ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/260

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Τρικάλων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 Το προβλεπόμενο από το άρθρο 11 του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Τρικάλων εφάπαξ βοήθημα ορίζεται σε 3.626.370 δρχ. Στο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 15η/8.5.97 συνεδρίαση του της ΚΘ περιόδου.
 • Την 80078/4.10.96 (Β 924) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Τη γνώμη της Γ.Σ. των μελών του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Τρικάλων που διατυπώθηκε κατά την 3/1996 συνεδρίαση της.
 • Τις διατάξεις του άρθρ. 9 του Ν. 2042/92 (Α 75).
 • Την 375/1997 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις των άρθρ. 23 παρ. 1 εδ. ιε και 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 1558/85 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρ. 15 του Π.Δ. 213/1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του άρθρ. 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρ. 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 (Α 201).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 2084/1992 (Α 165).
 • Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη ύψους 1.600.000 δρχ. η οποία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά μόνο τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Τρικάλων. 8 Την αναλογιστική μελέτη για το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Τρικάλων, που καταρτίσθηκε τον Αύγουστο του 1996 από τη Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία