ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/249

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση παραχώρησης εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής Αγίου Νικολάου στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Παράταση παραχώρησης"
1.  
  α) Παρατείνουμε τον χρόνο παραχώρησης της εκμετάλλευσης της Ιαματικής Πηγής Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής, για άλλα τριάντα εννέα (39) χρόνια πέραν του έτους 2006 που λήγει η προηγούμενη παραχώρηση, ήτοι μέχρι το έτος 2045. β) Η ως άνω παράταση της παραχώρησης εκμετάλλευσης γίνεται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής να εφαρμόσει επενδυτικό πρόγραμμα για την περαιτέρω αξιοποίηση της Ιαματικής Πηγής Αγ. Νικολάου.
Άρθρο 2 "Όροι παράτασης της παραχώρησης"
1.  
  α) Η κοινότητα Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής υποχρεούται εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος να έχει προχωρήσει σε έναρξη των επενδυτικών έργων σύμφωνα με τις μελέτες που θα υποβληθούν. Ως προθεσμία αποπεράτωσης των έργων ορίζονται τα πέντε έτη από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών εκ μέρους της κοινότητας, ο ΕΟΤ δικαιούται να εισηγηθεί την ανάκληση της παραχώρησης. β) Η κοινότητα ή ο τυχόν ανάδοχος υποχρεούται στην οριοθέτηση και στην περίφραξη της εκτάσεως ιδιοκτησίας ΕΟΤ γύρω από την Ιαματική Πηγή, επίσης υποχρεούται στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. γ) Όλα τα έργα που θα εκτελεστούν από την κοινότητα ή τον τυχόν ανάδοχο, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός θα ανήκουν από ενάρξεως της κατασκευής τους στον ΕΟΤ, η Κοινότητα δε ή ο τυχόν ανάδοχος έχουν μόνο δικαίωμα χρήσης αυτών. Με τη λήξη της παραχώρησης τα ανωτέρω θα περιέλθουν στην κατοχή του ΕΟΤ χωρίς υποχρέωση για αποζημίωση. δ) Η παραλαβή των έργων που θα εκτελεστούν θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από τον ΕΟΤ. Η κοινότητα Αγίας Παρασκευής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως τον ΕΟΤ για την περάτωση κάθε έργου προκειμένου να συσταθεί η ανωτέρω επιτροπή. ε) Για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων η κοινότητα ή ο τυχόν ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει εγκαίρως από τον ΕΟΤ την έγκριση των σχεδίων και των μελετών. στ) Η κοινότητα Αγίας Παρασκευής αναλαμβάνει την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας Ιαματικών Πηγών και λουτροπόλεων και την διάθεση Δελτίων Αδείας Υδροθεραπείας, σύμφωνα με την αριθ. 523510/5.6.1972 (ΦΕΚ 53/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και των μελλοντικών εν ισχύ νόμων και κανονισμών. ζ) i. Η κοινότητα ή ο τυχόν ανάδοχος εκμεταλλεύσεως, υποχρεούται να καταβάλλει το τίμημα της γύρω από την Ιαματική Πηγή αναγκαίας εκτάσεως για την αξιοποίηση της πηγής, ώστε αυτή να περιέλθει στην κυριότητα του ΕΟΤ με αγορά ή απαλλοτρίωση. ii. Η θέση και το μέγεθος της απαιτούμενης για τα επενδυτικά έργα έκτασης θα εγκριθεί προηγουμένως από τον ΕΟΤ. iii. Απαλλοτρίωση εκτάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο γύρω από την Ιαματική Πηγή χώρος σημερινής ιδιοκτησίας του ΕΟΤ. η) Η κοινότητα Αγίας Παρασκευής αναλαμβάνει την υποχρέωση της είσπραξης των φόρων και τελών υπέρ του ΕΟΤ και λοιπών δικαιούχων, μαζί με το λουτρικό δικαίωμα εισιτηρίων λούσεως. θ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ειδικοί Νόμοι προστασίας εκμεταλλεύσεως κ.λπ. των Ιαματικών Πηγών και η κοινότητα Αγίας Παρασκευής υποχρεούται στην προστασία της περιοχής που ανήκει στον ΕΟΤ από κάθε καταπατητή, διεκδικώντας με δικά της έξοδα και χωρίς ανάμειξη του ΕΟΤ κάθε καταπάτηση η απόπειρα καταπάτησης έχει δε ευθύνη απέναντι στον ΕΟΤ για κάθε βλάβη, έστω και από αμέλεια, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την με αριθ. 11/29.1.1996 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 459/15.11.1993 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 193/Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1.2.1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Τις διατάξεις του από 26.2.1956 Β.Δ/τος «παραχώρηση εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 91/Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 109/26.1.1981 «περί παρατάσεως χρόνου παραχωρήσεως της εκμετάλλευσης της Ιαματικής Πηγής Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής».
 • Το με αριθ. 255/21.9.1995 έγγραφο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής «Παράταση χρόνου παραχώρησης εκμετάλλευσης Ι.Π. Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα Αγ. Παρασκευής Χαλκιδικής».
 • Την με αριθ. 80/5/13.3.1997 απόφαση του Δ.Σ./ ΕΟΤ.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 377/25.9.1996 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 244/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 383/1997 γνωμοδότηση του ΣΤΕ, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50 «περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1624/51.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2188/20 «περί Ιαματικών Πηγών».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4086/60 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών Ιαματικών Πηγών».
 • Τις διατάξεις του Ν. 2160/19.7.1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1972/523510 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/523510 1972
ΝΟΜΟΣ 1920/2188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2188 1920
ΝΟΜΟΣ 1951/1624 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1624 1951
ΝΟΜΟΣ 1960/4086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4086 1960
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1565 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/109 1981
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/377 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία