ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/284

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγή του Έμμισθου Υποπροξενείου της Ελλάδος στην Κορυτσά σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο, καθορισμός περιφέρειας δικαιοδοσίας του και οργανικής συνθέσεώς του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Έμμισθο Υποπροξενείο της Ελλάδος στην Κορυτσά προάγεται σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο με την κατωτέρω σε προσωπικό οργανική σύνθεση: Γενικός Πρόξενος - Σύμβουλος Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Πρόξενος - Γραμματέας Πρεσβείας Α ή Β τάξεως Δύο (2) θέσεις Διοικητικών Γραμματέων Μία (1) θέση Βοηθητικού Προσωπικού
2.  
  Η ανωτέρω σύνθεση σε προσωπικό του Έμμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κορυτσά πραγματούται δι ανακατανομής ως εξής: • Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας Α ή Β τάξεως μεταφέρεται από την Κεντρική Υπηρεσία. • Μία (1) θέση Γραμματέα Πρεσβείας Α ή Β τάξεως μεταφέρεται από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον «Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας» (FΑΟ), η οποία έχει καταργηθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2α του Ν. 2297/1995 Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις» (Α 50). •Δύο (2) θέσεις Διοικητικών Γραμματέων μεταφέρονται από το Προξενείο της Ελλάδος στη Γένοβα το οποίο έχει καταργηθεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 108/1995 «Κατάργηση Έμμισθων Προξενικών Αρχών» (Α 71), άρθρο μόνο παρ. 1. • Μία (1) θέση Βοηθητικού Προσωπικού μεταφέρεται από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βαρκελώνη του οποίου η οργανική σύνθεση ορίσθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 29/ 1991, άρθρο μόνο παρ. 2 «Καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας και της οργανικής σύνθεσης του Έμμισθου Γενικού Προξενείου Βαρκελώνης» (Α 10).
3.  
  Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του ανωτέρω Έμμισθου Γενικού Προξενείου περιλαμβάνει τους νομούς Κορυτσάς, Πόγραδετς, Ντεβόλ και Κολόνιας. Η τελευταία αφαιρείται από την περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, όπως ορίσθηκε με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2080/1992 «Σύσταση και κατάργηση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών. Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 153).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 221) καθώς και τις παραγράφους 5 και 8 του ιδίου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1104/1980 «Περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων» (Α 298).
 • Την από 20 Ιουνίου 1996 Ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών για την «Συμφωνία Ελλάδος - Αλβανίας αναφορικά με την ίδρυση Προξενικών Αρχών στις δύο χώρες» (Α 154).
 • Την 1112/Π.Ρ/Κ-1/ΑΣ 782/20.4.1997 γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα.
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 1.6.97 έως 31.12.97, κατ εκτίμηση ποσού δρχ. 56.000.000, η οποία δύναται να καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ, (ειδικός φορέας 120, ΑΚΕ 0232, 0332, 0813, 0823, 0824), ενώ η δαπάνη για το καθένα από τα επόμενα πέντε έτη ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 100.000.000 περίπου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την 1107147/1239/0006Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β 922).
 • Την 351/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/108 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/108 1995
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1980/1104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1104 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Σύσταση και κατάργηση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών. Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων τον Υπουργείου Εξωτερικών. 1992/2080 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Γενικού Προξενείου Αργυροκάστρου. 2015/61 2015