ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/304

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός χορήγησης Διακριτικού Σταθμού Πλοίων στα εμπορικά πλοία με Ελληνική σημαία».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Τίθεται σε εφαρμογή, ο Κανονισμός χορήγησης Διακριτικών Σταθμού Πλοίων στα εμπορικά πλοία με Ελληνική σημαία, ο οποίο έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Άρθρο 1 ΟρισμοίΚατά την εφαρμογή του παρόντα κανονισμού νοούνται: 1.ΔΕΕΠ: Η εδρεύουσα στον Πειραιά Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2.Δ.Σ.Π.: Το Διακριτικό Σταθμού Πλοίου. 3.Λιμενικές Αρχές: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία που τηρούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία βιβλία νηολογίων. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα υπό Ελληνική σημαία πλοία που φέρουν συσκευές ψηφιακής επιλογικής κλήσης (Digital Selectiνe Calling/ D.S.C.) ή τερματικές δορυφορικές μονάδες (Ιnmarsat C, Β και Μ) δορυφορικά ΕΡΙRΒ (CΟSΡΑS-SΑRSΑΤ και Ιnmarsat Ε (L-Βand ΕΡΙRΒ). Άρθρο 3 Χορήγηση Δ.Σ.Π.1.Το Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (Δ.Σ.Π.) χορηγείται από τη ΔΕΕΠ μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο πλοιοκτήτη ή τον αντιπρόσωπό του των ακολούθων: 1)αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου και 2)αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και τα ακόλουθα στοιχεία: 3)το όνομα του πλοίου, 1) το λιμάνι και ο αριθμός νηολογίου του πλοίου, (ιιι) το Διεθνές Διακριτικός Σήμα (ΔΔΣ) του πλοίου, (ίν) όλα τα απαραίτητα στοιχεία του υπεύθυνου προσώπου που θα κληθεί σε περιστατικά κινδύνου του πλοίου, (ν) όλα τα απαραίτητα στοιχεία του αντικλήτου για να κληθεί σε περιστατικά κινδύνου, (νί) ο τύπος του πλοίου, (νii) η χωρητικότητα του πλοίου (G.R.Τ. ή G.Τ.) και (νiii) το είδος της ραδιοεγκατάστασης του πλοίου (π.χ. VΗF/DSC, ΜF/ΗF DSC κ.λ.π.). 2.Τα στοιχεία της παραγράφου 1 .(β) αυτού του άρθρου τηρούνται σε βάση δεδομένων της ΔΕΕΠ και είναι διαθέσιμα σε 24ωρη βάση. Άρθρο 4 Προσδιορισμός ΔΣΠ1.Το ΔΣΠ κάθε πλοίου αποτελείται από εννέα ψηφία ως εξής: Μ(1) l(2) D(3) Χ(4) Χ(5) Χ(6) Χ(7) Χ(8) Χ(9) 2.Τα τρία πρώτα ψηφία Μ(1) l(2) D(3) αντιπροσωπεύουν το ναυτιλιακό αριθμό ταυτότητάς (Μaritime indentificatiοn Digit/ΜΙD) της χώρας της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο. Στην περίπτωση της Ελλάδας οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί είναι οι 237 και 239. Τα τελευταία έξι (6) ψηφία είναι συνδυασμοί αριθμών από 0 μέχρι 9 εκ των οποίων τα τρία τελευταία δείχνουν τον τύπο επικοινωνιών του πλοίου, όπως αναλυτικότερα καθορίζονται στα ακόλουθα εδάφια: 1)Χ(7) Χ(8) Χ(9) = 000 Χορηγείται στα πλοία που διενεργούν αυτόματες επικοινωνίες δημόσιας ανταπόκρισης σε παγκόσμια βάση. 2)Χ(8) Χ(9) = 00 Χορηγείται στα πλοία που διενεργούν αυτόματες επικοινωνίες μέσω Ελληνικών παράκτιων σταθμών καθώς και ξένων στις περιοχές των οποίων έχει γίνει ειδική περιφερειακή (regiοnal) συμφωνία. 3)Χ(9) = 0 Χορηγείται στα πλοία που διενεργούν αυτόματες επικοινωνίες μέσω Ελληνικών παράκτιων σταθμών ή διενεργούν χειροκίνητες επικοινωνίες. 3.Ειδικότερα για τα πλοία που φέρουν δορυφορικές μονάδες (Ιnmarsat C, Β και Μ) χορηγείται πάντα ΔΣΠ με Χ(7) Χ(8) Χ(9) = 000. 4.Το ΔΣΠ χρησιμοποιείται ως ταυτότητα των συσκευών ψηφιακής επιλογικής κλήσης (VΗF/DSC, ΜF/DSC και ΜF/ΗF DSC) καθώς και για την κωδικοποίηση των ΕΡΙRΒ (CΟSΡΑS-SΑRSΑΤ ή Ιnmarsat Ε). Ο κωδικός αριθμός ταυτότητας των δορυφορικών μονάδων Ιnmarsat C, Β και Μ προέρχεται από το ΔΣΠ ως εξής: 1)Ιnmarsat V:4ΜΙDΧΧΧΖΖ 2)Ιnmarsat Β:3ΜΙDΧΧΧΖΖ 3)Ιnmarsat Μ:6ΜΙDΧΧΧΖΖ όπου Μ Ι D Χ Χ Χ είναι τα έξι (6) πρώτα ψηφία του ΔΣΠ και ΖΖ τα ψηφία που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό διαφόρων υπηρεσιών (πχ. τηλεφωνία/τηλεομοιοτυπία (FΑΧ) ή πολλών τερματικών και λαμβάνουν τιμές από 10 έως 99. Άρθρο 5 Αλλαγή/ τροποποίηση στοιχείων της βάσης δεδομένων1.Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που τηρούνται στην βάση δεδομένων ο πλοιοκτήτης πρέπει να ενημερώνει αμέσως τη ΔΕΕΠ, για καταχώρηση των νέων στοιχείων στη βάση δεδομένων. 2.Η νηολογούσα Αρχή στα νηολόγια της οποίας είναι εγγεγραμμένο το πλοίο, πρέπει να γνωστοποιεί άμεσα στη ΔΕΕΠ κάθε μεταβολή (μεταβίβαση κυριότητας, μετονομασία, μετανηολόγηση κλπ.) ώστε να προβαίνει στην άμεση ενημέρωση της βάσης. Ο πλοιοκτήτης ή ο αντίκλητος του υποχρεούται στην επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων της βάσης δεδομένων ενημερώνοντας σχετικά τη ΔΕΕΠ κάθε δύο χρόνια. 3.Σε περίπτωση διαγραφής του πλοίου από τα Ελληνικά νηολόγια, πρέπει να γίνεται ανάκληση του ΔΣΠ και διαγραφή του πλοίου από τη βάση δεδομένων. Η ανάκληση από τη βάση δεδομένων, θα γίνεται αμέσως μόλις γίνει η διαγραφή από τα Ελληνικά νηολόγια. 4.Σε περίπτωση αλλαγής του τύπου επικοινωνίας του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος κανονισμού, του πλοίου απαιτείται ανάκληση του ΔΣΠ και άμεση χορήγηση νέου ΔΣΠ, ανάλογα με το είδος των ραδιοεπικοινωνιών. 5.το ΔΣΠ που ανακλήθηκε μπορεί να χορηγηθεί σε άλλο πλοίο, δύο μήνες μετά τη διαγραφή από τη βάση δεδομένων του πλοίου που το έφερε. 6.Στη βάση δεδομένων τηρείται το ιστορικό αρχείο των μεταβολών με το είδος και την ημερομηνία μεταβολής. Άρθρο 6 Στους παραβάτες του Κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν. Δ. 187/1973 (Α 261).Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος Η θέση σε ισχύ του Κανονισμού που τίθεται σε εφαρμογή με το παρόν προεδρικό διάταγμα, αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 20 (παράγραφος ε) και 36 (παράγραφος 2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 γ) του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 474/1991 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (ΠΑΑΖΕΘ) και του Πρωτοκόλλου 1978 αυτής, που αφορούν τις ραδιοεπικοινωνίες, πιστοποιητικά και άλλα θέματα» (Α 175).
  • Τις διατάξεις του Προσαρτήματος 43 του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών (Δ.Κ.Ρ.) που κυρώθηκε με το Ν. 1843/89 «Κύρωση Τελικών Πράξεων Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979)» (Α 96).
  • Τις διατάξεις του 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1977 (Α 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 330/10.7.97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την 470/5.9.97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/2469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2469 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1843 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1843 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/474 1991