Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.), κατηγορίες και προσόντα πρόσληψης του Προσωπικού της και μορφές συνεργασίας της με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών (Γ.Γ.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Βασική Διάρθρωση
Άρθρο 1 "Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.) διαρθρώνεται ως εξής:"
1.  
  Διεύθυνση Τεχνικών Θεμάτων
2.  
  Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανταγωνισμού
3.  
  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού
4.  
  Τμήμα Νομικών Υποθέσεων
5.  
  Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
6.  
  Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Προέδρου - Αναπληρωτή - Μελών της Ε.Ε.Τ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
Άρθρο 2
1.  
  Τη Διεύθυνση Τεχνικών Θεμάτων, συγκροτούν τα εξής Τμήματα: Α) Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων, Β) Τμήμα Δικτύων & Υπηρεσιών, Γ) Τμήμα πιστοποίησης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Θεμάτων ανάγονται στα κατωτέρω θέματα και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: Α. Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων Στο Τμήμα αυτό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Η παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και των αντίστοιχων εφαρμογών στο χώρο των τεχνολογιών
 2. Α. 1β, παραγρ. 4, άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 3. Η εξέταση των τεχνικών εγγράφων και αξιολόγηση, αν ο ΤΤΕ συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις
 4. Α.2ε, παράγρ. 4, Άρθρο δεύτερο, Ν. 2246/94).
 5. Η εξέταση των εκθέσεων και εξακρίβωση, αν ο ΤΤΕ ανταποκρίνεται προς τους σχετικούς Τεχνικούς Κανονισμούς ή Πρότυπα Ευρωπαϊκά ή Εθνικά
 6. • της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CΕΡΤ) και •της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
 7. Η εκχώρηση, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος εθνικού κανονισμού κατανομής ζωνών συχνοτήτων και εθνικού καταλόγου ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα και με το άρθρο 14 του παρόντος Π.Δ., ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αδειοδοτούνται για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή νομίμως κατέχουν και λειτουργούν ραδιοηλεκτρικά δίκτυα ή σταθμούς επικοινωνίας, κατόπιν ηλεκτρομαγνητικής εναρμόνισης των ανωτέρω ραδιοσυχνοτήτων. (Στοιχ.
 8. (1) Για την εκχώρηση αριθμών ή ομάδων αριθμών στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Στοιχ.
 9. Α. 1α, παραγρ. 4, άρθρου δευτέρου Ν. 2246/94). (2)Για την από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή, παράταση και ανάκληση των αδειών και των εγκρίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου τρίτου του Νόμου 2246/94. (Στοιχ.
 10. Α. 2α, παραγρ. 4, άρθρου δευτέρου Ν. 2246/94).
 11. (3) Για το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. (Στοιχ.
 12. Α. 2β, παραγρ. 4, άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 13. (4) Για την έκδοση ή τροποποίηση των κανονισμών, με τους οποίους ρυθμίζονται:.
 14. Η αποστολή στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) κάθε σχεδίου εσωτερικής νομοθετικής πράξεως που καταρτίζεται για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των τεχνικών, μέσων διασύνδεσης που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποίηση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων με την επιφύλαξη των συναφών διεθνών συμβάσεων καθώς επίσης και κάθε αναγκαίας πληροφορίας για τη σύνταξη της ετήσιας συνολικής έκθεσης ως προς την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. (Στοιχ.
 15. Α. 1ε και Α. 2στ. , παράγρ. 4, άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 16. Η έκδοση και αποστολή οδηγιών και συστάσεων προς τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος αρμόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τρίτου (Στοιχ.
 17. Α. 2 στ, παράγρ. 4, άρθρου δευτέρου Ν. 2246/94).
 18. Η δημιουργία της απαραίτητης τεχνικής υποδομής, ώστε με χρήση λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών να εξασφαλίζεται η ορθολογική και βέλτιστη χρήση των προς εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων
 19. Η άσκηση των ακόλουθων ελεγκτικών αρμοδιοτήτων (Στοιχ.
 20. Α. 3α, 3β, 3δ, παράγρ. 4, άρθρου δευτέρου Ν. 2246/ 94). (1)Ελέγχου τήρησης, εκ μέρους των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και των χρηστών ραδιοηλεκτρικών συσκευών, των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν τους τεχνικούς και λοιπούς κανόνες που αναφέρονται στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ίση μεταχείριση των τηλεπ/κών επιχειρήσεων και των χρηστών, στην ορθολογική τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών και στην προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών. (2)Ελέγχου τήρησης εκ μέρους των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, των όρων οι οποίοι περιέχονται στην άδεια, τη σύμβαση παραχωρήσεως, τη δήλωση, την έγκριση ή το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου.
 21. (3) Μετά από καταγγελία εκ μέρους αρμόδιας αρχής ή τρίτου ή και αυτεπαγγέλτως εισηγείται στην Ολομέλεια της ΕΕΤ:
 22. - Την κλήση των παραβατών κανόνων, που αφορούν στην άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων να παύσουν την παράβαση και - Την επιβολή στους παραβάτες των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου τέταρτου του Νόμου 2246/94.
 23. (4) Εάν κατά την άσκηση των ελεγκτικών αυτών αρμοδιοτήτων διαπιστώνεται η τέλεση πράξεων ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία της δικαστικής αρχής εισηγείται στην Ολομέλεια της ΕΕΤ την παραπομπή των υποθέσεων αυτών στις αρμόδιες αρχές.
 24. Η συνεργασία με το Τμήμα Πιστοποίησης της Ε.Ε.Τ. για τον έλεγχο των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού.
 25. Α. 1 δ, παραγρ. 4, άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 26. Η σύνταξη μελετών, εισηγήσεων και προτάσεων της ΕΕΤ προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορούν την κατανομή και τη διαϋλοποίηση ζωνών ραδιοσυχνοτήτων περιλαμβανομένης της εναρμόνισης των κανονισμών προς τις οδηγίες της ΕΕ, προς αποφάσεις ή συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ή τις συστάσεις της ΔΕΤ/ΙΤU και η υποβολή τους προς έγκριση στην Ολομέλεια της ΕΕΤ (Στοιχ.
 27. Α. 1 δ, παράγρ. 4, άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 28. Η συλλογή και επεξεργασία των απαιτουμένων στοιχείων και η εισήγηση στην Ολομέλεια της ΕΕΤ για την επίλυση διαφορών που αναφύονται μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων αφενός και μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή/ και των χρηστών αφετέρου και αφορούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία κατά την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2246/94. (Στοιχ.
 29. Α 3α(β), παράγρ. 4άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 30. Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές, επί θεμάτων αδειοδότησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων - υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις και όρους του άρθρου 14 του παρόντος Π.Δ. Γ. Τμήμα Πιστοποίησης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Στο Τμήμα αυτό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 31. (1) η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η ποιότητα των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, (2) η διαδικασία χορηγήσεως αδειών ή δηλώσεων ή εγκρίσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και πιστοποιητικών εξέτασης τύπου, είτε ατομικά είτε κατά κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών, (3) οι διαδικασίες ελέγχου της συμμορφώσεως των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προς τους όρους της άδειας, δηλώσεως ή εγκρίσεως (Στοιχ.
 32. Α. 2γ παράγρ. 4, άρθρου δευτέρου Ν. 2246/94).
 33. Η σύνταξη σχεδίων γνωμοδοτήσεων της ΕΕΤ προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διοικητική πράξη έγκρισης ραδιοσυχνοτήτων και η υποβολή τους στην Ολομέλεια της ΕΕΤ προς έγκριση. (Στοιχ.
 34. Α. παράγρ. 6, άρθρου τρίτου Ν. 2246/94),.
 35. Η σύνταξη σχεδίου εισήγησης της ΕΕΤ προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την έκδοση απόφασης καθορισμού για κάθε κατηγορία σταθμού των απαιτούμενων εισφορών για τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της γεωστατικής τροχιάς δορυφόρων καθώς και το ύψος συμμετοχής στις δαπάνες διαχείρισης του φάσματος και της προστασίας και ελέγχου της χρήσης του και υποβολή του στην Ολομέλεια της ΕΕΤ προς έγκριση (Στοιχ.
 36. Δ. Παράγρ. 8, άρθρου τρίτου Ν. 2246/94).
 37. Ο έλεγχος της τήρησης εκ μέρους των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και των χρηστών ραδιοηλεκτρικών συσκευών, των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν τους τεχνικούς και λοιπούς κανόνες που αναφέρονται στη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. (Στοιχ.
 38. Α.3α (α), παράγρ. 4, άρθρου δεύτερου, Ν. 2246/ 94).
 39. Ο έλεγχος της τήρησης, εκ μέρους των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, των όρων οι οποίοι περιέχονται στην άδεια, τη σύμβαση παραχώρησης και την έγκριση σχετικά με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. (Στοιχ.
 40. Α. 3α (β), παράγρ. 4, άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 41. Η σύνταξη σχεδίου εισήγησης για θέματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων προς την Ολομέλεια της ΕΕΤ μετά από καταγγελία εκ μέρους αρμόδιας αρχής ή τρίτου ή και αυτεπαγγέλτως με σκοπό:
 42. (1) να κληθούν οι παραβάτες των κανόνων ασκήσεως τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων να παύσουν την παράβαση και να (2) να επιβληθούν στους παραβάτες τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου τέταρτου του Νόμου 2246/94. (Στοιχ.
 43. Α. 3β, παράγρ. 4 άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 44. Η σύνταξη σχεδίου εισήγησης προς την Ολομέλεια της ΕΕΤ για την εφαρμογή των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων για θέματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. (Άρθρο τέταρτο Ν. 2246/94).
 45. Η εξέταση και ανάλυση των βασικών τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων λειτουργίας τόσο των συμβατικών όσο και των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η σύνταξη εισήγησης της ΕΕΤ προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, που υποβάλλεται για έγκριση στην Ολομέλεια της ΕΕΤ για τη λήψη των κατά περίπτωση αναγκαίων μέτρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών. (Στοιχ.
 46. Α. 2ε, παραγρ. 4, άρθρου δεύτερου, Ν. 2246/94).
 47. Β. Τμήμα Δικτύων και Υπηρεσιών Στο τμήμα αυτό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
Άρθρο 3
1.  
  Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανταγωνισμού συγκροτούν τα εξής Τμήματα: Α) Τμήμα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Θεμάτων Β) Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανταγωνισμού
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανταγωνισμού ανάγονται στα κατωτέρω θέματα και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: Α. Τμήμα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Θεμάτων Στο τμήμα αυτό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Η μελέτη κανονιστικών διατάξεων και γενικότερα παρακολούθηση των οδηγιών και συστάσεων της Ευρωπαϊκή Ένωσης και εναρμόνισης αυτών με την ελληνική νομοθεσία
 2. Η μελέτη της προοπτικής ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και εισήγησης στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών επί συγκεκριμένης πολιτικής. (Στοιχ.
 3. Α, 2στ, παράγρ. 4, άρθρου δευτέρου Ν. 2246/94).
 4. Η εξέταση τεχνοοικονομικών μελετών, σύστασης και ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων που υποβάλουν στην ΕΕΤ αίτηση για άσκηση τηλεπ/κών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 5. Η σύνταξη της ετήσιας συνολικής έκθεσης ως προς την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (στοιχ.
 6. Β, παρ. 4, άρθρο δεύτερο, Ν. 2246/94) και η υποβολή της αρμοδίως προς την Ολομέλεια της ΕΕΤ.
Άρθρο 4
1.  
  Τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού συγκροτούν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Προσωπικού, Β. Τμήμα Οικονομικού,.
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού ανάγονται στα κατωτέρω θέματα τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: Α. Τμήμα Προσωπικού - Γραμματείας Στο Τμήμα αυτό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Η μέριμνα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως Προσωπικού της Ε.Ε.Τ. και η παρακολούθηση των θεμάτων σταδιοδρομίας του μόνιμου προσωπικού της.
 2. Ε, παράγρ. 8, άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 3. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των σχετικών με τις ανάγκες της Ε.Ε.Τ. σε θέσεις προσωπικού, την κατανομή τους σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις και η τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού.
 4. Η μισθοδοσία του Προσωπικού της Ε.Ε.Τ. και αμοιβές των εξωτερικών συνεργατών της.
 5. Η εκτέλεση προμηθειών ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ηardware) λογισμικού και λοιπών επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού απαραιτήτων για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Ε.Ε.Τ. (Στοιχ.
 6. Ζ, παράγρ. 7, άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 7. Η διακίνηση και αρχειοθέτηση της εν γένει αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση και η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων
 8. Η τήρηση του αρχείου της Ε.Ε.Τ.
 9. Η μέριμνα για τη μετάφραση κειμένων απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της Ε.Ε.Τ.
 10. Η τήρηση των φακέλλων υποθέσεων ως και η εσωτερική διακίνησή τους
 11. ΣΤ, παράγρ. 8, άρθρου δευτέρου, Ν. 2246/94).
 12. Η υποδοχή των επισκεπτών της Επιτροπής.
 13. Β. Τμήμα Οικονομικού Στο Τμήμα αυτό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
Άρθρο 5 "Στο Τμήμα αυτό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:"
1.  
  Γνωμοδότηση και παροχή νομικών συμβουλών για κάθε θέμα που κρίνει σκόπιμο η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ., οι οποίες υποχρεούνται να χορηγούν όλα τα αναγκαία σχετικά στοιχεία.
2.  
  Τήρηση του αρχείου της υπάρχουσας Τηλεπικοινωνιακής Νομοθεσίας, Νομολογίας και Βιβλιογραφίας
3.  
  Η ευθύνη για την τήρηση και ενημέρωση αρχείου όλων των δικαστικών υποθέσεων και γνωμοδοτήσεων και τη φύλαξή τους
4.  
  Επιλαμβάνεται των πάσης φύσεως καταγγελιών και παραπόνων για παραβάσεις, αφενός μεν, της κείμενης νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την άσκηση τηλεπ/κών δραστηριοτήτων και τη λειτουργία των κανόνων ανταγωνισμού, αφετέρου δε, των όρων των αδειών και των όρων των συμβάσεων μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και χρηστών
5.  
  Διερευνά και επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ., τις ως άνω υποθέσις και προετοιμάζει τους σχετικούς φακέλους προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία ακροάσεων.
6.  
  Εισηγείται την παραπομπή στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές, αναλόγως, κάθε υπόθεσης που δεν εμπίπτει μεν στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ., χρήζει όμως περαιτέρω διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου.
7.  
  Τηρεί το επίσημο ιδιαίτερο βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ. (Στοιχ. Ε. παραγρ. 7, άρθρου δευτέρου, Ν.2246/94).
Άρθρο 6 "Στο Τμήμα αυτό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:"
1.  
  Η παρακολούθηση του οικονομικού και πολιτικού τύπου και η ενημέρωση του Προέδρου, του Αναπληρωτή, των Μελών της Ε.Ε.Τ. καθώς και των αρμοδίων Διευθύνσεων για τα θιγόμενα κάθε φορά θέματα.
2.  
  Η μέριμνα για την απάντηση στα δημοσιεύματα του Τύπου
3.  
  Η μέριμνα για την επικοινωνία του Προέδρου, του Αναπληρωτή του και των Μελών της Ε.Ε.Τ. με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε θέματα τηλεπικοινωνιών.
4.  
  Η διοργάνωση της χώρας μας διεθνών συνόδων, σεμιναρίων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων, με σκοπό, εκτός των άλλων, την προαγωγή της έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
5.  
  Κάθε άλλο θέμα που ενδιαφέρει ή σχετίζεται με την Ε.Ε.Τ. και αναφέρεται σε τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες που ασκούνται σε διεθνή κλίμακα.
6.  
  Η γνωστοποίηση στο κοινό με τα πλέον πρόσφορα μέσα δημοσιότητας, των απόψεων της ΕΕΤ για κάθε ζήτημα που προάγει το έργο και την αποστολή της καθώς και την ανάπτυξη του τομέα των τηλεπ/κών στην Ελλάδα (Στοιχ. Α. 2ζ, παράγρ. 4, Ν. 2246/94).
Άρθρο 7 "Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Προέδρου - Αναπληρωτή - Μελών της Ε.Ε.Τ. Στο Τμήμα αυτό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:"
1.  
  Διεκπεραίωση των επαφών και της προσωπικής αλληλογραφίας του Προέδρου, του Αναπληρωτή του και των λοιπών Μελών της Ε.Ε.Τ.
2.  
  Υποδοχή των επισκεπτών του Προέδρου, του Αναπληρωτή του και των Μελών της Ε.Ε.Τ.
3.  
  Ομαλή και ταχεία προώθηση της αλληλογραφίας που προσκομίζεται για υπογραφή από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ως και η διακίνηση γενικώς της αλληλογραφία προς τα Μέλη της Ε.Ε.Τ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 8
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Ε.Ε.Τ. ανέρχονται σε τριάντα (30) σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2366/95 και ορίζονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής: α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικοί - Οικονομικοί, θέσεις τρεις (3). Κλάδος ΠΕ2 Μηχανικών, θέσεις πέντε (5). Κλάδος ΠΕ3 Φυσικών, θέσεις δύο (2). Κλάδος ΠΕ4 Στατιστικών, θέσεις μία (1). β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις έξι (6). Κλάδος ΤΕ2 Πληροφορικής, θέσεις μία (1). Κλάδος ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέσεις επτά (7). δ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικών - Λογιστικών, θέσεις δύο (2). Κλάδος ΔΕ2 Τηλεφωνητών, θέσεις μία (1). Κλάδος ΔΕ3 Τεχνικός (Ειδικότητας Οδηγών), θέσεις μία (1). δ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών, θέσεις μία (1).
Άρθρο 9
1.  
  Τυπικό προσόν διορισμού για τους κλάδους του άρθρου 8 ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των Π.Δ. 194/88, 172/92 και 368/92 όπως κάθε φορά ισχύουν.
2.  
  Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ3 Φυσικών ως προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής: Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μετ ενδεικτικού Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο ενδεικτικό αντίστοιχης ειδικότητας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
3.  
  Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ2 Μηχανικών ως προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής: Πτυχίο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Άρθρο 10
1.  
  Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ε.Τ. ανέρχονται σε τριάντα (30), σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2366/95, ως εξής: α) Δεκαέξι (16) θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών ή Φυσικών ή Πληροφορικής με επιστημονική εξειδίκευση στα εξής, αντιστοίχως αντικείμενα: Διαχείριση Φάσματος, θέσεις δύο (2) Δορυφορικές Ραδιοεπικοινωνίες, θέσεις δύο (2) Κινητές και Προσωπικές Υπηρεσίες, θέσεις τρεις (3) Δίκτυα, θέσεις μία (1) Αριθμοδότησης, θέσεις τρεις (3) Πιστοποίησης, θέσεις τρεις (3) Τηλεπληροφορικής, θέσεις τέσσερις (4) β) Έντεκα (11) θέσεις πτυχιούχων Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών με επιστημονική εξειδίκευση στα εξής, αντιστοίχως, αντικείμενα: Τιμολογιακή Πολιτική, θέσεις δύο (2) Οικονομική Ανάλυση, θέσεις δύο (2) Διοίκηση Επιχειρήσεων, θέσεις δύο (2) Επιχειρησιακή Έρευνα, θέσεις δύο (2) Έρευνα Αγοράς (Μarketing), θέσεις δύο (2) Δημοσίων Σχέσεων, θέσεις μία (1) γ) Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Νομικής με επιστημονική εξειδίκευση στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Δίκαιο.
Άρθρο 11 "Προσόντα Πρόσληψης"
1.  
  Ως προσόντα πρόσληψης για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του άρθρου 10 του παρόντος, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παράγρ. 2 του Ν. 1943/91 με επιστημονική εξειδίκευση στα κατά περίπτωση αντικείμενα του προηγουμένου άρθρου.
Άρθρο 12 "Η κατανομή του ανωτέρω Προσωπικού για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ. στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα έχει ως ακολούθως:"
1.  
  Διεύθυνση Τεχνικών Θεμάτων
 1. Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορία ΠΕ2 Μηχανικών.
 2. Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορία ΠΕ3 Φυσικών.
 3. Δύο (2) θέσεις μόνιμου Προσωπικού κατηγορία ΤΕ3 - Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 4. Δύο (2) θέσεις Προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Μηχανικών, Φυσικών ή Πτυχιούχων Πληροφορικής με εξειδίκευση στη Διαχείριση Φάσματος.
 5. Δύο (2) θέσεις Προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Μηχανικού, Φυσικού ή Πτυχιούχων Πληροφορικής, εξειδίκευση στις Δορυφορικές Ραδιοεπικοινωνίες.
 6. Τμήμα Δικτύων και Υπηρεσιών Δύο (2) θέσεις μόνιμου Προσωπικού Κατηγορία ΠΕ2 - Μηχανικών.
 7. Δύο (2) θέσεις μόνιμου Προσωπικού κατηγορία ΤΕ3 - Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 8. Τρεις (3) θέσεις Προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Μηχανικών, Φυσικών, ή πτυχιούχων Πληροφορικής με ειδίκευση στις Κινητές και Προσωπικές Υπηρεσίες.
 9. Μια (1) θέση προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Μηχανικών, Φυσικών ή πτυχιούχων Πληροφορικής με εξειδίκευση στα Δίκτυα.
 10. Μία (1) θέση Προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Μηχανικών, Φυσικών ή Πτυχιούχων Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Αριθμοδότηση.
 11. Δύο (2) θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Μηχανικών, Φυσικών ή Πτυχιούχων Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Τηλεπληροφορική.
 12. Τμήμα Πιστοποίησης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορία ΠΕ2 Μηχανικών.
 13. Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορία ΠΕ3 Φυσικών.
 14. Δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορία ΤΕ3 - Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 15. Τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου -Μηχανικών, Φυσικών ή Πτυχιούχων Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Πιστοποίηση.
2.  
  Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανταγωνισμού
 1. Τμήμα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Θεμάτων Μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ2 Μηχανικών.
 2. Μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 3. Δύο (2) θέσεις Προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πτυχιούχων Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή έρευνα.
 4. Μία (1) θέση προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πτυχιούχων Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών με εξειδίκευση στην Έρευνα αγοράς - Μarketing.
 5. Μία (1) θέση προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πτυχιούχων Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 6. Δύο (2) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Μηχανικών, Φυσικών ή Πτυχιούχων Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Τηλεπληροφορική.
 7. Τμήμα Οικονομικής Αναλύσεως και Ανταγωνισμού Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ3 - Στατιστικός.
 8. Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΤΕ1 - Διοικητικός - Λογιστικός.
 9. Δύο (2) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πτυχιούχων Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών με εξειδίκευση στην Τιμολογιακή Πολιτική.
 10. Δύο (2) θέσεις Προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πτυχιούχων Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών με εξειδίκευση στην Οικονομική Ανάλυση.
 11. Μία (1) θέση προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πτυχιούχων Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών με εξειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 12. Μία (1) θέση Προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πτυχιούχων Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών με εξειδίκευση στην Έρευνα Αγοράς Μarketing.
3.  
  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ1 - Διοικητικοί - Οικονομικοί. Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΤΕ1 - Διοικητικός - Λογιστικός. Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΤΕ2 - Πληροφορικής. Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΔΕ1 - Διοικητικών - Λογιστικών. Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΔΕ2 - Τηλεφωνητών. Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΥΕ1 - Επιμελητών. Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΥΕ2 - Οδηγών αυτοκινήτων.
 1. Τμήμα Οικονομικού Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ1 Διοικητικών - Οικονομικών.
 2. Δύο (2) θέσεις μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΤΕ1 - Διοικητικών - Λογιστικών.
 3. Μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ1 - Διοικητικών - Λογιστικών.
 4. Τμήμα Νομικών Υποθέσεων Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Νομικής Σχολής με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, με εξειδίκευση στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Δίκαιο.
 5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Προέδρου - Αναπληρωτή - Μελών της Ε.Ε.Τ. Δύο (2) θέσεις μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΤΕ1 Διοικητικός - Λογιστικός.
 6. Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
 7. Μία (1) θέση μόνιμου Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ1 - Διοικητικών - Οικονομικών.
 8. Μία (1) θέση προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών με εξειδίκευση στις Δημόσιες Σχέσεις.
4.  
  Η τοποθέτηση του προσληφθησομένου προσωπικού στις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ., η οποία αποφασίζει και για τις μεταγενέστερες των τοποθετήσεων απαιτούμενες εσωτερικές μετακινήσεις του Προσωπικού.
Άρθρο 13 "Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού καθώς και των τμημάτων της, ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1. Προϊστάμενοι των αυτοτελών τμημάτων ορίζονται, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 και ΤΕ1, πλην του Νομικού Τμήματος, όπου προϊστάμενος ορίζετ [...]"
1.  
  Όταν απαιτείται η τεχνική εξακρίβωση παραβιάσεων της νομοθεσίας στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων
2.  
  Για την ορθολογικότερη επιλογή διαύλων ή ζωνών συχνοτήτων που πρόκειται να εκχωρηθούν σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας ή να διατεθούν σε χρήστες υπό μορφήν απονομής και κατά την έκδοση σχετικών πράξεων Αδειών ραδιοηλεκτρικών δικτύων, εκχωρήσεων και εγκρίσεων
3.  
  Στην ενημέρωση και εκμετάλλευση του Εθνικού Καταλόγου Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΚΡ) ο οποίος τηρείται στη ΓΓΕ
4.  
  Μέλη ή υπάλληλοι της ΕΕΤ μπορεί να συμμετέχουν, μετά από έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) ως εθνικοί αντιπρόσωποι:
 1. στις δραστηριότητες και τις συνόδους των αρμοδίων οργάνων και τεχνικών επιτροπών της ΙΤU, της CΕΡΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
 2. στα όργανα που ασχολούνται με την ευρωπαϊκή ή και διεθνή τυποποίηση στον τομέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
 3. στα Ευρωπαϊκά όργανα που ασχολούνται με θέματα αδειοδότησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων — υπηρεσιών, όπως επίσης και σε διεθνή συνέδρια για εξειδικευμένα θέματα.
 4. Στην περίπτωση αυτή, οι εκπρόσωποι της ΕΕΤ τελούν υπό τις οδηγίες του ΥΜΕ και συνεργάζονται με την ΓΓΕ για την καλύτερη εκπροσώπηση της χώρας.
 5. Οι δαπάνες μετάβασης, διαμονής και διατροφής τους καλύπτονται από την ΕΕΤ.
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
  Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Τις διατάξεις της παρ. 3, στοιχ. Ε του άρθρου δεύτερου του Ν. 2246/94 (Α 172) «Οργάνωση και Λειτουργία του Τομέα Τηλεπικοινωνιών».
 • Το άρθρο 5 παρ. 3, 4 του Ν. 2366/95 (Α 256) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 (Α 154), με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/95, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2α, άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α-38).
 • Τα άρθρα 35 παραγρ. 1 και 36 παραγρ. 15 του Ν. 2190/94 (Α 28) «Σύσταση ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 178/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
ΝΟΜΟΣ 1995/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1558 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Αντικατάσταση διατάξεων Π.Δ. 172/1992 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.» (Α 81). 1992/368 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998