ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/277

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 376/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992» (Α 206).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 376/1995, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Κάθε πλοίο πρέπει να διαθέτει μόνιμα ιατρικά εφόδια τα οποία ποιοτικά να είναι τουλάχιστον σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, τμήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται Οι ποσότητες φαρμάκων και ιατρικού υλικού που πρέπει να βρίσκονται στο πλοίο καθορίζονται σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του ταξιδίου ιδίως με τους λιμένες προσέγγισης, τον προορισμό και τη διάρκεια αυτού, το είδος ή τα είδη των δραστηριοτήτων που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, τα χαρακτηριστικά του φορτίου καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων (Παράρτημα ΙΙ) Το περιεχόμενο των ιατρικών εφοδίων σε ότι αφορά τα φάρμακα και το ιατρικό υλικό, πρέπει να καταγράφεται σε δελτίο ελέγχου που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο γενικό πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρτημα ΙV μέρη Α, Β, και Γ, να είναι ταξινομημένο κατά κωδικό (γράμμα και αριθμό) και να φυλάσσεται σε κατάλληλους χώρους, που να προστατεύονται από την υγρασία, την υψηλή θερμοκρασία και το ηλιακό φως. 2 Όλα τα ιατρικά εφόδια των σωσιβίων λέμβων και σχεδιών πρέπει να φυλάσσονται μέσα σε συσκευασία (κιβώτιο ή σάκκο) από υλικό ικανοποιητικής αντοχής σε μηχανικές κακώσεις Ικανοποιητική αντοχή του υλικού θεωρείται όταν η συσκευασία διατηρεί τη στεγανότητα της μετά από πτώση σε σκληρή και λεία επιφάνεια από ύψος ενός (1) μέτρου καθ όλους τους άξονες συμμετρίας της Η συσκευασία θεωρείται ότι διατηρεί τη στεγανότητα της, όταν βυθιζόμενη σε γλυκό νερό και σε βάθος τουλάχιστον τριάντα (30) εκατοστών του μέτρου για χρονικό διάστημα 24 ωρών, δεν διαπιστώνονται ίχνη νερού στο εσωτερικό της Στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας πρέπει να αναγράφεται ανεξίτηλα το περιχόμενό της, το οποίο πρέπει να απαρτίζεται από τα ιατρικά εφόδια που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ, τμήμα ΙΙΙ, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες λήξης τους Επιπρόσθετα πρέπει να υπάρχουν για κάθε περιεχόμενο είδος σύντομες οδηγίες χρήσης Το περιεχόμενο της συσκευασίας του φαρμακείου πρέπει να καταγράφεται επίσης στο δελτίο ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου .
Άρθρο 2
1.  
  Το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του Π.Δ. 376/1995, αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατηγορίες πλοίων Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος τα πλοία διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία Α: Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοικτής θάλασσας, χωρίς περιορισμό απόστασης από τις ακτές. Υποκατηγορίες της κατηγορίας Α: Ι. Επιβατηγά πλοία, πλην των αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ. ΙΙ.Φορτηγά άνω των 1.600 κ.ο.χ. και αλιευτικά άνω των 200 κ.ο.χ. πλην των αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ. ΙΙΙ.Φορτηγά μέχρι 1.600 κ.ο.χ. και αλιευτικά μέχρι 200 κ.ο.χ. πλην των αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ. Κατηγορία Β: Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοικτής θάλασσας που εκτελούν ταξίδια σε αποστάσεις μικρότερες των 1500 ναυτικών μιλίων (ν.μ.) από τον πλησιέστερο λιμένα. Υποκατηγορίες της κατηγορίας Β: Ι. Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες Μεγάλης Ακτοπλοΐας, μέχρι και Διεθνείς και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν άνω των 200 επιβατών. ΙΙ. Φορτηγά άνω των 1.600 κ.ο.χ. και αλιευτικά άνω των 200 κ.ο.χ. ΙΙΙ. Φορτηγά από 1.000 μέχρι 1.600 κ.ο.χ. και αλιευτικά από 100 μέχρι 200 κ.ο.χ. επιβατηγά πλοία που εκτελούν Διεθνείς πλόες και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν. ΙV.Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες Μεγάλης Ακτοπλοΐας και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το πολύ μέχρι 200 επιβάτες, φορτηγά κάτω των 1.000 κ.ο.χ. και αλιευτικά κάτω των 100 κ.ο.χ. Κατηγορία Γ Σκάφη εξυπηρέτησης λιμένα, λέμβοι και πλοία που πλέουν πολύ κοντά στις ακτές ή δεν διαθέτουν άλλα διαμερίσματα εκτός από το πηδαλιουχείο. Υποκατηγορίες της Κατηγορίας Γ: Ι. Επιβατηγά που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης μέχρι και Μικρής Ακτοπλοΐας και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν άνω των 100 επιβατών. ΙΙ. Επιβατηγά που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης μέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το πολύ μέχρι 100 επιβάτες, επαγγελματικά, τουριστικά πλοία, φορτηγά και αλιευτικά άνω των 200 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες εσωτερικού. ΙΙΙ. Επιβατηγά που εκτελούν πλόες ανεξάρτητα από τον αριθμό επιβατών που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν, επιβατηγά που κινούνται μέσα και κοντά σε περιοχές λιμένων, φορτηγά και αλιευτικά κάτω των 200 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες εσωτερικού. ΙV. Φορτηγά που εκτελούν τοπικούς πλόες και σωσίβιες σχεδίες πλην των σωσιβίων σχεδιών των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 917/1979, τα οποία θα φέρουν τα ιατρικά εφόδια της υποκατηγορίας V(3). V. Σωσίβιες λέμβοι πλοίων που εκτελούν πλόες: (1) Μεγάλης Ακτοπλοΐας μέχρι και Διεθνείς, (2) Μικρής Ακτοπλοΐας, (3) Τοπικούς μέχρι και Περιορισμένης Έκτασης.
Άρθρο 3 "Τα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 12 (πίνακας φαρμάκων και ιατρικού υλικού πλοίων κατηγοριών Β και Γ) του Π.Δ. 376/1995 αντικαθίστανται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β μέρος: ιι πίνακας ι [...]"
1.  
  Οι ποσότητες ανά κατηγορίαφαρμακευτικού υλικού αναφέρονται σε πλοία που μεταφέρουν μέχριεπιβάτεςκαι πλήρωμα,όταν οαριθμός επιβατών κα ι πληρώματοςυπερβαίνει τουςοιποσότητεςτωνπαραπάνω πινάκων διπλασιάζονται
 1. καρδιαγγειακά
 2. του γαστροεντερικούσυστήματος
 3. του νευρικούσυστήματος
 4. του αναπνευστικούσυστήματος
 5. αντιλοιμώδη
 6. εξωτερικής χρήσης
2.  
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (α) συσκευήοξυγονοθεραπείας Διευκρινιστικές σημειώσεις
3.  
  Εφόσον υφίστανταιυποκατηγορίες σεκάποια κατηγορίαφαρμακευτικού υλικού, ηεπιλογή του υλικούθα:γίνεται μετρόπο ώστενα υπάρχουν είδη απόόλες κατά το δυνατόντις υποκατηγορίεςαυτές
4.  
  Ο αστερίσκοςέχει τοποθετηθείπροκειμένου να παρουσιάζεται η ενδεδειγμένη συσκευασίαπουπρέπειναπροτιμάται , χωρίςαυτό να αποκλείει τιςλοιπές αποδεκτέςσυσκευασίες πουαναφέρονται στους πίνακες
5.  
  Το υλικόΜ40, καιτα υπόθεταφυλάσσονται στησυντήρηση ψυγείου
6.  
  Για υποβοήθηση του τρόπου χρήσης των πινάκων και κατανόησε της οδού χορήγησης και αποδεκτής συσκευασίας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις : amp: ampοules : φύσιγγες tabl tablets : δισκία caps: capsules : κάψουλες f 1 flacοn : φιαλίδιο nas sp nasal spray : ρινικός ψεκαστήρας inh inhaler : εισπνεόμενο pοm pοmmade : αλοιφή syrup : σιρόπι spray ψεκάσιμο sup : suppοsitοry : υπόθετο susp : suspensiοn : εναιώρημα Vplast : Vial plastic: πλαστική φιάλη τεμ : τεμάχιο συσκ : συσκευασία εμπορίου
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Άρθρο Άρθρο4
1.  
  Τα παρακάτω ιατρικά εφόδια στο Παραρτήματα ΙΙ (ΤΜΗΜΑ Ι) και ΙV του άρθρου 12 του π.δ. 376/1995 στιs στήλες Κωδικός και Περιγραφή υλικού αντί καθίστανται ως εξής: Κωδικός Περιγραφή υλικού Μ. 40 Αντιτετανικά εμβόλια και γ—σφαιρίνες (εφόσον ο πλους διαρκεί πέραν των 24 ωρών) Υ. 11 Υδρόφιλο βαμβάκι (συσκευασία 80 γραμμάρια) Υ. 13 Τριγωνικός επίδεσμος Υ. 19 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία και αντιβιοτικό (διαστάσεων 10Χ10 εκατοστά) Υ. 20 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα (διαστάσεων 10Χ10 εκατοστά) Υ. 35 Πενήντα (50) διαγράμματα παρακολούθησης θερμοκρασίας.
Άρθρο Άρθρο5
1.  
  Τα παρακάτωφάρμακα στοΤμήμα: Ιτου ΠαραρτήματοςΙΙ (πλοία κατηγορίας Α)τουάρθρουτουπ. δ. 370/1995στιs στήλες Κωδικός, Περιγραφήυλικού καιΜορφή αντικαθίστανται ως εξής:ΚωδικόςΠεριγραφήΥλικού ΜορφήΜ.Αντιεμετικά Αντιντοπαμινεργικά Μετοκλοπραμίδη Μετοκλοπραμίδη θειεθυλπεραζίνη συσκ,tabl sup amp Μ.Σκεύασμακατάτωνεγκαυμάτων pοm.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6του Ν. 1440/1984 (Α 70).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 36 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1995 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 329/31.3.97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 424/18.8.1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1558 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/917 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/917 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
(1 ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992. 1995/376 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία