ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/296

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ζωοτροφές ιδιαίτερης διατροφής και συμπλήρωση των Π.Δ. 538/1983 (Α 211) και 105/1986 (Α 39), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 93/74 του Συμβουλίου και 94/39, 95/9, 95/10 της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν προεδρικό διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν τους όρους κυκλοφορίας και 15 Οκτωβρίου 1997 εμπορίας των ζωοτροφών με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες: -93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 «για τις ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής» (ΕΕ αριθμ. L 237 της 22.9.1993, σελ. 23). -94/39/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1994«για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής» (ΕΕ αριθμ. L 207 της 10.8.1994, σελ.20). -95/9/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1995 «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/39/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής» (ΕΕ αριθμ. L 91 της 22.4.1995, σελ.35) και -95/10/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1995 «για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού της ενεργειακής αξίας των τροφών για σκύλους και γάτες με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής» (ΕΕ αριθμ. L91 της 22.4.1995, σελ.39). Άρθρο 2 (άρθρο 1 της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ) 1 Το παρόν διάταγμα αφορά τις ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής. 2.0ι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον: -πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος -φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος και -οι σκοπούμενες χρήσεις περιλαμβάνονται στον κατάλογο του μέρους Β του παραρτήματος Ι του παρόντος και ανταποκρίνονται στις λοιπές διατάξεις του καταλόγου αυτού. Άρθρο 3 (άρθρο 2 της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ) Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: α) «ζωοτροφές», τα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης στη φυσική τους κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα και τα προϊόντα που προέρχονται από τη βιομηχανική μεταποίηση τους. καθώς και οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, απλές ή σύνθετες, είτε περιέχουν πρόσθετα είτε όχι, οι οποίες προορίζονται για την από στόματος διατροφή των ζώων β) «σύνθετες ζωοτροφές», τα σύνθετα μείγματα προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα ή τα παράγωγα της βιομηχανικής τους μεταποίησης ή οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται για τη διατροφή των ζώων από το στόμα με τη μορφή πλήρων ή συμπληρωματικών ζωοτροφών γ) «ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής», οι σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες λόγω της ιδιαίτερης σύνθεσής τους ή του ιδιαίτερου τρόπου παραγωγής τους. διακρίνονται σαφώς τόσο από τις συνηθισμένες ζωοτροφές όσο και από τα προϊόντα που ορίζονται στην με αριθμό 378812/1992 υπουργική απόφαση «Για τον καθορισμό των όρων παρασκευής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης των φαρμακούχων ζωοτροφών» (Β 491) και οι οποίες παρουσιάζονται ως προοριζόμενες για την κάλυψη ειδικών αναγκών διατροφής δ) «στόχος ιδιαίτερης διατροφής», ο στόχος της κάλυψης των ειδικών αναγκών διατροφής ορισμένων κατηγοριών οικιακών ζώων ή παραγωγικών ζώων, των οποίων οι λειτουργίες αφομοίωσης, απορρόφησης ή μεταβολισμού υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθούν προσωρινά ή έχουν διαταραχθεί προσωρινά ή κατά τρόπο ανεπανόρθωτο και τα οποία, για το λόγο αυτό, μπορούν να ωφεληθούν από τη λήψη κατάλληλων για την κατάστασή τους ζωοτροφών. Άρθρο 4 (άρθρο 3 της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ) Η φύση ή η σύνθεση των ζωοτροφών, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι κατάλληλες για την επίτευξη του στόχου ιδιαίτερης διατροφής για τον οποίο προορίζονται. Άρθρο 5 (άρθρο 4 της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ) Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν: α. τις σύνθετες ζωοτροφές β. τα προσθετικά που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές γ. τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων δ. ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων Άρθρο 6 (άρθρο 5 της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ, άρθρο 1 της οδηγίας 94/39/ΕΚ και άρθρο 1 της οδηγίας 95/9/ΕΚ) Επιπροσθέτως των διατάξεων περί σημάνσεως που προβλέπονται στα άρθρα 4,4α,4β,4γ του π.δ. 538/1983 «Παρασκευή, κυκλοφορία και εμπορία ζωοτροφών» (Α 211) ορίζονται τα ακόλουθα: 1 .Οι ακόλουθες συμπληρωματικές ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στο ειδικά προβλεπόμενο πλαίσιο, στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα των ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1: α) ο χαρακτηρισμός «διαιτητική» μαζί με την ονομασία της ζωοτροφής β) η ακριβής χρήση, δηλαδή ο στόχος ιδιαίτερης διατροφής γ) η ένδειξη των ουσιωδών θρεπτικών χαρακτηριστικών της ζωοτροφής δ) οι δηλώσεις που προβλέπονται στην στήλη 4 του παραρτήματος Ι Μέρος Β του παρόντος και αφορούν το στόχο ιδιαίτερης διατροφής ε) η συνιστώμενη διάρκεια χρησιμοποίησης της ζωοτροφής. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) πρέπει να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο του καταλόγου των προβλεπόμενων χρήσεων του παραρτήματος Ι Μέρος Β και με τις γενικές διατάξεις του παραρτήματος Ι Μέρος Α του παρόντος. 2.Ενδείξεις άλλες από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι δυνατό να αναγράφονται στο ειδικά προβλεπόμενο πλαίσιο με τον όρο ότι οι ενδείξεις αυτές είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι Μέρος Α και Β του παρόντος. 3.Με την επιφύλαξη του άρθρου 4γ του π.δ. 538/1983, στη σήμανση των ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μπορεί να γίνεται μνεία ειδικής παθολογικής κατάστασης εάν η κατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στο στόχο διατροφής, ο οποίος ορίζεται στον κατάλογο των σκοπουμένων χρήσεων. 4.Η ετικέτα ή οι οδηγίες χρήσης των ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να φέρουν την ένδειξη «συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός ειδικού πριν την χρησιμοποίηση». Μπορεί ωστόσο να προβλέπεται στον κατάλογο των σκοπουμένων χρήσεων του παραρτήματος Ι ότι η δήλωση αυτή θα αντικατασταθεί όσον αφορά τις ειδικές διαιτητικές ζωοτροφές, από τη σύσταση «να ζητείται προηγουμένως η γνώμη ενός κτηνιάτρου». 5.Οι διατάξεις του άρθρου 4α παράγραφος 4 του π.δ. 538/1983 εφαρμόζονται και στις ζωοτροφές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, οι οποίες δεν προορίζονται για οικιακά ζώα. 6.Στην σήμανση των ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μπορεί επίσης να τονίζεται η παρουσία ή χαμηλή περιεκτικότητα ενός ή περισσοτέρων αναλυτικών συστατικών που χαρακτηρίζουν τη ζωοτροφή. Στην περίπτωση αυτή η ελάχιστη ή η μέγιστη περιεκτικότητα του ή των αναλυτικών συστατικών, εκφραζόμενη ως ποσοστό επί του βάρους της ζωοτροφής, πρέπει να αναφέρεται σαφώς στον κατάλογο των δηλουμένων αναλυτικών συστατικών. 7.Ο προσδιορισμός «διαιτητική» προορίζεται μόνο για τις ζωοτροφές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Στη σήμανση και στην παρουσίαση αυτών των ζωοτροφών απαγορεύονται άλλοι προσδιορισμοί εκτός του χαρακτηρισμού «διαιτητική». 8.Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 4α παράγραφος 3 του π.δ. 538/1983, η δήλωση των συστατικών μπορεί να γίνεται υπό μορφή κατηγοριών που ομαδοποιούν διάφορα συστατικά, ακόμα και αν για τη δικαιολόγηση των θρεπτικών συστατικών της ζωοτροφής απαιτείται η δήλωση ορισμένων συστατικών με την ειδική τους ονομασία. Άρθρο 7 (άρθρο 7 της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ) Οι ζωοτροφές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, για λόγους που αφορούν τις διατάξεις αυτού του διατάγματος, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς εμπορίας άλλους από εκείνους που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα. Άρθρο 8 (άρθρο 10 της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ) Για τη τήρηση των όρων του παρόντος διατάγματος διενεργείται από τα αρμόδια όργανα ελέγχου ζωοτροφών ο επίσημος έλεγχος τουλάχιστον δειγματοληπτικά κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή της εμπορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 538/1983 . Η αρμόδια αρχή ελέγχου των ζωοτροφών μπορεί να ζητά από τον υπεύθυνο εμπορίας την προσκόμιση στοιχείων και πληροφοριών βάσει του οποίου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση των ζωοτροφών με το παρόν διάταγμα. Άρθρο 9 1.Στο άρθρο 2α του π.δ. 538/1983 μετά το στοιχείο 6) προστίθεται στοιχείο 7) που έχει ως εξής, « 7) τις ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής». 2.Στο άρθρο 2 του π.δ. 105/1986 «Κυκλοφορία ορισμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων» (Α 39) προστίθεται μετά το στοιχείο ε), το ακόλουθο στοιχείο «στ) ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής». Άρθρο 10 (άρθρο 1 & 2 της οδηγίας 95/10/ΕΚ) Στις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 στοιχείο δ) του παρόντος πρέπει να δηλώνεται η ενεργειακή αξία των τροφών για σκύλους και γάτες με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, τότε η αξία αυτή πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 11 Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τροποποιούνται και συμπληρώνονται τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα των παραρτημάτων του παρόντος διατάγματος, σε συμμόρφωση προς αντίστοιχες πράξεις των Κοινοτικών Οργάνων. Άρθρο 12 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προεδρικού διατάγματος τα κατωτέρω παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παράρτημα της οδηγίας 94/39/ΕΟΚ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από το Παράρτημα της Οδηγίας 95/9/ΕΟΚ της Επιτροπής) ΜΕΡΟΣ Α Γενικές διατάξεις 1. Όταν για ορισμένους από τους ειδικούς σκοπούς, στη στήλη 2 του μέρους Β παρατίθενται ομάδες θρεπτικών χαρακτηριστικών περισσότερες από μία, που εμφαίνονται με «ή/και» και αφορούν τον ίδιο στόχο, ο παρασκευαστής έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση εκατέρας ή και αμφοτέρων των ομάδων χαρακτηριστικών, ώστε να επιτευχθεί ο θρεπτικός σκοπός που ορίζεται στη στήλη Ι. Για κάθε επιλεγόμενη δυνατότητα, δίδονται στη στήλη 4 οι αντίστοιχες αναγραφόμενες στην ετικέτα δηλώσεις. 2. Όταν στη στήλη 2 ή στη στήλη 4 του μέρους Β αναφέρεται μια ομάδα προσθέτων, τα χρησιμοποιούμενα πρόσθετα (-ο) πρέπει να έχουν εγκριθεί στην οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου ως ανταποκρινόμενα στα καθορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. 3. Όταν στη στήλη 4 του μέρους Β απαιτείται η αναγραφή της (των) πηγής (-ών) των συστατικών ή των αναλυτικών συστατικών, ο παρασκευαστής πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες [π.χ. ειδική ονομασία του (των) συστατικού (-ών), το είδος του ζώου ή το μέρος αυτού] δια των οποίων είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η συμμόρφωση της ζωοτροφής προς τα αντίστοιχα απαραίτητα θρεπτικά χαρακτηριστικά. 4. Όταν στη στήλη 4 του μέρους Β απαιτείται η δήλωση κάποιας ουσίας η οποία έχει εγκριθεί και ως πρόσθετο και συνοδεύεται από την έκφραση «ολική», η δηλούμενη περιεκτικότητα πρέπει να αναφέρεται στην ποσότητα της ουσίας που περιέχει εκ φύσεως η συγκεκριμένη ζωοτροφή χωρίς να έχει προστεθεί τίποτα, ή, κατά παρέκκλιση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, στη συνολική ποσότητα της ουσίας που περιέχει εκ φύσεως και στην ποσότητα της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε ως πρόσθετο. 5. Οι δηλώσεις «εφόσον έχει προστεθεί», στις απαιτήσεις της στήλης 4, είναι υποχρεωτικές όταν η ενσωμάτωση ή η περαιτέρω αύξηση του συστατικού ή του πρόσθετου αποσκοπεί στο να καταστήσει δυνατή την επίτευξη του ειδικού σκοπού. 6. Οι δηλώσεις που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τη στήλη 4 του μέρους Β και αφορούν αναλυτικά συστατικά και πρόσθετα πρέπει να είναι ποσοτικές. 7. Η συνιστώμενη διάρκεια χρήσεως στη στήλη 5 του μέρους Β δείχνει ένα εύρος χρόνου εντός του οποίου πρέπει κανονικά να επιτευχθεί ο ειδικός σκοπός. Οι παρασκευαστές μπορούν να συνιστούν διάρκεια χρήσεως με μεγαλύτερη ακρίβεια εντός των καθορισμένων ορίων. 8.Όταν με μια ζωοτροφή επιδιώκονται περισσότεροι του ενός στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, η συγκεκριμένη ζωοτροφή πρέπει να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες καταχωρίσεις του μέρους Β. 9. Σε περιπτώσεις συμπληρωματικών ζωοτροφών που προορίζονται για ειδικούς θρεπτικούς σκοπούς, στις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να δίδονται κατευθύνσεις σχετικά με το ισόρροπο του ημερήσιου σιτηρεσίου. ΜΕΡΟΣ Β Κατάλογος προβλεπόμενων χρήσεων Στόχος ιδιαίτερης διατροφής Ουσιώδη θρεπτικά χαρακτηριστικά Είδος ή κατηγορία ζώων Δηλώσεις επισήμανσης Συνιστώμενη διάρκεια χρήσεως Άλλες διατάξεις Υποστήριξη νεφρικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας Χαμηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο και περιορισμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υψηλής όμως ποιότητας Σκύλοι και γάτες - Πηγή (-ές) πρωτεϊνών -Ασβέστιο - Φωσφόρος - Κάλιο - Νάτριο Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί) Κατ αρχήν, έως 6 μήνες Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να ορίζεται: «Συνεχής παροχή νερού» Διάλυση λίθων στρουβίτη Ιδιότητες οξίνισης ίων ούρων, χαμηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και περιορισμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υψηλής όμως ποιότητας Σκύλοι - Πηγή (-ές) πρωτεϊνών -Ασβέστιο - Φωσφόρος - Νάτριο - Μαγνήσιο -Κάλιο - Χλωριούχα άλατα -Θείο Πρόσθετα οξίνισης των ούρων 5 έως 12 εβδομάδες Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να αναγράφεται: «Συνεχής παροχή νερού» Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου» Ιδιότητες οξίνισης των ούρων και χαμηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο Γάτες - Ασβέστιο - Φωσφόρος - Νάτριο - Μαγνήσιο - Κάλιο - Χλωριούχα άλατα -Θείο - Ολική ταυρίνη Πρόσθετα οξίνισης των ούρων Περιορισμός της επανεμφάνισης λίθων στρουβίτη(3) Ιδιότητες οξίνισης των ούρων και μέτρια περιεκτικότητα σε μαγνήσιο Σκύλοι και γάτες -Ασβέστιο - Φωσφόρος - Νάτριο - Μαγνήσιο - Χλωριούχα άλατα -Θείο - Κάλιο Πρόσθετα οξίνισης των ούρων Έως 6 εβδομάδες Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου» Περιορισμός του σχηματισμού λίθων από άλατα του ουρικού οξέος Χαμηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υψηλής όμως ποιότητας Σκύλοι και γάτες Πηγή (-ές) πρωτεϊνών Έως 6 μήνες, αλλά ισοβίως σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμης διαταραχής του μεταβολισμού του ουρικού οξέος Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου» Περιορισμός του σχηματισμού λίθων από άλατα του οξαλικού οξέος Χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη D και ιδιότητες αλκάλωσης των ούρων Σκύλοι και γάτες - Φωσφόρος - Ασβέστιο - Νάτριο - Μαγνήσιο - Κάλιο - Χλωριούχα άλατα -Θείο - Ολική βιταμίνη D - Υδροξυπρολίνη Πρόσθετα αλκάλωσης των ούρων Έως 6 μήνες Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου» Περιορισμός του σχηματισμού λίθων κυστίνης Χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, μέτρια περιεκτικότητα σε θειούχα αμινοξέα και ιδιότητες αλκάλωσης των ούρων Σκύλοι και γάτες Σύνολο θειούχων αμινοξέων - Νάτριο - Κάλιο - Χλωριούχα άλατα -Θείο Πρόσθετα αλκάλωσης των ούρων Κατ αρχήν, έως ένα έτος Στη συσκευασία το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Περιορισμός της δυσανεξίας σε διάφορα συστατικά και θρεπτικά συστατικά - Επιλεγμένη (-ες) πηγή (-ές) πρωτεϊνών ή/και – Επιλεγμένη (-ες) πηγή (-ές) υδατανθράκων Σκύλοι και γάτες - Πηγή (ές) πρωτεϊνών Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί) - Πηγή(ές) υδατανθράκων Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί) 3 έως β εβδομάδες: εάν εξαφανιστούν τα συμπτώματα δυσανεξίας, η ζωοτροφή μπορεί να χρησιμοποιείται επ αόριστον Μείωση οξειών διαταραχών της απορροφητικής λειτουργίας του εντέρου Αυξημένη περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες και υψηλής πεπτικότητας συστατικά Σκύλοι και γάτες - Πολύ εύπεπτα συστατικά της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση - Νάτριο - Κάλιο Πηγή (-ές) κολωδών ουσιών (εφόσον έχουν προστεθεί) 1 έως 2 εβδομάδες Στη συσκευασία το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: -«Κατά τη διάρκεια των περιόδων οξείας διάρροιας και ανάρρωσης από οξεία διάρροια» «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου» Αντιστάθμιση της δυσπεψίας Πολύ εύπεπτα συστατικά και χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος Σκύλοι και γάτες Συστατικά υψηλής πεπτικότητας της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση ι 3 έως 12 εβδομάδες, αλλά ισοβίως σε περίπτωση χρόνιας παγκρεατικής ανεπάρκειας Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου» 1 2 3 4 5 6 Υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας Χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και αυξημένη αναλογία Κ/Νa Σκύλοι και γάτες Νάτριο - Κάλιο - Μαγνήσιο Κατ αρχήν έως 6 μήνες Στη συσκευασία το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται; «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (σακχαρώδης διαβήτης) Χαμηλή περιεκτικότητα σε ταχέως διασπώμενους προς γλυκόζη υδατάνθρακες Σκύλοι και γάτες Πηγή (-ές) υδατανθράκων Επεξεργασία υδατανθράκων κατά περίπτωση - Άμυλο - Συνολικό σάκχαρο Φρουκτόζη (εφόσον έχει προστεθεί) Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί) Πηγή (-ές) λιπαρών οξέων με αλυσίδες βραχέος και μέσου μήκους (εφόσον έχουν προστεθεί) Κατ αρχήν έως 6 μήνες Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας - Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, μέτρια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος, υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα και υψηλή περιεκτικότητα σε υψηλής πεπτικότητας υδατάνθρακες Σκύλοι - Πηγή (-ές) πρωτεϊνών Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα Υψηλής πεπτικότητας υδατάνθρακες της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση - Νάτριο Ολικός χαλκός Κατ αρχήν έως 6 μήνες Στη συσκευασία το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» - Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, μέτρια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μέτρια περιεκτικότητα σε λίπος και υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα Γάτες Πηγή (-ές) πρωτεϊνών Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα - Νάτριο - Ολικός χαλκός Ρύθμιση του μεταβολισμού των λιπιδίων σε περίπτωση υπερλιπιδαιμίας Χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος και υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα Σκύλοι και γάτες Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα Περιεκτικότητα σε π-3 λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί Κατ αρχήν έως 2 μήνες Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Μείωση της παρουσίας χαλκού στο ήπαρ Χαμηλή περιεκτικότητα σε χαλκό Σκύλοι Ολικός χαλκός Κατ αρχήν έως 6 μήνες Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Μείωση υπερβολικού βάρους Χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο Σκύλοι και γάτες Ενεργειακή αξία (δήλωση σύμφωνα με την μέθοδο ΕΚ) Μέχρις ότου επιτευχθεί το επιδιωκόμενο σωματικό βάρος Στον τρόπο χρήσεως πρέπει να περιλαμβάνεται ένδειξη της ημερήσιας δόσης που συνιστάται Θρεπτική ανάκτηση, ανάρρωση Υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, υψηλή συγκέντρωση σε βασικές θρεπτικές ουσίες και υψηλή πεπτικότητα των συστατικών Σκύλοι και γάτες Συστατικά ιδιαιτέρως υψηλής πεπτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης επεξεργασίας τους - Ενεργειακή αξία (δήλωση σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΚ) Μέχρι την πλήρη ανάκτηση Στην περίπτωση ζωοτροφών με ειδική παρουσίαση ώστε να χορηγούνται μέσω σωλήνος, υπάρχει ένδειξη επί της συσκευασίας, του δοχείου ή της ετικέτας: «Χορήγηση υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου» Περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα π-3 και π-6 (σε περίπτωση που προστίθενται) Υποστήριξη της δερματικής λειτουργίας σε περίπτωση δερματώσεως και υπερβολικής τριχοπτώσεως Υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα Σκύλοι και γάτες Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα Έως 2 μήνες Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου » Μείωση του κινδύνου για επιλόχειο πάρεση Χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο ή/και Χαμηλή αναλογία κατιόντων / ανιόντων Γαλακτοπαραγωγοί αγελάδες - Ασβέστιο - Φωσφόρος - Μαγνήσιο - Ασβέστιο - Φωσφόρος - Νάτριο -Κάλιο - Χλωριούχο άλατα -Θείο 1 έως 4 εβδομάδες προ του τοκετού Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να αναγράφεται «Η παροχή της ζωοτροφής να διακόπτεται μετά τον τοκετό» Μείωση του κινδύνου κετώσεως Συστατικά που παρέχουν προδρόμους γλυκόζης σαν πηγές ενέργειας Γαλακτοπαραγωγοί αγελάδες και προβατίνες Συστατικά που παρέχουν προδρόμους γλυκόζης σαν πηγές ενέργειας Προπανοδιόλη 1,2 (εφόσον έχει προστεθεί σαν πρόδρομος γλυκόζης) Γλυκερίνη (εφόσον έχει προστεθεί σαν πρόδρομος γλυκόζης) 3 έως 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό τις τελευταίες 6 εβδομάδες πριν τον τοκετό και τις πρώτες 3 εβδομάδες μετά τον τοκετό Μείωση του κινδύνου τετανίας (υπομαγνησιαιμία) Υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο, ευκόλως προσλαμβανόμενοι υδατάνθρακες, χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε κάλιο Μηρυκαστικά - Άμυλο - Ολικό σάκχαρο - Μαγνήσιο - Νάτριο Κάλιο 3 έως 10 εβδομάδες σε περιόδους ταχείας αναπτύξεως της χλόης Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να δίνονται κατευθύνσεις για το ισόρροπο του σιτηρεσίου ως προς τις ινώδεις ουσίες που θα πρέπει να περιέχει και τις ευκόλως διαθέσιμες ενεργειακές πηγές Στις ζωοτροφές για πρόβατα, στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Ειδικώς για γαλακτοπαραγωγές προβατίνες» Μείωση του κινδύνου οξέωσης Χαμηλή περιεκτικότητα σε ευκόλως ζυμώσιμους υδατάνθρακες και υψηλή ρυθμιστική ικανότητα Μηρυκαστικά - Άμυλο - Ολικό σάκχαρο 2 μήνες το πολύ Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να δίνονται κατευθύνσεις για το ισόρροπο του σιτηρεσίου ως προς τις ινώδεις ουσίες που θα πρέπει να περιέχει και τις πηγές ευκόλως ζυμώσιμων υδατανθράκων Σε περίπτωση ζωοτροφών για γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Ειδικώς για αγελάδες υψηλής απόδοσης» Σε περίπτωση ζωοτροφών για μηρυκαστικά πάχυνσης, στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα θα πρέπει να αναγράφεται: «Ειδικώς για ... εντατικής διατροφής» Σταθεροποίηση του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών Κυρίως ηλεκτρολύτες και ευκόλως απορροφούμενοι υδατάνθρακες Μόσχοι Χοιρίδια Αμνοί Ερίφια Πώλοι Πηγή (-ές) υδατανθράκων - Νάτριο - Κάλιο - Χλωριούχα άλατα 1 έως 7 ημέρες (1 έως 3 ημέρες εάν τρέφονται αποκλειστικά) Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Σε περίπτωση κινδύνου πεπτικών διαταραχών και κατά τη διάρκεια πεπτικών διαταραχών (διάρροια)» «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου » Μείωση του κινδύνου σχηματισμού ουρολίθων Χαμηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο και μαγνήσιο, και ιδιότητες οξίνισης των ούρων Μηρυκαστικά - Ασβέστιο - Φωσφόρος - Νάτριο - Μαγνήσιο - Κάλιο - Χλωριούχα άλατα -Θείο Πρόσθετα οξίνισης των ούρων Έως 6 εβδομάδες Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται. «Ειδικώς για νεαρά ζώα εντατικής διατροφής» Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να αναγράφεται: «Συνεχής παροχή νερού» Μείωση της αντίδρασης των ζώων στο στρες - Υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο ή/και - Συστατικά υψηλής πεπτικότητας Χοίροι - Μαγνήσιο - Συστατικά υψηλής πεπτικότητας της επεξεργασίας Περιεκτικότητα σε π-3 λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί) 1 έως 7 ημέρες Πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με τις καταστάσεις κατά τις οποίες η χρήση της εν λόγω ζωοτροφής θα ήταν κατάλληλη Σταθεροποίηση της φυσιολογικής πέψεως - Χαμηλή ρυθμιστική ικανότητα, και συστατικά υψηλής πεπτικότητας Χοιρίδια Συστατικά υψηλής πεπτικότητας της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση - Ρυθμιστική ικανότητα Πηγή(-ές) στυπτικών ουσιών (εφόσον έχουν προστεθεί) Πηγή(-ές) κολλωδών ουσιών (εφόσον έχουν προστεθεί) 2 έως Α εβδομάδες Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Σε περίπτωση κινδύνου πεπτικών διαταραχών, ή κατά τη διάρκεια πεπτικών διαταραχών ή κατά την ανάρρωση από πεπτικές διαταραχές» Συστατικά υψηλής πεπτικότητας Χοίροι Συστατικά υψηλής πεπτικότητας της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση Πηγή(-ές) στυπτικών ουσιών (εφόσον έχουν προστεθεί) Πηγή(-ές) κολλωδών ουσιών (εφόσον έχουν προστεθεί) Μείωση του κινδύνου δυσκοιλιότητας Συστατικά που διεγείρουν την αφόδευση Χοιρομητέρες Συστατικά που διεγείρουν την αφόδευση 10 έως 14 ημέρες προ του τοκετού και 10 έως 14 ημέρες μετά τον τοκετό Μείωση του κινδύνου για σύνδρομο του λιπώδους ήπατος Χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο και υψηλό ποσοστό μεταβολιστέας ενέργειας από λιπίδια με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα Ωοτόκοι όρνιθες Ενεργειακή αξία (δήλωση σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΟΚ) Ποσοστό μεταβολιστέας ενέργειας από λιπίδια Περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα Έως 12 εβδομάδες Αντιστάθμιση της δυσαπορρόφησης Χαμηλό ποσοστό κεκορεσμένων λιπαρών οξέων και υψηλό ποσοστό λιποδιαλυτών βιταμινών Πουλερικά (εξαιρούνται χήνες και περιστέρια) - Ποσοστό κεκορεσμένων λιπαρών οξέων ως προς τα ολικά λιπαρά οξέα Κατά τις 2 πρώτες εβδομάδες μετά την εκκόλαψη - Ολική βιταμίνη Α - Ολική βιταμίνη D - Ολική βιταμίνη Ε - Ολική βιταμίνη Κ Αντιστάθμιση του κινδύνου χρόνιας ανεπάρκειας της λειτουργίας του λεπτού εντέρου Υψηλής πεπτικότητας υδατάνθρακες πρωτεΐνες και λίπη Ιπποειδή - Πηγή συστατικών υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών υψηλής πεπτικότητας συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης επεξεργασίας τους Καταρχήν έως έξι μήνες Πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με τις καταστάσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται η χρήση της ζωοτροφής και ο τρόπος με τον οποίο θα χορηγείται, συμπεριλαμβανομένων πολλών μικρών γευμάτων ημερησίως Στη συσκευασία το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Αντιστάθμιση του κινδύνου χρόνιων πεπτικών διαταραχών του παχέως εντέρου Ινώδεις ουσίες υψηλής πεπτικότητας Ιπποειδή Πηγή(-ές) ινωδών ουσιών Περιεκτικότητα σε π-3 λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί) Καταρχήν έως έξι μήνες Πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με τις καταστάσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται η χρήση της ζωοτροφής και ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα χορηγείται, Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «Πριν από τη χρησιμοποίηση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Μείωση της αντίδρασης στο στρες - Πολύ εύπεπτα συστατικά Ιπποειδή - Μαγνήσιο Συστατικά υψηλής περιεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης επεξεργασίας τους Περιεκτικότητα σε π-3 λιπαρά οξέα (στην περί πτώση που προστίθενται) Δύο έως τέσσερις εβδομάδες Πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με τις καταστάσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται η χρήση της ζωοτροφής Αναπλήρωση των απωλειών ηλεκτρολυτών σε περιπτώσεις υπερβολικής εφίδρωσης - Κυρίως ηλεκτρολύτες και ευκόλως απορροφούμενοι υδατάνθρακες Ιπποειδή -Ασβέστιο - Νάτριο - Μαγνήσιο - Κάλιο - Χλωριούχα άλατα - Γλυκόζη Μία έως τρεις ημέρες Πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με τις καταστάσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται η χρήση της ζωοτροφής Όταν η ζωοτροφή αποτελεί σημαντικό μέρος του ημερήσιου σιτηρεσίου πρέπει να δίδονται οδηγίες για τον κίνδυνο απότομων αλλαγών στη φύση της ζωοτροφής Στις οδηγίες χρήσεως θα πρέπει να αναγράφεται «Συνεχής παροχή νερού» Θρεπτική ανάκτηση, ανάρρωση - Υψηλή συγκέντρωση σε βασικές θρεπτικές ουσίες και υψηλή πεπτικότητα των συστατικών Ιπποειδή -Συστατικά υψηλής πεπτικότητας συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης επεξεργασίας τους - Περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα n - 3 και n - 6 (σε περίπτωση που προστίθενται) Μέχρι την πλήρη ανάκτηση Πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με τις καταστάσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται η χρήση της ζωοτροφής Σε περίπτωση ζωοτροφών με ειδική παρουσίαση ώστε να χορηγούνται μέσω σωλήνος υπάρχει ένδειξη επί της συσκευασίας του δοχείου ή της ετικέτας: «Χορήγηση υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου» Υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας Χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες που είναι όμως υψηλής ποιότητας και υψηλής πεπτικότητας υδατάνθρακες Ιπποειδή Πηγές πρωτεϊνών και ινωδών ουσιών Υψηλής πεπτικότητας υδατάνθρακες συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης επεξεργασίας τους - Μεθειονίνη - Χολίνη Περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα π -3 (σε περίπτωση που προστίθεται) Καταρχήν έως έξι μήνες Πρέπει να δίδονται οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χορηγείται η ζωοτροφή συμπεριλαμβανομένων πολλών μικρών γευμάτων ημερησίως Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου πριν από τη χρησιμοποίηση όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας Χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες που είναι όμως υψηλής ποιότητας και χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο Ιπποειδή - Πηγή(-ές) πρωτεϊνών -Ασβέστιο - Φώσφορο - Κάλιο - Μαγνήσιο - Νάτριο Καταρχήν έως έξι μήνες Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται;«Συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου πριν από τη χρησιμοποίηση όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να αναγράφεται: «Να υπάρχει συνεχώς διαθέσιμο νερό» (1) Κατά περίπτωση, ο παρασκευαστής μπορεί να συνιστά τη χρήση τους σε περιπτώσεις πρόσκαιρης νεφρικής ανεπάρκειας (2) Εάν η ζωοτροφή συνιστάται για προσωρινή νεφρική ανεπάρκεια η συνιστώμενη περίοδος χρήσης πρέπει να είναι 2 έως 4 εβδομάδες (3) Σε