ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/240

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Α’ του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 131) και άλλες ρυθμίσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσόντα υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών"
1.  
  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Δόκιμοι Πυροσβέστες, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά το διορισμό τους, εκτός του ορίου ηλικίας, που πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης : Α’ του Π.Δ. 170/1996 (Α’ 131) αντικαθίσταται ως εξής : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.
 1. Να είναι, άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς
 2. Ηλικία μέχρι και 26 ετών.
 3. Ειδικά οι υποψήφιοι για τις κατηγορίες Α και Β μπορούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι και 30 ετών.
 4. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγορίας Ι1 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας και οι γυναίκες να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
 6. Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα, οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ. και στηθική περίμετρο οι άνδρες 0,85 μ.
 7. Να έχουν σωματική ικανότητα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη σε παραγωγικές σχολές του Στρατεύματος
 8. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους
 9. Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή πλημμελήματος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
 10. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατάταξης, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 11. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό και την καταδίκη με αναστολή για τα παραπάνω εγκλήματα.
 12. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους
 13. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση
2.  
  Ο αριθμός αυτών που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα καλύπτεται από τις ακόλουθες κατηγορίες και καθορίζεται από την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού, με τον περιορισμό ότι το ποσοστό της κατηγορίας Δ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 40% των κατατασσόμενων : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Από τους υποψήφιους που έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Από τους υποψήφιους που έχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τεχνολόγου Μηχανολογίας, Τεχνολόγου Ηλεκτρολογίας, Τεχνολόγου Ηλεκτρονικής, Τεχνολόγου Μηχανολογικών Κατασκευών και Εγκαταστάσεων, Τεχνολόγου Οχημάτων, Τεχνολόγου Δασοπονίας, Τεχνολόγου Πετρελαίου και Νοσηλευτικής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Από τους υποψήφιους που έχουν μόνο απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ Από τους υποψήφιους που έχουν απολυτήριο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου Κατηγορίας Γ και άνω, η έκδοση ή επέκταση της οποίας να πραγματοποιήθηκε πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Από τους υποψηφίους :.
 1. που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Ηλεκτρονικών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου του Κλάδου 15 (Ηλεκτρονικής) ή του Τμήματος Ειδίκευσης του Κλάδου αυτού (Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών) ή απόφοιτους Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων Ηλεκτρονικών
 2. που είναι πτυχιούχοι ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων ή ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (Μηχανικός Αυτοκινήτων) του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων.
 3. Η εμπειρία αυτή να αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και η ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και προσκομιδή τουλάχιστον τριακοσίων (300) ενσήμων ή βεβαίωση του Τ.Ε.Β.Ε για αντίστοιχες ημέρες ασφάλισης, για το εν λόγω διάστημα και τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
 4. Για τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων που καθορίζεται από την απόφαση της προκήρυξης για την Κατηγορία αυτή, οι επιτυχόντες λαμβάνονται από τους υποψήφιους των περιπτώσεων (α) και (β) κατ’ ισομοιρία.
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Από υποψήφιους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) των Τμημάτων Πλοιάρχων ή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτικού του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
 6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ Από υποψήφιους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και είναι μουσικοί μπάντας πιστοποιούμενων των μουσικών τους γνώσεων με βεβαίωση Ωδείου ή Φιλαρμονικής.
3.  
  Είναι δυνατόν κατά τους διαγωνισμούς για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών, να μην προκηρύσσεται αριθμός θέσεων για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες ή ειδικότητες υποψηφίων, αλλά μόνο για εκείνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών με εξαίρεση την κατηγορία Δ, όπου η προκήρυξη του ελάχιστου ποσοστού, που αναφέρεται στην προηγούμενη παρ., είναι υποχρεωτική. Προκήρυξη θέσεων για την Κατηγορία Ε γίνεται για τις πόλεις όπου εδρεύουν Πυροσβεστικά Συνεργεία, για την Κατηγορία ΣΤ για τις πόλεις όπου υπάρχουν Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και για την Κατηγορία Ζ μόνον για την πόλη της Αθήνας. Οι θέσεις για την Κατηγορία Ζ προσδιορίζονται από την προκήρυξη κατά όργανα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Σε διαγωνισμό για κατάταξη στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών, οι υποψήφιοι εκτός των ανωτέρων προσόντων, πρέπει να έχουν υπηρετήσει σε Ειδικές Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και να είναι κάτοχοι πτυχίου αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα.
4.  
  Για κάθε μια από τις Κατηγορίες, για τις οποίες προκηρύσσεται διαγωνισμός, συντάσσονται από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης πίνακες υποψηφίων κατά πόλεις, αντίστοιχοι των κατηγοριών αυτών. Από τους πίνακες αυτούς κατατάσσονται κατά σειρά επιτυχίας, μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις που καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού.
Άρθρο 2 "Διαγωνισμός για την κάλυψη θέσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών"
1.  
  Από την ισχύ του παρόντος διατάγματος καταργείται το άρθρο 2 του Π.Δ. 33/1997(Α’ 35) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται σε αυτό ή αφορά θέματα που ρυθμίζονται από αυτό. Ποσοστό μέχρι 10% του συνολικού αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται καλύπτεται από γυναίκες υποψήφιες.
2.  
  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις Υπηρεσίες μιας μόνο πόλης και για μια κατηγορία ή ειδικότητα. Πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζει με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες, πόσες από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών κατά Κατηγορία θα καλυφθούν και σε ποιες Υπηρεσίες κατά πόλη. Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές θέσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις οποίες οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος και επιθυμούν να υπηρετήσουν σ’ αυτές. Για τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών κενές θεωρούνται οι θέσεις των Υπηρεσιών αυτών που δεν μπορούν να καλυφθούν από Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, που έχουν τα προσόντα του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου και ηλικία μικρότερη των 35 ετών.
3.  
  Οι κατατασσόμενοι με το διαγωνισμό της προηγούμενης παρ. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα (1) έτος σε μια από τις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στις Υπηρεσίες της πόλης στην οποία διορίσθηκαν και δεν μετατίθενται από αυτήν παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται για αυτούς από τον κανονισμό των μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Προσωπικού.
Άρθρο 3 "Προκήρυξη διαγωνισμού - δικαιολογητικά υποψηφίων"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά των υποψηφίων, ο τόπος κατάθεσής τους, καθορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι θέσεις που θα καλυφθούν κατά φύλο, πόλη και Κατηγορία ή ειδικότητα, ο τρόπος αλληλοσυμπλήρωσης των πινάκων μεταξύ Κατηγοριών ή ειδικοτήτων στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης ή εξάντλησης των οικείων πινάκων από υποψηφίους, οι ισχύουσες ευεργετικές διατάξεις και το ποσοστό των θέσεων που καταλαμβάνουν οι εμπίπτοντες σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη σχετική με αυτόν αναγκαία λεπτομέρεια. Αθήνα, 26 ΑυγούστουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την δημοσίευση της προκήρυξης.
2.  
  Οι ιδιώτες που επιθυμούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Δόκιμοι Πυροσβέστες, υποβάλλουν, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη του διαγωνισμού, στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και προκειμένου για υποψήφιους που διαμένουν σε νησιά αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, στις πλησιέστερες Υπηρεσίες :
 1. Αίτηση, σύμφωνα με το καθορισμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα υπόδειγμα
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την προκήρυξη του διαγωνισμού προσόντα και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή.
 3. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται στις προβλεπόμενες για το Πυροσβεστικό Σώμα ευεργετικές διατάξεις και για τους υποψήφιους άνδρες ότι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως Ικανοί Κατηγορίας Ι1.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους
 5. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους
 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδηγού, για όσους επιθυμούν να καταταγούν στην Κατηγορία Δ, με παράλληλη προσκομιδή βεβαίωσης της εκδούσας Αρχής, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία απόκτησης και επέκτασης της άδειας
 7. Επικυρωμένο, από τους αρμόδιους κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος διατάγματος φορείς, αντίγραφο του πτυχίου ξένης γλώσσας.
 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για τις Κατηγορίες που απαιτείται .
 9. Προκειμένου για αθλητές του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος πιστοποιητικό της οικείας Ομοσπονδίας του αθλήματος ή της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων.
 10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού
3.  
  Σε κάθε έδρα Περιφερειακής Διοίκησης, συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διοικητή, τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών από Αξιωματικούς του Σώματος, εκτός από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων στις οποίες ο οικείος Διοικητής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, δέχεται τις αιτήσεις και λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων και :
 1. Ελέγχει την ακρίβεια και την πληρότητα της σύνταξης αυτών και την εμπρόθεσμη υποβολή τους
 2. Μετρά το ανάστημα και τη στηθική περίμετρο των υποψηφίων
 3. Επιστρέφει εγγράφως τα δικαιολογητικά στους υποψήφιους που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. δ.Υποβάλλει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στις οικείες Επιτροπές Κατάταξης.
Άρθρο 4 "Επιτροπές Κατάταξης - Τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων"
1.  
  Για τη βαθμολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών τους και τη σύνταξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος πινάκων, συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αυτοτελείς τριμελείς Επιτροπές Κατάταξης από Ανώτερους Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος, μία για την Κατηγορία Γ των ανδρών, μία για την Κατηγορία Δ των ανδρών, μία για όλες τις λοιπές Κατηγορίες των ανδρών και μία για όλες τις Κατηγορίες των γυναικών. Στην ίδια απόφαση ορίζονται για κάθε Επιτροπή ισάριθμα αναπληρωματικά ομοιόβαθμα μέλη και ένας Κατώτερος Αξιωματικός για την γραμματειακή υποστήριξη. Πρόεδρος κάθε Επιτροπής είναι ο ανώτερος και μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος εκ των Αξιωματικών της. Το έργο των Επιτροπών αυτών, στις περιπτώσεις που απαιτείται, βοηθούν Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι, που ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από πρόταση του Προέδρου τους.
2.  
  Για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά επιτυχίας κατά φύλο, κατηγορία και πόλη η οικεία Επιτροπή Κατάταξης ενεργεί ως εξής :
 1. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων των κατηγοριών Α και Β γίνεται χωριστά κατά Κατηγορία με βάση το βαθμό του πτυχίου τους, στον οποίο προστίθεται μια (1) μονάδα για όσους έχουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών τουλάχιστον ενός έτους.
 2. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 3. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά βαθμολογίας ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία.
 5. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
 6. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων των κατηγοριών Γ, ΣΤ και Ζ γίνεται χωριστά κατά Κατηγορία με βάση το γενικό βαθμό του τελικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται για κάθε μία από τις Κατηγορίες αυτές.
 7. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψήφιου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 8. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά επιτυχίας ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό στον τελικό τίτλο σπουδών.
 10. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Χημείας του τίτλου σπουδών τους.
 11. Σε περίπτωση που στον τελικό τίτλο σπουδών δεν υπάρχει βαθμός σε κάποιο από τα μαθήματα αυτά λαμβάνεται ο μέσος όρος των υπολοίπων από αυτά τα μαθήματα και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά.
 12. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
 13. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων της Κατηγορίας Δ γίνεται με βάση το γενικό βαθμό του τελικού τίτλου σπουδών τους.
 14. Στη βαθμολογία αυτή προστίθενται δύο (2) μονάδες για όσους έχουν Ε ή Δ κατηγορία επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και δύο (2) μονάδες για κάθε πλήρες εξάμηνο προϋπηρεσίας που έχει ο υποψήφιος σε οχήματα για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και άνω.
 15. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 16. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 17. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά επιτυχίας ο υποψήφιος που έχει περισσότερη προϋπηρεσία.
 18. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη άδεια οδήγησης.
 19. Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία.
 20. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
 21. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων της Κατηγορίας Ε γίνεται χωριστά κατά ειδικότητα με βάση το γενικό βαθμό του τελικού τίτλου σπουδών του Λυκείου ή του πτυχίου της Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
 22. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 23. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 24. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται σε σειρά επιτυχίας ο υποψήφιος που κατέχει τελικό τίτλο σπουδών Λυκείου από αυτόν που κατέχει πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
 25. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που έχει περισσότερη προϋπηρεσία και σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά.
 26. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
3.  
  Στους υποψηφίους όλων των κατηγοριών, που έχουν πτυχίο αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα από τις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων, προστίθεται στη βαθμολογία τους επιπλέον μια (1) μονάδα. Επίσης προστίθεται μία (1) μονάδα στους υποψηφίους όλων των κατηγοριών που κατέχουν πτυχίο ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την Αγγλική γλώσσα ή πτυχίο DΑLF (Diplοme d’ Εtudes Francaises - zeme degre ( Sοrbοnne ΙΙ )για την Γαλλική ή πτυχίο GRΟSSΕS DΕUΤCΗΕ SΡRΑCΗ DΙΡLΟΜ για τη Γερμανική . Για τους κατέχοντες πτυχία δύο ή περισσοτέρων γλωσσών, ένα μόνο λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται.
4.  
  Η προϋπηρεσία των υποψηφίων, προκειμένου να βαθμολογηθεί, πρέπει να βεβαιώνεται από το Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, για όσους είναι ασφαλισμένοι σε αυτό και για όσους είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., με βεβαίωση της αρμόδιας κατά τόπο Επιθεώρησης Εργασίας, που πιστοποιείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος εργάστηκε ως επαγγελματίας οδηγός με άδεια Γ’ κατηγορίας και άνω και παράλληλη προσκομιδή αντιγράφου του βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α. για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 5 "Υποψήφιοι Αθλητές"
1.  
  Στους διαγωνισμούς για κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών περισσότερων των διακοσίων (200) αθροιστικά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέχρι δέκα (10)θέσεις από την Κατηγορία Γ καλύπτονται από υποψήφιους αθλητές του κατωτέρω επιπέδου, οι οποίοι έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους Δοκίμους Πυροσβέστες, εκτός από το ύψος ,τη στηθική περίμετρο, και το όριο ηλικίας, που γι’ αυτούς ορίζεται μέχρι και το 30ο έτος. Σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τον ως άνω αριθμό η σειρά επιτυχίας τους καθορίζεται ως εξής: Προηγούνται οι Ολυμπιονίκες που κατέλαβαν 1η μέχρι 8η θέση και ακολουθούν, μέχρι και την 6η θέση, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές που προηγούνται έναντι των Πρωταθλητών Ευρώπης σε περίπτωση επιτυχίας της ίδιας θέσης, διαφορετικά λαμβάνεται υπόψη η μεταξύ τους σειρά επιτυχίας ανεξαρτήτου του επιπέδου διοργάνωσης. Έπονται κατά σειρά οι καταρρίπτοντες έναντι των ισοφαριζόντων παγκόσμια επίδοση και στη συνέχεια οι καταρρίπτοντες έναντι αυτών που ισοφάρισαν Πανευρωπαϊκή επίδοση. Η ως άνω σειρά και τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τους νέους και νεανίδες, οι οποίοι έπονται των ανδρών - γυναικών και ακολουθούν κατά σειρά οι επιτυγχάνοντες 1η μέχρι 3η θέση σε Μεσογειακούς και ακολούθως σε Βαλκανικούς αγώνες ή αγώνες Πανεπιστημιάδας, οι καταρρίπτοντες και στη συνέχεια οι ισοφαρίζοντες Πανελλήνια επίδοση και τέλος οι κατακτώντες 1η θέση σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όταν οι ως άνω αθλητές έχουν πετύχει την ίδια θέση σε αγώνες του αυτού επιπέδου, προηγείται αυτός που έχει υψηλότερο βαθμό στον τελικό τίτλο σπουδών.
2.  
  Σε καμία περίπτωση δεν κατατάσσονται περισσότεροι των τριών (3) αθλητών ανά άθλημα Ολυμπιακών αγώνων
Άρθρο 6 "Πίνακες επιτυχόντων - Εξετάσεις"
1.  
  Μετά το τέλος των διαδικασιών του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος, οι Επιτροπές Κατάταξης συντάσσουν πίνακες επιτυχόντων των υποψηφίων με σειρά επιτυχίας κατά φύλο, κατηγορία και πόλη, στους οποίους φαίνονται αναλυτικά οι βαθμολογίες και το σύνολο των μορίων τους. Οι πίνακες αυτοί υπογράφονται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Κατάταξης και υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα τοιχοκολλούνται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και κάθε υποψήφιος που αναγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση, επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση διόρθωσης στον τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα στοιχεία εκείνα του πίνακα τα οποία δεν του έχουν υπολογισθεί ορθά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται υπηρεσιακά στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου προβαίνει στην εξέταση βασιμότητας αυτών και αν απαιτείται ενεργεί τις διορθωτικές πράξεις γνωστοποιώντας στον ενδιαφερόμενο και θιγόμενο την απόφασή του.
2.  
  Από τους ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων καλείται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για να υποβληθεί σε αθλητικές δοκιμασίες, προκειμένου να εξακριβωθούν οι σωματικές δυνατότητες και η αντοχή τους. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται στην Αθήνα, από τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αθλητικών Δοκιμασιών μια για κάθε αγώνισμα. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελούνται από δύο (2) Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος και έναν (1) καθηγητή Σωματικής Αγωγής, που προτείνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Αθηνών. Ως γραμματέας κάθε Επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση κατάλληλος βαθμοφόρος του Σώματος. Για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα : α.’ Αλμα σε μήκος τουλάχιστον 3,5 μ. για τους άνδρες και 2,5 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες).
 1. Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 1 μ. για τους άνδρες και 0,80 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες).
 2. Δρόμος 1000 μ. για τους άνδρες και 800 μ. για τις γυναίκες σε χρόνο τουλάχιστον 4’ και 20’ ‘ (μία προσπάθεια).
 3. Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μια προσπάθεια).
 4. Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μια από τις παραπάνω δοκιμασίες, κρίνονται ως μη ικανοί και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών με πρακτικό της οικείας Επιτροπής Εξέτασης Αθλητικών Δοκιμασιών, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού αυτού.
 5. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψήφιου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιαστεί κώλυμα εξέτασής του, η οικεία Επιτροπή Εξέτασης Αθλητικών Δοκιμασιών δύναται να αναβάλει για μια μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια αυτών των εξετάσεων χρόνο.
3.  
  Οι επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες στη συνέχεια εξετάζονται, κατ’ αρχήν από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Πυροσβεστικού Σώματος για το Νομό Αττικής μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων, ύπαρξη δερματοστιξίας κ.α.) και όσοι βρεθούν κατάλληλοι ακολούθως παραπέμπονται σε στρατιωτικό νοσοκομείο για κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές του Στρατεύματος. ‘ Όσοι σε οποιοδήποτε στάδιο κριθούν, με απόφαση της ανωτέρω Υγειονομικής Επιτροπής, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού αυτού, υγειονομικά ακατάλληλοι, αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών.
4.  
  Για την κάλυψη των θέσεων των αποτυχόντων στις αθλητικές δοκιμασίες και στις υγειονομικές εξετάσεις, για τις οποίες δεν προβλέπεται δεύτερος βαθμός επανεξέτασής τους, καλούνται μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός από τους πίνακες επιτυχόντων κατά σειρά ισάριθμοι υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλονται σ’ αυτές
5.  
  Η διαδικασία των προηγούμενων παρ. 2 - 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται και στην περίπτωση που αποφασίζεται νέα κατάταξη από τους ήδη ισχύοντες πίνακες επιτυχόντων.
Άρθρο 7 "Κύρωση, Ισχύς Πινάκων - Κατάταξη - Ορκωμοσία"
1.  
  Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και διαδικασιών του προηγούμενου άρθρου, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων. Έκαστος των πινάκων επιτυχόντων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην ως άνω Εφημερίδα, δύναται να καταργηθεί ή παραταθεί μέχρι ένα (1) έτος η ισχύς των πινάκων επιτυχόντων.
2.  
  Μετά τη δημοσίευση των κυρωθέντων πινάκων επιτυχόντων, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , κατατάσσει στο Πυροσβεστικό Σώμα ονομαστικά και σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους κατά κατηγορία και πόλη τον απαιτούμενο αριθμό επιτυχόντων
3.  
  Αν σε μια πόλη ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος των προκηρυχθεισών θέσεων, καλούνται για συμπλήρωση των θέσεων αυτών ισάριθμοι επιτυχόντες της ίδιας κατηγορίας από την πλησιέστερη πόλη, εφόσον το επιθυμούν και αν και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, λόγω απροθυμίας των κληθέντων , καλείται από επιτυχόντες της ίδιας πόλης ανάλογος αριθμός μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού πίνακα επιτυχόντων. Αν και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός , συνεχίζεται η ίδια διαδικασία από την αμέσως πλησιέστερη προς την πόλη για την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και ούτω καθ’ εξής μέχρι να συμπληρωθούν όλες οι θέσεις.
4.  
  Για τον υπολογισμό του αριθμού των επιτυχόντων που καλούνται για κατάταξη και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστικού Προσωπικού που προκηρύχθηκαν , λαμβάνονται υπόψη κατά φύλο, πόλη και Κατηγορία και οι εκάστοτε ισχύουσες ευεργετικές διατάξεις, όπως περί πολυτέκνων, Εθελοντών Πυροσβεστών, οι οποίες ρητά ορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Εάν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες ευεργετικές διατάξεις ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψήφιους που δεν εμπίπτουν σ’ αυτές.
5.  
  Οι κατατασσόμενοι καλούνται να παρουσιασθούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, όπου δίδουν τον όρκο του Δημόσιου Υπάλληλου ενώπιον του Διοικητή αυτής και στη συνέχεια αρχίζουν την προβλεπόμενη εκπαίδευσή τους. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του δικαιώματος κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία προς κατάταξη.
6.  
  Οι θέσεις εκείνων που δεν προσήλθαν για κατάταξη ή που παραιτούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους καθώς και εκείνων που αποβάλλονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9, συμπληρώνονται με πρόσκληση ισάριθμων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας από τους οικείους πίνακες.
7.  
  Οι κατατασσόμενοι πριν την ορκωμοσία τους είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
 1. Την αστυνομική τους ταυτότητα
 2. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α
 3. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται
 4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Τα υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν την ημερομηνία κατάταξης
8.  
  Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ελέγχει υποχρεωτικά με έγγραφό του προς τις εκδούσες Αρχές, την εγκυρότητα των δικαιολογητικών, στα οποία στηρίχθηκε η βαθμολογία των κατατασσόμενων. Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και εκτός των ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και ανακαλείται η πράξη κατάταξής τους.
9.  
  Δόκιμοι Πυροσβέστες, οι οποίοι εισήλθαν στην Πυροσβεστική Ακαδημία με ψευδή, νοθευμένα ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν, αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης οι Δόκιμοι Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού αυτής, αν απολέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας ή διαπιστωθεί έλλειψη αυτού ή για πειθαρχικούς λόγους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Άρθρο 8 "Καταστροφή δικαιολογητικών"
1.  
  Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο Αρχείο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης”
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1, εδάφιο δ, στ, ζ και η , του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 “Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 1590/1986. β. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 “Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 “Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” και άλλες διατάξεις” (Α’ 49). γ. Του Π.Δ. 137/1986 “Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης” (Α’ 51). δ. Του Π.Δ. 108/1994 “Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης” (Α’ 82). ε. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα” (Α’ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 365/1997 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφ. Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 131). 1997/33 1997