Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 125/1986 (Α 43), όπως ισχύει σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 94/42/ΕΚ και 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση και η συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 125/1996 «Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα ζώα (βοοειδή και χοίροι) που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα βοοειδή, οι χοίροι και τα αιγοπρόβατα, που εισάγονται από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα Π.Δ/τα 299/1986 (Α 134), 44/1988 (Α 17), 8/1989 (Α 3), 26/1990 (Α 8), 49/1992 (Α 21), 420/ 1993 (Α 179) και 327/1994 (Α 175) σε συμμόρφωση προς: α) την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της οδηγίας 92/102/ ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. αρ. L 355 σελίδα 35), β) την οδηγία 94/42/ΕΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. αρ. L 201 σελίδα 26), γ) την οδηγία 95/25/ΕΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. αρ. L 243 σελίδα 16), και εκτέλεση της παραγράφου 1 του κεφαλαίου 2.Α του παραρτήματος Ι, V, Ε της απόφασης 95/1/ΕΚ «για την προσαρμογή των πράξεων προσχωρήσεως νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» του Συμβουλίου (Ε.Ε. αρ. L 1 σελίδα 1).
Άρθρο 2 "Το Π.Δ/γμα 125/1986 (Α 43), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 2, η τελεία γίνεται κόμμα και προστίθεται η εξής φράση: «παρ. 4 άρθρου 5 οδηγίας 92/192/ΕΟΚ, 94/42/ΕΚ, 95/25/ΕΚ, παρ. 1 κεφαλαίου 2.Α του παραρτήματος Ι,V,Ε της απόφασης 95/1/ΕΚ του Συμβουλίου».
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 3, οι περιπτώσεις ιζ) και ιη) γίνονται ιδ) και ιε) αντίστοιχα και προστίθεται νέα περίπτωση ιστ) ως εξής: ιστ) Κέντρο συγκέντρωσης κάθε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των εκμεταλλεύσεων και των αγορών, στην οποία συγκεντρώνονται βοοειδή ή χοιροειδή προερχόμενα από διαφορετικές αρχικές εκμεταλλεύσεις με προοπτική τη σύσταση παρτίδων ζώων που προορίζονται για το εμπόριο, η οποία διαθέτει τους αναγκαίους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις για τη στέγαση των ζώων και η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής Η εν λόγω αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το κέντρο αυτό συγκέντρωσης αποτελεί υγειονομική μονάδα του απαιτούμενου από το παρόν διάταγμα επιπέδου, για τα διαμετακομιζόμενα ζώα, και ότι η μονάδα αυτή, μεταξύ κάθε πώλησης και εισόδου νέων ζώων, εκκενώνεται από τα ζώα, καθαρίζεται και απολυμαίνεται Τα κέντρα αυτά συγκέντρωσης πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή για τις συναλλαγές
3.  
  Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 το σημείο ε) αντικαθίσταται ως εξής: 3) να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ/ τος 84/1995 (Α 52) για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων. .
4.  
  Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο στ), η περίπτωση γγ) συμπληρώνεται ως εξής: «Οι κανόνες που διέπουν την έγκριση των τόπων όπου μπορεί να πραγματοποιείται η απολύμανση και οι διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η τήρηση των κτηνιατρικών απαιτήσεων, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.».
5.  
  Στο άρθρο 4, στο τέλος της παραγράφους 2 προστίθεται περίπτωση ι) ως εξής: 1 Όταν η μεταφορά αφορά πολλούς τόπους προορισμού, τα ζώα πρέπει να συγκεντρώνονται σε παρτίδες προς τους τόπους προορισμού Κάθε παρτίδα πρέπει να συνοδεύεται ως τον τόπο προορισμού από το προαναφερόμενο πιστοποιητικό Η παρέκκλιση αυτή παρέχεται μόνο στους παραλήπτες που έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού και στους καταχωρημένους μεταφορείς που υποβάλλονται στην τήρηση συγγραφής υποχρεώσεων όσον αφορά την απολύμανση των οχημάτων και τους κανόνες καλής διαβίωσης των ζώων
6.  
  Στο άρθρο 4, στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται περίπτωση ζ) ως εξής: 1 κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) και β) ανωτέρω δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις των δοκιμών που προβλέπουν οι εν λόγω περιπτώσεις α) και β), τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 30 μηνών τα οποία προορίζονται για παραγωγή κρέατος και τα οποία -προέρχονται από βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο φυματίωσης και βρουκέλλωσης, - επισημαίνονται με ειδικό σήμα κατά τη φόρτωσή τους και παραμένουν υπό έλεγχο μέχρι τη σφαγή τους, - κατά τη μεταφορά τους δεν ήρθαν σε επαφή με βοοειδή μη προερχόμενα από ζωικά κεφάλαια επισήμως απαλλαγμένα, και εφόσον - οι διατάξεις αυτές περιορίζονται στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών τα οποία εφαρμόζουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς όσον αφορά τη φυματίωση και τη βρουκέλλωση, - το κράτος μέλος προορισμού λαμβάνει όλα τα μέτρα προς αποφυγή οιασδήποτε μόλυνσης των εγχωρίων ζωικών κεφαλαίων
7.  
  Στο άρθρο 4 παράγραφος 7, η λέξη «αγορά» αντικαθίσταται από τη λέξη «κέντρο συγκέντρωσης» και η φράση «ή τον τόπο της συγκέντρωσης» διαγράφεται
8.  
  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 5 ( άρθρο 3α οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 της οδηγίας 94/42/ΕΚ) Με την επιφύλαξη των ελέγχων που προβλέπονται από το Μέρος Β του Π.Δ/τος 420/1993 (Α 179), τα ζώα που δεν γεννήθηκαν σε συγκεκριμένη εκμετάλλευση και που δεν παρέμειναν κατά τις 30 τελευταίες ημέρες στο έδαφος της χώρας όπου ευρίσκεται η εκμετάλλευση, μπορούν να εισαχθούν στην αγέλη προορισμού μόνον αφού ο κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για τη εν λόγω αγέλη βεβαιωθεί ότι τα εν λόγω ζώα δεν μπορούν να μεταβάλουν τον υγειονομικό χαρακτηρισμό της .
9.  
  Στο παράρτημα Β, σημείο 12 προστίθενται τα εξής:«
 1. Αυστρία:
 2. Βundesanstalt fur Τierseuchenbe - Κampfung, Μοdling
 3. Φινλανδία:
 4. Central Labοratοry, Τuberculin Sectiοn, Weybridge, Εngland
 5. Σουηδία:
 6. Statens νeterinarmedicinska anstalt, Uppsala»
10.  
  Στο παράρτημα Γ, σημείο 9 προστίθενται τα εξής:«
 1. Αυστρία:
 2. Βundesanstalt fur Τierseuchenbe - Κampfuhg, Μοdling
 3. Φινλανδία:
 4. Εlainlaakinta-ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki/ Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedel, Ηelsingfοrs
 5. Σουηδία:
 6. Statens νeterinarmedicinska anstalt, Uppsala»
11.  
  Στο παράρτημα ΣΤ, στην υποσημείωση 4 σχετικά με το υπόδειγμα Ι, στην υποσημείωση 5 σχετικά με το υπόδειγμα ΙΙ, στην υποσημείωση 4 σχετικά με το υπόδειγμα ΙΙΙ και στην υποσημείωση 5 σχετικά με το υπόδειγμα ΙV, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
 1. Αυστρία:
 2. Αmtsierarzt
 3. Φινλανδία:
 4. Κunnanelainlaakari ή Κaupunginelainlaakari ή laaninelainlaakari / Κοmunalνeterinar ή stadsνeterinar ή lansνeterinar
 5. Σουηδία:
 6. lansνeterinar, distriktνeterinar ή gransνeterinar»
12.  
  Στο παράρτημα Ζ, κεφάλαιο ΙΙ, σημείο Α, παράγραφος 2 προστίθενται τα εξής:«
 1. Αυστρία:
 2. Βundesanstalt fur Τierseuchenbe -Κampfung, Μοdling
 3. Φινλανδία:
 4. Εlainlaakinta-ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki/ Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedel, Ηelsingfοrs
 5. Σουηδία:
 6. Statens νeterinarmedicinska Αnstalt, Uppsala»
Άρθρο 3
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1995, με εξαίρεση την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος, η οποία ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1996. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως η παράγρ. 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥRΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 3 του ιδίου Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101), β) του άρθρου 20 παράγρ. 1 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α 47), γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την 358731/14.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β 939).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 278/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/95 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/95 2001
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/299 1986
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/84 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/125 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία