ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/288

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

θέσπιση στοιχειωδών μέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων και τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 223/1995 (Α/128) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 95/22/ΕΚ και 95/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 95/70/ΕΚ) Σκοπός Με το παρόν Διάταγμα καθορίζονται τα στοιχειώδη μέτρα τα οποία εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια για την καταπολέμηση των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα και τροποποιείται το Προεδρικό Διάταγμα 223/ 1995 (Α/128) «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91/67/ΕΟΚ και 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 93/22/ ΕΟΚ της Επιτροπής» σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες: α) 95/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L243 της 11.10.1995 σελ. 1) και β) 95/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L332 της 30.12.1995 σελ. 33) Άρθρο 2 Ορισμοί 1.Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εφαρμόζονται όπου χρειάζεται οι ορισμοί του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 223/1995 (Α/128) και του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 412/1994 (Α/232). 2.Εξ άλλου, ως «μη φυσιολογική θνησιμότητα» νοείται: η αιφνίδια θνησιμότητα που αφορά περίπου το 15% των αποθεμάτων και παρατηρείται στη σύντομη χρονική περίοδο, που μεσολαβεί μεταξύ δύο ελέγχων (με επιβεβαίωση εντός 15 ημερών). Σε ένα εκκολαπτήριο, θεωρείται ως μη φυσιολογική η θνησιμότητα όταν ο καλλιεργητής δεν λαμβάνει νύμφες κατά τη διάρκεια περιόδου στην οποία έγιναν διαδοχικές ωοτοκίες από διαφορετικές γενιές. Σε ένα εκτροφείο γόνου, ως μη φυσιολογική θνησιμότητα θεωρείται μια αιφνίδια σημαντική θνησιμότητα εμφανιζομένη σε σύντομο χρονικό διάστημα σε πολλούς σωλήνες. ΜΕΡΟΣ Α Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 95/70/ΕΚ) 1.Οι αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καταχωρούν όλες τις εκμεταλλεύσεις εκτροφής δίθυρων μαλακίων σε ειδικά μητρώα τα οποία τηρούνται για το σκοπό αυτό και τα οποία πρέπει να ενημερώνονται τακτικά. 2.Όλες οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής δίθυρων μαλακίων υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με πλήρη στοιχεία για: 1)τα ζώντα μαλάκια που εισάγονται στην εκμετάλλευση, με όλα τα στοιχεία που αφορούν την παράδοση, τον αριθμό ή το βάρος, το μέγεθος και την καταγωγή τους, 2)τα δίθυρα μαλάκια που εξέρχονται από την εκμετάλλευση και προορίζονται για επανεμβάπτιση, με όλα τα στοιχεία που αφορούν την αποστολή, τον αριθμό ή το βάρος, το μέγεθος και τον προορισμό τους, 3)την τυχόν μη φυσιολογική θνησιμότητα. Το αρχείο αυτό, το οποίο μπορεί να εξετασθεί ανά πάσα στιγμή από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, ενημερώνεται τακτικά και διατηρείται επί τέσσερα έτη. Άρθρο 4 ( Οι αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές, στις εκμεταλλεύσεις, στις ζώνες εκτροφής και στις φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης δίθυρων μαλακίων, εφαρμόζουν υποχρεωτικό πρόγραμμα παρακολούθησης και δειγματοληψίας, με το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης των ζωικών κεφαλαίων και να διαπιστώνεται η μη φυσιολογική θνησιμότητα. Εξάλλου, η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή μπορεί να εφαρμόζει το προαναφερόμενο πρόγραμμα στα κέντρα καθαρισμού και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης που απορρίπτουν ύδατα στη θάλασσα. Εάν κατά την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος διαπιστωθεί μη φυσιολογική θνησιμότητα, η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή πρέπει: - να καταρτίζει κατάλογο των σημείων που εκδηλώνονται οι ασθένειες του παραρτήματος Α κατάλογος ΙΙ του Π. Δ/τος 223/1995 (Α/128), εφόσον οι ασθένειες αυτές δεν υπάγονται σε πρόγραμμα που έχει εγκριθεί βάσει του εν λόγω Διατάγματος, -να καταρτίζει κατάλογο των σημείων όπου διαπιστώνεται μη φυσιολογική θνησιμότητα συνδεόμενη με την παρουσία ασθενειών του παραρτήματος Δ, ή των σημείων για τα οποία η τοπική κτηνιατρική αρχή έχει πληροφορίες που δημιουργούν υπόνοιες παρουσίας ασθενειών. - να ελέγχει την εξέλιξη και την γεωγραφική κατανομή των ασθενειών που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Άρθρο 5 1.Κάθε υποψία παρουσίας ασθενειών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος καθώς και κάθε διαπιστωνόμενη μη φυσιολογική θνησιμότητα δίθυρων μαλακίων σε εκμεταλλεύσεις, ζώνες εκτροφής ή φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης, καθώς και σε κέντρα καθαρισμού ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης που απορρίπτουν ύδατα στη θάλασσα, είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται το ταχύτερο δυνατό στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, από τους οστρακοκαλλιεργητές ή οποιοδήποτε πρόσωπο τις διαπιστώνει. 2.Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή: 1)διενεργεί δειγματοληψία για την εξέταση των δειγμάτων σε εγκεκριμένο εργαστήριο, 2)μέχρις ότου γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της εξέτασης που προβλέπεται στο σημείο α), με απόφασή της απαγορεύει την έξοδο μαλακίων από την εκμετάλλευση, τη ζώνη εκτροφής ή τις φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης, καθώς και από τα κέντρα καθαρισμού ή τις προσβεβλημένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που απορρίπτουν ύδατα στη θάλασσα με σκοπό τη μετεγκατάσταση ή την εκ νέου βύθιση σε άλλη εκμετάλλευση ή στο υδάτινο περιβάλλον, εκτός εάν υπάρχει άδειά της. 3.Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή κοινοποιεί κάθε λήψη τέτοιας απόφασης στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 4.Εάν από την εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 α), δεν αποδειχθεί η παρουσία παθογόνου παράγοντα, αίρονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 β). 5.Εάν από την εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, αποδειχθεί η παρουσία παθογόνου παράγοντα, η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή διεξάγει επιζωοτιολογική έρευνα για να εξακριβώσει τους πιθανούς τρόπους μόλυνσης και για να διαπιστώσει εάν μαλάκια από την εκμετάλλευση, τη ζώνη εκτροφής ή τις φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης μεταφέρθηκαν αλλού με σκοπό την μετεγκατάσταση ή την εκ νέου βύθιση πριν τη διαπίστωση της μη φυσιολογικής θνησιμότητας. Εάν από την επιζωοτιολογική έρευνα προκύψει ότι η ασθένεια εισήχθη σε μια ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις, ζώνες εκτροφής ή φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης λόγω μεταφοράς μαλακίων, η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπονται ανωτέρω στην παράγραφο 2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 σημ. γ) του Π. Δ/τος 223/1995 (Α/128), η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή μπορεί να επιτρέπει εντός του χώρου αρμοδιότητός της, την μετά από άδειά της μεταφορά ζώντων δίθυρων μαλακίων προς άλλες εκμεταλλεύσεις, ζώνες εκτροφής ή φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης, που έχουν προσβληθεί από την ίδια ασθένεια. 6.Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή της Ε.Ε. και τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διαδικασίες για τις περιπτώσεις μη φυσιολογικής θνησιμότητας λόγω παθογόνου παράγοντα, για τα μέτρα που αποσκοπούν στην ανάλυση και τον έλεγχο της κατάστασης, καθώς και για τα αίτια της θνησιμότητας. Άρθρο 6 1.Η λήψη και η εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων για διεύρυνση των αιτίων της μη φυσιολογικής θνησιμότητας των δίθυρων μαλακίων διενεργούνται βάσει των μεθόδων που ορίζονται με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 10 της Οδηγίας 95/70/ΕΚ. 2.Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς της Ελλάδας που διαθέτει εγκαταστάσεις και ειδικευμένο προσωπικό που του επιτρέπουν να πραγματοποιεί τις αναλύσεις της παραγράφου 1 ορίζεται στο Παράρτημα Γ του παρόντος. Το εν λόγω εργαστήριο υποχρεούται σε εθνικό επίπεδο να εφαρμόζει τους κανόνες του Παραρτήματος Β για όλα τα εργαστήρια της χώρας που πραγματοποιούν τις αναλύσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3.0 κατάλογος των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για τις νόσους των δίθυρων μαλακίων περιέχεται στο Παράρτημα Γ του παρόντος. 4.Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς της παραγράφου 2 του παρόντος, συνεργάζεται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 7. Άρθρο 7 1.Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τις ασθένειες των δίθυρων μαλακίων αναφέρεται στο Παράρτημα Α. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 90/ 424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα και ιδίως του όρθρου 28, οι αρμοδιότητες του εργαστηρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζονται στο Παράρτημα Β του παρόντος. Άρθρο 8 ( Εφόσον παρίσταται ανάγκη οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας, παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής της Ε.Ε. που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα σχετικά με την εφαρμογή της υπό συμμόρφωση Οδηγίας 95/70/ΕΟΚ με το παρόν Διάταγμα, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων και λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται σε συνεργασία με την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Άρθρο 9 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΙFRΕΜΕR Βοite Ροstale 133 17390 LΑ ΤRΕΜΒLΑDΕ FRΑΝCΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Οι αρμοδιότητες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς είναι οι εξής: 1) Συντονίζει, σε συνεργασία με την Επιτροπή της Ε.Ε., τις μεθόδους που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για τη διάγνωση των ασθενειών των μαλακίων, κυρίως δε: α) δημιουργώντας και διατηρώντας συλλογή ιστολογικών αντικειμενοφόρων, στελεχών ή καλλιεργειών των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων, την οποία θέτει στη διάθεση των εγκεκριμένων εργαστηρίων των κρατών μελών, β) διοργανώνοντας περιοδικές συγκριτικές δοκιμές των διαγνωστικών μεθόδων, που χρησιμοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο, γ) συλλέγοντας και ταξινομώντας δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν τις χρησιμοποιούμενες διαγνωστικές μεθόδους και τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα, δ) χαρακτηρίζοντας τους παθογόνους παράγοντες που απομονώνονται βάσει των πλέον σύγχρονων και κατάλληλων μεθόδων για πληρέστερη κατανόηση της επιζωοτιολογίας της ασθένειας, ε) παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις σε ότι αφορά την επίβλεψη, την επιζωοτιολογία και την πρόληψη των συγκεκριμένων ασθενειών, στ) λειτουργώντας ως παρακαταθήκη πραγματογνωμοσύνης επί των παθογόνων παραγόντων των συγκεκριμένων ασθενειών για ταχύτερη διαφορική διάγνωση. 2) Συμμετέχει ενεργά στη διάγνωση των ασθενειών που εκδηλώνονται στα κράτη μέλη πραγματοποιώντας επιβεβαιωτική διάγνωση, χαρακτηρισμό και επιζωοτιολογική μελέτη των απομονώσεων παθογόνων παραγόντων που του αποστέλλονται. 3) Διευκολύνει την εκπαίδευση ή την επανεκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στο πεδίο της διάγνωσης με σκοπό την εναρμόνιση των διαγνωστικών μεθόδων σε ολόκληρη την Κοινότητα. 4) Συνεργάζεται, σε ότι αφορά τις μεθόδους διάγνωσης εξωτικών ασθενειών, με τα αρμόδια εργαστήρια τρίτων χωρών όπου οι ασθένειες αυτές είναι διαδεδομένες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Γερμανία: ΒUΝDΕSFΟRWCΗUΝGSΑΝSΤΑLΤ VΙRUSΚRΑΝΚΗΕΙΤΕRΝ DΕR ΤΙΕRΕ Αnstaltsteil Ιnsel Riems D-0-2201 Ιnsel Riems ΑLLΕΜΑGΝΕ Ισπανία : ΙΝSΤΙΤUΤΟ DΕ ΙΝVΕSΤΙGΑCΙΟΝΕS ΜΑRΙΝΑS DΕL C.S.Ι.C C/Εduardο Cabellο, Νο 6 36208 VΙGΟ (Ροnteνedra) ΕSΡΑGΝΕ Γαλλία : ΙFRΕΜΕR ΒΟΙΤΕ ΡΟSΤΑLΕ 133 17390 LΑΤRΕΜΒLΑDΕ FRΑΝCΕ Ελλάδα : Κέντρο Κτηνιατρικών ιδρυμάτων Θεσ/νίκης Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών 26ης Οκτωβρίου 80 54627 Θεσσαλονίκη Ιρλανδία: FΙSΗΕRΙΕS RΕSΕΑRCΗ CΕΝΤΕR Αbbοtstοwn Castleknοck Dublin 15 ΙRLΑΝDΕ Ιταλία : ΙΝSΤΙΤUΤΟ ΖΟΟΡRΟFΙLΑΤΤΙCΟ SΡΕRΙΜΕΝΤΑLΕ DΕLLΕ VΕΝΕΖΙΕ Labοratοriο di Ιttiοpatοlοgia Via della Rοggia, 92 33030 Βasaldella di Campοfοrmidο (UD) ΙΤΑLΙΕ Κάτω : RΙJΚSΙΝSΤΙΤUUΤ VΟΟR VΙSSΕRΙJΟΝDΕRΖΟΕΚ (RΙVΟ-DLΟ) Χώρες : Ηaringkade 1 Ροstbus 68 1970 ΑΒ Ljmuiden ΡΑΥS-ΒΑS Ηνωμένο : FΙSΗ DΙSΕΑSΕS Βασίλειο: LΑΒΟRΑΤΟRΥ ΤΗΕ ΜΑRΙΝΕ LΑΒΟRΑΤΟRΥ Τhe Νοthe F.Ο. Βοx 101 Weymοuth Victοria Rοad Dοrset DΤ4 8UΒ Αberdeen ΑΒ9 8DΒ RΟΥΑUΜΕ-UΝΙ RΟΥΑUΜΕ-UΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Απλοσποριδίωση Ηaplοspοridium nelsοni Crassοstrea νirginica Ηaplοspοridium cοstale Crassοstrea νirginica Περκίνωση Ρerkinsus marinus Crassοstrea νirginica Ρerkinsus οlseni Ηaliοtis rubra Ηaliοtis laeνigata Μικροκύτωση Μikrοkytοs mackini Crassοstrea gigas Οstrea edulis Οstrea puelchana Οstrea denselοmellοsa Τiοstrea chilensis Μikrοkytοs rοughleyi Saccοstrea cοmmercialis Ιριδοΐωση Οyster Velοr Virus Crassοstrea gigas Μαρτειλίωση Μarteilia sidneyi Saccοstrea cοmmercialis ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 10 (Άρθρο 1 Οδηγίας 95/22/ΕΚ) Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 223/ 1995 ( Α 128) Το άρθρο 24 του Προεδρικού Διατάγματος 223/1995 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91/67/ΕΟΚ και 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπής» (Α 128) τροποποιείται ως εξής: Α. Στο παράρτημα Β: α) Το σημείο Ι.Β. 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 2.Όλες οι εκμεταλλεύσεις της ηπειρωτικής ζώνης ευρίσκονται υπό την επιτήρηση της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής. Έχουν πραγματοποιηθεί δύο επισκέψεις για υγειονομικό έλεγχο ετησίως κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών. 0 υγειονομικός αυτός έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των περιόδων του έτους κατά τις οποίες η θερμοκρασία του ύδατος ευνοεί την ανάπτυξη αυτών των ασθενειών και περιελάμβανε τουλάχιστον: - έλεγχο των ψαριών που παρουσίασαν ανωμαλίες, -λήψη, βάσει σχεδίου το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, δειγμάτων τα οποία απεστάλησαν το ταχύτερο δυνατόν σε εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Ωστόσο, οι ζώνες στις οποίες βάσει ιστορικών στοιχείων δεν υπάρχουν οι ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ μπορούν να χαρακτηρίζονται ως εγκεκριμένες εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Η γεωγραφική τους κατάσταση δεν επιτρέπεται εύκολη εισαγωγή των ασθενειών, 2)Εφαρμόζεται ένα επίσημο σύστημα ελέγχου των ασθενειών για μεγάλη χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών κατά την οποία: - έχει πραγματοποιηθεί τακτική επιτήρηση κάθε εκτροφής - έχει εφαρμοσθεί σύστημα κοινοποίησης των ασθενειών, - δεν έχουν αναφερθεί ασθένειες. - η ισχύουσα νομοθεσία προέβλεπε ότι μπορούσαν να εισαχθούν στην ζώνη μόνον τα ψάρια, αυτά ή γαμέτες που προέχονται από μη μολυσμένη ζώνη ή εκμετάλλευση, υποκείμενη σε επίσημο έλεγχο και τα οποία παρείχαν αντίστοιχες υγειονομικές εγγυήσεις. Η περίοδος των δέκα ετών που αναφέρεται στο εδάφιο 1 μπορεί να μειωθεί σε πέντε έτη βάσει εξετάσεων που πραγματοποιούνται από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή και εφόσον, πέραν των προϋποθέσεων που εκτίθενται στο εδάφιο 1, η τακτική επιτήρηση κάθε εκτροφής αναφερόμενης στο εδάφιο 1 περιελάμβανε κατ έτος τουλάχιστον δύο επισκέψεις υγειονομικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον: -επιθεώρηση των ψαριών που παρουσίαζαν ανωμαλίες. -λήψη δειγμάτων από 30 τουλάχιστον ψάρια ανά επίσκεψη.» 2)Στο σημείο Ι. Β προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:« 5.Όταν η χώρα ζητεί έγκριση για μία λεκάνη υδροσυλλογής ή τμήμα λεκάνης υδροσυλλογής που πηγάζει από ένα γειτονικό κράτος μέλος ή είναι κοινή μεταξύ της χώρας μας και γειτονικού κράτους μέλους υποβάλλει ταυτοχρόνως αίτηση εγκρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ή 10. Βάσει των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 36/ 1992 (Α 17) η χώρα παρέχει αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος και ιδίως για την τήρηση της παρούσας παραγράφου». 1)Στο σημείο Ι.Δ. 1 η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η τελευταία αναστέλλει αμέσως την έγκριση της ζώνης ή τμήματος της ζώνης αυτής εφόσον το τμήμα της ζώνης για το οποίο διατηρείται η έγκριση εξακολουθεί να είναι σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου Α». 2)Το σημείο Ι.Δ. 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 5.Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας αποσύρει την έγκριση της ζώνης ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1.» 1)Η εισαγωγική φράση του σημείου Ι.Δ. 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 6.Η αποκατάσταση της εγκρίσεως της ζώνης, ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1 υπόκειται στους ακόλουθους όρους». 1)Το σημείο Ι.Δ. 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 7.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης της ζώνης, ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1.» 1)Το σημείο ΙΙ.Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Α. Μια παράκτια ζώνη αποτελείται από μέρος παραλίας ή θαλάσσιου νερού ή εκβολής ποταμού, η οποία έχει σαφή γεωγραφικά όρια και συνιστά ομοιγενές υδρολογικό σύστημα ή σειρά αυτών των συστημάτων. Ενδεχομένως, μπορεί να θεωρηθεί ως παράκτια ζώνη το τμήμα της παραλίας ή του θαλάσσιου νερού ή εκβολή που περιλαμβάνεται μεταξύ των στομίων δύο υδάτινων ρευμάτων ή ακόμα το τμήμα της παραλίας ή του θαλάσσιου νερού ή εκβολής ποταμού όπου βρίσκονται μια ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις, εφόσον και από τις δύο πλευρές της εκμετάλλευσης ή των εκμεταλλεύσεων προβλέπεται ζώνη ασφαλείας, η έκταση της οποίας καθορίζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή της Ε.Ε. με την κοινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ.». 2)Το σημείο ΙΙ.Δ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Δ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης Εφαρμόζεται οι ίδιοι κανόνες με αυτούς που προβλέπονται στον τίτλο Ι.Δ. Ωστόσο, όταν η ζώνη αποτελείται από σειρά υδρολογικών συστημάτων, η αναστολή, η αποκατάσταση και η αφαίρεση της έγκρισης μπορούν να αφορούν ένα τμήμα της εν λόγω σειράς, εφόσον το τμήμα αυτό έχει σαφή γεωγραφικά όρια και αποτελεί ομοιογενές υδρολογικό σύστημα και εφόσον το τμήμα για το οποίο διατηρείται η έγκριση παραμένει σύμφωνο με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο σημείο Α.» 3)Στο σημείο ΙΙΙ.Δ. 1, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η τελευταία αυτή αναστέλλει αμέσως την έγκριση της ζώνης ή, εάν η ζώνη αποτελείται από σειρά υδρολογικών συστημάτων, τμήματος της εν λόγω σειράς, εφόσον αυτό το τμήμα έχει σαφή γεωγραφικά όρια και αποτελεί ομοιογενές υδρολογικό σύστημα και εφόσον το τμήμα για το οποίο διατηρείται η έγκριση παραμένει σύμφωνο με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο σημείο Α.» 4)Το σημείο ΙΙΙ.Δ 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 5.Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας αποσύρει την έγκριση της ζώνης ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1.» 1)Η εισαγωγική φράση του σημείου ΙΙΙ.Δ. 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 6.Η αποκατάσταση της εγκρίσεως της ζώνης ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1 υπόκειται στους ακόλουθους όρους» 1)Το σημείο ΙΙΙ.Δ. 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 7.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. και τα άλλα κράτη μέλη για την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης της ζώνης ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1.» Β. Στο παράρτημα Γ: 1)Το σημείο Ι.Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Α. Χορήγηση της έγκρισης Για να εγκριθεί μια εκμετάλλευση πρέπει να ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους: 1.Πρέπει να υδροδοτείται από φρέαρ, γεώτρηση ή πηγή. Εάν το εν λόγω σημείο υδροδότησης ευρίσκεται σε κάποια απόσταση από την εκμετάλλευση, το νερό πρέπει να παρέχεται απ ευθείας στην εκμετάλλευση και μέσω σωλήνος ή, με έγκριση της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, μέσω ανοικτού αγωγού ή φυσικού αγωγού, εφόσον αυτό δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης για την εκμετάλλευση και εφόσον δεν διευκολύνει την είσοδο αγρίων ψαριών. Ο σωλήνας νερού πρέπει να ευρίσκεται υπό τον έλεγχο της εκμετάλλευσης και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής. 2.Κατάντη της εκμετάλλευσης πρέπει να υπάρχει φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο, ώστε να μη μπορούν τα ψάρια να διεισδύσουν στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση. 3.Εάν είναι αναγκαίο, η εκμετάλλευση πρέπει να προστατεύεται έναντι του πλημμυρίσματος και της διείσδυσης νερού. 4.Πρέπει να πληροί, mutatis mutandis, τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα Β.Ι.Β. Εξάλλου, εάν η έγκριση ζητείται βάσει ιστορικών στοιχείων σύμφωνα με επίσημο σύστημα ελέγχου των ασθενειών που υπάρχει τουλάχιστον για περίοδο δέκα ετών, η εκμετάλλευση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες συμπληρωματικές προϋποθέσεις: -να έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία φορά κατ έτος σε κλινικό έλεγχο και δειγματοληψία για την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων σε εγκεκριμένο εργαστήριο, 5.Στην εκμετάλλευση μπορούν να επιβάλλονται συμπληρωματικά μέτρα από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για να εμποδισθεί η εισαγωγή ασθενειών. Τα εν λόγω μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν τη δημιουργία προστατευτικής ζώνης γύρω από την εκμετάλλευση, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης και τη θέσπιση προστασίας έναντι της εισαγωγής τυχόν φορέων ή ξενιστών παθογόνων παραγόντων. 6. Ωστόσο: 1)Μία νέα εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1, 2, 3 και 5 αλλά που αρχίζει τις δραστηριότητες της με ψάρια, αυτά ή γαμέτες που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για τη χορήγηση της δειγματοληψία. 2)Μια εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1,2,3 και 5, η οποία ξαναρχίζει τις δραστηριότητές της μετά από διακοπή, με ψάρια, αυτά ή γαμέτες που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για την χορήγησή της δειγματοληψία, υπό τον όρο ότι: -το υγειονομικό ιστορικό της εκμετάλλευσης για τα τέσσερα τελευταία χρόνια δραστηριότητας της εκμετάλλευσης είναι γνωστό στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Ωστόσο, όταν η περίοδος δραστηριότητας της σχετικής εκμετάλλευσης είναι μικρότερη από τέσσερα χρόνια, θα λαμβάνεται υπόψη η περίοδος πραγματικής δραστηριότητας της εκμετάλλευσης. -όσον αφορά τις ασθένειες που προβλέπονται στο παράρτημα Α κατάλογος ΙΙ, δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση περιοριστικά μέτρα υγειονομικού ελέγχου και δεν έχουν σημειωθεί προηγούμενα κρούσματα των ασθενειών αυτών. -πριν από την εισαγωγή των ψαριών, των αυγών ή των γαμετών έγινε στην επιχείρηση καθαρισμός και απολύμανση ακολουθούμενη από υγειονομικό κενό ελάχιστης διάρκειας 15 ημερών υπό επίσημο έλεγχο.» 2)το σημείο ΙΙ.Α. 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Πρέπει να υδροδοτείται με σύστημα που περιλαμβάνει εγκατάσταση ικανή να καταστρέφει τους παράγοντες των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ. Τα αναγκαία αυτά κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, και ιδίως των σχετικών με την ορθή λειτουργία αυτού του συστήματος καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ.» γ) Στο σημείο ΙΙ.Α προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: ·<3. Ωστόσο: 1)Μια νέα εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1 και 2 αλλά που αρχίζει τις δραστηριότητες της με ψάρια, αυγά ή γαμέτες που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για τη χορήγησή της δειγματοληψία. 2)Μια εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1 και 2, η οποία ξαναρχίζει τις δραστηριότητες της μετά από διακοπή, με ψάρια, αυγά ή γαμέτες που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για τη χορήγησή της δειγματοληψία, υπό το όρο ότι: -το υγειονομικό ιστορικό της εκμετάλλευσης για τα τέσσερα τελευταία χρόνια δραστηριότητας της εκμετάλλευσης είναι γνωστό στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Ωστόσο, όταν η περίοδος δραστηριότητας της σχετικής εκμετάλλευσης είναι μικρότερη από τέσσερα χρόνια, θα λαμβάνεται υπόψη η περίοδος πραγματικής δραστηριότητας της εκμετάλλευσης. -όσον αφορά τις ασθενείς που προβλέπονται στο παράρτημα Α κατάλογος ΙΙ, δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση περιοριστικά μέτρα υγειονομικού ελέγχου και δεν έχουν σημειωθεί προηγούμενα κρούσματα των ασθενειών αυτών. -πριν από την εισαγωγή των ψαριών, των αυγών ή των γαμετών έγινε στην επιχείρηση καθαρισμός και απολύμανση ακολουθούμενη από υγειονομικό κενό ελάχιστης διάρκειας 15 ημερών υπό επίσημο έλεγχο.» 3)Το σημείο ΙΙΙ.Α.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Πρέπει να υδροδοτείται με σύστημα που περιλαμβάνει εγκατάσταση ικανή να καταστρέφει τους παράγοντες των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ. Τα αναγκαία κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, και ιδίως των σχετικών με την ορθή λειτουργία αυτού του συστήματος καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26.» 1)Στο σημείο ΙΙΙ. Α προστίθεται το ακόλουθο σημείο:« 2)Ωστόσο: 3)Μια νέα εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1 και 2, αλλά που αρχίζει τις δραστηριότητες της με μαλάκια που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για τη χορήγησή της δειγματοληψία. 4)Μια εκμετάλλευση που πληροί του όρους των ανωτέρω σημείων 1 και 2, η οποία ξαναρχίζει τις δραστηριότητες της μετά από διακοπή, με μαλάκια που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για τη χορήγησης της δειγματοληψία, υπό τον όρο ότι: -το υγειονομικό ιστορικό της εκμετάλλευσης για τα τέσσερα τελευταία χρόνια δραστηριότητας της εκμετάλλευσης είναι γνωστό στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, -όσον αφορά τις ασθένειες που προβλέπονται στο παράρτημα Α κατάλογος ΙΙ, δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση περιοριστικά μέτρα υγειονομικού ελέγχου και δεν έχουν σημειωθεί προηγούμενα κρούσματα των ασθενειών αυτών. -πριν από την εισαγωγή των μαλακίων έγινε στην επιχείρηση καθαρισμός και απολύμανση ακολουθούμενη από υγειονομικό κενό ελάχιστης διάρκειας 15 ημερών υπό επίσημο έλεγχο.» Άρθρο 11 Κυρώσεις Οι παραβάτες του παρόντος Διατάγματος τιμωρούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 του Ν. 248/1914 (Α 110), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4085/1960 (Α 110), διατάξεις. Άρθρο 12 (Άρθρο 13 της Οδηγίας 95/70/ΕΚ και Άρθρο 2 της Οδηγίας 95/22/ΕΚ) Η ισχύς της παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από το άρθρο 10 το οποίο ισχύει από 1 ης Ιουλίου 1996. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α/34) όπως η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με το άρθρ. 6 του Ν. 1440/1984 και του αρθρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 65 Ν. 1892/1990 (Α/101). β) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α/110) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α/47). γ) Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α/137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α/154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α/38).
  • Την με αριθ. 358731/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β’/939).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 287/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924