ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/308

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός των ειδικών προνομίων που απολαύουν οι ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2439/96 (Α’ 219), απολαύουν τα εξής προνόμια: α. Προσαγορεύονται με τον τίτλο τους. β. Διατηρούν τις στρατιωτικές τους, αντί για τις αστυνομικές τους ταυτότητες. γ. Διατηρούν τη σειρά προβαδίσματος και έπονται μόνο των εν ενεργεία συναδέλφων τους που κατέχουν την ίδια ή αντίστοιχη θέση. δ. Καταγράφονται σε ιδιαίτερες επετηρίδες επιτίμων οι οποίες τηρούνται με μέριμνα των αντιστοίχων Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. ε. Κατά τις Εθνικές Εορτές έχουν δικαίωμα να προσέρχονται με στολή. Ειδικά για τους Επίτιμους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και για τους Επίτιμους Διοικητές Στρατιάς, Γενικούς Επιθεωρητές Στρατού, Αρχηγούς Στόλου και Αρχηγούς Τακτικής Αεροπορίας, όταν προσέρχονται στις Εθνικές Εορτές ή στις κοινωνικές ή υπηρεσιακές εκδηλώσεις, διατίθεται από τον αντίστοιχο Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον το επιθυμούν, υπηρεσιακό όχημα. Οι αναφερόμενοι στο προηγούμενο εδάφιο, όταν προσέρχονται με στολή, συνοδεύονται, εφόσον το επιθυμούν, από Υπασπιστή. στ. Καλούνται σε κοινωνικές ή υπηρεσιακές εκδηλώσεις του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων από τον οποίο προέρχονται και υποχρεωτικά στις κοινωνικές ή υπηρεσιακές εκδηλώσεις της μονάδας ή υπηρεσίας της οποίας φέρουν τον τίτλο του Επίτιμου Διοικητού ή Διευθυντού. ζ. Καλούνται να δίδουν διαλέξεις σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Στρατιωτικές Σχολές και Κέντρα Εκπαιδεύσεως και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
    Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται το ΒΔ 854/69 (Α 282). Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του Ν. 2439/96 (Α 219). β. Την υπ αριθμ. 4 Απόφαση της 10ης/1997 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν..2081/92 (Α 154), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 423/97 γνωμοδότηση Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/854 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/854 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2009/112 2009
Καθεστώς που διέπει τους Ανώτατους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους. 2014/147 2014