ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/247

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παραχώρηση εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών «Βρωμολίμνη», «Κισσός», «Μποροθιανά» και «Δέτες» του οικισμού Πανασού, στο Δήμο Ρούβα Ηρακλείου Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Παραχώρηση εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών"
1.  
  Παραχωρούμε την εκμετάλλευση των Ιαματικών Πηγών «Βρωμολίμνη», «Κισσός», «Μποροθιανά» και «Δέτες» του οικισμού Πανασού, κυριότητας ΕΟΤ στο Δήμο Ρούβα Ηρακλείου Κρήτης
Άρθρο 2 "Διάρκεια παραχώρησης"
1.  
  Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 3 "Τίθενται οι παρακάτω περιοριστικοί όροι που αναφέρονται στην κατασκευή έργων από το Δήμο Ρούβα ή τυχόν ανάδοχο αυτού."
1.  
 1. Κατασκευή Υδροθεραπευτηρίου δέκα (10) τουλάχιστον ατομικών λουτήρων, δυο (2) λουτήρων άκρων (άκρων, ισχύων), χώρο ηλεκτροθεραπείας, πηλοθεραπείας, άσκησης
 2. Βοηθητικοί χώροι ήτοι:
 3. αίθουσα αναμονής, μπαρ, αποδυτήρια, γραφεία ιατρών, εξεταστήριο
 4. Κολυμβητική δεξαμενή πολλαπλών λούσεων μετά αποδυτηρίων
2.  
  Κατασκευή Ξενοδοχείου Γ τάξης είκοσι (20) κλινών τουλάχιστον, με δυνατότητα επέκτασης. Εφόσον το ξενοδοχείο και το Υδροθεραπευτήριο δεν ευρίσκονται στο ίδιο κτίριο κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία των δύο κτιρίων με καλυμμένο διάδρομο.
3.  
  Κατασκευή εστιατορίου — μπαρ με δυνατότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον πενήντα (50) ατόμων
4.  
  Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους περιέρχονται στην κυριότητα του ΕΟΤ χωρίς καμία αποζημίωση στο Δήμο Ρούβα
Άρθρο 4
1.  
  Ο Δήμος Ρούβα υποχρεούται εντός δυο ετών, από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. να προβεί στην έναρξη των εργασιών με μελέτες οι οποίες θα έχουν τύχει προηγούμενης έγκρισης από τον ΕΟΤ. Ως προθεσμία αποπεράτωσης των έργων ορίζεται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την έναρξη εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που ο Δήμος Ρούβα δεν προβεί στην αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών μέσα στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται ανωτέρω, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί την ανάκληση της παραχώρησης.
2.  
  Η παραλαβή των έργων που θα εκτελεσθούν θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί από τον ΕΟΤ. Ο Δήμος Ρούβα υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως τον ΕΟΤ για την αποπεράτωση των έργων, προκειμένου να συσταθεί η επιτροπή παραλαβής αυτών.
3.  
  Ο Δήμος Ρούβα ή τυχόν ανάδοχος υποχρεούνται να ζητήσουν εγκαίρως από τον ΕΟΤ την έγκριση των μελετών και των σχεδίων αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών Πανασού
4.  
  Η εκμετάλλευση της Ιαματικής Πηγής δύναται να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
5.  
  Σε περίπτωση εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης σε τρίτους, οι όροι εκμίσθωσης θα συνταχθούν από το Δήμο ή το Νομαρχιακό Ταμείο και θα λαμβάνουν υπόψη τους όρους του παρόντος Διατάγματος. Το μίσθωμα που θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο θα αποτελεί έσοδο του Δήμου.
6.  
  Ο Δήμος Ρούβα υποχρεούται στην εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των Υδροθεραπευτηρίων και ειδικά αυτών που αναφέρονται στη διάθεση των Δελτίων Αδείας Υδροθεραπείας (Δ.Α.Υ.), σύμφωνα με την με αριθμό 523510/5.6.72 (ΦΕΚ 503/Β/19.7.72) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και των λοιπών νόμων και κανονισμών που ισχύουν σήμερα ή θα ισχύσουν στο μέλλον.
7.  
  Ο Δήμος Ρούβα (ή ο τυχόν ανάδοχος Εκμετάλλευσης με συνεργασία μεταξύ τους) αναλαμβάνει την υποχρέωση να εισπράττει μαζί με το βασικό λουτρικό δικαίωμα του εισιτηρίου λούσης και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
8.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Ειδικοί Νόμοι Προστασίας, Εκμετάλλευσης κ.λπ., των Ιαματικών Πηγών. Ο Δήμος Ρούβα αναλαμβάνει την υποχρέωση προστασίας της περιοχής που ανήκει στον ΕΟΤ κατά παντός καταπατητή, καθώς και τη διεκδίκηση με δικές του δαπάνες (και χωρίς την ανάμειξη του ΕΟΤ) κάθε καταπάτησης ή απόπειρας, καθώς και την ευθύνη προς τον ΕΟΤ, για κάθε έστω και από ελαφρά αμέλεια, βλάβη, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων.
Άρθρο 5
1.  
  Η περιοχή γύρω από την Ιαματική Πηγή και σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων, περιέρχεται στην ιδιοκτησία του ΕΟΤ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πηγής, σύμφωνα μετά προβλεπόμενα από τους Ν. 2188/20, Ν. 4844/30 άρθρο 11, Α.Ν. 1169/38 και Α.Ν. 663/37. Η εν λόγω περιοχή με την φροντίδα του Δήμου Ρούβα θα οριοσημανθεί και θα περιφραχθεί βάσει σχεδίων (τοπογραφικών κ.λπ.), τα οποία θα τύχουν προηγούμενης έγκρισης από τον ΕΟΤ.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Την με αριθ. 382/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
 • Το με αριθ. 7219/30.9.1996 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου Κρήτης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4086/60 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών Ιαματικών Πηγών».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 200/23.7.94 (ΦΕΚ 127/Α/94) «Περί ανακηρύξεως των πηγών «Βρωμολίμνη», «Κισσός», «Μποροθιανά» και «Δέτες» της κοινότητας Πανασού Ηρακλείου Κρήτης ως Ιαματικών.
 • Το Π.Δ. 111/22.3.90 «Συνένωση των Κοινοτήτων Γέργερης, Νυβρίτου και Πανασού της επαρχίας Καινουργίου του Νομού Ηρακλείου στο Δήμο Ρούβα».
 • Τις διατάξεις του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α/94) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 459/93 (ΦΕΚ 193/Α/93) «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Την με αριθ. 38/3/21.2.97 απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΤ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1972/523510 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/523510 1972
ΝΟΜΟΣ 1920/2188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2188 1920
ΝΟΜΟΣ 1930/4844 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1930/4844 1930
ΝΟΜΟΣ 1960/4086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4086 1960
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/663 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/663 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1169 1938
Συνένωση των χκοινοτήτων Γέργερης, Νυβρίτου και Πανασού της Επαρχίας Καινουργίου του Νοµού Ηρακλείόυ, σε Δήµο. 1990/111 1990
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Περί ανακηρύξεως των πηγών «Βρωμολίμνη», «Κισσός», «Μποροθιανά» και «Δέτες» της Κοινότητας Πανασού Ηρακλείου Κρήτης ως Ιαματικών και κατάταξη αυτών στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας. 1994/200 1994
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία