Καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των Π.Δ/των 243/1993 (Α. 107) και 420/1993 (Α. 179).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1 "(Άρθρο 1 οδηγίας 92/118/ΕΟΚ) 1.- Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται οι όροι υγειονομικού ελέγχου καθώς και οι υγειονομικοί όροι που διέπουν την εμπορία και τις εισαγωγές στη χώρα προϊόντων ζωικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δειγμάτων [...]"
3.  
  Το παρόν διάταγμα δε θίγει τη θέσπιση λεπτομερέστερων απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου στο πλαίσιο των προαναφερόμενων ειδικών ρυθμίσεων ούτε τη διατήρηση περιορισμών του εμπορίου ή των εισαγωγών προϊόντων που καλύπτονται από τις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για λόγους δημόσιας υγείας
Άρθρο 2 "α) «εμπορία»: το εμπόριο όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του Μέρους Α του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) β) «εμπορικό δείγμα»: ένα δείγμα χωρίς εμπορική αξία το οποίο λαμβάνεται εξ ονόματος του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου μιας εγκατάστασης, το οποίο είνα [...]"
2.  
  Επιπλέον, εφαρμόζονται κατ αναλογία, οι ορισμοί των άρθρων 3,16 και 32 του π.δ/τος 420/1993 (Α’ 179).
Άρθρο 3 "Επιτρέπονται:"
1.  
  Η εμπορία και οι εισαγωγές των προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθώς και των ζελατινών που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, εφόσον πληρούνται οι υγειονομικοί όροι που προκύπτουν από το παρόν διάταγμα ή την Κτηνιατρική νομοθεσία και ιδίως των τυχόν λαμβανόμενων μέτρων διασφάλισης
2.  
  Η εμπορία ή οι εισαγωγές κάθε νέου προϊόντος ζωικής προέλευσης, του οποίου επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά της χώρας ή άλλου κράτους μέλους, μόνον εφόσον πληρούνται οι ειδικοί όροι που καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε, μετά από αξιολόγηση του πραγματικού κινδύνου εξάπλωσης σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών, ο οποίος ενδέχεται να ανακύψει από την κυκλοφορία του προϊόντος, όχι μόνο στο είδος από το οποίο προέρχεται το προϊόν, αλλά και σε άλλα είδη που μπορεί να είναι φορείς της ασθένειας ή να καταστούν εστίες ασθενείας,.
3.  
  Η εμπορία ή οι εισαγωγές, από Τρίτες χώρες, των λοιπών προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο β) του π.δ/τος 204/1996 (Α. 162) μόνον εφόσον τα προϊόντα αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εν λόγω π.δ/τος και στις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διατάξεις για το εμπόριο
Άρθρο 4 "(Άρθρο 4 οδηγίας 92/118/ΕΟΚ)"
1.  
  Επιτρέπεται κατ εφαρμογήν του άρθρου 5 παράγραφος 1 του μέρους Α και του άρθρου 18 παράγραφος 1 σημείο α) του Μέρους Β του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ εφαρμογήν του άρθρου 9 παράγραφος 3 και του άρθρου 10 του παρόντος, η εμπορία των προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ καθώς και στο άρθρο 3, παρ. 2 και 3 του παρόντος μόνον εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 1)ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 5 και στις ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι όσον αφορά τα θέματα υγείας των ζώων και του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά τα θέματα δημόσιας υγείας, 2) προέρχονται από εγκαταστάσεις οι οποίες: α) αναλαμβάνουν, σε συνάρτηση με τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ για τα προϊόντα που προέρχονται από την εγκατάσταση: — να τηρούν τους όρους παραγωγής του παρόντος διατάγματος, — να εισάγουν και να διατηρούν μεθόδους εποπτείας και ελέγχου των κρίσιμων σημείων, ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, — ανάλογα με τα προϊόντα, να λαμβάνουν δείγματα προς ανάλυση σε εργαστήριο αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των προδιαγραφών του παρόντος διατάγματος, — να διατηρούν, γραπτώς ή με άλλο τρόπο καταχώρησης, τα στοιχεία που συλλέγονται κατ εφαρμογήν των προηγούμενων περιπτώσεων, προκειμένου να τα υποβάλλουν στην αρμόδια Κτηνιατρική αρχή. Τα αποτελέσματα, ιδίως, των διαφόρων ελέγχων και δοκιμασιών πρέπει να διατηρούνται επί δύο τουλάχιστον έτη, — να εγγυώνται τη διαχείριση των σημάτων ή της επισήμανσης, — εάν από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που διαθέτουν προκύπτει η ύπαρξη σοβαρού υγειονομικού κινδύνου ή κινδύνου υγειονομικού ελέγχου να ενημερώνουν την αρμόδια τοπική Κτηνιατρική αρχή. -να αποστέλλουν προς εμπορία μόνον προϊόντα τα οποία συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο στο οποίο αναφέρεται η φύση του προϊόντος, το όνομα και, ενδεχομένως, ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης παραγωγής, β) υπόκεινται σε επίβλεψη από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής της εγκατάστασης τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, γ) έχουν καταγραφεί από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή βάσει των εγγυήσεων που παρέχει η εγκατάσταση όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 5 "("
1.  
  Απαγορεύεται να διατίθενται στο εμπόριο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και τα οποία προέρχονται από εκμετάλλευση η οποία ευρίσκεται σε ζώνη για την οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω της εμφάνισης μιας ασθένειας στην οποία είναι ευαίσθητο το είδος από το οποίο προέρχεται το συγκεκριμένο προϊόν, ή από εγκατάσταση ή ζώνη από την οποία οι μετακινήσεις ή το εμπόριο θα συνιστούσαν κίνδυνο για τον υγειονομικό χαρακτηρισμό της χώρας, εκτός από την περίπτωση προϊόντων που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, σύμφωνα με τις κείμενες κτηνιατρικές διατάξεις. Στα πλαίσια των μέτρων διαφύλαξης και κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, είναι δυνατόν να εφαρμόζονται ειδικές εγγυήσεις οι οποίες επιτρέπουν τη διακίνηση ορισμένων από τα προαναφερόμενα προϊόντα, και οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ.
Άρθρο 6 "(Άρθρο 6 οδηγίας 92/118/ΕΟΚ)"
1.  
  Απαγορεύεται το εμπόριο παθογόνων παραγόντων. Επιτρέπεται μόνο για επιστημονικούς σκοπούς, μετά από έγκριση της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και εφόσον πληρούνται οι όροι που καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ.
Άρθρο 7
1.  
  Στα προϊόντα που διέπονται από το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται οι κανόνες ελέγχου που προβλέπονται από το μέρος Α και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, που προβλέπονται από το Μέρος Β του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται.
2.  
  Στα προϊόντα που διέπονται από το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται το άρθρο 24 του Μέρους Β του π.δ/τος 420/1993 (Α’ 179).
3.  
  Για την εμπορία οι διατάξεις του άρθρου 26 του Μέρους Β του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) επεκτείνονται στις εγκαταστάσεις που προμηθεύουν προϊόντα ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από το παρόν διάταγμα.
4.  
  Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος σε περίπτωση υποψίας για παράβαση των διατάξεων αυτών, η αρμόδια τοπική ή κεντρική κτηνιατρική αρχή διενεργεί όλους τους ελέγχους που κρίνει απαραίτητους
5.  
  Όταν διαπιστώνεται ότι τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, ή ότι τα προϊόντα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, ή ότι δεν έχουν υποβληθεί στους ελέγχους που προβλέπονται σ αυτό, καθώς και για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του παρόντος και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 23 του Ν.248/1914 (Α 110) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο πρώτον του Ν.4085/1960 (Α 110). Η παράγραφος αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΙ Διατάξεις για τις εισαγωγές
Άρθρο 8 "(Άρθρο 9 οδηγίας 92/118/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι όροι για τις εισαγωγές προϊόντων που διέπονται από το παρόν διάταγμα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων που καθορίζονται κατ εφαρμογήν του άρθρου 6, καθώς και τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παραγ. 2 και 3 του παρόντος.
Άρθρο 9
1.  
  Για την εφαρμογή του άρθρου 8, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις
2.  
  Τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και στο άρθρο 3 παρ. 2 και 3 μπορούν να εισάγονται στη χώρα μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: -α) πλην αντιθέτων ειδικών διατάξεων των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας η οποία περιέχεται στον κατάλογο της απόφασης 94/278/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.
 1. πλην αντιθέτων ειδικών διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ, προέρχονται :
 2. - για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι κεφάλαια 3 και 5 σημείο Β, κεφάλαια 12, 13 και 14 σημείο Ι, (μη μεταποιημένης κόπρου) και κεφάλαιο 15 και για το μέλι, από εγκατάσταση που έχει καταχωρηθεί από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, - για τα προϊόντα, εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, από εγκαταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε κοινοτικό κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία
 3. στις περιπτώσεις που προβλέπονται συγκεκριμένα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και στο άρθρο 3, παραγ.2 και 3 συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό καταλληλότητας, σύμφωνο προς υπόδειγμα που καθορίζεται στις αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σημείο α), το οποίο βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τους συμπληρωματικούς όρους ή προσφέρουν τις ισοδύναμες εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σημείο α) και προέρχονται από εγκαταστάσεις που παρέχουν τις εγγυήσεις αυτές, και το οποίο υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο ή, ενδεχομένως, από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που αναγνωρίζεται με την ίδια διαδικασία.
3.  
 1. Οι ειδικοί όροι -ιδίως εκείνοι που αποσκοπούν στην προστασία της χώρας από ορισμένες εξωτικές ασθένειες ή από ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο ή εγγυήσεις ισοδύναμες προς αυτούς τους όρους-, καθορίζονται με τις αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε:
 2. - 94/143/ΕΚ για τον ορρό ιπποειδών (Ε.Ε.L. 62), - 94/187/ΕΚ για τα ζωικά έντερα (Ε.Ε.L. 89), 94/309/ΕΚ για τις τροφές μικρών ζώων (Ε.Ε.L137), 94/344/ΕΚ για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προορίζονται για κατανάλωση από τα ζώα (Ε.Ε. L.154), - 94/435/ΕΚ για τις γουρουνότριχες (Ε.Ε.L 180), - 94/446/ΕΚ για τα οστά και τα προϊόντα τους, για τα κέρατα και τα προϊόντα τους, για τις οπλές και τα προϊόντα τους που δεν προορίζονται για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση (Ε.Ε.L. 183), - 94/860/ΕΚ για τα μελισσοκομικά προϊόντα που προορίζονται για τη μελισσοκομία (Ε.Ε.L. 352), - 95/341/ΕΚ για το κτηνοτροφικό γάλα (Ε.Ε.L.200). -96/500/ΕΚ για τα κυνηγετικά τρόπαια (Ε.Ε.L.203).
 3. Μέχρις ότου καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπονται στις περιπτώσεις 4 και 5 του κεφαλαίου 2του παραρτήματος ΙΙ. η εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται εκεί εξαρτάται από την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις αυτές.
 4. Η φύση της τυχόν επεξεργασίας ή τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να αποφεύγεται η επαναμόλυνση των εντέρων ζώων, των αυγών και των προϊόντων αυγών καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ.
4.  
  Μέχρις ότου αρχίσουν να διενεργούνται οι κτηνιατρικοί έλεγχοι της Επιτροπής της Ε.Ε στην Τρίτη χώρα για την εξακρίβωση αν οι εγγυήσεις που παρέχει η χώρα αυτή όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας μπορούν να θεωρηθούν ως ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που ισχύουν εντός της Κοινότητας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις που ισχύουν για την επιθεώρηση στις Τρίτες χώρες, με την επιφύλαξη της ενημέρωσης της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής για τις παραλείψεις όσον αφορά τις εγγυήσεις που παρέχονται, οι οποίες διαπιστώνονται κατά τις επιθεωρήσεις αυτές.
5.  
  Μέχρις ότου καταρτιστούν οι κατάλογοι που προβλέπονται στην παρ. 2 σημείο α) και β) δεύτερη περίπτωση εφαρμόζονται οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του Μέρους Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) και το εθνικό πιστοποιητικό που απαιτείται για τα προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο των ισχυόντων εθνικών διατάξεων.
Άρθρο 10 "(άρθρο 11 οδηγίας 92/118/ΕΟΚ)"
1.  
  Κατά την εισαγωγή στη χώρα προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι και τα οποία προορίζονται για πειραματικά εργαστήρια, πρέπει να πληρούνται οι ειδικοί όροι υγειονομικού ελέγχου που καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ.
Άρθρο 11 "(άρθρο 12 παρ. 1 οδηγίας 92/118/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι αρχές και οι κανόνες που προβλέπονται στα Μέρη Γ και Δ του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται καθώς και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να λαμβάνονται για ορισμένους τύπους προϊόντων ζωικής προέλευσης μπορεί, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, να χορηγείται παρέκκλιση, από τον φυσικό έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 του Μέρους Γ του π.δ/τος 420/1993 (Ά 179).
Άρθρο 12
1.  
  Επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας η εισαγωγή από Τρίτες χώρες, προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ υπό μορφή εμπορικού δείγματος
2.  
  Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα και να προσδιορίζει του ειδικούς όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η εισαγωγή της, καθώς και κάθε παρέκκλιση από τους ελέγχους που προβλέπονται στο Μέρος Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α 179).
3.  
  Όταν μία παρτίδα εισάγεται υπό καθεστώς διαμετακόμισης στη χώρα, με προορισμό ένα άλλο κράτος μέλος, ο κτηνίατρος του Συνοριακού Σταθμού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε) μεριμνά ώστε να συνοδεύεται από την κατάλληλη άδεια. Η διακίνηση της παρτίδας πραγματοποιείται υπό τους όρους του άρθρου 41 παράγραφος 2 του Μέρους Γ του π.δ/τος 420/1993 (Ά 179). Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια εξασφαλίζει ότι η παρτίδα πληροί τους όρους της άδειας και επιτρέπει την είσοδό της στην επικράτεια του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Κοινές και τελικές διατάξεις.
Άρθρο 13 "(άρθρο 14 παρ. 1 οδηγίας 92/118/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι αποφάσεις 92/183/ΕΟΚ (Ε.Ε. L 84/1192 ) και 92/187/ΕΟΚ (Ε.Ε. L 87/1992) της Επιτροπής της Ε.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν για τις ανάγκες του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 14
1.  
  Επιτρέπεται η εισαγωγή στη χώρα προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και στο άρθρο 3, παραγρ. 2 και 3, και τα οποία, μετά την παρασκευή τους στο έδαφος κράτους μέλους, διαμετακομίστηκαν μέσω επικράτειας τρίτης χώρας, μόνον εφόσον συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό καταλληλότητας στο οποίο βεβαιώνεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. και τα λοιπά κράτη μέλη στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής για την υποχρέωση προσκόμισης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.
Άρθρο 15 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 243/1993 (Α 107) (άρθρο 14 παρ 2 οδηγίας 92/118/ΕΟΚ) Το π.δ/γμα 243/1993 «υγειονομικοί όροι που διέπουν τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογό [...]"
1.  
  Στο άρθρο 6. η φράση «καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία . . λόγους εν γένει.» αντικαθίσταται με τη φράση : «καθορίζονται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο 10 του παρόντος».
2.  
  Στο άρθρο 13, το κείμενο αυτού γίνεται παράγρ. 1 και η φράση «διέπονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις.» αντικαθίσταται από την φράση: «διέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 420/1993 (Α 179)». Προστίθεται η παράγραφος 2 ως εξής: 2 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 α)τα μεταποιημένα προϊόντα που λαμβάνονται από υλικά χαμηλού κινδύνου και τα υλικά υψηλού κινδύνου πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου 6 του παραρτήματος Ι του διατάγματος με το οποίο επέρχεται η παρούσα τροποποίηση. β)τα υλικά χαμηλού κινδύνου, τα υλικά υψηλού κινδύνου που προορίζονται για επεξεργασία σε εγκατάσταση που ορίζεται σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την δεύτερη φράση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και τα προϊόντα που μεταποιούνται από υλικά υψηλού ή χαμηλού κινδύνου πρέπει να συνοδεύονται βα) εάν προέρχονται από εγκατάσταση εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 4 ή 5, από εμπορικό έγγραφο όπου αναφέρεται ενδεχομένως, η φύση της επεξεργασίας, εάν το προϊόν περιέχει πρωτεΐνες μηρυκαστικών, ββ) εάν προέρχονται από άλλη εγκατάσταση, από πιστοποιητικό που εκδίδεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο, όπου αναφέρονται - οι μέθοδοι επεξεργασίας της παρτίδας, -τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ανίχνευσης σαλμονελών, - εάν το προϊόν περιέχει πρωτεΐνες μηρυκαστικών.
Άρθρο 16 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) (άρθρο 12 παρ. 2 οδηγίας 92/118/ΕΟΚ και άρθρο 17 παρ. 1, άρθρο 11 παρ. 3 οδηγίας 91/628/ΕΟΚ, άρθρο 28 παρ. 2 του κανονισμού ΕΟΚ 1601/92 και της παρ. α) της περιπτ. 1 του κεφαλαίου 1 του σημείου [...]"
1.  
  Στο ΜΕΡΟΣ Γ: Στο άρθρο 34, στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Όταν τα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης εισάγονται εντός εμπορευματοκιβωτίων ή συσκευασμένα εν κενώ, ο έλεγχος της ταυτότητας μπορεί να περιορίζεται σε έλεγχο της ακεραιότητας των σφραγίδων που έχει επιθέσει στο εμπορευματοκιβώτιο ή τη συσκευασία ο επίσημος κτηνίατρος ή η αρμόδια αρχή και της αντιστοιχίας των στοιχείων των σφραγίδων αυτών προς τα στοιχεία του συνοδευτικού εγγράφου ή του συνοδευτικού υγειονομικού πιστοποιητικού.».
2.  
  Στο ΜΕΡΟΣ Δ: στο άρθρο 57, παράγραφος 2 η περίπτωση δ) αντικαθίσταται ως εξής: 1 έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων του π.δ/τος 52/1995 (Α 39) για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά .
3.  
  Στο ΜΕΡΟΣ ΣΤ, το άρθρο 84 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
 1. Στο παράρτημα Α, κεφάλαιο Ι η περίπτωση 1 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1. π.δ/γμα 410/1994 (Α 231) .
 3. Στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι, η περίπτωση 2 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 2. π.δ/γμα 291/1996 (Α’ 201) .
 5. Στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι, η περίπτωση 3 αντικαθίσταται ως εξής :
 6. 3.π.δ/γμα 204/1996 (Α’ 162) .
 7. Στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι η περίπτωση 5 διαγράφεται
 8. Στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι στην περίπτωση 8, προστίθεται :
 9. «π.δ/γμα 223/1995 (Α 128)».
 10. Στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι στις περιπτώσεις 9 και 10 προστίθεται:
 11. «π.δ/γμα 412/1994 (Α’ 232)».
 12. Στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι στην περίπτωση 11 προστίθεται :
 13. «π.δ/γμα 85/1994 (Α 64)».
 14. Στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι στις περιπτώσεις 12 και 13 προστίθεται:
 15. «π.δ/γμα 11/1995 (Α 5)».
 16. Στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι στην περίπτωση 14 προστίθεται «π.δ/γμα 56/1995 (Α 45)».
 17. Στο παράρτημα Γ τμήμα Ι, περίπτωση 1 προστίθενται σημεία στ) και ζ) ως εξής:
 18. στ) π.δ. 420/1993 (Α 79), ζ) π.δ. 327/1994 (Α 175) .
 19. Στο παράρτημα Γ τμήμα Ι, στην περίπτωση 8 προστίθεται «8 . π.δ./γμα 223/1995 (Α 128)».
 20. Στο παράρτημα Γ τμήμα 1 στην περίπτωση 9 προστίθεται:
 21. «π.δ/γμα 35/1995 (Α 31)».
 22. Στο παράρτημα Γ τμήμα 1, στην περίπτωση 10 προστίθεται:
 23. «π.δ/γμα 52/1995 (Α 39)».
 24. Στο παράρτημα Γ, τμήμα 2, στην περίπτωση 1 προστίθεται :
 25. «π.δ/γμα 184/1996 (Α’ 137).
 26. Στο παράρτημα ΣΤ, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο, και προστίθενται περιπτώσεις 13,14 και 15 ως εξής :
 27. 4 Το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, εκτός από τη Θέουτα και Μελίλια».« 13 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας 14 Το έδαφος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας 15 Το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας .
Άρθρο 17
1.  
(Παραρτήματα Ι και ΙΙ οδηγίας 92/118/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις αποφάσεις: 94/466/ΕΚ (το παράρτημα Ι κεφάλαιο 13) 94/723/ΕΚ (το παράρτημα Ι κεφάλαιο 3) 95/338/ΕΚ(το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Ι, παρ. α) 95/339/ΕΚ(το παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι) 96/103/ΕΚ(το παράρτημα Ι κεφάλαιο 14) 96/340/ΕΟΚ (το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο 2) 96/405/ΕΚ (το παράρτημα Ι κεφάλαιο 7) Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα Ι και ΙΙ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΑΛΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Το διακοινοτικό εμπόριο και οι εισαγωγές γάλακτος, προϊόντων με βάση το γάλα και πρωτόγαλα, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: 1.το δοχείο, οποιασδήποτε μορφής και αν είναι αυτό, στο οποίο μεταφέρεται το προϊόν πρέπει να φέρει ένδειξη στην οποία να αναφέρεται η φύση του προϊόντος, 2.κάθε παρτίδα πρέπει να συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, από το εμπορικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 σημείο α).τελευταία περίπτωση ή από το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 9. παράγραφος 2, σημείο γ),στο οποίο αναγράφεται το όνομα και ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης μεταποίησης ή επεξεργασίας, και το οποίο ο παραλήπτης πρέπει να διατηρεί επί ένα τουλάχιστον έτος. 3.Το έγγραφο ή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο 2 πρέπει να πιστοποιεί: 1)εφόσον πρόκειται για ακατέργαστο γάλα ή πρωτόγαλα, ότι παρήχθη σύμφωνα με τους όρους που εξασφαλίζουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την υγεία των ζώων. Οι όροι αυτοί καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 2)εφόσον πρόκειται για γάλα ή προϊόντα με βάση το γάλα που υπέστησαν επεξεργασία ή μεταποίηση, το γάλα ή το προϊόν με βάση το γάλα πρέπει να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία σε ελάχιστη θερμοκρασία 72 βαθμούς C κατά τη διάρκεια 15 τουλάχιστον δευτερολέπτων ή σε οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό επεξεργασιών που να εξασφαλίζει ισοδύναμο τουλάχιστον αποτέλεσμα θέρμανσης με αρνητική αντίδραση στη δοκιμή φωσφατάσης που ακολουθείται: 3)στην περίπτωση του γάλακτος σε σκόνη ή προϊόντος σε σκόνη με βάση το γάλα, από διαδικασία αφυδάτωσης, ιι) στην περίπτωση οξινισμένου προϊόντος με βάση το γάλα, από διαδικασία με την οποία μειώνεται και διατηρείται το pΗ επί μια τουλάχιστον ώρα σε επίπεδο κατώτερο από 6,0. 4)ότι στην περίπτωση του γάλακτος σε σκόνη και των προϊόντων με βάση το γάλα σε σκόνη, τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: 3)μετά την αφυδάτωση ελήφθη κάθε δυνατή προφύλαξη για να αποφευχθεί η μόλυνση του προϊόντος, 1) το τελικό προϊόν συσκευάστηκε σε καινούργια συσκευασία, και 6)ότι, στην περίπτωση χύδην μεταφοράς, πριν το γάλα, τα προϊόντα με βάση το γάλα και το πρωτόγαλα φορτωθούν σε όχημα ή σε εμπορευματοκιβώτιο για να μεταφερθούν στον προορισμό τους, το εν λόγω όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο απολυμάνθηκε με προϊόν εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές. 4.εκτός από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα σημεία 1, 2, και 3, οι εισαγωγές γάλακτος, προϊόντων με βάση το γάλα και πρωτόγαλα. τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, επιτρέπονται μόνο από Τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της απόφασης 95/340/ΕΚ και πληρούν τους όρους του άρθρου 26 της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ. Στην περίπτωση διαπίστωσης κινδύνου μετάδοσης εξωτικής νόσου ή οποιουδήποτε άλλου κινδύνου όσον αφορά την υγεία των ζώων, καθορίζονται συμπληρωματικοί όροι που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας αυτών, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΤΕΡΑ ΖΩΩΝ Α. Εμπόριο Για το εμπόριο εντέρων ζώων απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου που αναφέρει την εγκατάσταση προέλευσης η οποία πρέπει να είναι: - όταν τα έντερα έχουν αλατιστεί ή αποξηρανθεί στην εγκατάσταση προέλευσης και όταν τα έντερα έχουν υποβληθεί σε χειρισμούς για άλλο σκοπό μετά το αλάτισμα ή την ξήρανσή τους, εγκατάσταση εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, -στις άλλες περιπτώσεις, εγκατάσταση εγκεκριμένη σύμφωνα με το διάταγμα 410/1994 (Α 231). Τα έντερα πρέπει να μεταφέρονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η μόλυνση. Β . Εισαγωγές από Τρίτες χώρες Για τις εισαγωγές εντέρων ζώων από όλες τις τρίτες χώρες, απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού που καθορίζεται στην απόφαση 94/187/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. το οποίο εκδίδεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας εξαγωγής και το οποίο πιστοποιεί ότι: 1)τα έντερα προέρχονται από εγκαταστάσεις εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής, 1) τα έντερα έχουν καθαρισθεί και αποξεσθεί και στη συνέχεια αλατισθεί ή λευκανθεί (ή, αντί να αλατισθούν ή λευκανθούν, έχουν ξηρανθεί αφού πρώτα αποξεσθούν), ιιι) μετά την επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο ιι), έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί η εκ νέου μόλυνση των εντέρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δέρματα οπληφόρων ζώων που δεν καλύπτονται από τα π.δ/τα 410/1994 (Α 231) και 599/1985 (Α 213) και δεν υποβάλλονται σε ορισμένες διαδικασίες δέψης Ι. Α. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται: — στα δέρματα οπληφόρων ζώων που καλύπτονται από τα π.δ/τα 410/1994 (Α 231) και 599/1985 (Α 213), — στα δέρματα που υποβάλλονται σε πλήρη διαδικασία δέψης, —στα δέρματα σε κατάσταση «wetblues», —στα δέρματα σε κατάσταση «pickled pelts», — στα δέρματα σε κατάσταση «δέρματα κατεργασμένα με άσβεστο» (επεξεργασία με άσβεστο και σε άλμη με pΗ 12-13 επί τουλάχιστον οκτώ ώρες). Β. Στο πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στο σημείο Α, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε νωπά, εψυγμένα ή κατεργασμένα δέρματα. Κατά την έννοια του παρόντος κατεργασμένα δέρματα είναι τα δέρματα τα οποία: —είτε έχουν ξηρανθεί, —είτε έχουν αλατιστεί με προσθήκη άλατος ή άλμης κατά την διάρκεια τουλάχιστον 14 ημερών πριν την αποστολή τους, - είτε έχουν υποστεί αλάτισμα κατά τη διάρκεια επτά ημερών με θαλασσινό αλάτι με προσθήκη 2% ανθρακικής σόδας, είτε έχουν υποστεί ξήρανση κατά την διάρκεια 42 ήμερων σε θερμοκρασία τουλάχιστον 20 βαθμών C, είτε έχουν διατηρηθεί με μέθοδο διαφορετική από τη δέψη. η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. ΙΙ. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές: Α. Το εμπόριο νωπών ή εψυγμένων δερμάτων υπόκειται στους ίδιους όρους υγειονομικού ελέγχου με εκείνους που εφαρμόζονται στα νωπά κρέατα σύμφωνα με το π.δ/γμα 181/1996 (Α 136). Β. Το εμπόριο κατεργασμένων δερμάτων επιτρέπεται υπό τον όρο ότι κάθε παρτίδα συνοδεύεται από ένα εμπορικό έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο α)τελευταία περίπτωση το οποίο πιστοποιεί ότι: τα δέρματα υπέστησαν κατεργασία σύμφωνα με το σημείο Ι.Β. και η παρτίδα δεν ήρθε σε επαφή με άλλο προϊόν ζωικής προέλευσης ή με ζώντα ζώα που παρουσιάζουν κίνδυνο σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας. ΙΙΙ. Εισαγωγές. Α. Οι εισαγωγές νωπών ή εψυγμένων δερμάτων επιτρέπονται μόνο όταν προέρχονται από τρίτη χώρα ή από τμήμα τρίτης χώρας από το οποίο όλες οι εισαγωγές όλων των κατηγοριών νωπών κρεάτων των αντίστοιχων ειδών επιτρέπονται κατ εφαρμογήν της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας. Β. Οι εισαγωγές νωπών ή εψυγμένων δερμάτων πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. και πρέπει να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό υγειονομικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 σημείο γ). Γ. Οι εισαγωγές κατεργασμένων δερμάτων τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, επιτρέπονται υπό τον όρο ότι κάθε παρτίδα συνοδεύεται από πιστοποιητικό, του οποίου το υπόδειγμα καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ε.Ε., στο οποίο πιστοποιείται ότι: 2)είτε:εάν τα δέρματα που προέρχονται από ζώα, τα οποία είναι καταγωγής περιφέρειας τρίτης χώρας ή τρίτης χώρας που δεν υπόκειται, σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία. σε περιοριστικά μέτρα μετά την εμφάνιση σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας στην οποία είναι ευπρόσβλητα τα ζώα του σχετικού είδους, έχουν υποστεί κατεργασία σύμφωνα με το σημείο ΙΒ ή- εάν τα δέρματα προέρχονται από άλλες περιφέρειες τρίτης χώρας ή από τρίτη χώρα, έχουν κατεργαστεί σύμφωνα με το σημείο ΙΒ τρίτη ή τέταρτη περίπτωση, και3)η παρτίδα δεν ήλθε σε επαφή με άλλο προϊόν ζωικής προέλευσης ή με ζώντα ζώα που παρουσιάζουν κίνδυνο διάδοσης σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας. Δ. Εντούτοις για τις εισαγωγές από οποιαδήποτε Τρίτη χώρα δερμάτων μηρυκαστικών που έχουν υποστεί κατεργασία σύμφωνα με το σημείο ΙΒ, και τα οποία απομονώθηκαν επί 21 ημέρες ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεταφοράς διάρκειας 21 ημερών χωρίς διακοπή, το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο σημείο Γ αντικαθίσταται από τη δήλωση που πιστοποιεί ή αποδεικνύει ότι τηρήθηκαν οι απαιτήσεις αυτές, της οποίας το υπόδειγμα καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ 243/1993 (Α 107) 1.Κάθε παρτίδα ζωοτροφών σε ερμητικά κλειστά δοχεία πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό που εκδίδεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο της χώρας καταγωγής, με το οποίο πιστοποιείται ότι το προϊόν έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία κατά την οποία επιτυγχάνεται τιμή Fc τουλάχιστον 3,0. 2.Κάθε παρτίδα ημι-υγρών ζωοτροφών πρέπει να συνοδεύεται από το εμπορικό έγγραφο ή το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2 σημείο β), του π.δ/τος 243/1993 ( 107) (όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του παρόντος διατάγματος), με το οποίο πιστοποιείται ότι: 1)οι πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης από τις οποίες παρασκευάστηκαν οι ζωοτροφές προέρχονται αποκλειστικά από σφαγέντα ζώα των οποίων η υγεία ήταν καλή και των οποίων το κρέας κρίθηκε κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, 1) τα συστατικά ζωικής προέλευσης έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία, στο κέντρο της μάζας τους, σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90 βαθμούς C, ιιι) μετά τη μεταποίηση, έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί η εκ νέου μόλυνση της παρτίδας. 3.Οι αποξηραμένες ζωοτροφές πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α)οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάστηκαν οι ζωοτροφές είναι υλικά χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τα άρθρα 2,5 και 15 του π.δ/τος 243/1993 (Α 107). 1)Κάθε παρτίδα συνοδεύεται από το εμπορικό έγγραφο ή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 σημείο β) του π.δ/τος 243/1993 (Α 107) (όπως αυτό συμπληρώνεται από το άρθρο 15 του παρόντος διατάγματος), με το οποίο πιστοποιείται ότι: 2)τα συστατικά των αποξηραμένων ζωοτροφών αποτελούνται από προϊόντα σφαγέντων ζώων τα οποία υποβλήθηκαν σε θερμική επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί, στο κέντρο της μάζας τους, θερμοκρασία τουλάχιστον 90 βαθμών C. Η επεξεργασία αυτή δεν απαιτείται για τα τελικά προϊόντα των οποίων τα συστατικά έχουν υποβληθεί στην επεξεργασία αυτή, 1) μετά τη θερμική επεξεργασία, έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση του προϊόντος πριν την αποστολή, ιιι) το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε καινουργείς συσκευασίες (σάκους ή σακίδια), 2) η μέθοδος επεξεργασίας έχει υποβληθεί σε δοκιμασίες με ικανοποιητικά αποτελέσματα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ σημείο 2 του π.δ/τος 243/1993 (Α 107). 4.Κάθε παρτίδα προϊόντων που παρασκευάζονται από μεταποιημένα δέρματα πρέπει να συνοδεύεται από το εμπορικό έγγραφο ή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 σημείο β) του π.δ/τος 243/1993 (Α 107) (όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του παρόντος διατάγματος) με το οποίο πιστοποιείται ότι, κατά τη μεταποίησή τους, τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία η οποία επαρκεί για να καταστρέψει τους παθογόνους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των σαλμονελών ) και ότι, μετά την μεταποίησή τους έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση των προϊόντων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΣΤΑ ( ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΣΤΕΑΛΕΥΡΟ) ΚΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ( ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΤΑΛΕΥΡΟ), ΧΗΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΧΗΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΗΛΑΛΕΥΡΟ)Το εμπόριο και οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: Α. Εάν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων: 1) όσον αφορά το εμπόριο, τα οστά, τα κέρατα και οι χηλές υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο π.δ/γμα 181/1996 (Α 136), 2)όσον αφορά το εμπόριο, τα προϊόντα με βάση τα οστά, τα προϊόντα με βάση τα κέρατα και τα προϊόντα με βάση τις χηλές, υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο π.δ/γμα 485/1985 (Α 175), 3) όσον αφορά τις εισαγωγές, τα οστά, τα προϊόντα με βάση τα οστά, τα κέρατα, τα προϊόντα με βάση τα κέρατα, οι χηλές και τα προϊόντα με βάση τις χηλές υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο τμήμα Β του π.δ/τος 599/1985 (Α 213) όπως ισχύει. Β. Εάν προορίζονται για άλλους σκοπούς, πλην της διατροφής του ανθρώπου ή των ζώων, συμπεριλαμβανομένων όσων προορίζονται για μεταποίηση προς παρασκευή ζελατινών: 1)Επιτρέπονται οι εισαγωγές οστών και προϊόντων με βάση τα οστά (εκτός από το οστεάλευρο), κεράτων και προϊόντων με βάση τα κέρατα (εκτός από το κερατάλευρο) και χηλών και προϊόντων με βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο), εφόσον: 2)τα προϊόντα ξηραίνονται πριν την εξαγωγή και δεν διατηρούνται με απλή ψύξη ή κατάψυξη, 1) τα προϊόντα αποστέλλονται μόνον διά ξηράς ή δια θαλάσσης κατευθείαν από τη χώρα καταγωγής τους προς κοινοτικό συνοριακό σταθμό επιθεώρησης χωρίς μεταφόρτωση σε λιμάνι ή σε σημείο εκτός Κοινότητας, ιιι) μετά τους ελέγχους των εγγράφων οι οποίοι προβλέπονται στο Μέρος Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) τα προϊόντα μεταφέρονται κατευθείαν στην εγκατάσταση παρασκευής. 2) Κάθε παρτίδα προϊόντος πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εισαγωγέα ότι τα προϊόντα που εισάγονται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την άμεση διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων, σύμφωνα με την απόφαση 94/446/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. Η δέσμευση αυτή πρέπει να προσκομίζεται στον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης του σημείου εισόδου του εμπορεύματος στο έδαφος της Κοινότητας, προκειμένου να θεωρηθεί από τον εν λόγω επίσημο κτηνίατρο, πρέπει δε να συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον προορισμό της. 3)Ανάλογα με την υγειονομική κατάσταση και τις εγγυήσεις που παρέχει μια τρίτη χώρα όσον αφορά τον έλεγχο στο σημείο προέλευσης, είναι δυνατό να παρέχονται παρεκκλίσεις από ορισμένες από τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 1.Με την επιφύλαξη των τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται για την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και των περιορισμών όσον αφορά τη διατροφή μηρυκαστικών με πρωτεΐνες μηρυκαστικών, το εμπόριο και οι εισαγωγές μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών υπόκεινται: Α. όσον αφορά το εμπόριο : μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, στην προσκόμιση του εγγράφου ή του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο π.δ/γμα 445/1991 (Α 164), με το οποίο πιστοποιείται η τήρηση των απαιτήσεων του διατάγματος αυτού, —μεταποιημένων ζωϊκών πρωτεϊνών που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων, στην προσκόμιση του εγγράφου ή του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 13 του π.δ/τος 243/1993 (Α 107)( όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του παρόντος διατάγματος), Β. όσον αφορά τις εισαγωγές : 1) στην προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται στην απόφαση 94/344/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., το οποίο υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο της χώρας καταγωγής και με το οποίο πιστοποιείται ότι: 1)το προϊόν: ί) εάν προορίζεται για τη διατροφή των ζώων, έχει υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να ανταποκρίνεται στις μικροβιολογικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ του π.δ/τος 243/1993 (Α 107) ii) εάν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του π.δ/τος 485/1985 (Α 175), 2)μετά την επεξεργασία, έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση του επεξεργασμένου προϊόντος, 3)κατά την αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής, έχουν ληφθεί δείγματα για να υποβληθούν σε δοκιμασίες ανίχνευσης σαλμονελών, 4)τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αυτών ήταν αρνητικά. 2)Μετά τον έλεγχο των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο σημείο 1 σε δειγματοληψία από την αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης, με την επιφύλαξη του σημείου ΙΙ του παρόντος παραρτήματος: ί) κάθε παρτίδας προϊόντων που εισάγονται χύδην, ii) δειγματοληπτικώς, των παρτίδων προϊόντων που έχουν συσκευαστεί στο εργοστάσιο παρασκευής. 3) Για τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στο έδαφος της Κοινότητας, παρτίδων μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, στην απόδειξη ότι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που διενεργούνται σύμφωνα με το σημείο Β 1 γ) είναι αρνητικά, ενδεχομένως ύστερα από επανεπεξεργασία. Γ. Όσον αφορά τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και την τρομώδη νόσο των προβάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης 94/382/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. Το εμπόριο και οι εισαγωγές κρεαταλεύρου και οστεαλεύρου εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2 του Μέρους Α, και του άρθρου 41 παράγραφος 2 του Μέρους Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α 179). ΙΙ. Ο κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου μπορεί να διενεργεί τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο των παρτίδων προϊόντων που εισάγονται χύδην και τα οποία προέρχονται από Τρίτη χώρα από την οποία οι έξι τελευταίες συναπτές δοκιμασίες ήταν αρνητικές. Όταν, κατά τον έλεγχο αυτόν, υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, πρέπει να ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ώστε να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να επανορθώσει την κατάσταση. Τα μέτρα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας που είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή. Σε περίπτωση νέου θετικού αποτελέσματος από την ίδια προέλευση, πρέπει να ελέγχονται στο εξής όλες οι παρτίδες της ίδιας προέλευσης, μέχρις ότου αρχίσουν να πληρούνται και πάλι οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο. ΙΙΙ. Ο συνοριακός σταθμός ελέγχου υποχρεούται να τηρεί κατάσταση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούνται σε όλες τις παρτίδες που έχουν ελεγχθεί και εισάγονται από Τρίτες χώρες. Η κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται να τηρεί κατάσταση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούνται σε όλες τις παρτίδες που έχουν ελεγχθεί και αποστέλλονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του από άλλα Κράτη μέλη. ΙV. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Μέρους Α του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) η μεταφόρτωση των παρτίδων επιτρέπεται μόνο στα λιμάνια που αναγνωρίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, εφόσον έχει συναφθεί, μεταξύ των κρατών μελών, διμερής συμφωνία με την οποία επιτρέπεται να αναβάλλεται ο έλεγχος των παρτίδων μέχρι την άφιξή τους στο συνοριακό σταθμό επιθεώρησης του κράτους μέλους τελικού προορισμού. V.Όταν τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ανίχνευσης των σαλμονελών που διενεργούνται σε μία παρτίδα είναι θετικά, η παρτίδα αυτή : 1)είτε επανεξάγεται από την Κοινότητα, 2)είτε χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από τη διατροφή των ζώων. Στην περίπτωση αυτή, η παρτίδα μπορεί να εγκαταλείπει το λιμάνι ή την αποθήκη μόνον εάν τα προϊόντα από τα οποία αποτελείται δεν είναι ενσωματωμένα σε ζωοτροφές. 3)είτε υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία σε εργοστάσιο μεταποίησης εγκεκριμένο σύμφωνα με το π.δ/γμα 243/1993 (Α 107) ή σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη επιχείρηση απολύμανσης. Για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της επανεπεξεργασίας αυτής, για τη μεταφορά από το λιμάνι ή την αποθήκη απαιτείται άδεια της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής της έδρας του εγκεκριμένου εργοστασίου μεταποίησης, η δε παρτίδα απελευθερώνεται μόνον αφού υποβληθεί σε επεξεργασία και υποβληθεί από την ίδια κτηνιατρική αρχή σε δοκιμασίες ανίχνευσης των σαλμονελών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ του π.δ/τος 243/1993 (Α 107) και εφόσον το αποτέλεσμα της δοκιμασίας αυτής είναι αρνητικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ(με εξαίρεση τον ορό ιπποειδών) 1.Νωπό αίμα και προϊόντα αίματος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση: Α. Συναλλαγές: 1.Οι συναλλαγές νωπού αίματος οπληφόρων ή πουλερικών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υπόκεινται, αντιστοίχως, στους ίδιους όρους υγειονομικού ελέγχου με αυτούς που εφαρμόζονται στα νωπά κρέατα σύμφωνα με τα π.δ/τα 181/1996 (Α 136), 85/1994 (Α 64), 11/1995 (Α 5). 2.Οι συναλλαγές προϊόντων αίματος που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος. Β. Εισαγωγές: 1.Οι εισαγωγές νωπού αίματος κατοικίδιων οπληφόρων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση απαγορεύονται σύμφωνα με το π.δ/γμα 599/1985 (Α.213 ). Οι εισαγωγές νωπού αίματος κατοικίδιων πουλερικών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπεται από το π.δ/γμα 85/1994 (Α.64). Οι εισαγωγές νωπού αίματος θηραμάτων εκτροφής που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο κεφάλαιο 11 του παρόντος παραρτήματος. 2.Οι εισαγωγές προϊόντων αίματος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στο π.δ/γμα 204/1996 (Α. 162) του Συμβουλίου υπόκεινται αντιστοίχως, στους ίδιους όρους υγειονομικού ελέγχου με αυτούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα με βάση το κρέας σύμφωνα με το π.δ/γμα 599/1985 (Α.213) ή το παρόν, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων κανόνων, όσον αφορά τις ζωικές μεταποιημένες πρωτεΐνες, στο κεφάλαιο 6 του παρόντος παραρτήματος. ΙΙ. Νωπό αίμα και προϊόντα αίματος που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Α. Ορισμοί: Κατά τη έννοια του παρόντος σημείου νοείται ως : αίμα:το πλήρες αίμα που ορίζεται ως «υλικό χαμηλού κινδύνου» κατά την έννοια της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ, προϊόντα αίματος: - τα μέρη του αίματος που δύνανται να έχουν τύχει επεξεργασίας άλλης εκτός εκείνης που προβλέπεται στο π.δ/γμα 243/1993 (Α’ 107), ή- το αίμα που έχει υποστεί επεξεργασία εκτός αυτής που προβλέπεται στο π.δ/γμα 243/1993 (Α’ 107), μέσα διάγνωσης in νitrο : ένα προϊόν συσκευασμένο, έτοιμο προς χρήση από τον τελικό χρήστη, που περιέχει ένα προϊόν αίματος και χρησιμοποιείται ως αντιδραστήριο, προϊόν αντίδρασης, ουσία αναφοράς για βαθμονόμηση, kit ή κάθε άλλο σύστημα που χρησιμοποιείται μόνο του ή σε συνδυασμό, προοριζόμενο λόγω της παρασκευής του, να χρησιμοποιηθεί in νitrο για εξετάσεις δειγμάτων ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, εξαιρέσει των δωρεών οργάνων και αίματος με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τη διάγνωση μιας φυσιολογικής κατάστασης, μιας κατάστασης υγείας, μιας ασθένειας ή μίας γενετικής ανωμαλίας ή προκειμένου να προσδιοριστεί η ασφάλεια και η συμβατότητα με ενδεχόμενα αντιδραστήρια, αντιδραστήριο εργαστηρίου: συσκευασμένο προϊόν, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από τον τελικό χρήστη, που περιέχει ένα προϊόν αίματος, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντιδραστήριο ή ως προϊόν αντίδρασης, μόνο του ή σε συνδυασμό, και προοριζόμενο λόγω της παρασκευής του να χρησιμοποιηθεί σε εργαστήριο, πλήρης επεξεργασία: θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία 65 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 3 ωρών ακολουθούμενη από δοκιμασία αποτελεσματικότητας, ή- ακτινοβόληση με 2,5 megarads ή με ακτίνες γάμμα, ακολουθούμενη από δοκιμασία αποτελεσματικότητας, ή- μεταβολή του pΗ σε pΗ 5 επί 2 ώρες, ακολουθούμενη από δοκιμή αποτελεσματικότητας, ή- επεξεργασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος παραρτήματος, ή- κάθε άλλη επεξεργασία ή μέθοδος που πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 18 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ διαδικασία. Β. Συναλλαγές: Οι συναλλαγές αίματος και προϊόντων αίματος υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος και τους όρους που προβλέπονται από το π.δ/γμα 243/1993 (Α’ 107). Γ. Εισαγωγές: 1.Οι εισαγωγές αίματος υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο παράρτημα 1 κεφάλαιο 10 του παρόντος. 2.1)Οι εισαγωγές προϊόντων αίματος επιτρέπονται υπό τον όρο ότι κάθε παρτίδα συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το υπόδειγμα του οποίου θα καθοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγία 92/118/ΕΟΚ, πιστοποιώντας ότι είτε: - είναι καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία, για τα ευαίσθητα είδη, δεν έχει διαπιστωθεί καμιά περίπτωση αφθώδους πυρετού επί τουλάχιστον 24 μήνες και καμιά περίπτωση φυσαλιώδους στοματίδος, φυδαλιδώδους νόσου των χοίρων, πανώλους των βοοειδών, πανώλους των μικρών μυρηκαστικών, νόσου της κοιλάδας Rift, καταρροϊκού πυρετού των προβατοειδών(Βluetοngue), πανώλους των ιπποειδών, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, νόσου του Νewcastle και γρίπης των ορνίθων, δεν έχει διαπιστωθεί επί 12 μήνες και στην οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί από 12μήνου τουλάχιστον εμβολιασμός κατά των προαναφερθεισών ασθενειών. Το υγειονομικό πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται σε συνάρτηση με το ζωικό είδος, παράγωγα του οποίου είναι τα προϊόντα αίματος ήεφόσον πρόκειται για προϊόντα αίματος παράγωγα των βοοειδών, είναι καταγωγής μιας ομάδας τρίτων χωρών που ανταποκρίνεται στους όρους της πρώτης περίπτωσης, από την οποία, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. επιτρέπονται οι εισαγωγές βοοειδών, του νωπού κρέατός τους ή του σπέρματός τους. Στην προκειμένη περίπτωση, το αίμα από το οποίο έχουν παρασκευαστεί τα προϊόντα πρέπει να προέρχεται από βοοειδή καταγωγής της εν λόγω ομάδας τρίτων χωρών και να έχει συλλεχθεί: - σε εγκεκριμένα σφαγεία σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ήσε εγκεκριμένα και επιβλεπόμενα για το σκοπό αυτό σφαγεία από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας. Η διεύθυνση και ο αριθμός έγκρισης των σφαγείων αυτών πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή της Ε.Ε και στα κράτη μέλη ήεφόσον πρόκειται για προϊόντα αίματος παράγωγα των βοοειδών, έχουν υποστεί πλήρη επεξεργασία, η οποία εξασφαλίζει την απουσία των παθογόνων παραγόντων των ασθενειών των βοοειδών που απαριθμούνται στην πρώτη περίπτωση ήεφόσον πρόκειται για προϊόντα αίματος παράγωγα των βοοειδών, ανταποκρίνονται στους όρους του κεφαλαίου 10 του παρόντος παραρτήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, κατά τη διάρκεια της εναποθήκευσης οι συσκευασίες δεν πρέπει να ανοίγονται και η εγκατάσταση μεταποίησης πρέπει να πραγματοποιεί πλήρη επεξεργασία των προϊόντων αυτών. 2)Οι ειδικοί όροι σχετικά με τις εισαγωγές μέσων διάγνωσης in νitrο και τα αντιδραστήρια εργαστηρίου θεσπίζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ. ΙΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΟΡΡΟΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ 1.Για να αποτελεί αντικείμενο εμπορίου, ο ορρός πρέπει να προέρχεται από ιπποειδή που δεν εμφανίζουν καμιά από τις σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες που αναφέρονται στο π.δ/γμα 528/1991 (Α 204) ούτε καμιά από τις σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες στις οποίες είναι ευαίσθητα τα ιπποειδή και να έχει ληφθεί σε οργανισμούς ή κέντρα που δεν υπόκεινται σε υγειονομικούς περιορισμούς κατ εφαρμογήν του προαναφερομένου διατάγματος. 2.Επιτρέπονται οι εισαγωγές μόνον ορρού ο οποίος προέρχεται από ιπποειδή που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε τρίτη χώρα από την οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές ιπποειδών σφαγής και ο οποίος έχει ληφθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποσταλεί σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους της απόφασης 94/143/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΧΟΙΡΕΙΟ ΛΙΠΟΣ (SΑΙΝDΟUΧ) ΚΑΙ ΤΕΤΗΓΜΕΝΟ ΛΙΠΟΣ 1.Επιτρέπεται η εισαγωγή χοιρείου λίπους (saindοux) και τετηγμένου λίπους από τρίτες χώρες που περιέχονται στον κατάλογο της απόφασης 79/542/ΕΟΚ από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές νωπού κρέατος των αντίστοιχων ειδών. 2.Στην περίπτωση κατά την οποία εκδηλώθηκε μία από τις σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες κατά την διάρκεια του δωδεκάμηνου που προηγείται της εξαγωγής από μία εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 1 χωρών, κάθε παρτίδα χοιρείου λίπους (saindοux) ή τετηγμένου λίπους πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος διατάγματος και με το οποίο πιστοποιείται ότι: Α. το χοίρειο λίπος (saindοux) ή το τετηγμένο λίπος έχουν υποβληθεί σε μία από τις παρακάτω θερμικές επεξεργασίες : ι) τουλάχιστον 70 βαθμούς C επί τουλάχιστον 30 λεπτά, ή ιι) τουλάχιστον 90 βαθμούς C επί τουλάχιστον 15 λεπτά ήιιι) τουλάχιστον 80 βαθμούς C σε σύστημα συνεχούς τήξης. Β. Κατά τη συσκευασία του, το χοίρειο λίπος (saindοux) ή το τετηγμένο λίπος τοποθετήθηκε σε καινουργή δοχεία και ότι ελήφθησαν όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί νέα μόλυνση. Γ. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ότι το προϊόν θα μεταφερθεί χύδην, οι σωλήνες, οι αντλίες, τα βυτία και κάθε άλλο δοχείο χύδην μεταφοράς ή βυτιοφόρο που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του προϊόντος από την εγκατάσταση παραγωγής είτε απευθείας στο πλοίο ή στις δεξαμενές αποθήκευσης στην ξηρά, είτε απευθείας στις εγκαταστάσεις, έχουν ελεγχθεί και έχουν κριθεί κατάλληλα πριν χρησιμοποιηθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.Ως «πρώτες ύλες» θεωρούνται το νωπό κρέας, οι αδένες, τα όργανα και άλλα παραπροϊόντα, καθώς και ο βλεννογόνος των εντέρων, που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι πρώτες ύλες θεωρούνται νωπές όταν έχουν υποβληθεί μόνον σε απλή ψύξη ή άλλη επεξεργασία που δεν επαρκεί για τη μετά βεβαιότητας θανάτωση των παθογόνων παραγόντων. Οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι μόνον υλικά χαμηλού κινδύνου κατά την έννοια του π.δ/τος 243/1993 (Α 107). 2.Οι πρώτες ύλες πρέπει να συνοδεύονται είτε από εμπορικό έγγραφο ή πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2 του π.δ/τος 243/1993 (Α 107) (όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του παρόντος). είτε από πιστοποιητικό σύμφωνο προς υπόδειγμα που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, πρέπει δε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της απόφασης 92/133/ΕΟΚ. 3.Στην περίπτωση του εμπορίου, το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού ή του εμπορικού εγγράφου πρέπει να επιδεικνύεται στις κτηνιατρικές αρχές που είναι αρμόδιες αντίστοιχα, για την εγκατάσταση μεταποίησης και την αποθήκη προσωρινής αποθήκευσης - ψυκτική αποθήκη-ή την εγκατάσταση διαλογής, στην περίπτωση δε εισαγωγών στην Κοινότητα, στον Κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης. 4 .Οι πρώτες ύλες πρέπει να μεταφέρονται κατευθείαν στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους του π.δ/τος 243/1993 (Α 107) ή σε εγκεκριμένες ψυκτικές αποθήκες προκειμένου να αποθηκευτούν προσωρινά. Οι πρώτες ύλες που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων μπορούν επίσης, μέχρι τη μεταποίησή τους, να υποβάλλονται σε διαλογή και να αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις που εγκρίνονται ειδικά για το σκοπό αυτό από την νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή, η οποία ενημερώνει την αρμόδια κεντρική Κτηνιατρική Δ/νση Κτηνιατρικής για την έγκριση των εγκαταστάσεων αυτών διαλογής, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή της Ε.Ε. 5.Οι πρώτες ύλες επιτρέπεται να μεταφέρονται από την εγκατάσταση μεταποίησης μόνον εντός στεγανών και κατάλληλα σφραγισμένων δοχείων ή οχημάτων. Τα δοχεία και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να περιέχουν την ένδειξη «αποκλειστικά για την παρασκευή ζωοτροφών» ή «αποκλειστικά για την παρασκευή φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων», ανάλογα με τον προορισμό τους. Στα δοχεία και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της εγκατάστασης προορισμού. 6.Τα οχήματα και τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων, καθώς και όλα τα εργαλεία και οι συσκευές που ήλθαν σε επαφή με τις ακατέργαστες πρώτες ύλες, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. Οι συσκευασίες πρέπει να καίγονται ή να καταστρέφονται με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου. 7.Η προσωρινή αποθήκευση των πρώτων υλών επιτρέπεται μόνον με άδεια και υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου, πρέπει δε να πραγματοποιείται σε ψυκτικές αποθήκες εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό. Οι πρώτες ύλες πρέπει να διατηρούνται χωριστά από τα άλλα εμπορεύματα και να αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση επιζωοτικών ασθενειών. 8.Η επεξεργασία των πρώτων υλών στην εγκατάσταση μεταποίησης πρέπει να εξασφαλίζει τη θανάτωση των παθογόνων παραγόντων και να αποκλείει κάθε κίνδυνο για τον εγχώριο ζωικό πληθυσμό. Οι πρώτες ύλες μπορούν να εγκαταλείπουν την εγκατάσταση μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με την άδεια του επίσημου κτηνιάτρου, για να καταστραφούν, σύμφωνα με το π.δ/γμα 243/1993 (Α 107) σε εγκεκριμένες ή καταγραμμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης. Οι διατάξεις των σημείων 5,6 και 9 εφαρμόζονται κατ αναλογίαν στη μεταφορά των πρώτων αυτών υλών και στην ενημέρωση του επίσημου κτηνιάτρου που είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση μεταποίησης. 9.Όταν οι πρώτες ύλες εγκαταλείπουν την εγκατάσταση καταγωγής ή τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας : - ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση καταγωγής, εάν πρόκειται για ενδοκοινοτικό εμπόριο, ή - η αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η διενέργεια του ελέγχου στα σύνορα, αν πρόκειται για εισαγωγή στην Κοινότητα ενημερώνουν, μέσω του συστήματος ΑΝΙΜΟ, με τέλεξ ή με τέλεφαξ, τον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση μεταποίησης, την αποθήκη προσωρινής αποθήκευσης ή την εγκατάσταση διαλογής. 10.Για τις εισαγωγές στη χώρα εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 1)Επιτρέπεται η εισαγωγή πρώτων υλών στη χώρα μόνον εφόσον οι πρώτες αυτές ύλες είναι καταγωγής χωρών που περιέχονται στον κατάλογο της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή με ειδική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. η οποία ισχύει για μια συγκεκριμένη πρώτη ύλη. 2)Μετά τον έλεγχο στα σύνορα, οι πρώτες ύλες πρέπει να μεταφέρονται κατευθείαν, υπό την εποπτεία της υπεύθυνης κτηνιατρικής αρχής, προς εγκεκριμένη ή καταγραμμένη εγκατάσταση μεταποίησης η οποία τελεί υπό τον συνεχή έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου και η οποία εγγυάται ότι οι πρώτες ύλες προορίζονται αποκλειστικά για την εγκεκριμένη χρήση και ότι δεν θα εγκαταλείψουν την εγκατάσταση πριν μεταποιηθούν, ή προς εγκεκριμένη αποθήκη προσωρινής αποθήκευσης ή προς εγκεκριμένη εγκατάσταση διαλογής. 3)Τα εμπορεύματα πρέπει να συνοδεύονται, μέχρι την εγκατάσταση προορισμού, από το υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο φέρει τη θεώρηση εισόδου του κτηνιάτρου του συνοριακού σταθμού κτηνιατρικού ελέγχου ή από επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΡΕΑΣ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Επιτρέπεται η εισαγωγή κρέατος κουνελιού και εκτρεφόμενων θηραμάτων μόνον εφόσον: 1)προέρχεται από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται: 5)όσον αφορά τα τριχωτά εκτρεφόμενα θηράματα, στον κατάλογο χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος των αντίστοιχων ειδών κατ εφαρμογήν της απόφασης 94/86/ΕΚ. 1) όσον αφορά τα πτερωτά εκτρεφόμενα θηράματα, στον κατάλογο χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών κατ εφαρμογήν της απόφασης 94/86/ΕΚ, ιιι) όσον αφορά το κρέας κουνελιού, στον κατάλογο της απόφασης 94/86/ΕΚ. 2)ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις απαιτήσεις των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ, αντίστοιχα του π.δ/τος 11/1995 (Α 5). 3)προέρχεται από εγκαταστάσεις οι οποίες παρέχουν τα εχέγγυα που προβλέπονται στο σημείο β) και οι οποίες αναγνωρίζονται σύμφωνα με την απόφαση 95/408/ΕΚ, 8)κάθε παρτίδα κρέατος συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, σημείο γ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.Τα μελισσοκομικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μελισσοκομία: 1)δεν πρέπει να προέρχονται από ζώνη για την οποία ισχύει απαγόρευση λόγω της εμφάνισης αμερικανικής σηψιγονίας ή ακαρίασης εάν, στην περίπτωση της ακαρίασης το κράτος μέλος προορισμού έχει λάβει συμπληρωματικές εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2τουπ.δ/τος 184/1996 (Α 137), 2)πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που επιβάλλονται με το άρθρο 8, σημείο α) του π.δ/τος 184/1996 (Α 137), 2.Πρέπει να συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο σύμφωνα με την απόφαση 94/860/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΑΙΑ Α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82, το εμπόριο και οι εισαγωγές κυνηγετικών τροπαίων: 1)των χηλοφόρων και των πτηνών τα οποία έχουν υποβληθεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ταρίχευσης που διασφαλίζει τη διατήρησή τους σε θερμοκρασία δωματίου, 1) είδη άλλα από τα χηλοφόρα και τα πτηνά, δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση ή περιορισμό για υγειονομικούς λόγους. Β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82, το εμπόριο και οι εισαγωγές κυνηγετικών τροπαίων των χηλοφόρων και πτηνών που δεν έχουν υποβληθεί στη χημική επεξεργασία που προβλέπεται στο σημείο Αι), υπόκεινται στους ακόλουθους όρους : 1.Όσον αφορά το εμπόριο : - τα κυνηγετικά τρόπαια δεν πρέπει να προέρχονται από ζώα προερχόμενα από μια περιφέρεια στην οποία ισχύουν, σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία, περιοριστικά μέτρα συνέπεια της εμφάνισης σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας που δύναται να προσβάλει τα ζώα των ειδών αυτών, είτε να ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο σημείο 2β) ή γ), εάν προέρχονται από ζώα προερχόμενα από μία περιφέρεια στην οποία ισχύουν, σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία, περιοριστικά μέτρα συνέπεια της εμφάνισης σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας η οποία δύναται να προσβάλει τα ζώα των ειδών αυτών, 2.Όσον αφορά τις εισαγωγές : 1)αρτιμελών κυνηγετικών τροπαίων τα οποία δεν έχουν υποστεί καμία μεταποίηση: - να προέρχονται από ζώα, η εισαγωγή των οποίων επιτρέπεται στη χώρα για όλες τις κατηγορίες νωπών κρεάτων των ειδών αυτών που δεν έχουν υποστεί καμιά επεξεργασία σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία, - να είναι συσκευασμένα αμέσως, χωρίς να έχουν έλθει σε επαφή με άλλα ζωικά προϊόντα τα οποία δύναται να μεταδώσουν μολυσματική ασθένεια, σε χωριστές, διαφανείς και ερμητικά κλεισμένες συσκευασίες για να αποφεύγεται κάθε περαιτέρω μόλυνση, - να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προαναφερθέντες όροι. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ταρίχευσης, τα κατάλοιπα τα οποία δεν ανήκουν στο τρόπαιο πρέπει να καταστρέφονται, 2)κυνηγετικών τροπαίων που αποτελούνται αποκλειστικά από κόκαλα, κέρατα, οπλές και δόντια : - να έχουν εμβαπτιστεί τα κόκαλα, τα κέρατα, οι οπλές και τα δόντια σε βραστό νερό τόσο όσο χρειάζεται για να καθαριστούν από οποιαδήποτε άλλη ύλη, - να είναι απολύτως στεγνά, - να έχουν απολυμανθεί με ένα προϊόν, η χρήση του οποίου επιτρέπεται από την αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής, κυρίως με οξυζενέ (Η2Ο2) για τα μέρη που αποτελούνται από κόκαλα, - να έχουν συσκευαστεί αμέσως μετά την επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν δίχως να έχουν έλθει σε επαφή με άλλα ζωικά προϊόντα που δύναται να τους μεταδώσουν μολυσματική ασθένεια, σε χωριστές, διαφανείς και ερμητικά κλεισμένες συσκευασίες για να αποφεύγεται κάθε περαιτέρω μόλυνση, - να συνοδεύονται από ένα έγγραφο ή υγειονομικό πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προαναφερθέντες όροι, 3)κυνηγετικών τροπαίων τα οποία αποτελούνται αποκλειστικά και μόνον από δέρμα : 4)είτε έχουν αποξηρανθεί, 1) είτε έχουν αλατισθεί με την προσθήκη άλατος ή άλμης επί 14 τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή τους, ιιι) είτε έχουν διατηρηθεί με μια διαδικασία άλλη απάτη βυρσοδεψία, η οποία προσδιορίζεται με αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. να έχουν συσκευαστεί, αμέσως μετά την διαδικασία στην οποία υποβλήθηκαν δίχως να έλθουν σε επαφή με άλλα ζωικά προϊόντα τα οποία δύναται να τους μεταδώσουν μολυσματική ασθένεια, σε χωριστές διαφανείς και ερμητικά κλεισμένες συσκευασίες για να αποφεύγεται οιαδήποτε περαιτέρω μόλυνση. - να συνοδεύονται από ένα έγγραφο ή υγειονομικό πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προαναφερθέντες όροι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Κόπρος Κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου, ως κόπρος νοείται κάθε μείγμα περιττωμάτων ή και ούρων διχήλων, ιπποειδών ή/και πουλερικών με ή χωρίς στρωμνή, καθώς και το γκουανό. Ι. Ακατέργαστη κόπρος Α. Συναλλαγές ακατέργαστης κόπρου : 1.1)Οι συναλλαγές ακατέργαστης κόπρου ειδών άλλων από τα πουλερικά και τα ιπποειδή απαγορεύονται, με εξαίρεση την κόπρο : - που κατάγεται από περιοχή που δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας και - που προορίζεται για λίπασμα, υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, στις εκτάσεις της ίδιας εκμετάλλευσης που ευρίσκεται από τη μία και την άλλη πλευρά των συνόρων δύο κρατών μελών, 2)ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το σημείο α), επιτρέπεται μετά από έγκριση της Νομαρχιακού Επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής η εισαγωγή στη χώρα: - κόπρου που προορίζεται για επεξεργασία σε εγκατάσταση που έχει εγκριθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή. με σκοπό την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ .Κατά την εν λόγω έγκριση, λαμβάνεται υπόψη η καταγωγή της κόπρου, ή- κόπρου που προορίζεται για διάστρωση σε άλλη εκμετάλλευση. Αυτό το είδος συναλλαγών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχών του Κράτους μέλους καταγωγής και προορισμού. Κατά την εν λόγω έγκριση, λαμβάνεται υπόψη ιδίως η καταγωγή της κόπρου, ο προορισμός της κόπρου και ζητήματα που αφορούν την προστασία της υγείας των ζώων. Στις περιπτώσεις αυτές, η κόπρος συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό, το υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 2.Οι συναλλαγές ακατέργαστης κόπρου πουλερικών υπόκεινται στους κάτωθι όρους: 1)η κόπρος πρέπει να είναι καταγωγής περιοχής που δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω ασθένειας του Νewcastle ή της γρίπης των πτηνών, 2)επιπλέον, η ακατέργαστη κόπρος που προέρχεται από σμήνος πουλερικών εμβολιασθέντων κατά της ασθένειας του Νewcastle δεν δύναται να αποσταλεί σε περιοχή στην οποία έχει απονεμηθεί το καθεστώς «μη εμβολιασμού κατά της ασθένειας του Νewcastle», σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ/τος 211/1992 (Α 100), 3)η κόπρος συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό, το υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 3.Οι συναλλαγές ακατέργαστης κόπρου ιπποειδών δεν υπόκεινται σε κανένα όρο υγειονομικού ελέγχου . Β. Εισαγωγή ακατέργαστης κόπρου : Οι εισαγωγές ακατέργαστης κόπρου υπόκεινται στους κάτωθι όρους: 1.Η κόπρος πρέπει να πληροί, ανάλογα με το σχετικό είδος, τους όρους που προβλέπονται στο Μέρος Α σημείο 1 .α). 2.Η κόπρος πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος. ΙΙ. Μεταποιημένη κόπρος και μεταποιημένα προϊόντα με βάση την κόπρο. Όλα τα οργανικά λιπάσματα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ώστε το τελικό προϊόν να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους παράγοντες. Α. Οι συναλλαγές μεταποιημένης κόπρου και μεταποιημένων προϊόντων με βάση την κόπρο υπόκεινται στους κάτωθι όρους : 1.Πρέπει να προέρχονται από εγκατάσταση εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή. 2.Πρέπει να: - είναι απαλλαγμένα σαλμονελλών (απουσία σαλμονελλών σε 25 γραμμάρια μεταποιημένου προϊόντος), - είναι απαλλαγμένα εντεροβακτηρίων (ανάλογα με την περιεκτικότητα σε αερόβια μικρόβια: λιγότερα ανά 1000 μονάδες σχηματισμού αποικιών ανά γραμμάριο επεξεργασμένου προϊόντος), έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας παραγωγής σπορίων και τοξινών. 3.Τα προϊόντα πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η ρύπανση ή η μόλυνση και η ενυδάτωση μετά την επεξεργασία. Προς το σκοπό αυτό, τα προϊόντα πρέπει να διατηρούνται: - σε καλά κλειστούς και μονωμένους σιρούς ή- σε καλά κλειστές συσκευασίες (σάκους από πλαστικό ή «big bags»). Β. Οι εισαγωγές μεταποιημένης κόπρου και μεταποιημένων προϊόντων με βάση την κόπρο υπόκεινται στους κάτωθι όρους : 1.Πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο μέρος Α. 2.Πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό όπως προβλέπεται στο άρθρο 9. ΙΙΙ. Γκουανό Οι συναλλαγές και οι εισαγωγές «γκουανό» δεν υπόκεινται σε κανένα όρο υγειονομικού ελέγχου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ, ΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΠΤΕΡΩΝ 1 .«Ακατέργαστο» θεωρείται το μαλλί των προβάτων, οι τρίχες των μηρυκαστικών και οι χοντρές τρίχες των χοίρων, όταν δεν έχουν υποστεί βιομηχανική πλύση ούτε προέρχονται από τη βυρσόδεψηση, καθώς και τα πτερά και μέρη πτερών τα οποία δεν έχουν υποστεί κατεργασία σε ρεύμα υδρατμού ή με άλλον τρόπο που να αποκλείει τη μετάδοση παθογόνων οργανισμών. 2.Το εμπόριο ή εισαγωγές μαλλιού προβάτων, τριχών μηρυκαστικών, χοντρών τριχών χοίρων πτερών και μερών πτερών (εμπορεύματα) επιτρέπεται μόνον εάν είναι στεγνά και συσκευασμένα σε ασφαλές περίβλημα. Ωστόσο, απαγορεύεται το εμπόριο και η εισαγωγή χοντρών τριχών χοίρου από χώρες ή περιοχές στις οποίες ενδημεί η αφρικανική πανώλης των χοίρων. Εξαιρούνται από τα ανωτέρω οι χοντρές τρίχες των χοίρων: 1)οι οποίες έχουν βραστεί, βαφεί ή λευκανθεί, ή β) έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, μέσω της οποίας θανατώνονται οι παθογόνοι οργανισμοί, εφ όσον αυτό αποδεικνύεται βάσει πιστοποιητικού του αρμόδιου κτηνιάτρου του τόπου καταγωγής. Η βιομηχανική πλύση δεν θεωρείται επεξεργασία κατά την έννοια της παρούσης διάταξης. 3.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν ισχύουν για το εμπόριο ή την εισαγωγή διασκομητικών πτερών ή πτερών: 1)τα οποία μεταφέρονται για ιδία χρήση από τους ταξιδιώτες, ή 2)τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορίου ή εισάγονται για μη βιομηχανική χρήση από ιδιώτες. 4.Τα εμπορεύματα πρέπει να μεταφέρονται κατευθείαν στην εγκατάσταση προορισμού ή την αποθήκη υπό συνθήκες που αποκλείουν οποιαδήποτε διάδοση παθογόνων παραγόντων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ, ΑΓΡΙΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ Επιτρέπεται η εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας που λαμβάνονται από κρέας πουλερικών, εκτρεφόμενων θηραμάτων, άγριων θηραμάτων και κρέας κουνελιών μόνον εφόσον: 1)είτε προέρχονται από μία Τρίτη χώρα η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο: 2)της απόφασης 94/85/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. όσον αφορά τα κρέατα πουλερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 1) της απόφασης 94/86/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. όσον αφορά τα κρέατα αγρίων θηραμάτων όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ιιι) ο οποίος προβλέπεται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο 11 του παρόντος, όσον αφορά τα κρέατα κουνελιών και εκτρεφόμενων θηραμάτων, είτε προέρχονται από Τρίτη χώρα. η οποία αναφέρεται στον κατάλογο που προβλέπεται στο πρώτο μέρος του παραρτήματος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ. Σ αυτή την περίπτωση, πρέπει να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία διά της θερμότητας, η οποία πραγματοποιείται σε ερμητικά σφραγισμένο δοχείο, με τιμή F0 ίση ή μεγαλύτερη του 3,00. Εντούτοις, όταν πρόκειται για προϊόντα με βάση το κρέας είδους άλλου εκτός από τους συϊδες (χοιροειδή), η επεξεργασία αυτή είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από επεξεργασία δια της θερμότητας, με την οποία το κέντρο της μάζας του προϊόντος έχει φθάσει σε θερμοκρασία 70 βαθμούς C τουλάχιστον. β ) το χρησιμοποιούμενο νωπό κρέας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 14 του π.δ/τος 291/1996(Α. 201 ) για το κρέας πουλερικών, του άρθρου 17 του μέρους Α για τα άγρια θηράματα, του άρθρου 23του μέρους Β για το κρέας κουνελιού και του άρθρου 26 για το κρέας εκτρεφόμενων θηραμάτων, του π.δ/τος 11/1995 (Α’ 5), 3)προέρχονται από εγκατάσταση που προσφέρει τις ίδιες εγγυήσεις με εκείνες που αναφέρονται στο π.δ/γμα 204/1996 (Α’ 162 ) και οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με την απόφαση 95/408/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. 4)έχουν παρασκευαστεί, ελεγχθεί και υποστεί χειρισμούς σύμφωνα με τις κατάλληλες απαιτήσεις του π.δ/τος 204/1996 (Α’ 162), 5)κάθε παρτίδα προϊόντων με βάση το κρέας συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που καθορίζεται στην απόφαση 97/41/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. Κεφάλαιο 2 1)Για το εμπόριο και τις εισαγωγές αυγών και τις εισαγωγές προϊόντων αυγών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ισχύουν οι υγειονομικοί όροι του π.δ/τος 433/1991 (Α 163 ) και των αποφάσεων της Επιτροπής της Ε.Ε.: 94/278/ΕΚ, 94/371/ΕΚ, 97/38/ΕΚ. 7)Για την παρασκευή ζελατινών για ανθρώπινη κατανάλωση, ισχύουν οι υγειονομικοί όροι του π.δ/τος 204/1996 (Α 162) και των αποφάσεων της Επιτροπής της Ε.Ε. 3)Για το εμπόριο και τις εισαγωγές μελιού για ανθρώπινη κατανάλωση, ισχύουν οι υγειονομικοί όροι που καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. 4)Για το εμπόριο και τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση και προερχομένων από είδη που δεν υπάγονται στο Π.Δ. 56/1995 (Α 45), οι δε όροι αυτοί μπορούν να περιλάβουν, ανάλογα με τα είδη, ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά: 1) την υγεία των ζώων και το υγειονομικό καθεστώς των ποιμνίων που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή γάλακτος και συγκεκριμένα σχετικά με τη φυματίωση και τη βρουκέλλωση, 2) την υγιεινή: -του αρμέγματος, - της συλλογής, της μεταφοράς, της επεξεργασίας και της μεταποίησης του γάλακτος, -του προσωπικού, 3) την ανίχνευση καταλοίπων ουσιών με φαρμακολογική ή/και ορμονική δράση, αντιβιοτικών, παρασιτοκτόνων ή άλλων επιβλαβών ουσιών μέσα στο γάλα ή στα προϊόντα με βάση το γάλα, 4) τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο νωπό γάλα ως πρώτη ύλη, 5) τα μικροβιολογικά κριτήρια που εφαρμόζονται στα τελικά προϊόντα. 5)Κατά την παραγωγή, τη διάθεση και την εισαγωγή κρέατος ειδών που δεν καλύπτονται από τις ειδικές απαιτήσεις και ιδίως κρέατος ερπετών και των προϊόντων τους, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι όροι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν, ανάλογα με τα είδη, ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά : - μικροβιολογικά και παρασιτικά κριτήρια, - την υγιεινή κατά την σφαγή, - την ανίχνευση καταλοίπων. Κεφάλαιο 3 1.Ειδικοί υγειονομικοί όροι που ισχύουν για τις συναλλαγές και τις εισαγωγές σαλιγκαριών προοριζομένων για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Α. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών, εθνικών ή διεθνών διατάξεων των σχετικών με τη διατήρηση της άγριας πανίδας, τα σαλιγκάρια που αφορά το παρόν κεφάλαιο αποτελούν χερσαία γαστερόποδα των ειδών Ηelix Ροmatia Linne, Ηelix Αspersa Μuller, Ηelix Lucοrum, καθώς και ειδών που ανήκουν στη οικογένεια των αχατινιδών. Β. Τα αποκελυφωμένα, μαγειρευμένα ή διατηρημένα σαλιγκάρια, επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου. με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, μόνον εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1.Πρέπει να προέρχονται από μονάδα (εγκατάσταση): - που πληροί τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος, - εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, τηρουμένων των κατάλληλων απαιτήσεων που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV του παραρτήματος του π.δ/τος 412/1994(Α’ 232), - υποκείμενη σε επιτήρηση από την αρμόδια αρχή όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής και σε υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με το κεφάλαιο V παράγραφος 1 σημεία 3 και 5 και παράγραφος ΙΙ σημεία 3 και 4 του παραρτήματος του π.δ/τος 412/1994 (Α’232), - που προβαίνει σε αυτοέλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις τις προβλεπόμενες στην απόφαση 94/356/ΕΚ της Επιτροπής. 2.Πρέπει να υποβληθούν σε οργανοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιείται με δειγματοληψία. Εάν προκύψει από την οργανοληπτική εκτίμηση ότι τα σαλιγκάρια είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να ληφθούν μέτρα απόσυρσής τους από την αγορά και μεταποίησής τους κατά τρόπον ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση. 3.Σχετικά με την επεξεργασία σάρκας αποκελυφωμένων σαλιγκαριών: 1)οι σχετικές μονάδες, ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητάς τους. οφείλουν να διαθέτουν ιδιαίτερους χώρους ή ειδικά σημεία για : - την αποθήκευση των συσκευασιών και περιτυλιγμάτων, - την παραλαβή και αποθήκευση των ζωντανών σαλιγκαριών, - την πλύση, το ζεμάτισμα, την αφαίρεση του κελύφους, το καθάρισμα και την απεντέρωση, -την αποθήκευση και, ενδεχόμενως, τον καθαρισμό και την επεξεργασία των κελυφών, - ενδεχομένως, τη θερμική επεξεργασία των σαρκών, - την πρώτη ή δεύτερη συσκευασία των σαρκών, -την αποθήκευση των τελικών προϊόντων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 2)τα σαλιγκάρια πρέπει να ελέγχονται πριν από το ζεμάτισμα. Τα νεκρά σαλιγκάρια πρέπει να αποκλείονται από την παρασκευή για κατανάλωση από τον άνθρωπο, 3)μετά την αποκελύφωση, το ήπαρ-πάγκρεας που αφαιρείται κατά την απεντέρωση πρέπει να αποκλείεται από την κατανάλωση από τον άνθρωπο. 4.ΚονσέρβεςΗ μονάδα πρέπει να ικανοποιεί τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στο παράρτημα του π.δ/τος 412/1994 (Α’232) κεφάλαιο ΙV σημείο ΙV παράγραφος 4. 5.Παρασκευασμένα σαλιγκάρια 1)Οι μονάδες ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητάς τους, οφείλουν να διατηρούν ιδιαίτερους χώρους ή ειδικά σημεία για: -την αποθήκευση των σαρκών αποκελυφωμένων σαλιγκαριών σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, -την αποθήκευση των καθαρισμένων κελυφών, -την αποθήκευση των προϊόντων αρτοποιίας, - το παρασκεύασμα της γέμισης, -το βράσιμο και την ψύξη, - την ενσωμάτωση της σάρκας και της γέμισης στο κέλυφος και τη συσκευασία τους σε αίθουσα με ελεγχόμενη θερμοκρασία, - ενδεχόμενα την κατάψυξη, -την αποθήκευση των τελικών προϊόντων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις. Οι μονάδες οφείλουν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παράρτημα Β κεφάλαιο ΙΧ του π.δ/τος 204/1996 (Α’ 162), 2)η σάρκα των σαλιγκαριών που ενσωματώνεται πρέπει να πληροί, πριν από το βράσιμο, τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη σάρκα των ζεματισμένων σαλιγκαριών. 6.Μικροβιολογικοί έλεγχοι Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, θα ορισθούν μικροβιολογικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δειγματοληψίας και αναλυτικών μεθόδων, εφόσον θα παρίσταται ανάγκη, για την προστασία της δημόσιας υγείας. 7.Τα σαλιγκάρια πρέπει να συσκευάζονται σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής που προβλέπονται στα κεφάλαια VΙ και VΙΙΙ του παραρτήματος του π.δ/τος 412/1994 (Α.232). 8.Οι πρώτες και δεύτερες συσκευασίες των σαλιγκαριών πρέπει να φέρουν σήμα αναγνώρισης που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις: Το όνομα ή τα αρχικά της χώρας αποστολής με κεφαλαία στοιχεία, δηλαδή :ΑΤ-Β-DΚD-ΕL-Ε-F-FΙ-ΙRL-Ι-L-ΝL-Ρ-SΕ-UΚ ακολουθούμενα από τον αριθμό έγκρισης της μονάδας παραγωγής και μία από τις συντμήσεις CΕ-ΕC-ΕF-ΕG-ΕΚ-ΕΥ. Γ. Όσον αφορά τις εισαγωγές : 1 .Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία αποκελυφωμένων, μαγειρευμένων ή κονσερβοποιημένων σαλιγκαριών πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα στοιχεία το όνομα ή τον κωδικό ΙSΟ της χώρας προέλευσης και τον αριθμό έγκρισης της μονάδας παραγωγής. 2.Το υπόδειγμα πιστοποιητικού καταλληλότητας το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος και οφείλει να συνοδεύει κάθε αποστολή αποκελυφωμένων, μαγειρευμένων ή κονσερβοποιημένων σαλιγκαριών που προέρχονται από Τρίτες χώρες καθορίζεται στη απόφαση 96/340/ΕΚ. ΙΙ. Ειδικοί υγειονομικοί όροι που ισχύουν για τις συναλλαγές και τις εισαγωγές βατραχοπόδαρων προοριζόμενων για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Α. Με τη επιφύλαξη των κοινοτικών, εθνικών ή διεθνών διατάξεων των σχετικών με τη διατήρηση της άγριας πανίδας, τα βατραχοπόδαρα που αφορά το παρόν κεφάλαιο συνίστανται στο οπίσθιο τμήμα του σώματος, κομμένου εγκαρσίως πίσω από τα εμπρόσθετα μέρη, εξεντερισμένο και χωρίς το δέρμα του, προερχόμενο από τα είδη Rana sp. (οικογένεια βατραχοειδών), κατεψυγμένο ή μεταποιημένο. Β. Τα βατραχοπόδαρα επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, μόνον εφόσον ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1.Οι βάτραχοι πρέπει να έχουν θανατωθεί, αφαιματωθεί, παρασκευαστεί και, ανάλογα με τη περίπτωση, διατηρηθεί σε απλή ψύξη, καταψυχθεί, μεταποιηθεί, συσκευαστεί και αποθηκευτεί σε μονάδες : που πληρούν τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 σημείο 2 του παρόντος, - εγκεκριμένες από αρμόδια αρχή, τηρουμένων των κατάλληλων απαιτήσεων που προβλέπονται στα σημεία ΙΙΙ και ΙV του παραρτήματος του π.δ/τος 412/1994 (Α’232), -υποκείμενες σε επιτήρηση από την αρμόδια αρχή όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής και σε υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με το κεφάλαιο V παράγραφος Ι σημεία 3 και 5 παράγραφος ΙΙ σημεία 3 και 4 του παραρτήματος του π.δ/τος 412/1994 (Α’232), - που προβαίνει σε αυτοέλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις τις προβλεπόμενες στην απόφαση 94/ 356/ΕΚ. 2.Τα βατραχοπόδαρα πρέπει να υποβάλλονται σε οργανοληπτική εξέταση που πραγματοποιείται με δειγματοληψία. Εάν η οργανοληπτική εκτίμηση δείχνει ότι τα βατραχοπόδαρα είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να ληφθούν μέτρα απόσυρσής τους από την αγορά και μεταποίησής τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση. 3.Εξάλλου, πρέπει να υπάρχει ειδική αίθουσα για τη αποθήκευση και το πλύσιμο των ζωντανών βατράχων, για τη θανάτωση και την αφαίμαξή τους. Οι βάτραχοι που είναι νεκροί πριν από τη θανάτωση δεν πρέπει να παρασκευάζονται για να καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Η ανωτέρω αίθουσα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ παράγραφος Ι σημείο 2 του παραρτήματος του π.δ/τος 412/1994 (Α.232) και να είναι πραγματικά διαχωρισμένη από την αίθουσα παρασκευής. 4.Τα βατραχοπόδαρα, αμέσως μετά την παρασκευή τους, πρέπει να πλένονται καλά με άφθονο τρεχούμενο πόσιμο νερό και, χωρίς καθυστέρηση, να διατηρούνται σε απλή ψύξη ή να καταψύχονται τουλάχιστον -18 βαθμούς Κελσίου ή να μεταποιούνται. 5.Αν τα βατραχοπόδαρα είναι μεταποιημένα, η μεταποίηση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στ κεφάλαιο ΙV του παραρτήματος του π.δ/τος 412/1994 (Α’232). 6.Μικροβιολογικοί έλεγχοι Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, θα ορισθούν μικροβιολογικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δειγματοληψίας και αναλυτικών μεθόδων, εφόσον θα παρίσταται ανάγκη, για την προστασία της δημόσιας υγείας. 7.Τα βατραχοπόδαρα πρέπει να συσκευάζονται σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής που προβλέπονται στα κεφάλαια VΙ και VΙΙΙ του παραρτήματος του π.δ/τος 412/1994 (Α.232). 8.Οι πρώτες και δεύτερες συσκευασίες των βατραχοποδάρων πρέπει να φέρουν σήμα αναγνώρισης που περιλαμβάνεται σε ωοειδή ταινία τις ακόλουθες ενδείξεις : Το όνομα ή τα αρχικά της χώρας αποστολής με κεφαλαία στοιχεία δηλαδή :ΑΤ-Β-DΚ-D-ΕL-Ε-F-FΙ-ΙRL-Ι-L-ΝL-Ρ-SΕ-UΚ, ακολουθούμενα από τον αριθμό έγκρισης της μονάδας παραγωγής και μία από τις συντμήσεις CΕ-ΕC-ΕF-ΕG-ΕΚ-ΕΥ. Γ. Όσον αφορά τις εισαγωγές 1.Οι πρώτες και δεύτερες συσκευασίες βατραχοπόδαρων πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα στοιχεία το όνομα ή τον κωδικό ΙSΟ της χώρας προέλευσης και τον αριθμό έγκρισης της μονάδας παραγωγής. 2.Το υπόδειγμα πιστοποιητικού καταλληλότητας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος και οφείλει να συνοδεύει κάθε αποστολή βατραχοπόδαρων που προέρχονται από τρίτες χώρες καθορίζεται στην απόφαση 96/340/ΕΚ.
Άρθρο 18
1.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι γίνονται υπαίτιοι διασποράς ασθενειών στα ζώα ή και στους ανθρώπους τιμωρούνται και με πρόστιμο 5.000.000 έως 10.000.000 δραχμών.
2.  
  Το πρόστιμο της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται, μετά από προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία και εκτελείται ανεξάρτητα της άσκησης ενδίκων μέσων και γνωστοποιείται νόμιμα στον ενδιαφερόμενο, βεβαιούται ως έσοδο του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
3.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 19
1.  
  Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1994, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις
2.  
  Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγρ. 1,2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34) όπως η παραγρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παραγρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (Α 101). β) του άρθρου 20 του Ν.248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α’ 47). γ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α 38) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δ) του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση...» (Α 136).
 • Την 358731/15.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β 939). 3- Την 273/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1960/4085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4085 1960
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
(1 ) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 599/1985 (Α 213) και του Π.Δ. 125/1986 (Α 43), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/69/ΕΟΚ, 91/687/ ΕΟΚ και 91/688/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/327 1994
Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91 / 497/ΕΟΚ, 91 /498/ΕΟΚ (άρθρα 1,4 και 7) και 92/120/ ΕΟΚ (άρθρα 2, 3 και 4) του Συμβουλίου 1994/410 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/412 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/412 1994
Όροι υγειονομικού ελέγχου, που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/85 1994
«Υγειονομικοί οροί σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91[...]" 1995/11 1995
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/67/ΕΟΚ και 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπής». 1995/223 1995
Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώ-ντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και σε εκτέλεση[...]" 1995/35 1995
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/52 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/56 1995
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος Γ του π.δ/τος 420[...]" 1996/184 1996
Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα με βάση το κρέας και ορισμένα άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης στην εγχώρια παραγωγή και στις συναλλαγές της χώρας με άλλα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες τ[...]" 1996/204 1996
Υγειονομικοί όροι για την παραγωγή και εμπορία νωπού κρέατος πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1996/291 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/3.Π.Δ204 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/3_Π_Δ204 1996