περίπτωση ζωοτροφών για γάτες, ο ιδιαίτερος θρεπτικός σκοπός μπορεί να συμπληρωθεί με τους ακόλουθους όρους: «νόσος της κατωτέρας ουροφόρου οδού των αιλουροειδών» ή «ουρολογικό σύνδρομο των αιλουροειδών - (FUS)» (4) Σε περίπτωση ζωοτροφών για μια ιδιαίτερη δυσανεξία, η διατύπωση «συστατικά και θρεπτικά συστατικά» μπορεί να αντικαθίστανται από ειδική αναφορά στη συγκεκριμένη δυσανεξία (5) Ο παρασκευαστής μπορεί να συμπληρώνει το ιδιαίτερο θρεπτικό αναφέροντας και την «εξωκρινή παγκρεατική ανεπάρκεια» (6) Στις περιπτώσεις των ζωοτροφών για γάτες, ο παρασκευαστής δύναται να συμπληρώσει την ένδειξη που αφορά το στόχο ιδιαίτερης διατροφής με τη φράση «Ηπατική λιπίδωσις των γατών» (7) Ο όρος «κέτωσις» μπορεί να αντικατασταθεί από τους όρους: «υπερκετοναιμία» και «οξοναιμία» (8) Οι παρασκευαστές δύνανται να συνιστούν τη χρήση τους κατά την ανάρρωση από κέτωση (9) Αφορά τις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες (10) Αφορά τις προβατίνες (11) Σε περίπτωση ζωοτροφών για γαλακτοπαραγωγές αγελάδες: «το πολύ 2 μήνες από την έναρξη γαλακτοπαραγωγής» (12) Να αναγραφεί η αντίστοιχη κατηγορία των μηρυκαστικών (13) Στην περίπτωση ζωοτροφών που προορίζονται να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες πολύ γηραιών ζώων (πολύ εύπεπτα συστατικά) η ένδειξη «γηραιά ζώα» συνοδεύει την ένδειξη του είδους ή της κατηγορίας των ζώων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Παράρτημα της Οδηγίας 95/10/ΕΟΚ της Επιτροπής) ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1. Μέθοδος υπολογισμού και έκφραση ενεργειακής αξίας Η ενεργειακή αξία των τροφών για σκύλους και γάτες, με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, με τη χρήση των ποσοστών ορισμένων αναλυτικών συστατικών των τροφών - η αξία αυτή εκφράζεται σε ΜJ, μεταβολιστέας ενέργειας (ΜΕ), ανά χιλιόγραμμο σύνθετης τροφής, όπως είναι: α) οι τροφές για σκύλους και γάτες, με την εξαίρεση των τροφών για γάτες με περιεχόμενο υγρασίας άνω του 14% ΜJ/Κg της ΜΕ = 0.1464 Χ % ολικές αζωτούχες ουσίες + 0,3556 Χ % λιπαρές ουσίες + 0,1464 Χ % ελεύθερο αζώτου εκχύλισμα β) τροφές για γάτες με περιεχόμενο υγρασίας άνω του 14% Μj/Κg της ΜΕ = (0,1632 Χ % ολικές αζωτούχες ουσίες + 0,3222 Χ % λιπαρές ουσίες + 0,1255 Χ % ελεύθερο αζώτου εκχύλισμα) - 0,2092 όπου το ποσοστό του ελεύθερου αζώτου εκχυλίσματος υπολογίζεται λαμβάνοντας τη διαφορά μεταξύ του 100 και των ποσοστών υγρασίας ολικής τέφρας, ολικών αζωτούχων ουσιών, ολικών λιπαρών ουσιών και ινωδών ουσιών. 2. Ανοχές που εφαρμόζονται στις δηλούμενες αξίες Εάν, μετά από τους επίσημους ελέγχους που καθορίζονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ, διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ του αποτελέσματος του ελέγχου και της ενεργειακής αξίας που δηλώθηκε, που αφορά αύξηση ή μείωση της ενεργειακής αξίας της τροφής, εφαρμόζεται ανοχή 15%. 3. Έκφραση του αποτελέσματος Το προκύπτον αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου πρέπει να εκφράζεται με ακρίβεια ενός δεκάτου. 4. Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης που πρέπει να εφαρμόζονται Η δειγματοληψία της σύνθεσης τροφής και η δοσολογία των περιεκτικοτήτων των αναλυτικών συστατικών του προσδιορίζονται στη μέθοδο υπολογισμού επιτυγχάνονται αντίστοιχα σύμφωνα με τις κοινοτικές μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών. Άρθρο 13 Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 14 παράγρ. 3 του Ν.Δ. 185/1973 «Περί μέτρων βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» (Α 262). Άρθρο 14 Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από της δημοσιεύσεως. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 9 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 185/1973 «Περί μέτρων βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» (Α 262). β. του άρθρου 1 παράγρ. 1,2,3 και 4 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (Α 101). γ. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 134), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154), και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 (Α 38). δ. της με αριθμό 358731/1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β 939). 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3.Την με αριθμό 215/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/185 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία