ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/309

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.Α 193/97 ΦΕΚ (187/Α και 155/Α) αντίστοιχα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 372/92, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 193/97 τροποποιείται ως εξής: Ως συνδυασμός για την εφαρμογή του παρόντος θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει οιοδήποτε αριθμό υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένου και του μεμονωμένου υποψηφίου
Άρθρο 2 "Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
    Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
  • Το άρθρο 3 παράγρ. 6 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών Επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 157/Α) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
  • Την υπ αριθμ. 114/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης, Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (ΦΕΚ 924/Β).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 520/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων. 1992/372 1992
Τροποποίηση του Π.Δ.372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων. 1997/193 1997