ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/28

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-03-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-03-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται από το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος, που καταβάλλεται από το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων Πρακτορείων (Κλάδος Πρόνοιας) στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του, αναπροσαρμόζεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων (7.141.500) δραχμών. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά τις 96ης/22.5.96 και 10η/11.7.96 συνεδριάσεις του της ΚΗ περιόδου.
 • Την από 30.4.1996 Αναλογιστική Μελέτη που συντάχτηκε από την Εταιρεία ΠΕΡΑΙΩΣ Finance.
 • Το γεγονός ότι με το παρόν Π. Δ/γμα προκαλείται δαπάνη η οποία η βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 9.000.000 δρχ. περίπου στον ΚΑΕ 0631.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων που διατυπώθηκε κατά την 28η/8.11.1995 συνεδρίασή του.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 1140/81 (Α 68).
 • Την 594/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1, εδ. ιε, 26 παρ. 1 του Ν. 1558/85 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 213/1992 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 (Α 201).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προστετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την υπ αριθμ. 80010/12.2.96 (Β 91) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2084/1992 (Α 165).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80010 1996
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία