Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ν. 2076/92 (ΦΕΚ 130Α), Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 433/93 (ΦΕΚ 183Α) και του Ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73Α), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 95/26/ΕΚ για την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 95/ 26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 168/7/18.7.95) για την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167Α) «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Προεδρικό Διάταγμα 433/1993 (ΦΕΚ 183 Α), του Ν. 2076/92 (ΦΕΚ 130Α) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» και του Ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73Α) «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές».
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 2 του Ν. 2076/92 και στο άρθρο 2 του Ν. 2396/96 προστίθενται παράγραφοι 15 και 40 αντιστοίχως, ως εξής: Στενοί δεσμοί Η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται μέσω α. συμμετοχής, δηλαδή της άμεσης ή δι ενός δεσμού ελέγχου κατοχής του είκοσι τοις εκατό (20%) ή άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή 1 δεσμού ελέγχου, δηλαδή μέσω της μέσης που υπάρχει μεταξύ μιας μητρικής επιχείρησης και μιας θυγατρικής κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει, ή μιας παρεμφερούς σχέσης μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης Κάθε θυγατρική επιχείρηση μιας άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται και αυτή ως θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων Στενός δεσμός μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φυσικών ή νομικών προσώπων δημιουργείται και από μία κατάσταση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά συνδέονται μονίμως με το ίδιο πρόσωπο δια δεσμού ελέγχου .
2.  
  Στο άρθρο 7 του Ν. 2076/92 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3 Επίσης όταν υπάρχουν στενοί δεσμοί μεταξύ ενός υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας στο εν λόγω ίδρυμα εάν κρίνει ότι οι δεσμοί αυτοί παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής της στον τομέα της εποπτείας Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται επίσης τη χορήγηση άδειας εάν οι νομοθετικές κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα έχει στενούς δεσμούς, ή δυσχέρειες σχετικές με την εφαρμογή τους, παρεμποδίζουν την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της στον τομέα της εποπτείας Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα να της παρέχουν τις πληροφορίες που ζητεί ώστε να μπορεί να βεβαιώνεται ότι πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο
3.  
  Στο άρθρο 8 του νόμου 2076/92, στην παράγραφο 1 .Α, προστίθεται περίπτωση στ, η οποία έχει ως εξής: 1 Όταν δημιουργηθούν στενοί δεσμοί, μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι παρεμποδίζουν κατά την κρίση της την αποτελεσματική άσκηση της εποπτικής της λειτουργίας Επίσης όταν επέλθουν μεταβολές στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας, στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα έχει στενούς δεσμούς, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της Τράπεζας της Ελλάδος στον τομέα της εποπτείας, ή εάν το πιστωτικό ίδρυμα αποκτά στενούς δεσμούς με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μιας τρίτης χώρας, της οποίας οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος
4.  
  Στο άρθρο 29 του Ν. 2396/97 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4 Όταν υπάρχουν στενοί δεσμοί μεταξύ μιας υπό σύσταση Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) της παρ. 2 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου ή μιας υπό σύσταση χρηματιστηριακής εταιρείας του άρθρου 23 του ιδίου νόμου και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας στις εν λόγω εταιρείες εάν οι δεσμοί αυτοί παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτικής της λειτουργίας Εάν οι νομοθετικές κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η υπό σύσταση ΕΠΕΥ ή χρηματιστηριακή εταιρεία έχουν στενούς δεσμούς, παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας στις εν λόγω Εταιρείες Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας στις εν λόγω εταιρίες εάν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτικής της λειτουργίας παρεμποδίζουν και δυσχέρειες σχετικές με την εφαρμογή των ιδίων διατάξεων Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από τις ΕΠΕΥ και τις χρηματιστηριακές εταιρείες να της παρέχουν τις πληροφορίες που ζητεί ώστε να μπορεί να βεβαιώνεται ότι τηρούνται πάντοτε οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο .
Άρθρο 3 "("
1.  
  «Τα πιστωτικά ιδρύματα που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν να έχουν και την κεντρική διοίκηση τους στην Ελλάδα»
Άρθρο 4 "«Παράλληλα επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφενός της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου του Υπουργού Ανάπτυξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία [...]"
2.  
  Στο άρθρο 21 του Ν. 2076/92 προστίθεται νέα παράγραφος 5α ως εξής: 5α Εάν ο Υπουργός Ανάπτυξης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εντεταλμένων προς τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, η βάσει του εν λόγω εδαφίου ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί, μετά σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, να επεκταθεί και στα πρόσωπα αυτά Η ανταλλαγή πληροφοριών λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους του ίδιου ως άνω εδαφίου και αφού ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα και το ακριβές περιεχόμενο της εντολής των προσώπων στα οποία διαβιβάζονται οι πληροφορίες
3.  
  Στην παρ. 14 του άρθρου 5 του Ν. 2396/96 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: Παράλληλα, επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφενός της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφετέρου των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία των οργάνων και προσώπων του αμέσως προηγουμένου εδαφίου, με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής των εν λόγω αρχών και υπό τον όρο της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου των παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου .
4.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του Ν. 2076/92 αντικαθίσταται ως εξής: 7 Επιτρέπεται, υπό τον όρο τηρήσεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφενός της Τράπεζας της Ελλάδος ως εποπτικής αρχής και αφετέρου των κεντρικών τραπεζών και άλλων οργανισμών, που είτε ασκούν τη νομισματική πολιτική σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως δημόσιες αρχές ασκούν εποπτεία επί των συστημάτων πληρωμών, τα οποία λειτουργούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εκπλήρωση της αποστολής της Τράπεζας της Ελλάδος ως εποπτικής αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και της αποστολής των λοιπών αρχών Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος που ασκούν τις πιο πάνω αρμοδιότητες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
5.  
  Στο άρθρο 21 του Νόμου 2076/92 η παράγραφος 8 συμπληρώνεται ως εξής:«
6.  
  Στο άρθρο 21 του Ν. 2076/92 η παρ. 9 αριθμείται ως παρ. 10 και στο ίδιο άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: 9 Υπό τον όρο της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανακοινώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε γραφείο συμψηφισμού ή παρόμοιο οργανισμό αναγνωρισμένο από το εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέχει υπηρεσίες συμψηφισμού ή διακανονισμού συναλλαγών στις αγορές χρήματος, διαπραγματευσίμων τίτλων ή παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, εάν θεωρεί ότι η ανακοίνωση αυτή είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εν λόγω οργανισμών σε σχέση με αδυναμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, έστω και δυνητικές των συμμετεχόντων στις αγορές αυτές
9.  
  Η διαβίβαση από την Τράπεζα της Ελλάδος πληροφοριών που προέρχονται από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών - μελών επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση των αρχών αυτών και μόνο για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους»
Άρθρο 5 "("
1.  
  Το άρθρο 49γ του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167Α), που προστέθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 433/93 (ΦΕΚ 183 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι εντεταλμένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελεγκτές και εμπειρογνώμονες υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου Το απόρρητο αυτό συνεπάγεται ότι οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση των ανωτέρω προσώπων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή δημόσια αρχή παρά μόνο με συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην προκύπτει η ταυτότητα του συγκεκριμένου Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) που εμπίπτει στο παρόν κεφάλαιο ή της εταιρείας διαχείρισης του ή του θεματοφύλακά του Σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή εταιρείας διαχείρισής του ή θεματοφύλακά του κατόπιν δικαστικής απόφασης επιτρέπεται στα παραπάνω πρόσωπα η ανακοίνωση των εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν αφορούν σε τρίτους που αναμείχθησαν στις προσπάθειες διάσωσης του ΟΣΕΚΑ, στα πλαίσια των διαδικασιών του Αστικού ή Εμπορικού Δικαίου. 2 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανταλλάσσει με τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών πληροφορίες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της, όπως ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος νόμου, υπό τον όρο της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Η διαβίβαση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφοριών που προέρχονται από αρχές άλλων κρατών-μελών επιτρέπεται μόνο μετά τη ρητή συγκατάθεση των αρχών αυτών. 3 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συνάπτει με τις αρμόδιες αρχές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών συμφωνίες συνεργασίας περί ανταλλαγής πληροφοριών, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται από εγγυήσεις ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση της κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου για να ελέγξει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας εκ μέρους των ΟΣΕΚΑ ή των εταιρειών διαχείρισής των ή των θεματοφυλάκων τους, για τον έλεγχο των όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, για τη διευκόλυνση της εποπτείας γενικότερα, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων ή και κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της στα πλαίσια διοικητικών ή δικαστικών διαφορών. 5 Επιτρέπεται, υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφενός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφετέρου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το Ν. 1969/91, άρθ. 76 όπως ισχύει, και το Π.Δ. 437/85 (ΦΕΚ 157Α), αρθ. 4 παρ. 2, του Υπουργού Ανάπτυξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής κατά την, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, ενάσκηση των καθηκόντων τους Επιτρέπεται, επίσης, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφενός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφετέρου των προσώπων, τα οποία νόμιμα μετέχουν σε διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης ΟΣΕΚΑ ή διαχειριστών τους ή θεματοφυλάκων τους, καθώς και των αναγνωρισμένων ελεγκτών στους οποίους έχουν νόμιμα ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου των λογαριασμών των ιδρυμάτων αυτών, καθώς και των αρχών του αμέσως προηγουμένου εδαφίου. 6 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να γνωστοποιεί σε αρχές των άλλων κρατών - μελών, αντιστοίχων με αυτές της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση της εποπτικής τους αποστολής. 7 Η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών του παρόντος άρθρου μπορεί να επεκταθεί και σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, αλλά είναι εντεταλμένα από τις αρμόδιες αρχές της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου για τον έλεγχο ή τη διερεύνηση παραβάσεων από την πλευρά των εποπτευομένων οργανισμών Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περί επαγγελματικού απορρήτου. 8 Υπό τον όρο της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακοινώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε γραφείο συμψηφισμού ή παρόμοιο οργανισμό αναγνωρισμένο από το εθνικό δίκαιο να παρέχει υπηρεσίες συμψηφισμού ή διακανονισμού συναλλαγών, εάν θεωρεί ότι η ανακοίνωση αυτή είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εν λόγω οργανισμών σε σχέση με παραβάσεις, έστω και δυνητικές, των συμμετεχόντων στην αγορά .
Άρθρο 6 "«Άρθρο 21α"
1.  
 1. Οι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν βάσει του Π.Δ. 226/92 έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων ή κάθε άλλη νόμιμη αποστολή, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν ταχέως στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με το πιστωτικό ίδρυμα που ελέγχουν, κάθε απόφαση ή γεγονός που περιήλθε εις γνώση τους κατά την άσκηση της αποστολής τους, εφόσον αυτή η απόφαση ή το γεγονός είναι δυνατό:
 2. - ν αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας ή διέπουν ειδικά την άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, - να θίξουν τη συνέχεια της εκμετάλλευσης του πιστωτικού ιδρύματος ή να οδηγήσουν σε άρνηση της έγκρισης λογαριασμών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων.
 3. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τα ως άνω πρόσωπα όσον αφορά τα γεγονότα και τις αποφάσεις των οποίων έλαβαν γνώση στα πλαίσια μιας αποστολής, όπως αναφέρεται στο σημείο α της παρούσης παραγράφου, αποστολής η οποία εκπληρούται σε μια επιχείρηση που έχει στενούς δεσμούς απορρέοντες από δεσμό ελέγχου με το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο το πρόσωπο αυτό εκπληρώνει την προαναφερόμενη αποστολή
2.  
  Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος γεγονότων ή αποφάσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, από πρόσωπα που ορίζονται στην ίδια παράγραφο, δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισμού γνωστοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται από σύμβαση ή νομοθετική ή κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται καμιά ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά» Άρθρο 49ε 1 1 Οι ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι διενεργούν βάσει του Π.Δ. 226/92 έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών του ΟΣΕΚΑ ή κάθε άλλη νόμιμη αποστολή, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν ταχέως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τον ΟΣΕΚΑ που ελέγχουν, κάθε απόφαση ή γεγονός που περιήλθε εις γνώση τους κατά την άσκηση της αποστολής τους, εφόσον αυτή η απόφαση ή το γεγονός είναι δυνατό - ν αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας ή διέπουν ειδικά την άσκηση δραστηριότητας των ΟΣΕΚΑ, - να θίξουν τη συνέχεια της εκμετάλλευσης του ΟΣΕΚΑ ή να οδηγήσουν σε άρνηση της έγκρισης λογαριασμών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων. 2 Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τα ως άνω πρόσωπα όσον αφορά τα γεγονότα και τις αποφάσεις των οποίων έλαβαν γνώση στα πλαίσια μιας αποστολής όπως αναφέρεται στο σημείο α της παρούσης παραγράφου, αποστολής η οποία εκπληρούται σε μια επιχείρηση που έχει στενούς δεσμούς απορρέοντες από δεσμό ελέγχου με τον ΟΣΕΚΑ, στο οποίο το πρόσωπο αυτό εκπληρώνει την προαναφερόμενη αποστολή. 2 Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γεγονότων ή αποφάσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, από πρόσωπα που ορίζονται στην ίδια παράγραφο, δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισμού γνωστοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται από σύμβαση ή νομοθετική ή κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται καμιά ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά .
3.  
  Μετά το άρθρο 5 του Ν. 2369/96 προστίθεται άρθρο 5α, ως εξής: Άρθρο 5α 1 1 Οι ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι διενεργούν βάσει του Π.Δ. 226/92 έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών ΕΠΕΥ ή κάθε άλλη νόμιμη αποστολή, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν ταχέως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με την ΕΠΕΥ που ελέγχουν, κάθε απόφαση ή γεγονός που περιήλθε εις γνώση τους κατά την άσκηση της αποστολής τους, εφόσον αυτή η απόφαση ή το γεγονός είναι δυνατό - ν αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας ή διέπουν ειδικά την άσκηση δραστηριότητας των ΕΠΕΥ, - να θίξουν τη συνέχεια της εκμετάλλευσης της ΕΠΕΥ ή να οδηγήσουν σε άρνηση της έγκρισης λογαριασμών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων. 2 Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τα ως άνω πρόσωπα όσον αφορά τα γεγονότα και τις αποφάσεις των οποίων έλαβαν γνώση στα πλαίσια μιας αποστολής όπως αναφέρεται στο σημείο α της παρούσης παραγράφου, αποστολής η οποία εκπληρούται σε μια επιχείρηση που έχει στενούς δεσμούς απορρέοντες από δεσμό ελέγχου με τον ΕΠΕΥ, στην οποία το πρόσωπο αυτό εκπληρώνει την προαναφερόμενη αποστολή. 2 Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γεγονότων ή αποφάσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, από πρόσωπα που ορίζονται στην ίδια παράγραφο, δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισμού γνωστοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται από σύμβαση ή νομοθετική ή κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται καμιά ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά .
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/83, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ 261 Α). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α).
 • Την υπ αριθμ. 114/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης (ΦΕΚ 924 Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 303/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 1996/2369 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2369 1996
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
ΝΟΜΟΣ 1997/2396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2396 1997
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α) του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α) και του Π.Δ. 50/ 1992 (ΦΕΚ 22/Α), σε συμμόρφωση προς τις διάταξες, της Οδηγίας 85/611 /ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σ[...]" 1993/433 1993