ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/305

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση κατά το ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Εγκρίνεται η από 8 Ιουλίου 1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Δημόσιας Επιχειρήσεως Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.)Α.Ε., με την οποία αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Π. Α.Ε. κατά είκοσι δισεκατομμύρια (20.000.000.000) δραχμές, με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η καθεμία, σε είκοσι (20) πολλαπλούς τίτλους των διακοσίων (200) μετοχών ο καθένας. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1997 για τις ανάγκες της ειδικής για το έργο του φυσικού αερίου θυγατρικής εταιρείας της Δ.Ε.Π. Α.Ε., της ΔΕΠΑ Α.Ε. Οι μετοχές θα περιέλθουν όλες στο μόνο μέτοχο της Εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο. Με την αύξηση αυτήν των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Π. Α.Ε. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων (200.700.000.000) δραχμών διηρημένο σε σαράντα χιλιάδες εκατόν σαράντα (40.140) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η κάθε μία.
Άρθρο 2
1.  
    Το Διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 ως άρθρου του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 87/1975 καταστατικού «περί ιδρύσεως Δημόσιας Επιχειρήσεως Πετρελαίου» (ΦΕΚ 152/Α/1975).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 20.000.000.000 δραχμών σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος 1997, η οποία έχει ήδη καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 1997, με φορέα 35, τομέα 875, κωδικό αριθμό εξόδου 8300/8397.
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 19/Α/1996).
  • Την 461/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,