ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/252

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Για σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται στην Μόνιμη Αντι/πεία της Ελλάδος στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση πάγια προκαταβολή, για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, των οποίων η πραγματοποίηση, από την φύση τους, δεν δέχεται αναβολή και δεν είναι δυνατή με την κανονική διαδικασία. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 1 του Ν. 419/76 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 221).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2 του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους» (Α 247).
  • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154), με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α στον Ν. 1558/1985 (Α 137).
  • Την υπ αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
  • Το γεγονός, ότι από την σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Μόνιμη Αντιπ/πεία της Ελλάδος στην Δ.Ε.Ε. προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί, επί του παρόντος, να προσδιορισθεί.
  • Την εισήγηση της υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου με αριθ. 1288/1997.
  • Την γνωμοδότηση 125/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία