Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Έκταση εφαρμογής. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται για το αδιαβάθμητο υλικό των αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 2 "Αρχεία Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας"
1.  
  Στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας τηρούνται αρχεία γενικών και ατομικών υποθέσεων, στα οποία φυλάσσονται όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία των Υπηρεσιών αυτών
2.  
  Τα αρχεία αυτά διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 1. Στα ανενεργά αρχεία, που περιλαμβάνουν το υλικό το οποίο δεν έχει πια υπηρεσιακή χρησιμότητα και έχει υποστεί τη διαδικασία της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Για το υλικό αυτό εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 2 περ. α~ του άρθρου 2 του Ν. 1946/1991 (Α~ - 69).
 3. Στα ημιενεργά αρχεία, που περιλαμβάνουν τα έγγραφα των οποίων έχει λήξει ο χρόνος υπηρεσιακής χρησιμότητας και στα οποία πρέπει να γίνει εκκαθάριση
 4. Στα τρέχοντα αρχεία, που περιλαμβάνουν τα έγγραφα τα οποία έχουν ακόμη υπηρεσιακή χρησιμότητα
 5. Στα αρχεία διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιμότητας που παρά την παλαιότητά τους εξακολουθούν να έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα.
 6. Για τα αρχεία της κατηγορίας αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 2 περ. δ~ του άρθρου 2 του Ν. 1946/1991, με εξαίρεση τα έγγραφα εκείνα που για την εξυπηρέτηση κατά την υπηρεσιακή πρακτική απαιτείται άμεση πρόσβαση σ’ αυτά.
Άρθρο 3 "Καθορισμός χρόνου διατήρησης εγγράφων για αρχειοθέτηση. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρθου 15 του Ν. 1599/1986 (Α~ - 75), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1196/1972 (Α~ - 109) και τ [...]"
1.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Άδειες λειτουργίας πάσης φύσεως επιχειρήσεων υγειονομικού 10 χρόνια από τη λήξη της ισχύος ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων και σχετική αλληλογραφία της άδειας ή τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων
2.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
 1. Άδειες και σχετική αλληλογραφία:
 2. (1) Οδήγησης μοτοποδηλάτων. 1 χρόνος από το θάνατο του Οδηγού.
 3. (2) Κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και ζωηλάτων οχημάτων. 1 χρόνος από την απόσυρση από την κυκλοφορία.
 4. (3) Καταστημάτων ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων 5 χρόνια από τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
 5. (4) Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων 5 χρόνια από τη διακοπή λειτουργίας του σταθμού.
 6. Έγγραφα που αφορούν:
 7. (1) Την κυκλοφορία τεχνική και ρύθμιση της κυκλοφορίας.
 8. Διαρκώς.
 9. (2) Τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, την κυκλοφοριακή διαπαιδαγώ- 20 χρόνια από την έκδοσή τους. γηση του κοινού, οδήγηση και κυκλοφορία αυτοκινήτων, δικύκλων και τρικύκλων μοτοσυκλετών, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων.
 10. Μηνιαίοι στατιστικοί πίνακες τροχαίων ατυχημάτων και παραβάσεων. 2 χρόνια για πίνακες που τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 10 χρόνια για πίνακες που τηρούνται.
 11. Στελέχη μπλοκ τροχονομικών παραβάσεων. στο αρχείο περιφερειακών υπηρεσιών 3 χρόνια από την εξάντληση του μπλοκ.
 12. Καταστάσεις παραβάσεων (ΡΟΙΝΤ SΥSΤΕΜ). 3 χρόνια απο τη συμπλήρωσή τους.
 13. Διαταγές και οδηγίες που αφορούν:
 14. (1) Την έρευνα του τροχαίου ατυχήματος.
 15. Διαρκώς (2) Τον τροχονομικό έλεγχο γενικά. 10 χρόνια από την έκδοσή τους.
 16. Αλληλογραφία, μείζονος σπουδαιότητας, με Ελληνικούς και διεθνείς 20 χρόνια από την έκδοσή τους. οργανισμούς αυτοκινήτου.
 17. Σχέδια και μελέτες οδικής κυκλοφορίας.
 18. Διαρκώς.
3.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 1. Έγφραφα που αφορούν:
 2. (1) Διέλευση (ΤRΑΝSΙΤ). 1 χρόνος απο τη διέλευση (ΤRΑΝSΙΤ).
 3. (2) Είσοδο αλλοδαπού στη Χώρα. 1 χρόνος από την αναχώρηση αλλοδαπού από τη Χώρα.
 4. (3) Προσωρινή διαμονή αλλοδαπών στη Χώρα. 3. χρόνια από την αναχώρηση του αλλοδαπού από τη Χώρα, εφόσον έκτοτε δεν διακινήθηκε σχετική αλληλογραφία γι’ αυτόν.
 5. (4) Διαμονή, παραμονή και εργασία αλλοδαπών στη Χώρα. 8 χρόνια από το θάνατο του αλλοδα- πού στη Χώρα ή 8 χρόνια από την α - ναχώρησή του στο εξωτερικό και τη μη επάνοδό του στη Χώρα στο ίδιο χρονικό διάστημα.
 6. (5) Απέλαση αλλοδαπών από τη Χώρα. 10 χρόνια από την άρση του μέτρου.
 7. (6) Εμπράγματες δικαιοπραξίες που έχουν συνάψει αλλοδαποί και Διαρκώς των οποίων το αντικείμενο βρίσκεται σε παραμεθόριες περιοχές.
 8. (7) Μεταναστεύσεις και αποδημίες. 3 χρόνια από την οριστική αναχώρη- ση στη χώρα μετανάστευσης - απο - δημίας.
 9. (8) Αλλοδαπούς που ζητούν την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες. 5 χρόνια μετά την οριστική αναχώρη- σή τους.
 10. (9) Ραδιοδίκτυα CΒ (ν.δ. 1244/1972 (Α~ - 181) και π.δ. 271/1976 (Α~ - 102)). 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 11. (10) Άδειες νόμου περί όπλων και του νόμου περί πυροτεχνημάτων. 10 χρόνια από τη λήξη της ισχύος των αδειών.
 12. (11) Λήψη διοικητικών μέτρων κατά ταξιδιωτών εξωτερικού. 1 χρόνος από τη λήξη ισχύος των μέ- τρων.
 13. (12) Ανευρέσεις αχρήστων και πεπαλαιωμένων όπλων, πυρομαχικών 5 χρόνια από την ανεύρεση. και εκρηκτικών υλών.
 14. (13) Ξένες εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 5 χρόνια από την οριστική παύση της λειτουργίας τους.
 15. (14) Άδειες διενέργειας τεχνικών παιγνίων. 10 χρόνια από την έκδοσή τους.
 16. (15) Αναζητήσεις απολεσθέντων πραγμάτων (πλην οχημάτων) 20 χρόνια για πράγματα ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος ή ιδιαι- τέρως μεγάλης αξίας και 10 χρόνια για πράγματα συνήθους αξίας ή συνήθους αστυνομικού ενδιαφέροντος.
 17. (16) Αναζητήσεις κλοπιμαίων. 20 χρόνια για διακεκριμένες κλοπές οχημάτων και 10 χρόνια για λοιπές κλοπές.
 18. (17) Ανευρέσεις απολεσθέντων πραγμάτων. 2. χρόνια από την παράδοσή τους αρ- μοδίως για τις Υπηρεσίες που επελή- φθησαν και 1 χρόνος για τις λοιπές Υ- πηρεσίες.
 19. (18) Ανευρέσεις κλαπέντων οχημάτων. 5 χρόνια από την ανεύρεσή τους και την ολοκλήρωση των νομίμων ενερ - γειών.
 20. (19) Άδειες αγοράς συναλλάγματος. 2 χρόνια από τη λήξη της ισχύος τους.
 21. (20) Εξαφανίσεις και αναζητήσεις προσώπων. 10 χρόνια μετά την ανεύρεσή τους για τις Υπηρεσίες που εξέδωσαν τις σχετικές αναζητήσεις και 1 χρόνος από την ανεύρεσή τους για τις λοιπές Σε περίπτωση μη ανεύρεσής τους, διαρκώς.(21) Απαλλαγές (ολικές ή μερικές) υποχρέων προς στράτευση, 5 χρόνια από το θάνατό τους. λόγω τοξικομανίας.
 22. (22) Άδειες απουσίας στους εκτοπισμένους κατόπιν αποφάσεων ποινικών 5 χρόνια από τη λήξη της εκτόπισης. δικαστηρίων.
 23. Διαταγές, οδηγίες, που αφορούν είσοδο, παραμονή και εργασία 5 χρόνια από τη λήξη της ισχύος. αλλοδαπών στη χώρα, το πολιτικό άσυλο και το Κέντρο Περίθαλψης Αλλοδαπών Προσφύγων, καθώς και το διαβατηριακό έλεγχο.
 24. Δελτία αφίξεων και αναχωρήσεων αλλοδαπών 1 χρόνος από τη συμπλήρωσή τους. (DΕΡΑRΤURΕ - ΑRRΙVΑL CΑRDS).
 25. Πρακτικά Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Παιγνίων για το χαρακτηρισμό των Διαρκώς. παιγνίων, βιβλία πρακτικών και οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
 26. Στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία των Υπηρεσιών και που αφορούν:
 27. (1) Την εγκληματολογική σήμανση ατόμων με εξαίρεση εκείνα που Μέχρι τη νόμιμη πιστοποίηση του θα-αφορούν τη σήμανση των ατόμων τα οποία ανφέρονται στην επόμενη νάτου τους ή μετά τη συμπλήρωση περίπτωση του παρόντος εδαφίου. του 90ού έτους της ηλικίας τους, κα- τά περίπτωση.
 28. (2) Την εγκληματολογική σήμανση των προσεσημασμένων που αθωώθηκαν Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους ή απηλλάγησαν με δικαστική απόφαση ή οριστικό βούλευμα, εφόσον δεν έκδοσης της απόφασης ή του βουεπιβλήθηκαν θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα ή η απαλλαγή δεν έγινε λεύματος. λόγω έμπρακτης μετάνοιας ή για λόγους που αποκλείουν τον καταλογισμό και εφόσον δεν υπάρχουν στο φάκελό τους άλλες καταδίκες ή κατηγορίες, καθώς και των προσεσημασμένων που ακυρώθηκε η απόφαση, για την εκτόπιση ή απέλασή τους, λόγω ασκήσεως ενδίκου μέσου ή αυτεπαγγέλτως, ως αβασίμως εκδοθείσα.
 29. Διακτυλοσκοπικά δελτία και αποτυπώματα των ατόμων που δικαιολογη- Μέχρι την ενέργεια της ενδεδειγμέμένα παραβρέθηκαν στον τόπο τέλεσης εγκλήματος (παθόντες), καθώς και νης εξετάσεως και συγκρίσεως και τη των ατόμων που θεωρούνται ως ύποπτα τέλεσης εγκληματικής πράξεως. διακρίβωση ότι δεν ανήκουν σε σεση μασμένα ή καταζητούμενα άτομα.
 30. Αποτυπώματα που τηρούνται στα αρχεία των Υπηρεσιών Εγκληματολογικών Ερευνών:
 31. (1) Με βάση τα οποία διαπιστώθηκε η ταυτότητα ή επιβεβαιώθηκε 10 χρόνια από τη διαπίστωση ή επιβεη ταυτότητα αγνώστων δραστών. βαίωση της πράξης και όχι πριν την α μετάκλητη απόφαση επί της υποθέ- σεως (2) Που παρέμειναν ανόμοια μετά την αντιπαραβολή. 20 χρόνια από την τέλεση του εγκλή- ματος.
 32. Δελτία αφιξαναχώρησης αλλοδαπών και ημεδαπών πελατών σε 3 μήνες από την έκδοσή τους. χώρους διαμονής.
4.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 1. Έγγραφα που αφορούν:
 2. (1) Την τουριστική εμφάνιση και τον τουριστικό έλεγχο δημοσίων χώρων 5 χρόνια από την έκδοσή τους. πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων τουριστικού ενδιαφέροντος και μέσων μεταφοράς και του προσωπικού που εργάζεται στις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς, εφόσον αυτά δεν αρχειοθετούνται σε ατομικούς φακέλους τουριστικών επιχειρήσεων.
 3. (2) Τοπικές επιτροπές τουρισμού. 1 χρόνος από την παύση της λειτουργίας τους.
 4. (3) Την τουριστική εμφάνιση και τον έλεγχο στις διάφορες εκδηλώσεις. 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 5. (4) Τις διατιμήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 2 χρόνια από τη λήξη της ισχύος τους.
 6. (5) Τη διαχείριση των παρεχομένων από τον Ε.Ο.Τ. πιστώσεων.
 7. Μέχρι την απαλλαγή κάθε υπολόγου.
 8. (6) Τα τουριστικά επαγγέλματα, τις ημεδαπές καια αλλοδαπές τουριστι- 5 χρόνια απο την έκδοσή τους. κές οργανώσεις, την επιμόρφωση του προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων, τις κρουαζιέρες και τις εκδρομές.
 9. Φάκελοι τουριστικών επιχειρήσεων. 10 χρόνια από την παύση λειτουργίας της επιχείρησης.
5.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 1. Αποφάσεις συμμετοχής αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και 5 χρόνια από τη λήξη των συσκέψεων λοιπού αστυνομικού προσωπικού σε διεθνείς συσκέψεις και σεμινάρια σεμιναρίων. και τα σχετικά έγγραφα.
 2. Εκθέσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα συσκέψεων και σεμιναρίων. 5 χρόνια από τη λήξη των συσκέψεων και σεμιναρίων.
 3. Πρακτικά διεθνών συσκέψεων. 1 χρόνος από τη λήξη της ισχύος των αποφάσεων που περιέχονται σε αυτά.
 4. Συνεισφορές ξένων χωρών επί θεμάτων ρυθμιζόμενων απο τη Συμφωνία 5 χρόνια από την έκδοσή τους. SCΗΕΝGΕΝ, κυρωθείσα με το ν. 2514/1977 (Α~ - 140).
 5. Έγγραφα διοργάνωσης Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - 5 χρόνια από την ημερομηνία περάΤRΕVΙ - SCΗΕΝGΕΝ. τωσης της διοργάνωσης.
 6. Έγγραφα που αφορούν διεθνείς ή διμερείς συμφωνίες και συμβάσεις 5 χρόνια από τη λήξη της ισχύος τους.για θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, καθώς και πρωτόκολλα και κανονισμούς εφαρμογής αυτών με την επιφύλαξη της διατάξεως του εδ. ια~ της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
6.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 1. Αλληλογραφία που τηρείται στους ατομικούς φακέλους του αστυνομικού 25 χρόνια από το θάνατο του α στυπροσωπικού. νομικού, προκειμένου για τη Διεύθυν- ση Αστυνομικού Προσωπικού/Υ.Δ.Τ. και 1 χρόος από την αποχώρηση από το Σώμα ή 1 χρόνος από το θάνατο του αστυνομικού, κατά περίπτωση, προκειμένου για τις λοιπές Υπηρε- σίες.
 2. Ατομικά βιβλιάρια αστυνομικού προσωπικού.
 3. Διαρκώς.
 4. Επετηρίδες αστυνομικού προσωπικού.
 5. Διαρκώς για τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Υ.Δ.Τ. ή 5 χρόνια απο την ανανέωσή τους για τις λοιπές Υπηρεσίες.
 6. Πρακτικά συμβουλίων μεταθέσεων αστυνομικού προσωπικού. 10 χρόνια από την έκδοσή τους.
 7. Βιβλία μεταθέσεων αστυνομικού προσωπικού. 30 χρόνια από την εξάντλησή τους.
 8. Αποφάσεις συγκροτήσεως συμβουλίων κρίσεων αστυνομικού 5 χρόνια από την έκδοσή τους. προσωπικού.
 9. Παραπεμπτικές διαταγές υποθέσεων στα συμβούλια κρίσεων αστυ- 5 χρόνια από την έκδοσή τους. νομικού προσωπικού, που δεν αρχειοθετούνται στους ατομικούς φακέλους.
 10. Πρακτικά συμβουλίων κρίσεων, πίνακες, αποφάσεις κυρωτικές των πι- 15 χρόνια από την έκδοσή τους. νάκων, κρίσεων και εγκύκλιοι κοινοποίησης των πινάκων, που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και δεν αρχειοθετούνταιστους ατομικούς φακέλους.
 11. Πρακτικά πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και διαταγές μεταθέσεων, 5 χρόνια από την έκδοσή τους. αποσπα΄σεων και προσωρινών μετακινήσεων του αστυνομικού προσωπικού, εφόσον δεν αρχειοθετούνται στους ατομικούς φακέλους.
 12. Έγγραφα που αφορούν:
 13. (1) Προσλήψεις, διορισμούς, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, 25 χρόνια από το θάνατό τους προσωρινές μετακινήσεις, προαγωγές, εντάξεις, υποβιβασμούς, απολύσεις, παραιτήσεις, διαθεσιμότητες, μετατάξεις και προϋπηρεσίες, αξιολόγηση θέσεων, το προσοντολόγιο και βαθμολόγιο, πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις, οικονομικές υποθέσεις, οικογενειακές μεταβολές, εκπαιδεύσεις - μετεκπαιδεύσεις και ηθικές αμοιβές και τα οποία τηρούνται στα ατομικά μητρώα του πολιτικού προσωπικού.
 14. (2) Άδειες και ασθένειες πολιτικού προσωπικού 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 15. (3) Συλλόγους, σωματεία και συνεταιρισμούς πολιτικού 5 χρόνια από την παύση της προσωπικού. λειτουργίας τους.
 16. (4) Απεργίες πολιτικού προσωπικού 1 χρόνος από την έκδοσή τους.
 17. (5) Τη συγκρότηση κάθε κατηγορίας συμβουλίων που 10 χρόνια από τη συγκρότηση των αφορούν το πολιτικό προσωπικό, καθώς και οι σχετικές συμβουλίων. αποφάσεις.
 18. Εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας ή ουσιαστικών 8 χρόνια από την έκδοσή τους. προσόντων πολιτικού προσωπικού.
 19. Δικαιολογητικά παραπομπής αστυνομικών στην 4 χρόνια από την έκδοσή τους Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών και οι αποφάσεις αυτής
 20. Έγγραφα που αφορούν τις μελλοντικές συνέπειες 5 χρόνια από την έξοδο από το της υγείας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Σώμα. εφόσον δεν αρχειοθετούνται στους ατομικούς φακέλους.
 21. Έγγραφα ασθενούντος αστυνομικού προσωπικού 3 χρόνια από την έξοδο από το που διέρχεται από το γραφείο παρακολουθήσεως ασθενών Σώμα. εφόσον δεν αρχειοθετούνται στους ατομικούς φακέλους.
 22. Αποφάσεις συγκροτήσεως των Υγειονομικών Επι- 3 χρόνια από την έκδοσή τους. τροπών και πινάκια καταχώρισης των γνωματεύσεων αυτών.
 23. Βιβλία πρακτικών γνωματεύσεων των Υγειονο- 15 χρόνια από την τελευταία μικών Επιτροπών. καταχώρηση.
 24. Ευρετήρια και καρτέλλες αστυνομικού προσωπικού 5 χρόνια από την αποχώρηση από που παραπέμπεται στις Υγειονομικές Επιτροπές. το Σώμα.
7.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. α, Αποφάσεις και λοιπά έγγραφα που δεν αρχειοθετούνται στους ατομικούς φακέλους του προσωπικού και που αφορούν: (1) Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του 7 χρόνια από την έκδοσή τους. αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού γενικά και απόκτηση ειδικοτήτων, με εξαίρεση τα έγγραφα που διαλαμβάνονται στο εδάφ. β΄ της παρούσας παραγράφου και τα οποία αρχειοθετούνται στα αρχεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Υ.Δ.Τ. και της κατά περίπτωση, αρμόδιας Σχολής. (2) Διορισμό και παύση διδακτικού προσωπικού στις 40 χρόνια από την έκδοσή τους. Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και διάθεση προσωπικού για διδασκαλία σε Σχολεία εκτός Σώματος.
 1. Έγγραφα που αναφέρονται στην προκήρυξη εξετά- 35 χρόνια από την έκδοσή τους. σεων για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, στην κρίση περί ικανών ή μη για συμμετοχή και στην κοινοποίηση αποτελεσμάτων, που αρχειοθετούνται στα αρχεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Υ.Δ.Τ. και της, κατά περίπτωση, αρμόδιας Σχολής.
 2. Βιβλία - βαθμολόγια για την καταχώριση της 35 χρόνια από την εξάντλησή τους. επίδοσης των δοκίμων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.
8.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ. Α. Νόμοι: (1) Σχέδια νόμων και των αιτιολογικών εκθέσεων Διαρκώς. όπως υποβλήθηκαν στην Βουλή για ψήφιση. (2) Εκθέσεις για τις προκαλούμενες δαπάνες. 5 χρόνια από την έκδοσή τους. (3) Τυχόν παρατηρήσεις της αρμόδιας για την 5 χρόνια από την έκδοσή τους. κατ’ αρχήν έγκριση Κυβερνητικής Επιτροπής. (4) Αντίγραφα πρακτικών Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Νομοτεχνικής Επιτροπής. (5) Τα έγγραφα ή στοιχεία,που πιθανόν να προηγήθηκαν και τα Διαρκώς. οποία προκάλεσαν ή δικαιολογούν την υποβολή του σχεδίου νόμου για ψήφιση με εξαίρεση τα έγγραφα που αναφέρονται στην περ. (1) του εδαφ. β΄ της παρ. 9, του παρόντος άρθρου.
 1. Προεδρικά Διατάγματα:
 2. (1) Πάπυροι κανονιστικών διαταγμάτων, καθώς και τα σχέδια αυτών και των Διαρκώς. εισηγητικών εκθέσεων ή σημειωμάτων, αντίγραφα σχετικών γνωμοδοτήσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα σχετικά με το διάταγμα έγγραφα ή στοιχεία, που πιθανόν να προηγήθηκαν αυτού με εξαίρεση τα έγγραφα που αναφέρονται στην περ. (1) του εδαφ. β΄ της παρ. 9 του παρόντος άρθρου, καθώς και διαταγές κοινοποιήσεως των διαταγμάτων αυτών.(2) Πάπυροι προεδρικών διαταγμάτων περί προαγωγών - αποστρατειών Διαρκώς. αξιωματικών και απονομής ηθικών αμοιβών που δεν τηρούνται στους ατομικούς φακέλους του προσωπικού.
 3. Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου για θέματα γενικού ενδιφέροντος. 3 χρόνια μετά τη λήξη της ισχύος τους.
 4. Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, μη δημοσιευόμενες, που ρυθμίζουν θέματα αποδοχών αξιωματικών και κατωτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας και 1 χρόνος από την καταβολή των λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. αποδοχών.
 5. Αποφάσεις κανονιστικές:
 6. (1) Τα σχέδια των κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται 1 χρόνος από την κατάργηση κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. ή τροποποίησή τους.
 7. (2) Τα σχετικά με την απόφαση έγγραφα ή στοιχεία, που τυχόν προηγήθηκαν 1 χρόνος από την λήξη αυτής, με εξαίρεση τα έγγραφα της περ. (1) του εδαφ. β΄ της παρ. 9 του ισχύος της. παρόντος άρθρου.
 8. Σχέδια υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, Χρόνια κατά περίπτωση με τις οποίες θεμελιώνονται ή καταργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις παραγραφής τους. οποιασδήποτε φύσεως.
 9. Τα σχέδια των αστυνομικών διατάξεων και η σχετική αλληλογραφία. 1 χρόνος από την παύση της εφαρμογής της αστυνομικής διάταξης.
 10. Εγκύκλιοι ερμηνευτικές των μνημονευόμενων στις προηγούμενες 1 χρόνος από την παύση παραγράφους νόμων, διαταγμάτων, πράξεων, αποφάσεων και διατάξεων. εφαρμογής της ερμηνευόμενης διάταξης.
 11. Φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Νόμων, Προεδρικών Διαρκώς.
 12. Διαταγμάτων και Αποφάσεων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία.
 13. Γενικής εφαρμογής γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ει- 1 χρόνος από την παύση σαγγελέων, καθώς επίσης και αποφάσεις γενικής εφαρμογής του Ανωτάτου εφαρμογής της ερμηνευόμεΕιδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του νης διάταξης ή ανάλογα με το Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους, του Δικαστηρίου Άρσεως Συγκρούσεων χρόνο παραγραφής τυχόν Καθηκόντων και του τέως Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών (ΑΣΔΥ). αξιώσεων κατά περίπτωση.
 14. Κείμενα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρονται σε αντικείμενα 1 χρόνος από την παύση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. εφαρμογής τους.
9.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 1. Προγράμματα δράσης και απολογισμού έργου Υπηρεσιών Ελληνικής 10 χρόνια από την κατάρτισή Αστυνομίας. τους.
 2. Μελέτες και εισηγήσεις που αφορούν:
 3. (1) Την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό, κατάργηση, συγχώνευση, αναστολή λει- 25 χρόνια από την κατάργηση τουργίας, μεταβολή της έδρας και της εδαφικής δικαιοδοσίας, καθώς και τον των Υπηρεσιών, εφόσον αφοκαθορισμό των οργανικών θέσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών της Ελλη- ρούν Υπηρεσίες που ιδρύθηκαν νικής Αστυνομίας. και λειτουργούν και 20 χρόνια από την κατάρτισή τους σε κάθε άλλη περίπτωση.
 4. (2) Τις μεθόδους και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των 20 χρόνια από την έκδοσή τους. εργασιών κάθε υπηρεσίας.
 5. (3) Την προτυποποίηση εργασιών, διαδιακασιών και μέσων. 20 χρόνια από την έκδοσή τους.
 6. (4) Τους τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας 20 χρόνια από την έκδοσή τους.
 7. (5) Τον καθορισμό αγωγών επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών, ροών 20 χρόνια από την έκδοσή τους. πληροφοριών και αναφορών.
 8. (6) Τη λήψη αποφάσεων και τη μεταβίβαση εξουσίας. 20 χρόνια από την έκδοσή τους.
 9. (7) Τον προσδιορισμό των σχέσεων εξουσίας και υπαγωγής μεταξύ του 20 χρόνια από την έκδοσή τους. προσωπικού και των Υπηρεσιών.
 10. (8) Τις μεθόδους αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου της απόδοσης του 20 χρόνια από την έκδοσή τους. προσωπικού και των Υπηρεσιών.
 11. (9) Τα συστήματα και τις μεθόδους διεύθυνσης των εργασιών και διοίκησης 20 χρόνια από την έκδοσή τους. του προσωπικού (10) Τη διατύπωση διαδικασιών ανάπτυξης στελεχών. 20 χρόνια από την έκδοσή τους.
 12. (11) Την απαλλαγή της Ελληνικής Αστυνομίας από την ευθύνη εκτέλεσης 20 χρόνια από την έκδοσή τους. έργων ξένων προς την αποστολή της.
 13. (12) Την αστυνομική τακτική και πρακτική που χρησιμοποιείται. 20 χρόνια από την έκδοσή τους (13) Τον καθορισμό των στολών του αστυνομικού προσωπικού Διαρκώς.
 14. (14) Την προστασία του αστυνομικού προσωπικού κατά την εκτέλεση 20 χρόνια από την έκδοσή τους. των καθηκόντων του.
 15. (15) Την προστασία των ατομικών ελευθεριών από την αστυνομική 20 χρόνια από την έκδοσή τους. τακτική και πρακτική.
 16. Έγγραφα που αφορούν:
 17. (1) Την εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορικής. 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 18. (2) Καταχώριση στοιχείων, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των οποίων 1 χρόνος από την έκδοσή τους. τα σχέδια ή αντίγραφα έχουν αρχειοθετηθεί στα αρχεία διαφόρων Υπηρεσιών.
 19. (3) Αιτήματα Υπηρεσιών για την παροχή στοιχείων. 1 χρόνος από την παροχή των στοιχείων.
 20. Θεματολόγια αρχείων και βιβλία μητρώου Υπηρεσιών.
 21. Διαρκώς.
 22. Εγκύκλιοι οργανωτικού περιεχομένου. 10 χρόνια από την έκδοσή τους.
 23. Στατιστικές επετηρίδες Ελληνικής Αστυνομίας.
 24. Διαρκώς. 10 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.
11.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΤΛΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 1. Έγγραφα που αφορούν:
 2. (1) Κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών Ελληνικής Αστυνομίας. 6 χρόνια από την έκδοσή τους.
 3. (2) Προμήθειες των πάσης φύσης υλικών και μέσων του προγράμματος προμηθειών, 5 χρόνια από την οριστική πακαθώς και προδιαγραφές και συμβάσεις αυτών. ραλαβή και υλοποίηση.
 4. (3) Κατανομή, ανακατανομή, διάθεση, εκποίηση, διάλυση και καταστροφή των 5 χρόνια από την πραγματοποίπάσης φύσης υλικών και μέσων. ηση της κατανομής, ανακατανομής, διάθεσης, εκποίησης, διάλυσης, καταστροφής, κατά περίπτωση.(4) Προγραμματισμό, χρηματοδότηση και παρακολούθηση προγραμμάτων δημο- 5 χρόνια από την οριστική πασίων επενδύσεων, καθώς και πληρωμή δαπανών γι’ αυτά. ραλαβή του έργου ή της μελέτης.
 5. (5) Διαχείριση χρηματικού - υλικού και ορισμό και απαλλαγή υπολόγων. 5 χρόνια από την απαλλαγή κάθε υπολόγου.
 6. (6) Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων για στέγαση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 5 χρόνια από τη λήξη της σύμβασης ή της παράτασής της.(7) Απογραφή υλικού αποθηκών, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 10 χρόνια από την απογραφή.
 7. (8) Πληρωμή πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων εξεταστικών επιτροπών, μελών 5 χρόνια από την καταβολή της συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας και λοιπών συλλογικών οργάνων και οι αποζημιώσεως. σχετικές καταστάσεις.
 8. (9) Εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση μέσων τηλεπικοινωνίας (ενσυρμάτων 10 χρόνια από την έκδοσή τους. και ασυρμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας), καθώς και εκτέλεση σχετικών δαπανών.
 9. (10) Εξέλιξη της τεχνολογίας στις τηλεπικοινωνίες και παρακολούθηση σχετικών Διαρκώς. εκθέσεων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 10. (11) Εγκρίσεις δαπανών εν γένει που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα 5 χρόνια από την έκδοσή τους. προμηθειών και αφορούν τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρύματα.
 11. (12) Κίνηση της πάγιας προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας και των 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 12. Υπηρεσιών της.
 13. (13) Πληρωμή ενοικίων μισθωμένων κτιρίων για στέγαση Υπηρεσιών Ελληνικής 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 14. Αστυνομίας και τα σχετικά δικαιολογητικά.
 15. (14) Παραχώρηση δωρεάν κτιρίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για στέγαση 5 χρόνια από τη λήξη της δωΥπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. ρεάν παραχώρησης και παράδοσης στο δωρητή.
 16. (15) Στέγαση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε κτίρια του Δημοσίου. 5 χρόνια από την παράδοση του οικήματος στον αρμόδιο φορέα.(16) Χορήγηση στην Ελληνική Αστυνομία καυσίμων από τις Ένοπλες Δυνάμεις. 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 17. (17) Εγγραφές - διαγραφές ειδών υλικού, ένταξη ειδών υλικού στο βιβλίο υλικού 5 χρόνια από την έκδοσή τους. και εγγραφή στο εν λόγω βιβλίο κατασχεθέντων υλικών.
 18. (18) Δωρεές πραγμάτων ή χρημάτων στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 19. (19) Απαιτήσεις από καταλογισμούς, που επιβλήθηκαν από οποιαδήποτε 20 χρόνια από τη λήξη του οικοαρμοδία κατά νόμο Αρχή, για λήψη μη δικαιουμένων αποδοχών και πάσης φύσεως νομικού έτους που γεννήθηκε απολαβών και αποζημιώσεων. η αξίωση.
 20. (20) Απαιτήσεις αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην 10 χρόνια από τη χρονολογία Ελληνική Αστυνομία με οποιαδήποτε σχέση για καθυστερούμενες αποδοχές ή της απαίτησης. άλλες απολαβές ή αποζημιώσεις εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού.
 21. Εκθέσεις κάλυψης δαπάνης για τις δαπάνες που προκαλούνται από την υλοποίηση 5 χρόνια από την έκδοσή τους. των διατάξεων σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου, αστυνομικών διατάξεων και άλλων διοικητικών πράξεων, που αρχειοθετούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικών / Υ.Δ.Τ.
 22. (1) Στατιστικά στοιχεία έργων και μελετών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 10 χρόνια από την έκδοσή τους (2) Προτάσεις ένταξης έργων και μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 5 χρόνια από την υλοποίησή τους και σε περίπτωση μη ένταξης του έργου στο Π.Δ.Ε. 5 χρόνια από της υποβολής της πρότασης.
 23. (3) Συλλογικές αποφάσεις έργων και μελετών. 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 24. (4) Αποφάσεις ορισμού διαχειριστών έργων και μελετών. 5 χρόνια από την απαλλαγή του υπολόγου.(5) Αποφάσεις κατανομής των πιστώσεων στους λογαριασμούς έργων και μελετών, αλληλογραφία που αφορά εκτέλεση έργων και μελετών και τήρηση λογαριασμών αυτών. 10 χρόνια από την οριστική παραλαβή του έργου ή κατάρτιση της μελέτης. 12.ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
 25. Αποφάσεις ανάληψης, διάθεσης και διακίνησης πιστώσεων προϋπολογισμού 5 χρόνια από την έκδοσή τους. καθώς και η σχετική αλληλογραφία.
 26. Πρακτικά:
 27. (1) Επιτροπών για τον προσδιορισμό της αξίας ειδών δημοσίων υλικού, για 5 χρόνια από την έκδοσή τους. καταλογισμό και η συναφής αλληλογραφία.
 28. (2) Τεχν.
 29. Επιτροπών και λοιπές εκθέσεις αυτών για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών.
 30. Διαρκώς.
 31. (3) Εξετάσεων υποψηφίων οδηγών - εκγυμναστών υπηρεσικών οχημάτων όλων των 5 χρόνια από την έκδοσή τους. κατηγοριών και η συναφής αλληλογραφία.
 32. Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί Ελληνικής Αστυνομίας και 5 χρόνια από την έκδοσή τους. εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων και εγκριτικές αποφάσεις αυτών.
 33. Αποφάσεις και η συναφής αλληλογραφία για χορήγηση δανείων σε υπαλλήλους. 1 χρόνος από την εξόφληση του δανείου.
 34. Εντολές εκκαθάρισης δαπανών από Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων. 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 35. Σχέδια φορολογικών βεβαιώσεων. 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 36. Μισθολογικά μητρώα αξιωματικών, κατωτέρων αστυνομικών και λοιπού 35 χρόνια από την έκδοσή τους. προσωπικού.
 37. Καταστάσεις μισθοδοσίας - αποδοχών. 35 χρόνια από την έκδοσή τους.
 38. Βιβλία πρακτικών θεώρησης γραμματίων - πληρωμών, καθώς και βιβλία 3 χρόνια από την εξάντλησή ενταλμάτων πληρωμής. τους.
 39. Δικαιολογητικά χρηματικών ενταλμάτων που έχουν εκκαθαριστεί από την 3 χρόνια από την έκδοσή τους.
 40. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 41. Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ), έγγραφα, αγωγές - ανταγωγές για 5 χρόνια από της ικανοποιήαπαιτήσεις αποζημιώσεων, καταλογισμών, συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων σεως της αξιώσεως ή 20 χρόνια προκαλουμένων από υπηρεσιακά οχήματα. σε κάθε άλλη περίπτωση.
 42. Αλληλογραφία σχετική με τη διαχείριση εσόδων - εξόδων του περιοδικού 5 χρόνια από την έκδοσή τους. «Αστυνομική Επιθεώρηση», της μερίδας «Έσοδα από διάφορες εκδόσεις» και άλλων λογαριασμών της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά.
 43. Έγγραφα οικονομικών υποθέσεων εκ του περιεχομένου των οποίων εξαρτώνται 20 χρόνια από την έκδοσή τους. συμφέροντα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδρυμάτων και αν ακόμη συντελέσθηκε έλεγχος αυτών.
13.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
 1. Έντυπο υλικό βιβλιοθηκών (βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια).
 2. Μεταφράσεις Διαρκώς. ξενόγλωσσων βιβλίων και περιοδικών.
 3. Εισηγήσεις για την προμήθεια βιβλίων και περιοδικών. 3 χρόνια από την έκδοσή τους.
 4. Δελτία εισαγωγής βιβλίων, φυλλαδίων και δημοσιευμάτων. 3 χρόνια από την έκδοσή τους.
14.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
 1. Δελτία δημοσιευμάτων που καταρτίζονται από την αποδελτίωση του ημερήσιου 1 χρόνος από την έκδοσή τους. και περιοδικού τύπου και αφορούν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Ελληνική Αστυνομία.
 2. Δελτία τύπου ή ανακοινώσεων που αποστέλλονται στον ημερήσιο και περιοδικό 2 χρόνια από την έκδοσή τους. τύπο, σχετικά με τη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλες εκδηλώσεις.
 3. Έγγραφα που αφορούν:
 4. (1) Οργάνωση τακτικών και έκτακτων ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών για θέματα 3 χρόνια από την έκδοσή τους. πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας ως και προβολής του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 5. (2) Επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης 2 χρόνια από την έκδοσή τους. του κοινού.
 6. (3) Συνεργασία με τηλεοπτικούς, θεατρικούς και κινηματογραφικούς παραγωγούς. 2 χρόνια από την έκδοσή τους.
 7. (4) Οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων, αθλητικών συναντήσεων και λοιπών 2 χρόνια από την πραγματοποίκοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, προβολή ησή τους. του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας και ψυχαγωγία του προσωπικού.
 8. (5) Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε παρελάσεις, εθνικές εορτές και 1 χρόνος από την έκδοσή τους. άλλες επετείους και εκπροσώπηση αυτής σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς.
 9. (6) Υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους. 5 χρόνια από την έκδοσή τους.
 10. (7) Επικήδειες τιμές. 1 χρόνος από την έκδοσή τους.
 11. (8) Σχέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας με συλλόγους, σωματεία και οργανώσεις 3 χρόνια από την έκδοσή τους. κοινωνικού, μορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και με συλλόγους φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας και αποστράτων αστυνομικών.
 12. (9) Διοργάνωση εκθέσεων για τη δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, 3 χρόνια από την έκδοσή τους. καθώς και συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων αστυνομικού εδιαφέροντος στην Ελλάδα.
 13. (10) Πραγματοποίηση ταξιδίων της ηγεσίας και του προσωπικού στο εξωτερικό 2 χρόνια από την έκδοσή τους. για επίσημες επισκέψεις ή υπηρεσιακές αποστολές.
 14. (11) Συμμετοχή της μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας σε τελετές, παρελάσεις 1 χρόνος από την έκδοσή τους. και εθνικές και θρησκευτικές εορτές.
 15. (12) Θρησκευτικές ανάγκες του προσωπικού. 2 χρόνια από την έκδοσή τους.
 16. (13) Κατασκευή αναμνηστικών εμβλημάτων. 2 χρόνια από την έκδοσή τους.
 17. (14) Σύνταξη και έκδοση του περιοδικού «Αστυνομική Επιθεώρηση» και της «Έκθεσης 1 χρόνος από την έκδοσή τους. απολογισμού έργων της Ελληνικής Αστυνομίας», καθώς και άλλες εκδόσεις της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων / Υ.Δ.Τ. (15) Οργάνωση των ομάδων άθλησης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, 5 χρόνια από την έκδοσή τους. στα διάφορα αθλήματα που προβλέπονται από το Π.Δ. 203/1990 (Α~ - 78).
 18. (16) Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 2 χρόνια από την παύση λειή άλλων συλλόγων και ομοσπονδιών. τουργίας των επιτροπών.
 19. (17) Συμμετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε αθλητικές εκδηλώσεις. 1 χρόνος από την έκδοσή τους.
 20. (18) Συμμετοχή αστυνομικών, που υπηρετούν εκτός Υποδιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής Μέχρι την αποστρατεία τους.
 21. Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Α.), σε αθλητικά σωματεία και αγώνες.
 22. (19) Δημιουργία και προβολή κινηματογραφικών ταινιών πρόληψης και καταστολής 5 χρόνια από την έκδοσή τους. εγκληματικότητας.
 23. Μελέτες και προγράμματα υποδοχής και ξενάγησης αστυνομικών ξένων κρατών 2 χρόνια από την έκδοσή τους. που επισκέπτονται επίσημα την Ελλάδα.
 24. Μελέτες και εισηγήσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ελληνική 5 χρόνια από την κατάρτισή Αστυνομία. τους.
 25. Προγράμματα άθλησης, θεωρητικά και πρακτικά του προσωπικού της 1 χρόνος από την παύση της Ελληνικής Αστυνομίας στα διάφορα αθλήματα. εφαρμογής τους.
15.  
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 1. Αλληλογραφία που αφορά τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας σε:
 2. (1) Συγκεντρώσεις - συναθροίσεις κατά τις οποίες έλαβαν χώρα εγκληματικές πράξεις.
 3. Όπως ορίζεται στις περιπτώσεις (1) και (2) του εδαφ. ε~ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και στο εδάφιο δ~ της παρούσας παραγράφου.
 4. (2) Κάθε άλλη περίπτωση. 1 χρόνος από την έκδοσή τους.
 5. Έγγραφα νομικού περιεχομένου, που ενδεχόμενα θεμελιώνουν ή αποδεικνύουν 30 χρόνια από την έκδοσή τους δικαιώματα ή υποχρεώσεις του Δημοσίου έναντι τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, που ανάγονται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, διατηρούνται σε χρόνο ίσο με τον απαιτούμενο για την γενική παραγραφή των αξιώσεων, δηλαδή 30ετία από την έκδοσή τους, εφόσον εκδόθηκαν πριν από την ισχύ του Αστ.
 6. Κώδικα (23 Φεβρουαρίου 1946), αφού όμως τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 18 του εισαγωγικού νόμου 2783/1941, οι διατάξεις περί αστικής ευθύνης Δημ.
 7. Υπαλλήλων του Ν. 1811/1951 «Περί Κώδικος Καταστάσεως Δημ.
 8. Διοικητικών Υπαλλήλων», όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 611/77 «Υπαλληλικός Κώδικας», οι διατάξεις περί παραγραφής αξιώσεων του Δημοσίου του Ν. 2362/1995 «Περί Δημ.
 9. Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», καθώς και άλλες ειδικότερες διατάξεις που δεν κατονομάζονται με το παρόν διάταγμα, με τις οποίες προβλέπεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής αξιώσεων.
 10. Ο παραπάνω χρόνος διατήρησης των εγγράφων αυτών, παρατείνεται, ανάλογα στις περιπτώσεις επιμήκυνσης του χρόνου της παραγραφής και ιδιαίτερα λόγω αναστολής ή διακοπής αυτής εφόσον τα περιστατικά αυτά βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 11. Έγγραφα νομικού περιεχομένου, τα οποία ενδεχομένως θεμελιώνουν ή 20 χρόνια από την έκδοσή τους. αποδεικνύουν δικαιώματα ή υποχρεώσεις του Δημοσίου έναντι τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων που ανάγονται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, διατηρούνται σε χρόνο ίσο με τον απαιτούμενο για γενική παραγραφή των αξιώσεων, δηλ. επί 20ετία από την έκδοσή τους, εφόσον εκδόθηκαν μετά την ισχύ του Α.Κ. (23 Φεβρουαρίου 1946), αφού τηρηθούν όμως οι διατάξεις περί αστικής ευθύνης των Δημοσίων Υπαλλήλων του Ν. 1811/1951, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 611/1977 «Υπαλληλικός Κώδιξ» οι διατάξεις περί παραγραφής αξιώσεων του Δημοσίου του Ν. 2362/1995, καθώς και άλλες ειδικότερες διατάξεις που δεν κατονομάζονται με το παρόν διάταγμα, με τις οποίες προβλέπεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής αξιώσεων.
 12. Ο παραπάνω χρόνος διατήρησης των εγγράφων αυτών παρατείνεται ανάλογα με τις περιπτώσεις επιμήκυνσης του χρόνου της παραγραφής και ιδιαίτερα λόγω αναστολής ή διακοπής αυτής, εφόσον τα περιστατικά αυτά βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 13. Έγγραφα που αφορούν ανεξιχνίαστα αδικήματα. 1 χρόνος από την παραγραφή τους.
 14. Αιτήσεις - αναφορές ιδιωτών και διαφόρων κρατικών 5 χρόνια από την έκδοσή τους. αρχών και φορέων που έχουν σχέση με θέματα αστυνομικού προσωπικού και δεν αρχειοθετούνται στους ατομικούς φακέλους.
 15. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αντίγραφα υπηρεσιακών 5 χρόνια από την έκδοσή τους. βιβλίων, με εξαίρεση εκείνα που αρχειοθετούνται στους ατομικούς φακέλους του προσωπικού.
 16. Στελέχη αστυνομικών σημειωματαρίων. 5 χρόνια από την εξάντλησή τους.
 17. Απαντήσεις σε ερωτήσεις, επερωτήσεις και αιτήσεις 10 χρόνια από την έκδοσή τους. (καταθέσεις εγγράφων) βουλευτών (κοινοβουλευτικός έλεγχος).
 18. Έγγραφα προσωπικού ασφαλείας νομικών προσώπων, 10 χρόνια μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία. οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
 19. Εκθέσεις αυτοψίας και πραγματογνωμοσύνης που δεν 5 χρόνια από την έκδοσή τους. δεν ενσωματώνονται σε δικογραφία.
 20. Έγγραφα που δεν κατονομάζονται ειδικά στο παρόν διάταγμα ως εξής:
 21. (1) Αστυνομικές άδειες και σχετική αλληλογραφία. 10 χρόνια από τη λήξη της ισχύος τους ή την οριστική τους αφαίρεση, κατά περίπτωση.
 22. (2) Έγγραφα που σχετίζονται με διοικητικές πράξεις 5 χρόνια εκτός αν ασκήθηκε προσφυ- και ανάγονται στην καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα γή ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου ή των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με την επιφύλαξη διοικητικής αρχής οπότε διατηρούτων διατάξεων των περ. (1) και (10) του παρόντος νται 5 χρόνια από την έκδοση της εδαφίου. σχετικής απόφασης.
 23. (3) Έγγραφα συνήθη ή επουσιώδη. 3 χρόνια από την έκδοσή τους.
 24. (4) Έγγραφα που εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από Διαρκώς. ιστορική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, λαογραφική και αστυνομική άποψη.
 25. (5) Έγγραφα συμβολαιογραφικά και λοιπά αποδεικτικά Διαρκώς. στοιχεία σύστασης οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου.
 26. (6) Προγραμματισμοί, μελέτες και εισηγήσεις που, 10 χρόνια από τη σύνταξή τους. αναφέρονται σε θέματα της αστυνομίας γενικά.
 27. (7) Πρακτικά, αποφάσεις και έγγραφα συμβουλίων, 5 χρόνια από την έκδοσή τους. επιτροπών, ομάδων εργασίας και συσκέψεων.
 28. (8) Κάθε κατηγορίας συμβάσεις με ημεδαπά φυσικά Μέχρι παραγραφής τυχόν αξιώσεων. ή νομικά πρόσωπα.
 29. (9) Κάθε κατηγορίας στατιστικά στοιχεία 10 χρόνια από την έκδοσή τους.
 30. (10) Αποφάσεις του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 2 χρόνια από τη λήξη της ισχύος τους. και άλλων οργάνων, διαταγές και οδηγίες για θέματα γενικού ή ειδικού αστυνομικού ενδιαφέροντος.
 31. Βιβλία υπηρεσίας, αδικημάτων - συμβάντων - συλλήψεων Διαρκώς. - συστάσεων - παραπόνων, κρατουμένων και δύναμης.
 32. Λοιπά υπηρεσιακά βιβλία που δεν κατονομάζονται 10 χρόνια από την τελευταία καταχώ- ειδικά στο παρόν διάταγμα. ρηση.
 33. Βιβλιογραφικό και πληροφοριακό υλικό επισήμου Διαρκώς. ή ιδιωτικού χαρακτήρα το οποίο είναια αναγκαίο για τη διευκόλυνση του έργου των Υπηρεσιών.
Άρθρο 4 "Επιτροπές εκκαθάρισης παλαιών αρχείων Ελληνικής Αστυνομίας"
1.  
  Η εκκαθάριση των αρχείων της Ελληνικής Αστυνομίας, που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος διατάγματος, γίνεται από τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από αστυνομικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους με πρόεδρο αξιωματικό. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχει η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του Π.Δ. 75/1987 (Α΄ 45). Ειδικά, για την εκκαθάριση των αρχείων των Γενικών Επιθεωρήσεων Αστυνομίας, των Επιθεωρήσεων Αστυνομίας και των επιτελείων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεωρητή Αστυνομίας και Γενικού Αστυνομικού διευθυντή, κατά περίπτωση.
2.  
  Οι ανωτέρω επιτροπές αποφασίζουν για τη διαρκή ή για ορισμένο χρόνο διατήρηση ή για την καταστροφή των εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος
3.  
  Οι επιτροπές αυτές βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη τους (τακτικά ή αναπληρωματικά) και η θητεία τους λήγει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 5 "Διαδικασία εκκαθάρισης παλαιών αρχείων."
1.  
  Για την εκκαθάριση των παλαιών αρχείων, η οικεία επιτροπή, αφού εξετάσει τους φακέλους, που βρίσκονται στο αρχείο, αποχωρίζει τα έγγραφα, τα οποία πρέπει κατά την κρίση της να καταστραφούν και καταγράφει σε πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία τους:
 1. Τον αριθμό πρωτοκόλλου, τη χρονολογία έκδοσης και την εκδούσα αρχή
 2. Τον τίτλο του θέματος στο οποίο αναφέρονται
 3. Συνοπτική περίληψη του περιεχομένου τους, αν αυτό δεν προκύπτει από τον τίτλο του θέματος.
 4. Εφόσον πρόκειται για περισσότερα έγγραφα, που αφορούν το ίδιο θέμα και την ίδια υπόθεση, αντί του τίτλου του θέματος και της συνοπτικής περίληψης εκάστου εγγράφου, καταγράφει ευρύτερη περίληψη ανταποκρινόμενη στο θέμα που αφορά η σχετική υπόθεση.
2.  
  Κάθε επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την καταστροφή των εγγράφων και λοιπών στοιχείων του αρχείου, που ο χρόνος διατήρησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, έχει λήξει τηρώντας πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη της. Στα πρακτικά αυτά μνημονεύεται και η τυχόν γνώμη της μειοψηφίας, μόνο στην περίπτωση που αυτή διατυπώνει άποψη για διατήρηση του καταστρεπτέου εγγράφου. Τα εν λόγω πρακτικά περιλαμβάνουν σε παράρτημα τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο πίνακες.
3.  
  Τα πρακτικά των επιτροπών υποβάλλονται με ευθύνη του προέδρου στα όργανα που αποφάσισαν για τη συγκρότηση των επιτροπών και αντίγραφα αυτών στις Υπηρεσίες στα αρχεία των οποίων συντελέσθηκε εκκαθάριση. Στις Υπηρεσίες αυτές παραδίδονται και φυλάσσονται και τα προς καταστροφή έγγραφα, μέχρι ολοκληρώσεως της διαδικασίας.
Άρθρο 6 "Καταστροφή ή διατήρηση εγγράφων."
1.  
  Τα όργανα που αποφάσισαν για τη συγκρότηση των επιτροπών υποβάλλουν τα πρακτικά μετά των πινάκων με απόδειξη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, για να επιλέξουν, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται στο οικείο έγγραφο, τα έγγραφα εκείνα που παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (4) τέσσερις μήνες. Όταν πρόκειται για εκκαθάριση των αρχείων περιφερειακών Υπηρεσιών, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους μπορούν, για την επιλογή των εγγράφων που παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον, να εξουσιοδοτούν υπαλλήλους που υπηρετούν στην οικεία περιφέρεια.
2.  
  Μετά την επιλογή από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους των εγγράφων, που έχουν ιστορική σημασία και τη χορήγηση άδειας για καταστροφή ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ακολουθεί η διαδικασία παράδοσης στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) των εγγράφων εκείνων των οποίων αποφασίσθηκε η καταστροφή.
3.  
  Τα πρακτικά των επιτροπών, το έγγραφο προς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και οι άδειες για καταστροφή διατηρούνται διαρκώς
Άρθρο 7 "Υποχρεώσεις προσωπικού διεξαγωγής αλληλογραφίας."
1.  
  Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη σύνταξη σχεδίων εγγράφων, ως και αυτό που έχει αρμοδιότητα να διατάσσει τη θέση εισερχομένων εγγράφων στο «Αρχείο», υποχρεούται να αναγράφει στο πάνω δεξιό μέρος αυτών την ένδειξη του χρόνου διατήρησής τους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος. Στη σχετική ένδειξη τίθεται ως χρόνος διατήρησης η 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται ο ανωτέρω χρόνος. Σε περίπτωση που ο χρόνος διατήρησης του εγγράφου συναρτάται με αίρεση, ως χρόνος διατήρησης θα αναγράφεται στη σχετική ένδειξη ο προβλεπόμενος από το άρθρο 3 του παρόντος.
2.  
  Η ένδειξη για το χρόνο διατήρησης του εγγράφου, αναγράφεται μόνο στο σχέδιο αυτού και αποτελεί προϋπόθεση για τη διακίνησή του προς υπογραφή και την έκδοση αντιγράφων, οι δε υπεύθυνοι για τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την αρχειοθέτηση των εγγράφων δεν προβαίνουν σε καμμία ενέργεια, αν αυτά δεν φέρουν την παραπάνω ένδειξη
3.  
  Τα έγγραφα στοιχεία, που αναφέρονται ως συνημμένα σε κάθε έγγραφο και οι τυχόν επισπεύσεις ή υπομνήσεις, ακολουθούν το χρόνο διατήρησης του κυρίου εγγράφου και δεν απαιτείται σ’ αυτά η αναγραφή της σχετικής ένδειξης. Το ίδιο ισχύει και για το εισερχόμενο έγγραφο που προκαλεί την ενέργεια.
Άρθρο 8 "Περιοδική εκκαθάριση νέων αρχείων."
1.  
  Η περιοδική εκκαθάριση των νέων αρχείων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο
2.  
  Προς το σκοπό αυτό το μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου συγκροτούνται, τριμελείς επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, οι οποίες φροντίζουν για την εκκαθάριση των αρχείων των Υπηρεσιών από τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία, που ο χρόνος διατήρησής τους έχει λήξει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος
3.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές
Άρθρο 9
1.  
  Τελικές Διατάξεις. Κάθε διάταξη, που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα, καταργείται από την έναρξη ισχύος αυτού.
Άρθρο 10
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.Δ. 3983/1959 (Α~ - 197) «Περί μέτρων τινων προς βελτίωσιν της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών». β. Του Π.Δ. 137/1986 (Α~ - 51) «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης». γ. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α~ - 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ - 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ - 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 360/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-09-15 Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/180
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1244 1972
ΝΟΜΟΣ 1941/2783 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1941/2783 1941
ΝΟΜΟΣ 1951/1811 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1811 1951
ΝΟΜΟΣ 1977/2514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2514 1977
ΝΟΜΟΣ 1991/1946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1946 1991
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3983 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3983 1959
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/75 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/75 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/203 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/203 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 245/1997 «Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 1999/180 1999