ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/251

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Χρηματικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο μόνο Σύσταση Διαχείρισης Χρηματικού 1.Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα, Ειδική Υπηρεσία, με έδρα την Αθήνα, υπαγόμενη στο Αρχηγείο, με την επωνυμία «Διαχείριση Χρηματικού Πυροσβεστικού Σώματος». 2.Διευθυντής της Υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου τοποθετείται κατά τις διατάξεις περί μεταθέσεων ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος είναι και Πρόεδρος της προβλεπόμενης από το άρθρο 1 παραγρ. 2 του Π.Δ. 426/1991 (Α 155) Ταμιακής Επιτροπής. Το προσωπικό για τη στελέχωση της ίδιας Υπηρεσίας λαμβάνεται από την υπάρχουσα δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος. 3.Η «Διαχείριση Χρηματικού» διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: Α. Γραμματείας και Διοικητικής Υποστήριξης: (1)Έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης. (2)Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. (3) Τηρεί τα βιβλία «πρωτόκολλο αλληλογραφίας» «Ημερήσιας Διαταγής», «Διεκπεραίωσης» και «Ημερήσιας Αναφοράς». (4)Επιμελείται του εφοδιασμού της Υπηρεσίας με τ αναγκαία για τη λειτουργία της υλικά και μέσα. Β. Μισθολογίου: (1)Υπολογίζει τις μηνιαίες τακτικές και αναδρομικές αποδοχές των υπαλλήλων του Σώματος με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές μεταβολές, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής. (2) Τηρεί το βιβλίο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων. (3)Ενεργεί για την αποστολή των μισθοδοτικών καταστάσεων σε κάθε Υπηρεσία για την πληρωμή των υπαλλήλων. (4)Προωθεί τα δικαιολογητικά της δαπάνης μισθοδοσίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση. Γ. Οδοιπορικών και Οριστικών Εξόδων: (1)Συγκεντρώνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των οδοιπορικών και οριστικών εξόδων. (2) Προωθεί τα δικαιολογητικά των οδοιπορικών και οριστικών εξόδων στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση. Δ. Λογιστικό: (1)Παρακολουθεί την παγία προκαταβολή και ενεργεί για τις προβλεπόμενες απ αυτήν πληρωμές με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τ απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαθέσιμες πιστώσεις. (2) Τηρεί τα βιβλία «Ημερολόγιο Ταμείου», «Βοηθητικό Ημερολογίου Ταμείου», «Διπλοτύπων Αποδείξεων» και «Κρατήσεων». (3) Συντάσσει το ισοζύγιο της παγίας προκαταβολής και υποβάλλει δια του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τα ισχύοντα. (4) Συντάσσει και υποβάλλει αρμοδίως το πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης κατά την παράδοση της Υπηρεσίας του Προέδρου της Ταμιακής Επιτροπής και της Διαχείρισης Χρηματικού από το Διαχειριστή. 4.Από 1.10.1997 παύει η λειτουργία της Διαχείρισης Χρηματικού της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθήνας και η διεξαγωγή της οικονομικής και λογιστικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανατίθεται στην Υπηρεσία της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και του Κεφαλαίου Α του Π.Δ. 426/1991. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παραγρ. 1 περ. (α), (β), (δ), (στ), και (θ), και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1481 /1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2649/1997 (Α 38). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). ε. Του άρθρου μόνου του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων» σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 82).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις 131 και 407/1997 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1997/2649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2649 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία