ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/25

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-02-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διάταξης του Π.Δ. 350/75 (Α 102) Περί Οργανισμού Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), όπως αυτό ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Μόνο Μεταβατική Διάταξη Η χρονική διάρκεια λειτουργίας της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), κατάταξης έτους 1996, καθορίζεται σε έξι (6) μήνες. Στην διάρκεια αυτή περιλαμβάνεται και 10ήμερη περίοδος προπαίδευσης. Το Διάταγμα αυτό ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Α.Ν. 428/37 (Α 15) «Περί της εν τω Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως».
  • Τις διατάξεις του εδαφίου (ε) της παρ. 4 του άρθρου 14 του εδαφίου (ι) της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 (Α 35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2636/53 (Α 293) «Περί της Εκπαιδεύσεως εις το Λιμενικόν Σώμα».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3596/56 (Α 240) «Περί αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.Ν.) επί θεμάτων αφορώντων την συμβολήν του Λιμενικού Σώματος εις την Εθνικήν άμυναν και ασφάλειαν της χώρας».
  • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 350/75 (Α 102) «Περί Οργανισμού Σχολής δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.)», όπως αυτό ισχύει.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την Γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό με αριθμό 39 από 19.7.96).
  • Την με αριθμό 58/97 από 12.2.97 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2636 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2636 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3596 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3596 1956
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/350 1975
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία