1987, Α’ 183 και 2 παρ. 1 του π.δ. 329/1993, Α’ 140) μετονομάζονται αντίστοιχα σε Σχολές. Όπου στις ισχύουσες για την Πυροσβεστική Ακαδημία διατάξεις απαντάται η λέξη «Τμήμα» αντικαθίσταται με τη λέξη «Σχολή».
2.  
  Στις Σχολές Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών και για όσο διάστημα αυτές λειτουργούν, τοποθετούνται ως Διοικητές τους ανώτεροι Αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι έχουν για τους εκπαιδευόμενους στις Σχολές αυτές τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 13 του π.δ. 174/1983 για το Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ταυτόχρονα και Διοικητής των Σχολών Ανθυποπυραγών, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, ως και Ξένων Γλωσσών.
Άρθρο 2 "Τροποποιήσεις του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας Στις διατάξεις του π.δ. 174/1983 (Α’ 68) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31, όπως αντικαταστάθηκε διαδοχικά από την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 444/1984 (Α’ 156), από την παρ. 9 του άρθρου 1 του π.δ. 412/1987 (Α’ 183) και από το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 426/1994 (Α’ 241), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής: 1 Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως Πρόεδρο, τον υποδιοικητή αυτής, το Διοικητή της οικείας Σχολής, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, έναν ανώτερο αξιωματικό του Σώματος από το διδακτικό προσωπικό της Ακαδημίας και τον Αρχηγό Σχολής, ως μέλη
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 117, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 412/1987 (Α’ 183), το άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ. 305/1990 (Α’ 126) και το άρθρο 1 παρ. 25 του π.δ. 426/1994 (Α’ 241), αντικαθίστανται ως εξής: 117 μαθήματα στη Σχολή Ανθυποπυραγών Τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε έτος σπουδών στη Σχολή Ανθυποπυραγών είναι τα εξής Α’ ΕΤΟΣ Ι. Με βαθμό 1 Πυροσβεστική Τέχνη. 2 Πυροσβεστική Στρατηγική - Τακτική. 3 Νομοθεσία Πυρασφάλειας. (Παθητική - Ενεργητική Πυροπροστασία - Πρακτική Εφαρμογή - Σχέδιο). 4 Συστήματα Πυροπροστασίας (Φορητά - Μόνιμα). 5 Διασώσεις - Διασωστικά μέσα - Αντιμετώπιση Καταστροφών. 6 Πυροσβεστικά οχήματα - εξοπλισμός και μέσα (θεωρητικά - πρακτικά). 7 Πολιτική Άμυνα. 8 Αντοχή των υλικών στη φωτιά - Αντισεισμική Προστασία. 9 Πυροσβεστική Νομοθεσία. 10 Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο. 11 Ποινική Δικονομία - Ανακριτική. 12 Πληροφορική ΙΙ Χωρίς βαθμό 1 Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός. 2 Ηγεσία - Διοίκηση Προσωπικού Β’ ΕΤΟΣ Ι. Με βαθμό 1 Πυροσβεστική Τέχνη. 2 Πυροσβεστικά οχήματα - εξοπλισμός και μέσα (θεωρητικά - πρακτικά). 3 Χημεία. 4 Φυσική. 5 Νομοθεσία Πυρασφάλειας. (Παθητική - Ενεργητική Πυροπροστασία - Πρακτική Εφαρμογή - Σχέδιο). 6 Συστήματα Πυροπροστασίας (Φορητά - Μόνιμα). 7 Ποινικό Δίκαιο. 8 Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο (Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου). 9 Πληροφορική. 10 Αγγλικά - Γαλλικά ΙΙ Χωρίς βαθμό. 1 Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός. 2 Πολιτική και διπλωματική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας. 3 Μέθοδοι Εκπαίδευσης. 4 Πρώτες Βοήθειες. 5 Κανόνες Εκμετάλλευσης ραδιοτηλεφωνίας Γ’ ΕΤΟΣ Ι. Με βαθμό 1 Πυροσβεστική Τέχνη. 2 Πυροσβεστικά οχήματα - εξοπλισμός και μέσα (θεωρητικά - πρακτικά). 3 Χημεία. 4 Φυσική. 5 Νομοθεσία Πυρασφάλειας. (Παθητική - Ενεργητική Πυροπροστασία - Πρακτική Εφαρμογή - Σχέδιο). 6 Συστήματα Πυροπροστασίας (Φορητά - Μόνιμα). 7 Οικοδομική - Σχέδιο. 8 Εγκληματολογία. 9 Ποινική Δικονομία - Ανακριτική. 10 Πληροφορική. 11 Αγγλικά - Γαλλικά ΙΙ Χωρίς βαθμό 1 Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός. 2 Ναυπηγική - Αεροναυπηγική. 3 Τοπογραφία. 4 Δημόσιες σχέσεις. 5 Πολιτική Οικονομία Δ’ ΕΤΟΣ Ι. Με βαθμό 1 Πυροσβεστική Στρατηγική - Τακτική. 2 Πυρασφάλεια καυσίμων - Τεχνική πυρόσβεσης. 3 Εκρηκτικές ύλες - Συνθετικές ύλες. 4 Αντισεισμική προστασία. 5 Αντοχή των υλικών στη φωτιά. 6 Πολιτική Άμυνα. 7 Διασώσεις - Διασωστικά μέσα - Αντιμετώπιση Καταστροφών. 8 Νομοθεσία Πυρασφάλειας. (Παθητική - Ενεργητική Πυροπροστασία - Πρακτική εφαρμογή - Σχέδιο). 9 Συστήματα Πυροπροστασίας (Φορητά - Μόνιμα). 10 Πυροσβεστική Νομοθεσία. 11 Ποινική Δικονομία - Ανακριτική. 12 Πληροφορική. 13 Αγγλικά - Γαλλικά ΙΙ Χωρίς βαθμό 1 Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός. 2 Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ψυχολογία. 3 Ηγεσία - Διοίκηση Προσωπικού Η ύλη των χωρίς βαθμό μαθημάτων μπορεί να εξαντλείται και σε ένα μόνο εξάμηνο (περίοδο) Πέρα από τα μαθήματα στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς αναπτύσσονται και άλλα θέματα με μορφή διαλέξεων Μία μέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από το Γενικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, πραγματοποιείται στα πεδία ασκήσεων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) ή σε άλλο κατάλληλο χώρο, πρακτική εκπαίδευση με ασκήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών οικοδομών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, πολυώροφων κτιρίων, ηλεκτρικών πυρκαγιών, χημικών προϊόντων, υγρών και αερίων καυσίμων, πλαστικών υλών, μετάλλων, εκρηκτικών υλών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας πετρελαιοειδών, πλοίων και αεροσκαφών και σε διασώσεις ατόμων από ανελκυστήρες, φρεάτια, κατακρημνίσεις, καταρρεύσεις συνεπεία σεισμών, πλημμύρες και άλλες αιτίες καθώς και το χειρισμό αντλιών και λοιπών κατασβεστικών και διασωστικών μηχανημάτων και μέσων .
3.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 122, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 (Α’ 183), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι εξετάσεις των Δόκιμων Ανθυποπυραγών είναι οι ακόλουθες 1 Α’ περιόδου κάθε έτους. 2 Προαγωγικές από έτος σε έτος και 3 Πτυχιακές. 4 Η παρ. 2 του άρθρου 132, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987 (Α’ 183), αντικαθίσταται ως εξής:« 2 Από το ανώτερο όριο βαθμολογίας της διαγωγής (βαθμός 20) αφαιρείται 1 Μία (1) μονάδα για κάθε ποινή στέρησης εξόδου ή παρατήρησης ή επίπληξης. 2 Δύο (2) μονάδες για κάθε ποινή προστίμου μέχρι 1/10 ενός μηνιαίου βασικού μισθού (Μ.Β.Μ.) 3 Τρεις (3) μονάδες για κάθε ποινή προστίμου από 1/10 μέχρι 2/10 ενός Μ.Β.Μ. 4 Πέντε (5) μονάδες για κάθε ποινή προστίμου από 2/10 ενός Μ.Β.Μ. και άνω. 5 Έξι (6) μονάδες για κάθε ημέρα αυθαίρετης απουσίας που καταχωρήθηκε στην Ημερήσια Διαταγή. 6 Δέκα (10) μονάδες στην περίπτωση που Δόκιμος συλληφθεί να αντιγράφει σε μια από τις προβλεπόμενες εξετάσεις τη Σχολής του Σε περίπτωση που επαναλάβει στη διάρκεια της φοίτησής του το παράπτωμα αυτό η διαγωγή του μηδενίζεται .
5.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 146 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι Δόκιμοι του τελευταίου έτους σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών και του Β’ έτους των κατατασσομένων στην ίδια Σχολή ως Πτυχιούχων Α.Ε.Ι., μπορούν να πραγματοποιούν εκπαιδευτική εκδρομή στην αλλοδαπή ή ημεδαπή με δαπάνη του Δημοσίου ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 3 "Άλλες διατάξεις"
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 203/195 (Α’ 109) με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α’ 144) αντικαθίσταται ως εξής: Τοποθετούνται στην Πυροσβεστική Ακαδημία και εκπαιδεύονται επί δύο (2) ακαδημαϊκά έτη Κατά το Α’ έτος εκπαιδεύονται πρακτικά στα πυροσβεστικά καθήκοντα στην Ακαδημία και σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και κατά το Β’ έτος φοιτούν στην Σχολή Ανθυποπυραγών διδασκόμενοι τα προβλεπόμενα για το Α’ έτος σπουδών μαθήματα
2.  
  Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν επιτύχει σε εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Ανθυποπυραγών, κατά τις προβλεπόμενες από τα εδάφια α’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2226/1994 διακρίσεις και τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, εφόσον κατά την έναρξη της εκπαίδευσης τους σε αυτές βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια πέραν των δύο μηνών, αρχίζουν τη φοίτησή τους στην οικεία Σχολή το επόμενο εκπαιδευτικό έτος ή περίοδο.
3.  
  Οι κατατασσόμενοι στη Σχολή Πυροσβεστών, με τα προβλεπόμενα για τους αθλητές από τον Κανονισμό Κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών προσόντα, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σε αυτή συγκροτούν ειδικό ταχύρυθμο τμήμα εκπαίδευσης, οι λεπτομέρειες του οποίου ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
4.  
  Στις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Ανθυποπυραγών κατά τις προβλεπόμενες από τα εδάφια α’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2226/1994 διακρίσεις και τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, ποσοστό 10% από αυτούς που έχουν επιτύχει για κατάταξη καλύπτεται από γυναίκες πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που έχουν επιτύχει σε αυτές.
5.  
  Στο άρθρο 6 του π.δ. 101/1991 (Α’ 44) όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 103 του π.δ. 210/1992 (Α’ 99) προστίθεται παρ. 4 που έχει ως εξής:
  Για τα θέματα τα σχετικά με την εκπαιδευτική άδεια προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών με τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους πολιτικούς υπάλληλους.
6.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 170/1996 (Α’ 131) αντικαθίσταται ως εξής: 4 Εφόσον υπάρχουν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κενές θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από υπαλλήλους που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης για την Υπηρεσία αυτή, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν, προηγούνται δε πάντοτε όσοι έχουν πόλη συμφερόντων τους την πόλη στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 26 ΑυγούστουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ (3).
 • Τις διατάξεις α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περ. (α) (δ), (στ), (ζ), (η) και (θ) του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 151), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α’ 49). γ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α’ 51). δ. Του άρθρου μόνου του π.δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α’ 82). ε. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137), ο οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 366/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατίας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-09-03 Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/177
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/174 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/444 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/444 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/412 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/412 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/305 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/305 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/101 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/101 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα. 1993/329 1993
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κανονισμού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». 1994/426 1994
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996