Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 2 και 17 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α 223).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παραγρ. 7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 609/1985, αντικαθίσταται ως εξής: 7 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις γίνονται δεκτές στις δημοπρασίες και σε κοινοπραξία αν δεν το αποκλείει η διακήρυξη Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν πρέπει να ανήκουν όλες στην ίδια με την καλούμενη στη δημοπρασία τάξη ή και στην αμέσως ανώτερη τάξη της αυτής κατηγορίας (άρθρο 4 παρ. 14 του Ν. 2229/1994) .
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85, αντικαθίσταται ως εξής: Οι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους είτε αυτοπροσώπως στην επιτροπή διαγωνισμού, είτε με αντιπρόσωπο, διορισμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που κατατίθεται στην Επιτροπή
3.  
  Μετά το τέταρτο εδάφιο της αυτής παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και οι κοινοπραξίες των ανωτέρω εργοληπτικών επιχειρήσεων, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, με συστημένη επιστολή, με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενο των προσφορών και το χρόνο περιέλευσης αυτών στην έδρα ή τις έδρες των υπηρεσιών στις οποίες θα γίνει η παραλαβή των προσφορών από τις επιτροπές διαγωνισμού
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 και των παραγ. 1 και 2 του άρθρου 18 του Ν. 1418/1984 ( ΦΕΚ Α 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 ( ΦΕΚ Α 154), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 418/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-10-08 Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 2 και 17 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α 223).
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/207
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία