ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/243

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 284/1961 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Διοικήσεως, Διαχειρίσεως και Λειτουργίας του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών κειμένων διατάξεων» (Α 82).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Β.Δ. 284/1961 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών) παρατείνεται ένα (1) μήνα από τη λήξη του οικονομικού έτους με σκοπό την είσπραξη των εσόδων του και δύο (2) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους για τη πληρωμή των εξόδων των οποίων οι υποχρεώσεις αναλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του ίδιου οικονομικού έτους Το παραπάνω χρονικό όριο παρατείνεται για ένα ακόμα δίμηνο και μόνο για τη διενέργεια συμψηφιστικών εγγραφών .
2.  
    Η παρ. 7 του άρθρου 11 του Β.Δ. 284/1961 αντικαθίσταται ως εξής:«
7.  
    Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση παγίων προκαταβολών των Υπηρεσιών (κεντρικών και περιφερειακών) του Υπουργείου Γεωργίας, που εξυπηρετούνται οικονομικά από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, κτηνοτροφίας και Δασών και κατά τον τελευταίο μήνα εκάστου οικονομικού έτους. Έκαστος διαχειριστής παγίας προκαταβολής και εντός του πρώτου πενθημέρου μηνός Ιανουαρίου του επομένου οικονομικού έτους, υποχρεούται να καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον λογαριασμό παγίας προκαταβολής του τα τυχόν υπάρχοντα μετρητά, με εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος να μεταφέρει αμέσως το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού σε πίστωση του οικείου λογαριασμού του Κ.Τ.Γ.Κ, και Δασών. Επιπλέον ο διαχειριστής εκάστης παγίας προκαταβολής φροντίζει εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου του επομένου οικονομικού έτους να υποβάλει στο Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, προκειμένου να εκδοθούν τα οικεία συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα, προς πλήρη αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής». Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.Δ. 3881/1958 «περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» (Α΄ 181). β) Του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
  • Την 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 410/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3881 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3881 1958
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/284 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία