ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/291

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Λαμπείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    1) Ορίζεται μεταβατική έδρα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Λαμπείας με περιφέρεια αυτού τις περιφέρειες των Κοινοτήτων Λαμπείας, Αστρά, Αγίας Κυριακής, Ανδρωνίου, Κατακαρίου, Κρυόβρυσης, Ορεινής, Τσίπιανων, Κούμανι και Φολόης. 2) Το κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πύργου θα συνεδριάζει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Λαμπείας την τελευταία Παρασκευή των μηνών Μαΐου και Οκτωβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 2
1.  
    1) Ο χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2) Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφιο β περίπτωση ββ και 3 του άρθρου 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών» (Α 35).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
  • Την 23/1996 γνώμη του Προέδρου και του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247).
  • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη 120.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 120.000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό με ειδικό φορέα 17-210 και με τον ΚΑΕ 0711.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 347/1997. Μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία