Ίδρυση Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παιδοψυχιατρική Κλινική η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα αντικείμενα της παιδοψυχιατρικής. Τα αντικείμενα δραστηριότητας της κλινικής συνίστανται: α) στην ενδονοσοκομειακή νοσηλεία και εξωνοσοκομειακή θεραπεία και αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους με ψυχικά προβλήματα, β) στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - διασυνδετικής παιδοψυχιατρικής προς του ασθενείς άλλων κλινικών, γ) στην κατάλληλη αντιμετώπιση και θεραπεία παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους με αναπτυξιακά, συναισθηματικά, μαθησιακά, ψυχοσωματικά, χρόνια σωματικά και άλλα συναφή προβλήματα, δ) στην συνεργασία με επαγγελματίες εκπαίδευσης κοινωνικής πρόνοιας και υγείας που ασχολούνται με παιδιά, ε) στην ενημέρωση οικογενειών, σχολείων, τοπικών φορέων, υπηρεσιών υγείας και στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής σε θέματα παιδοψυχιατρικής, στ) στην εκπαίδευση ειδικευομένων και ειδικευομένων ψυχιάτρων στην παιδοψυχιατρική, ζ) στην εκπαίδευση ειδικευομένων και ειδικευομένων παιδιάτρων, γενικών ιατρών στην παιδοψυχιατρική, η) στην διενέργεια έρευνας, θ) στη συμβολή στη μεταπτυχιακή και συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και ι) στην εκπαίδευση στην παιδοψυχιατρική σπουδαστών και άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
2.  
  Η κλινική συγκροτείται από την κυρίως κλινική και τις ειδικές μονάδες: Διασυνδετικής Παιδοψυχιατρικής Οξέων Περιστατικών, Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας, Κοινοτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης, Μονάδα Ψυχοθεραπείας, Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο) και τις εσωτερικές εργαστηριακές μονάδες Προκατάρτισης και Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με χρόνια νοσήματα
3.  
  Η κλινική εντάσσεται στον τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Άρθρο 2
1.  
  Η κλινική έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών στα αντικείμενα δραστηριότητάς της. β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται.
 1. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και των άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 2. Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε παιδιά και εφήβους με ψυχικά προβλήματα
 3. Την εκτέλεση πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων θεραπευτικών μεθόδων
 4. Τη συνεργασία για την πραγματοποίηση ερευνών και ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 5. Τη συνεργασία για την πραγματοποίηση ερευνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα αντικείμενα δραστηριότητας της κλινικής με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς ιδίως δε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
 6. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής
2.  
  Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών στην παιδοψυχιατρική, την εκπαίδευση σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και άλλων επαγγελμάτων ψυχικής υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης. Α) Η εκπαίδευση των φοιτητών, που είναι το πρωταρχικό έργο της κλινικής, επιτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό της κλινικής υπό την εποπτεία του διευθυντή, με τη συνδρομή άλλων πανεπιστημιακών κλινικών ή και επιστημόνων, εφ όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα, οι φοιτητές παρακολουθούν τις επιστημονικές δραστηριότητες της κλινικής, στις ποικίλες ενδονοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές της μονάδες. Β) Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στην παιδοψυχιατρική διαγνωστική, στη θεραπευτική αγωγή και στη βιοψυχοκοινωνική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων. Τούτο επιτυγχάνεται με την απασχόλησή τους στις ενδονοσοκομειακές μονάδες της κλινικής και τη συμμετοχή τους στις εφημερίες της κλινικής. Ειδικά για τους ειδικευόμενους ιατρούς καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης και άσκησης που περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή τους στο κλινικό έργο. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση. Γ) Η εκπαίδευση στην παιδοψυχιατρική (πρακτική και θεωρητική) σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), επαγγελματιών ψυχικής υγείας και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων, γίνεται βάσει προγράμματος που καταρτίζεται από την κλινική, με τη συνεργασία των κατά περίπτωση φορέων. Το ερευνητικό έργο της κλινικής αποσκοπεί στην εκπόνηση πρωτότυπων κλινικών και πειραματικών μελετών, στην ανάπτυξη και τελειοποίηση νέων θεραπευτικών μεθόδων.
3.  
  Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη και ψυχοκοινωνική φροντίδα των παιδιών και εφήβων που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στις μονάδες της κλινικής και συνυφαίνεται με την πρακτική στην παιδοψυχιατρική των φοιτητών και ιατρών. Οι υπηρεσίες της κλινικής είναι διαγνωστικές, συμβουλευτικές, θεραπευτικές για μια μεγάλη ποικιλία διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίες. Περιλαμβάνει δραστηριότητες στην πρωτογενή πρόληψη και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Η περίθαλψη των νοσηλευομένων παιδιών και εφήβων συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση μέχρι της εξόδου του ασθενούς από την κλινική. Περιλαμβάνει επίσης, δραστηριότητες στην παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακά, συναισθηματικά, μαθησιακά χρόνια και άλλα συναφή προβλήματα καθώς και στους γονείς τους. Η εκπαίδευση και κοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με χρόνια ψυχολογικά ή και σωματικά προβλήματα, συνίσταται στη θεραπευτική αντιμετώπιση, στη συμβουλευτική εργασία με τις οικογένειες τους, στην εκπαίδευση, στην εργοθεραπεία και στην επαγγελματική προεργασία και αποκατάσταση. Η πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων παιδιών και εφήβων συνίσταται στη συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας και υγείας οι οποίοι ασχολούνται με παιδιά και εφήβους. Η πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών και ιατρών στην παιδοψυχιατρική περιλαμβάνει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της κλινικής, όπως αυτές ορίζονται στα εκπαιδευτικά της προγράμματα.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή και στο Νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς στην παιδοψυχιατρική. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού -Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), νοσηλευτές ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, επισκέπτες υγείας, ψυχοθεραπευτές και ειδικούς τεχνίτες - εκπαιδευτές, των οποίων το έργο καθορίζεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού γίνεται με την διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α 159), ενώ των υπολοίπων μελών με την διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του οργανισμού του νοσοκομείου στο οποίο εγκαθίσταται η κλινική.
Άρθρο 4
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η κλινική για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση την οικονομική διαχείριση των εσόδων, του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
Άρθρο 5
1.  
  Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε νοσοκομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1397/1983 (Α 143).
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1258/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α 112).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/ 1992 (Α 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο 7
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κλινική είναι τα εξής: -Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας -Βαθμολόγιο φοιτητών. -Αρχείο ασθενών. -Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. -Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. -Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. -Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. -Βιβλίο μεταβολής προσωπικού.
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α 173). β) Του άρθρου 1 περ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 10.12.1991) και το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε εκ νέου αν και ζητήθηκε με το έγγραφο Β1/ 566/13.2.1997 και ότι έχει περάσει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 (α) του Ν. 2469/1997 - Α 38).
 • Την 331/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1258 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία