ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/248

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 167/25.6.94 «Παραχώρηση εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Στάχτης Πόριαρη στο Δήμο Πυλλήνης Ναυπακτίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 167/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Κατασκευή Ξενοδοχείου Γ τάξης, σαράντα (40) τουλάχιστον κλινών με δυνατότητα επέκτασης
2.  
  Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει το Π.Δ. 167/1994. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την με αριθμό 175/10/8.5.1997 απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΤ.
 • Το Π.Δ. 377/25.9.96 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 244/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν, 1558/1985 προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Το με αριθ. 1404/5.9.1995 έγγραφο του Δήμου Πυλλήνης Αιτωλοακαρνανίας.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1565/50 «Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» όπως ισχύει σήμερα.
 • Την με αριθ. 381/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του Ν. 2188/20 «περί ιαματικών πηγών».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4086/60 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί ιαματικών πηγών».
 • Τις διατάξεις του Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α).
 • Το Π.Δ. 167/25.6.94 «Ανάκληση του Π.Δ. 273/ 4.4.79 περί παραχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Στάχτης Πόριαρη στην Κοινότητα Στρανώρης Ναυπακτίας και παραχώρηση της εν λόγω πηγής στο Δήμο Πυλλήνης Ναυπακτίας» (ΦΕΚ 105/Α).
 • Το Π.Δ. 459/15.11.93 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 197/Α).
 • Το Π.Δ. 27/1.2.96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2188 1920
ΝΟΜΟΣ 1950/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1565 1950
ΝΟΜΟΣ 1960/4086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4086 1960
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/273 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/273 1979
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Ανάκληση του Π.Δ. 273/4.4.79 (ΦΕΚ 78/Α/79) Προεδρικού Διατάγματος περί παραχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Στάχτης Πόριαρη στην Κοινότητα Στρανώμης Ναυπακτίας και παραχώρηση της εν λόγω πηγής στο Δήμο Πυλλήνης Ναυπακτίας. 1994/167 1994
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/377 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία