Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "1 .Συνιστώνται οι κατωτέρω Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου ( ΣΥ.Κ.Ε.): (α) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου ( ΣΥ.Κ.Ε.) λιμένα Πειραιά, β) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου ( ΣΥ.Κ.Ε.) αερολιμένα Ελληνικού, γ) Συνοριακός Σταθμός Κτ [...]"
2.  
  Οι ΣΥ.Κ.Ε. που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποτελούν οργανικές μονάδες που αντιστοιχούν σε επίπεδο αντιστοίχου Τμήματος .
Οι ΣΥ.Κ.Ε. των περιπτώσεων α, γ, δ, ε και στ αντιστοιχούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, οι δε ΣΥ.Κ.Ε. των περιπτώσεων β και ζ έως ιβ αντιστοιχούν σε επίπεδο Τμήματος.
Άρθρο 2
1.  
  Οι ΣΥ.Κ.Ε. πραγματοποιούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα της χώρας στα ζώα και τα προϊόντα τους που προέρχονται από τρίτες χώρες και έχουν καθοριστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
2.  
  Από τους ΣΥ.Κ.Ε. επιτρέπεται η είσοδος μόνον εκείνων των ειδών ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης που καθορίζονται από τις εκάστοτε κτηνιατρικές διατάξεις.
3.  
  Οι ΣΥ.Κ.Ε. λειτουργούν και ως σημεία εξόδου από το έδαφος της χώρας ζώων και των προϊόντων τους. Ως σημείο εξόδου επίσης θεωρείται κάθε τόπος που βρίσκεται σε άμεση προσέγγιση με τα εξωτερικά σύνορα της χώρας, είναι συνδεδεμένος με το σύστημα Η/Υ ΑΝΙΜΟ και διαθέτει τελωνειακή υποδομή. Την ευθύνη των κτηνιατρικών ελέγχων για τα εξαγόμενα ζώα ή ζωικά προϊόντα αναλαμβάνουν σ αυτήν την περίπτωση οι κτηνιατρικές αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
4.  
  Στην αρμοδιότητα των ΣΥ.Κ.Ε. υπάγονται:.
 1. Ο Κτηνιατρικός έλεγχος και ο έλεγχος των συνθηκών μεταφοράς κάθε είδους ζώου, ζωικών προϊόντων και ορισμένων φυτικών προϊόντων (σανός, άχυρο), τα οποία προέρχονται από το έδαφος τρίτης χώρας και εισέρχονται στο Ελληνικό έδαφος και αυτό ανεξάρτητα από τον τελωνειακό προορισμό τους.
 2. Ο κτηνιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει:.
  • έλεγχο εγγράφων,
  • έλεγχο ταυτότητας, προκειμένου να εξακριβωθεί η καταγωγή, ο μεταγενέστερος προορισμός καθώς και ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται, ανταποκρίνονται στις εγγυήσεις που απαιτούνται για κάθε είδος ζώου ή προϊόντος από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις,
  • φυσικό έλεγχο του ίδιου του ζώου ή προϊόντος που περιλαμβάνει:
  • (1)κλινική εξέταση των ζώων, (2)μακροσκοπικό έλεγχο κάθε παρτίδας προϊόντων, (3) ενδεχόμενες εργαστηριακές εξετάσεις στο ζώο και στα ζωϊκά προϊόντα, (4) ενδεχόμενη επίσημη δειγματοληψία για κάθε είδους εργαστηριακή εξέταση που θεωρείται αναγκαία προς επιβεβαίωση της καταλληλότητας των εισαγομένων ζώων και ζωικών προϊόντων
 3. Η διεξαγωγή απλών εργαστηριακών ελέγχων που κρίνονται αναγκαίοι από τον κτηνίατρο του ΣΥ.Κ.Ε.
 4. Η μέριμνα για τη σταύλιση, τη διατροφή, το πότισμα και εάν είναι ανάγκη την περίθαλψη των ζώων που παραμένουν για ανάπαυση ή απομόνωση στις εγκαταστάσεις του ΣΥ.Κ.Ε.
 5. Η μέριμνα για την προσωρινή αποθήκευση ζωϊκών προϊόντων και μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι κτηνιατρικοί έλεγχοι
 6. Η μέριμνα για τον καθορισμό και την απολύμανση των σταυλικών εγκαταστάσεων μετά την αναχώρηση κάθε παρτίδας ζώου
 7. Η μέριμνα για την απολύμανση των μεταφορικών μέσων σε περίπτωση εκδήλωσης μεταδοτικής ασθένειας και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο
 8. Η μέριμνα για την καταστροφή των υπολειμμάτων κουζίνας των μεταφορικών μέσων που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές, τα οποία εκφορτώνονται στο ελληνικό έδαφος και προέρχονται ή διέρχονται από τρίτες χώρες
 9. Η υποχρέωση κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης μιας παρτίδας με μνεία των λόγων που υπαγόρευαν τη λήψη της στον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα ή τον εντολοδόχο τους
 10. Η, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, μέριμνα για την επαναποστολή, την καταστροφή ή τη χρησιμοποίηση για χρήσεις άλλες από την ανθρώπινη κατανάλωση των απορριπτομένων παρτίδων ζώων ή ζωικών προϊόντων
 11. Η μέριμνα ενημέρωσης, μέσω του συστήματος του Η/Υ, των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 12. Η μέριμνα για την έκδοση ή την ακύρωση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών ή εγγράφων
 13. Η τήρηση αρχείου φύλαξης των πρωτοτύπων πιστοποιητικών, όπου προβλέπεται
 14. Η βεβαίωση της καταβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων των τελών διενέργειας των κτηνιατρικών ελέγχων, των δαπανών αποθήκευσης των προϊόντων και των δαπανών επαναποστολής ή καταστροφής των απορριπτομένων παρτίδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 15. Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών μονίμων και αναλωσίμων υλικών σε συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας
 16. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων και η λογιστική και διαχειριστική τακτοποίηση σε συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας
 17. Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις εισαγωγές κατά είδος ζώου, προϊόντος, χώρας εισαγωγής και η μηνιαία κοινοποίηση αυτών στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας
 18. Η τήρηση αρχείου των αποτελεσμάτων όλων των ελέγχων επί των αποστολών εισαγομένων ζώων και ζωικών προϊόντων και η μηνιαία κοινοποίηση αυτών, στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας
 19. Η μέριμνα για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των χώρων
 20. Η μέριμνα για την υγιεινή του προσωπικού, των χώρων και του εξοπλισμού
 21. Η εν γένει τήρηση αρχείου εγγράφων, ισχύουσας νομοθεσίας, οικονομικής διαχείρισης, κ.λπ.
Άρθρο 3
1.  
  Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου λειτουργούν υπό την ευθύνη ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου, ο οποίος πρέπει να είναι παρών στο ΣΥ.Κ.Ε. ή το κέντρο ελέγχου κατά τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων ή των ζωικών προϊόντων και ο οποίος μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός συντονισμός στις διαδικασίες ελέγχου για την ταχύτερη και ασφαλέστερη ολοκλήρωση των ελέγχων.
2.  
  Ο κτηνίατρος υποβοηθείται στο έργο του από ειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό που ενεργεί υπό την επίβλεψη του για να:
 1. Ελέγχονται τα έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα ή τα προϊόντα
 2. Διεκπεραιώνεται το πρακτικό μέρος των εργασιών που αφορούν τον έλεγχο της ταυτότητας, το φυσικό έλεγχο, τη δειγματοληψία και την πραγματοποίηση των αναλύσεων γενικού χαρακτήρα
 3. Φροντίζει τα σταυλισμένα ζώα
 4. Απολυμαίνονται οι χώροι
 5. Συμμετέχει στις διοικητικές διαδικασίες
Άρθρο 4
1.  
  Των Συνοριακών Σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού
2.  
  Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου στελεχώνονται ως εξής: ΣΥ.Κ.Ε.ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ3 Κτηνιατρικού ΤΕ4 Τεχνολογίας Δ.Υ. και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων ΔΕ3 Τεχνιτών Σπεργματεγχυτών - Επιζωοτιών ΔΕ4 Διοικητικός Λογιστικός ΥΕ2 Προσωπ. Καθαριότητας ΥΕ4 Φυλάκων Νυκτοφυλάκων Λιμένα Πειραιά 6 1 1 1 1 1 ΑερολιμέναΕλληνικού 4 1 1 1 1 1 Λιμένα και ΑερολιμέναΘεσσαλονίκης 6 1 1 1 1 1 Προμαχώνα 5 1 1 1 1 1 Ευζώνων 5 1 1 1 1 1 Ειδομένης 4 - 1 1 1 1 Πέπλου 2 - 1 1 1 1 Ορμένιου 3 - 1 , 1 1 1 Ν. Καυκάσου 3 - 1 1 1 1 Κακαβιάς 2 - 1 1 1 1 Ηγουμενίτσας 2 - 1 1 1 1 Πατρών 2 1 - 1 - ΣΥΝΟΛΟ 44 6 11 12 11 11.
Άρθρο 5 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α) Τα άρθρα 104, 105, περίπτ. γ και 210 παρ. Γ5 του Π.Δ. 433/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 133). β) Η 31912/1222/5.7.1979 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «περί οργανώσεως Αγροτικών Κτηνιατρείων, Σταθμών Υγειονομικού Ελέγχου και Τμημάτων Ελέγχου Τροφίμων» (Β 673), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από το παρόν διάταγμα. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6 και 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107).
 • Την 358731/14.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β 939).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 801).
 • Την 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 750.000 δραχμών, η οποία για τα επόμενα πέντε χρόνια θα καλυφθεί από πιστώσεις του ειδικού φορέα 29/110 και Κ.Α. 0237 (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α38).
 • Την 378/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-10-08 Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/204
2011-01-17 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 282/1997 «Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 204 Α΄).
Τροποποίηση Τύπος
Οι ΣΥ.Κ.Ε. που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποτελούν οργανικές μονάδες που αντιστοιχούν σε επίπεδο αντιστοίχου Τμήματος .
Αντικατάσταση
A/2011/3
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1979/31912/1222 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/31912_1222 1979
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/433 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 282/1997 «Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 204 Α΄). 2011/1 2011