ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/276

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση κατά το ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (20.985.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Εγκρίνεται η από 15 Μαΐου 1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Δημόσιας Επιχειρήσεως Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) Α.Ε. με την οποία αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο, της ΔΕΠ Α.Ε. κατά είκοσι δισεκατομμύρια εννιακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια (20.985.000.000) δραχμές με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά (4.197) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ. η καθεμία, σε είκοσι (20) πολλαπλούς τίτλους των διακοσίων (200) μετοχών ο καθένας, ένα πολλαπλό τίτλο των εκατό (100) μετοχών και ένα πολλαπλό τίτλο των ενενήντα επτά (97) μετοχών. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1997 για τις ανάγκες της ειδικής για το έργο του Φυσικού Αερίου θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΠ, της ΔΕΠΑ Α.Ε. Οι μετοχές θα περιέλθουν όλες στο μόνο μέτοχο της Εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο. Με την αύξηση αυτή των είκοσι δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (20.985.000.000) δραχμών τομετοχικό κεφάλαιοτης ΔΕΠΑ.Ε. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα δισεκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (180.640.000.000) δραχμών διηρημένο σε τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (36.128) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η κάθε μία.
Άρθρο 2
1.  
    Το Διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 87/1975 καταστατικού «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου» (ΦΕΚ 152/Α/975).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/14.3.1997).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Δ/τος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 20.985.000.000 δραχμών σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος 1997 η οποία έχει ήδη καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 1997, με φορέα 35, τομέα 875, κωδικό αριθμό εξόδου 8300/8397.
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996).
  • Την αρ. 435/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,