ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/299

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντιστοιχία τίτλων σπουδών που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, προς τίτλους σπουδών που απονέμονται από Τμήματα Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντιστοιχία"
1.  
    Τίτλοι σπουδών που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αναγνωρίζονται ως αντίστοιχοι με τίτλους σπουδών που απονέμονται από Τμήματα των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ως ακολούθως: α) Ο τίτλος σπουδών Οικονομικών που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. β) Ο τίτλος σπουδών Μαθηματικών που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Μαθηματικών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. γ) Ο τίτλος σπουδών Μαθηματικών και Στατιστικής που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Μαθηματικών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. δ) Ο τίτλος σπουδών Πληροφορικής που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ε) Ο τίτλος σπουδών Φυσικής που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Φυσικής των Ελληνικών Α.Ε.Ι. στ) Ο τίτλος σπουδών Χημείας που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Χημείας των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ζ) Ο τίτλος σπουδών Επιστημών της Αγωγής - Δημοτική Εκπαίδευση που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. η) Ο τίτλος σπουδών Επιστημών της Αγωγής - Προδημοτική Εκπαίδευση που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. θ) Ο τίτλος σπουδών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ι) Ο τίτλος σπουδών Φιλοσοφίας που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στη Φιλοσοφία, ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη Φιλοσοφία των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ια) Ο τίτλος σπουδών Ιστορίας και Αρχαιολογίας που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία, ή Ιστορίας και Εθνολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία ή Ιστορίας των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ιβ) Ο τίτλος σπουδών Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοικητική Επιστήμη που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ιγ) Ο τίτλος σπουδών Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ / Διοίκηση που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ιδ) Ο τίτλος σπουδών Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Λογιστική που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ιε) Ο τίτλος σπουδών Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομική που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
Άρθρο 2
1.  
    Ο τίτλος σπουδών Κλασσικών Σπουδών που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν οι εγγραφέντες στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1997-98, αναγνωρίζεται ως αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Φιλολογίας με ειδίκευση στην Κλασσική Φιλολογία των Ελληνικών Α.Ε.Ι. 2.Ο τίτλος σπουδών Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν οι εγγραφέντες στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1997-98, αναγνωρίζεται ως αντίστοιχος με τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από τα Τμήματα Φιλολογίας με ειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996 «Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α 124) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2454/1997 «Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 7).
  • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (συν 15.7.1997) ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχει ακόμη συστασθεί η αρμόδια μονάδα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α38).
  • Την αριθ. 475/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία